Protokół nr 7/15 z posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 maja 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

OB.0012.3.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:14
 
Tematy:
1. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- stan obiektów rekreacyjno - sportowych,
- wykorzystanie punktu EkoInfo,
- oferta CAS,
- oferta CAK.
3. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
 
Pani Danuta Mankiewicz, dyrektor BM, przedstawiła program obchodów Dni Puszczykowa, które odbędą się w dniu 20 czerwca, przy ulicy Kościelnej 7. Pani Danuta Mankiewicz poinformowała, że o godzinie 12 nastąpi uroczyste powitanie mieszkańców i gości. Pani Danuta Mankiewicz dodała też, że w czasie trwania obchodów Dni Puszczykowa, odbędą się występy teatralne, taneczne oraz koncerty muzyczne i zostaną rozdane nagrody sportowe.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy zostanie wręczony laur Puszczykowa.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że laur Puszczykowa zostanie wręczony przed nagrodami sportowymi.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, gdzie zostaną umieszczone stoiska gastronomiczne.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że stoiska gastronomiczne będą umieszczone pomiędzy trybunami a kortami.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, czy podczas Dni Puszczykowa będą organizowane pokazy ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że planowane są rozmowy dotyczące zorganizowania pokazów z ratownictwa medycznego.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, gdzie zostaną umieszczone stoiska organizacji pozarządowych, na co otrzymała odpowiedź od Pani Danuty Mankiewicz, że wzdłuż chodnika.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego.
 
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego CAK.
 
Pani Danuta Mankiewicz przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego CAK. Półkolonie odbędą się pod hasłem „Pipi Pończoszanka" dla dzieci od 6 do 10 lat. Koszt wynosi 25 zł. Dla młodzieży przewidziane są leżaki na rynku, z których w czasie pracy biblioteki będzie można korzystać. Pani Danuta Mankiewicz dodała, że dla seniorów zostały zaplanowane formy aktywności fizycznej, które są płatne, w poniedziałki i w czwartki od godziny 10 do 11.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, kiedy zostanie ukończona budowa sali przy ulicy Kościelnej, należącej do parafii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że prace powinny zostać ukończone do końca czerwca.
 
Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego obiektów rekreacyjno - sportowych i oferty CAS.
 
Pani Joanna Hejnowicz, kierownik CAS, przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego obiektów rekreacyjno-sportowych, wraz z ofertą CAS, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, gdzie odbędą się zawody tenisa ziemnego, na co otrzymała odpowiedź od Pani Joanny Hejnowicz, że na terenie firmy My Sport s.c.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy na placu zabaw przy ulicy Nowe Osiedle zostaną postawione ławki i stolik.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że jedna ławka jest zdewastowana. Na terenie placu zabaw zostanie umieszczona nowa ławka.
 
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego punktu EkoInfo.
 
Pani Anna Polaszczyk, pracownik punktu EkoInfo, przedstawiła informacje na temat przygotowania do sezonu letniego punktu EkoInfo, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, w jaki sposób zostanie udostępniona oferta EkoInfo mieszkańcom i turystom.
 
Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała, że informacje będą dostępne w „Echu Puszczykowa" oraz zostaną też rozwieszone plakaty na przystankach autobusowych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, czy istnieje możliwość zebrania wszystkich wydarzeń miejskich w jednej broszurze.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że należy przeliczyć koszt wydrukowania broszur informacyjnych.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy w okresie letnim będą organizowane wycieczki przez radnego Macieja Krzyżańskiego, na co otrzymała odpowiedź od radnego Macieja Krzyżańskiego, że tak.
 
Ad 3. Przegląd ofert na opracowanie strategii promocji miasta i dyskusja na ten temat.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że nadesłane oferty na opracowanie strategii promocji miasta różnią się od siebie cenowo. Wiceburmistrz dodał, że cała procedura została podzielona na trzy etapy, które obejmują analizę wizerunkową stanu obecnego, stworzenie dokumentacji strategii promocji miasta oraz stworzenie opracowania promocji na lata 2015- 2020.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zadała pytanie, skąd wzięło się założenie, że koszty opracowania strategii promocji miasta zmieszczą się w 25 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na późniejszym etapie okazało się, że to co planuje miasto, wiąże się z dużymi kosztami. Pomimo tego pracownicy Urzędu uważali, że powinna znaleźć się firma, która podejmie się wykonania zamówienia.
 
