Protokół nr 9/15 posiedzenia Komisji Edukacji Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.9.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:00
 
Tematy:
  1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.
  2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na przyszłoroczne święto Miasta.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów; omówienie wyników egzaminów i mijającego roku szkolnego 2014/2015.
Delegowana przez dyrektora Gimnazjum nr 1 Tomasza Żaka, pani Marlena Jagaciak przedstawiła sprawozdanie dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina w Puszczykowie za rok szkolny 2014/2015 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny przedstawił sprawozdanie z działalności Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2014/2015. Dyrektor powiedział, że w minionym roku szkolnym nie było poważniejszych problemów wychowawczych, a tegoroczny wynik egzaminu gimnazjalnego był najwyższy w ostatnich latach (wyższy niż wynik powiatu, okręgu i kraju).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka pogratulowała dyrektorowi Gimnazjum nr 2 doskonałego wyniku egzaminu gimnazjalnego i zapytała o różnicę w wynikach egzaminu w stosunku do lat ubiegłych w Gimnazjum nr 1.
Pani Marlena Jagaciak odpowiedziała, że w poprzednich latach do szkoły uczęszczali laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy na egzaminie gimnazjalnym automatycznie otrzymywali maksymalną liczbę punktów, podnosząc tym samym średnią.  
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyraziła zaniepokojenie malejącą liczbą uczniów Gimnazjum nr 1.
Pani Marlena Jagaciak przyznała, że wynik tegorocznego egzaminu gimnazjalnego jest słabszy, ale w latach poprzednich wyniki były znacznie lepsze. Odnosząc się do liczby uczniów, pani Marlena Jagaciak powiedziała, że planuje się przeprowadzić skuteczniejszą promocję szkoły.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz pogratulowała obu szkołom osiągniętych wyników i zapytała czy dyrektorzy oraz rady pedagogiczne obu szkół współpracują ze sobą.
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że rady pedagogiczne nie podejmują takiej współpracy, ale z dyrektorem Gimnazjum nr 1 spotyka się regularnie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała czy uczniowie obu szkół realizują wspólnie jakieś projekty.
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że wspólnie realizowany był kilkuletni projekt, prowadzony przez nauczyciela fizyki i dotyczący akustyki.
 
Pani Marlena Jagaciak powiedziała, że młodzież obu szkół spotyka się także podczas rozgrywek sportowych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poprosiła o przekazanie informacji nt. przeprowadzonych analiz oraz zapytała o sposób (wyrównywanie czy rozwijanie wiedzy) przydzielania 2 godzin z art. 42 ustawy Karta nauczyciela.   
Dyrektor Krzysztof Narożny powiedział, że każdy nauczyciel sam decyduje o sposobie wykorzystanie dwóch dodatkowych godzin, ale generalizując 1 godzinę przeznacza się na wsparcie (przedmioty matematyczno-przyrodnicze) i 1 godzinę na rozwój (przedmioty humanistyczne).
Pani Marlena Jagaciak powiedziała, że w Gimnazjum nr 1 sytuacja wygląda podobnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Miasto bardzo wspiera edukację i m.in. finansuje wiele zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom za udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Ad 2. Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa i plany na przyszłoroczne święto Miasta.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła zestawienie kosztów tegorocznych „Dni Puszczykowa" (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Koszt organizacji wyniósł 145 365 zł, z czego ponad 14 tys. zł stanowiły wpływy od sponsorów (dotacja na organizację Dni Puszczykowa wyniosła 100 tys. zł).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o różnicę 30 tys. zł miedzy przyznaną dotacją, wpływami od sponsorów a całkowitym kosztem imprezy.
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że wyższe koszty wyniknęły głównie z wymogów technicznych przed koncertem zespołu Bracia (większa scena z wybiegiem, oświetlenie, telebim) oraz zapewnieniem dodatkowego noclegu dla zespołu. Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że różnica w kosztach została pokryta z budżetu biblioteki. Dyrektor poprosiła, aby w przyszłym roku dotacja na organizację „Dni Puszczykowa" była wyższa.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o koszty poniesione przez Centrum Animacji Sportu.
Zastępca kierownika CAS Anna Kubacka powiedziała, że poniesione koszty to 7 tys. zł (puchary, woda, wygrodzenie sędziów). 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz podziękowała za zaangażowanie w organizację Dni Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że urząd nie ma uwag co do poniesionych kosztów na organizację imprezy oraz dodał, że bardzo ważnym aspektem było wydatkowanie 10 tys. zł na atrakcje dla dzieci, z których mogły korzystać bezpłatnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy można powrócić do 2-dniowej formuły „Dni Puszczykowa" i czy takie rozwiązanie bardzo zwiększyłoby koszty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na organizację 2-dniowej imprezy nie wystarczy 200 tys. zł.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby w Echu Puszczykowa wyjaśnić, że ze względu na zbyt wysokie koszty, niemożliwa jest organizacja 2-dniowej imprezy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za organizację i koordynację „Dni Puszczykowa" oraz poprosiła, aby rozważyć przyznanie choćby symbolicznego honorarium dla lokalnych zespołów.
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że ta kwestia jest zależna od budżetu.
 