O godzinie 17:40 posiedzenie Komisji opuściła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 5 radnych).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że należy zabrać się do tego tematu od początku, ponieważ promocja miasta związana jest z jego rozwojem. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka dodała, że promocja, zdaniem poprzedniej Komisji Rewizyjnej, obejmowała wszystko. Należy powołać ludzi, którzy przygotowaliby opis zamówienia od zera.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że budżet miasta jest zbyt mały dla opracowania strategii promocji miasta. Należy ponownie przeanalizować ofertę oraz stworzyć komitet projektowy, składający się z mieszkańców wykwalifikowanych w kierunku promocji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli ludzie gotowi są pomóc, to ze strony Urzędu nie ma przeciwwskazań do stworzenia komitetu. Miasto posiada na ukończeniu podstawowe materiały promocyjne, na to powinny zostać wydane te pieniądze.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że analizy powinni dokonać ludzie, którzy są specjalistami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na strategie promocji miasto nie powinno wydać więcej niż 30 tys. zł. Organizacje pozarządowe nie składają ofert, ponieważ w innym mieście mogą dostać większe dofinansowanie.
 
Po burzliwych dyskusjach Komisja doszła do wniosku, że należy powołać komitet składający się z pracownika referatu promocji oraz osób kompetentnych, wykwalifikowanych w kierunku promocji, które chcą pomóc i zrobią to nieodpłatnie, w stosunku realnym do budżetu miasta.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji weryfikującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, pozytywnie zaopiniowanie wniosek o przyznanie Panu Ludwikowi Madejowi, tytułu Zasłużony dla miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła plan programu obchodów 25-lecia samorządności, które rozpoczną się w dniu 27 maja o godzinie 17 uroczystą mszą, natomiast 12 czerwca odbędą się uroczyste obchody na Rynku. Zostanie przedstawiony rys historyczny samorządu oraz wręczony Panu Madejowi laur zasłużonego dla miasta. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że Pan Skibiński wygłosi przemówienie dotyczące obrazu z 25 lat samorządności. Zostaną wręczone wyróżnienia dla radnych, którzy pełnili co najmniej trzykrotnie kadencję radnego.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała, czy osoby, którym zostanie przyznane stypendium sportowe, mieszkają w Puszczykowie, na co otrzymała odpowiedź od Sekretarza Macieja Dettlaffa, że tak.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania stypendium sportowego Karolinie Płazie.
Wynik głosowania: „za"- 5 głosów, „przeciw"- 0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zapytała, na jakim etapie jest podpisanie umowy o wydzierżawienie nieruchomości przez firmę My Sport s.c.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w dniu 11 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy My Sport s.c., który będzie uczestniczył 18 maja w posiedzeniu wspólnym Komisji Rozwoju i Komisji Budżetu, gdzie przedstawi swoje uwagi dotyczące zawarcia umowy dzierżawy gruntu. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że mieszkańcy Puszczykowa będą mogli korzystać ze ścianki tenisowej 4 razy w tygodniu po 2 godziny.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, ile wynosi koszt dzierżawy gruntu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszt dzierżawy za metr kwadratowy gruntu wynosi 24 grosze netto.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zadała pytanie, czy teren może zostać wydzierżawiony bez przetargu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Rada Miasta decyduje, czy wydzierżawić teren dzierżawcy przyległych gruntów. W takim przypadku, jest wyrażana zgoda w trybie bezprzetargowym. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że firma My Sport s.c. wystąpiła o dzierżawę całego terenu, na co nie otrzymała zgody.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Puszczykowa Kobiet w Tenisie, w którym uczestniczyło 18 krajów. Mistrzostwa cieszyły się pozytywną opinią.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytanie, kiedy zostanie postawiona furtka na Orliku przy ulicy Jarosławskiej.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że w najbliższych dniach zostanie wykonana wycena furtki, a następnie zostanie podjęta decyzja o terminie jej postawienia.
 
O godz. 18:14 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
     protokolant