Radny Filip Ryglewicz stwierdził, że dla lokalnych zespołów promocją jest możliwość występu na takiej imprezie oraz dodał, że występujące grupy muzyczne powinny być bardziej zróżnicowane (te dotychczas występujące, grają hard rock i heavy metal).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podziękowała za organizację tegorocznych „Dni Puszczykowa", podczas których mieszkańcy świetnie się bawili oraz zapytała o plany na przyszłoroczną imprezę.  
 
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że „Dni Puszczykowa" odbędą się 18 czerwca 2016 r. i zaproponowała występ Kamila Bednarka i Czerwonych Gitar - koszt wyniósłby ok. 57 tys. brutto za koncerty obu grup (druga propozycja to Agnieszka Chylińska i Wały Jagiellońskie). 
 
Radni proponowali również zespoły: Lemon, Pectus, Enej i Afromental, ale Komisja przychyliła się do propozycji koncertu Kamila Bednarka i Czerwonych Gitar.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy omówione są wszystkie kwestie dot. użyczania sali Jana Pawła II. 
Dyrektor Danuta Mankiewicz powiedziała, że sprawa została omówiona z proboszczem - w środy sala będzie do dyspozycji CAK a organizacja innych imprez będzie omawiana na bieżąco. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że pozostałe warunki użyczania sali będą jeszcze ustalane.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
  • Rozpatrzenie propozycji prowadzenia działalności gospodarczej na terenie CAS (pismo w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że zgłaszała propozycję lokalizacji na terenie CAS punktu, w którym można by kupić napoje, ale niekoniecznie w formie zaproponowanej w piśmie. 
 
Zastępca kierownika CAS Anna Kubacka powiedziała, że raczej nie powinien powstać obiekt w rodzaju „góralskiej chaty", ale jakiś inny obiekt sezonowy oraz dodała, że rozmawiała z panem Pomes, który w najbliższy weekend ustawi samochód, z którego będzie sprzedawać napoje i lody. Pani Anna Kubacka powiedziała, że w siedzibie CAS można otrzymać wodę bezpłatnie a niebawem ustawiony zostanie także dystrybutor z kawą oraz dodatkowe miejsca do siedzenia (palety).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie CAS docelowo planuje się postawić przeszkolony pawilon, w którym można będzie sprzedawać najpotrzebniejsze artykuły spożywcze.
 
Poprzez aklamację Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o umożliwienie budowy obiektu „chaty góralskiej".
 
 
Radny Filip Ryglewicz pogratulował organizacji kina letniego i biegów nocnych.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że brak środków uniemożliwia obecnie budowę boiska do siatkówki plażowej.   
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o planowane zmiany w uchwale budżetowej związane z zakresem działalności Komisji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zmniejszone zostaną wydatki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja o kwotę 82.780 zł. W 2015 r. zostanie wykonana dokumentacja budowlana, a przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania związane jest z planowanym pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach ZIT. Ponadto zwiększono wydatki na zadanie: Zagospodarowanie terenu CAS o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na ułożenie kostki brukowej i zakup ławek.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że na terenie zakola Warty należało by wciąć albo przerzedzić, zbyt gęsto rosnące chwasty.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teren zakola Warty jest porządkowany z pomocą wędkarzy, ale nie ma możliwości, żeby skosić chwasty na całym terenie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania dot. remontu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej.
Radna Elżbieta Czarnecka złożyła wniosek o ustawienie kilku koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Wczasowej.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła o podwyższenie krawężnika przy ul. Szpitalnej (przy skrzyżowaniu z ul. Kosynierów Miłosławskich), ponieważ pobliski dom jest zalewany wodą spływającą z ulicy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała czy możliwe jest przeniesienie tzw. „grzybka" z ul. Podleśnej/Cienistej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że WPN wydał zgodę na przeniesienie „grzybka", ale wyłącznie w granicach Parku (trudno znaleźć właściwe miejsce). Poza tym stwierdzono, że próba przeniesienia „grzybka" (ze względu na jego zły stan) może spowodować niemożnością jego ponownego złożenia.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaprosiła chętnych do przyjrzenia się treningom Street Workout.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że w podczas najbliższej sesji nie będzie rozpatrywany projekt uchwały ws. przyjęcia dokumentów Stowarzyszenia Mikroregionu WPN. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przekazała ww. projekt uchwały pod obrady KEKiS we wrześniu.
 
O godz. 18:00  przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie.
 
       
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak