2016

Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.10.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    19:23
 
Tematy:
 1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Zabytki w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące:
  a) wniosek Sportoteki,
  b) wniosek Centrum Tenisowego Angie,
  c) wniosek parafii MBW w Puszczykowie (koncerty organowe).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4a. Sprawy bieżące: wniosek Sportoteki.
Właściciel Sportoteki pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił złożone wnioski o sponsoring na zorganizowanie:
- cyklu turniejów tenisowych dla dzieci „Tenis 10" o puchar Agnieszki Radwańskiej (w ostatnim turnieju uczestniczyło 120 zawodników) - wniosek o 20 tys. zł,
- Międzynarodowy Turniej ITF Sportoteka Babolat Cup (turniej dla osób powyżej 35. roku życia) - wniosek o 9 tys. zł.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wpłynęło 5 wniosków o sponsoring (dwa ze Sportoteki, dwa z CT Angie i jeden z parafii MBW w Puszczykowie). W projekcie budżetu na sponsoring zaplanowano kwotę 70 tys. zł (sprawa wszystkich wniosków o sponsoring zostanie omówiona w kolejnym punkcie obrad).
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wsparcie w postaci sponsoringu powinno mieć charakter ekwiwalentny, tzn. Miasto powinno być promowane przez współfinansowany podmiot.   
 
Odpowiadając na pytanie wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że zwrócił się z wnioskiem o odstąpienie od tworzenia lodowiska (ze względu na warunki pogodowe), proponując w zamian znaczne powiększenie krytego boiska, które zostanie oddane do użytku za dwa tygodnie. 
                
Ad 1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji, omówił m.in.:
 • wydatki majątkowe:
- inwestycje w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 (budowa boiska wielofunkcyjnego),
- przygotowanie projektu boiska przy SP nr 1,
- modernizacje szkół podstawowych,
- doposażenie i remonty placów zabaw,
- kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Kościelnej i zakola Warty;
 • dochody związane z zakresem działania KEKiS:
- dotacja do budowy hali widowiskowo-sportowej - 2 mln zł (w 2017 roku wpłynie transza w wys. 1.200.000 zł),
- drobne wynajmy sal w szkołach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wydatki na:
 • promocję Miasta (łącznie 154 tys. zł, z czego 70 tys. zł na działania sponsoringowe), m.in.:
- akcje promocyjne (np. Zamieszkaj w Puszczykowie),
- zakup gadżetów,
- „Echo Puszczykowa";
 • na oświatę (łącznie ponad 13 mln zł, w tym wydatki majątkowe), m.in.:
- wyposażenie szkół,
- zakup sprzętu,
- zajęcia na basenie;
 • na edukacyjną opiekę wychowawczą (651.220 zł), tj.:
- świetlice szkolne,
- kolonie i półkolonie,
- stypendia naukowe,
- nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, m.in.:
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej,
- dotacje na remont zabytków,
 • na kulturę fizyczną i sport (4.642.700 zł), m.in.:
- wydatki inwestycyjne - 4.070.000 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- dotacje dla organizacji sportowych,
- organizacja imprez sportowych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka otworzyła dyskusję nad projektem budżetu na 2017 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn, burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiadali na pytania radnych, podając szczegóły konkretnych pozycji budżetowych.
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja zakwestionowała wydatkowanie ok. 30 tys. zł na koncepcję ścieżek rowerowych, w związku z czym przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o umniejszeniem tej kwoty.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapewnił, że wniosek Komisji został przyjęty do wiadomości, ale zasugerował, żeby pozostawić kwotę 40 tys. zł w dziale Turystyka.
 
Przy omawianiu planowanych wydatków na budowę dróg, skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że podczas ostatniej sesji poruszana była sprawa wniosku Centrum Tenisowego Angie dotyczącego budowy ul. Tenisowej. Skarbnik powiedział, że Urząd proponuje, aby zlecić wykonanie projektu ulicy i zorientować się kosztach budowy odcinka tej ulicy (od ul. Sobieskiego do wysokości kortów). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie będzie to zgodne z kolejnością rankingu budowy ulic, ale istotne ze względów promocyjnych i wizerunkowych Miasta (ogólnoświatowe sukcesy Angelique Kerber).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jedynym problem jest kwestia rankingu oraz że osobiście nie jest zwolenniczką odchodzenia od jego kolejności, ale dodała również, że jeśli cała sprawa byłaby szczegółowo wyjaśniona i nagłośniona (z podaniem kosztów inwestycji), to mogłaby spotkać się ze zrozumieniem mieszkańców. 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że po wykonaniu dokumentacji projektowej (w 2017 r.) znane będą szacunkowe koszty budowy drogi i wtedy temat ewentualnego wykonania (w 2018 r.) ul. Tenisowej powróci. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego zmniejszone zostały wydatki na Radę Miasta (o 4 tys. zł). Ponadto powiedziała, że planuje się utrzymać tegoroczną kwotę 140 tys. zł na diety radnych, podczas gdy ich wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które ma wzrosnąć w 2017 roku. Zdaniem przewodniczącej pewne środki powinny być zabezpieczone na ewentualne ekspertyzy, opinie. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapewnił, że w bieżącym roku środki w wys. 140 tys. zł nie zostaną wykorzystane.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie chce, aby doszło do sytuacji, że w ciągu roku trzeba będzie zwiększać środki na Radę Miasta, ponieważ ma to zły wydźwięk społeczny.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka złożyła wniosek o zwiększenie kwoty do 160 tys. zł i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ten wniosek nie ma odzwierciedlenia w wykonaniu z bieżącego roku oraz poinformował, że środki na ewentualne opinie i ekspertyzy są zabezpieczone w kwocie 20 tys. zł (w dziale dot. Urzędu Miasta). Środki na ten cel nie powinny być zapisane w Radzie Miasta, ponieważ obsługę Rady zapewnia Urząd.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że umniejszenie o 4 tys. zł jest spowodowane tym, że środki te nie były wykorzystywane.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, żeby podczas omawiania projektu budżetu na 2017 rok w części dotyczącej promocji Miasta, zająć się złożonymi wnioskami o wsparcie finansowe, tj. wnioskami Sportoteki (omawiane w poprzednim punkcie obrad), wnioskami Centrum Tenisowego Angie oraz wnioskiem parafii MBW w Puszczykowie (ww. wnioski stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała w całości wniosek Centrum Tenisowego Angie (dot. wsparcia finansowego cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży), ponieważ został on przekazany Komisji przed posiedzeniem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, żeby ww. wniosek Angie potraktować podobnie jak inne wnioski Sportoteki, czyli jako wnioski o dotacje (bieżącą organizację) np. w ramach przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych, a nie jako wniosek o sponsoring.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że do rozpatrzenia są następujące wnioski o sponsoring:
 • wniosek Centrum Tenisowego Angie o objęcie patronatem honorowym i wsparcie finansowe (o 70 tys. zł) III Międzynarodowych Mistrzostw Kobiet w tenisie,
 • wnioski Sportoteki przedstawione w poprzednim punkcie obrad:
- cykl turniejów tenisowych dla dzieci „Tenis 10" o puchar Agnieszki Radwańskiej (wniosek o 20 tys. zł),
- Międzynarodowy Turniej ITF Sportoteka Babolat Cup - turniej dla osób powyżej 35. roku życia (wniosek o 9 tys. zł),
 • wniosek parafii MBW w Puszczykowie o wsparcie finansowe organizacji koncertów organowych (o 12 tys. zł).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że na sponsoring planuje się przeznaczyć kwotę 70 tys. zł  i zapytała o propozycję podziału tych środków.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że:
- Centrum Tenisowemu Angie przekazano informację, że w projekcie przyszłorocznego budżetu planuje się zabezpieczyć kwotę ok. 30 tys. zł na organizowane turnieje,
- dla parafii MBW planuje się przekazać wnioskowaną kwotę 12 tys. zł,
- wnioski Sportoteki pozostają do dyskusji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jej zdaniem, słusznym jest przekazanie parafii całej wnioskowanej kwoty, ponieważ Letnie Koncerty Organowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Przewodnicząca powiedziała, że zamierza wystąpić za wnioskiem o uhonorowanie pana Wojciecha Mazurka - organisty z kościoła pw. MBW i organizatora  Letnich Koncertów Organowych.
Komisja zauważyła, że dla Centrum Tenisowego Angie planuje się przekazać tylko część wnioskowanej kwoty, natomiast dla Sportoteki jej całość, chociaż stwierdzono także, iż różnica w wysokości wnioskowanych kwot jest znacząca. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że chciałby, aby burmistrz decydował o wysokości kwot w oparciu o to, co dany podmiot zaproponuje tzn. np. w jakich media będzie promowana dana impreza (chodzi o promocję Miasta za pośrednictwem konkretnego podmiotu, co byłoby uregulowane w umowach). Skarbnik Piotr Łoździn stwierdził, że obecnie dzielenie kwot jest przedwczesne, ponieważ na razie nie wiadomo na co podmioty wyrażą zgodę ani co konkretnie zaproponują.  
Komisja zaakceptowała ogólną kwotę na sponsoring w wysokości 70 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński uprzedził, że będzie wnioskował, aby Centrum Tenisowemu Angie przyznać 35 tys. zł (wysoka ranga imprezy), Sportotece - 20 tys. zł i parafii MBW - 12 tys. zł.
Komisja wstępnie uznała zaproponowany podział ze właściwy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dotychczasową dyskusję informując, że zostały zgłoszone przez Komisję trzy wnioski do projektu budżetu na 2017 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu na 2017 rok z uwzględnieniem wcześniej przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt budżetu na 2017 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 50 tys. zł na dotację na zabytki oraz przedstawił trzy wnioski o przyznanie dotacji:
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka" (wniosek o 40 tys. zł),
- pp. Katarzyny i Zbigniewa Bekasiaków (wniosek o 45 tys. zł),
- p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (wniosek o 30 tys. zł).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że głównym kryterium przyznania dotacji powinna być jak największa liczba osób korzystających z danego obiektu.  
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wszystkie złożone wnioski są prawidłowe pod względem merytorycznym oraz że uchwała w sprawie przyznania dotacji będzie podejmowana w styczniu 2017 roku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przełożyła temat „Zabytki w Puszczykowie" na posiedzenie w styczniu.
 
O godz. 19:23 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.7.2016

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 17:54
 
Tematy:
 1. Przedstawienie i omówienie stanu prac przy hali widowiskowo- sportowej.
 2. Omówienie dokonanych remontów w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
 3. Strategia Rozwoju Miasta i Promocji Miasta.
 4. Sprawy bieżące: a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata; b) wniosek do komisji.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Przedstawienie i omówienie stanu prac przy hali widowiskowo- sportowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace przy hali widowiskowo-sportowej przebiegają według harmonogramu. Stara hala została rozebrana i trwa budowa nowej. Szkoła jest odpowiednio zabezpieczona i uczniowie będą mogli rozpocząć zajęcia od 1 września.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie robocze na terenie budowy z przedstawicielami firmy Skanska. Podczas spotkania nie wykazano żadnych zastrzeżeń co do postępu prac. Kolejne spotkania robocze będą odbywały się co 2 tygodnie.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że aktualnie prowadzone są negocjacje ze Sportoteką dotyczące ceny wynajmu pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. Planowane jest ustawienie namiotu nad trzema kortami tenisowym i pokrycie ich powierzchni sztuczną trawą.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że planowane jest, aby zajęcia wychowania fizycznego odbywały się jako pierwsza lub jako ostatnia godzina lekcyjna danego dnia.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tak jak w latach ubiegłych we wrześniu oraz na początku października będzie możliwe przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał. że za logistykę oraz zabezpieczenie przejścia uczniów do Sportoteki odpowiadają dyrektorzy szkół.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przekazała dwa pytania od Janusza Szafarkiewicza byłego radnego, który nie mógł dotrzeć na posiedzenie Komisji:
 1. Czy są zmiany w projekcie, jeśli tak, to jakie?
 2. Czy to prawda, że osoba, która pełni funkcję nadzoru inwestorskiego pełni też funkcję nadzoru wykonawczego?

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania przekazane przez przewodniczącą Małgorzatę Szczotkę:
 1. W projekcie nie ma żadnych zmian. Skanska początkowo chciała zaproponować zamiast drewnianych stropów stropy betonowe. Tematu nie podjęto, ponieważ w obowiązującym projekcie nie uwzględniono takiego rozwiązania. Faktycznym problemem jest inwentaryzacja instalacji podziemnych. Inaczej przedstawiona jest na planach, inaczej jest w rzeczywistości i w związku z tym należy dostosować przebieg urządzeń podziemnych do zastanego stanu.
 2. Tak. Osoba, która pełni funkcję nadzoru inwestorskiego pełni też funkcję nadzoru wykonawczego. Skanska zaproponowała współpracę przy opracowaniu projektu wykonawczego tej samej osobie, która wykonała projekt budowlany. Nadzór nad budową hali sprawuje zespół Inspektorów Nadzoru, do którego kompetencji należy dbanie o wykonanie budowy rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ad 2. Omówienie dokonanych remontów w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił remonty dokonane w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że kwota zabezpieczona w budżecie na dokonanie remontów pozostaje bez zmian. W związku ze zgłoszonymi potrzebami konieczne było przesunięcie kosztów, tak aby w pierwszej kolejności zrealizować najpotrzebniejsze inwestycje.

Ad 3. Strategia Rozwoju Miasta i Promocji Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił stan prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wiosną odbyły się spotkania z mieszkańcami, które stanowiły wstęp do opracowania Strategii. Ostatnie z nich miało miejsce 16 maja. Od tego czasu złożono zapytanie ofertowe w tej sprawie, ale do tej pory nie otrzymano zadowalającej oferty. Sekretarz Maciej Dettlaff zapowiedział, że w przyszłym tygodniu są planowane spotkania z wybranymi firmami w celu negocjacji ofert. Zaplanowano powołanie zespołu roboczego do pracy nad Strategią.

O godzinie 16:40 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła artykuł „Puszczykowo - Miasto-Ogród czy podmiejskie letnisko" Dominiki Dymek i Leszka Bednorza (tekst stanowi załącznik do protokołu).

Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w jego odczuciu promowanie Puszczykowa hasłem „Puszczykowo - Miasto-Ogród" definiuje miasto jako spokojne i stateczne, w rezultacie nieatrakcyjne dla młodych ludzi.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w mieście jest zadowalająca oferta kulturalno-sportowa dla młodzieży oraz istnieją grupy, które z niej korzystają. Rolą rady jest aktywizowanie młodzieży.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że Puszczykowo historycznie jest byłym letniskiem, nigdy nie było miastem ogrodem. Miasto nie powstało zgodnie z urbanistyczną teorią miasta ogrodu.

Radny Filip Ryglewicz wyraził swoje zdanie, że należy określić kierunek działania, który rozwinie turystykę. Miasto ma unikatowy charakter dzięki architekturze, otoczeniu WPN-u, ale także dzięki znanym mieszkańcom, takim jak: Anna Jagaciak, Angelique Kerber, czy obiektom kulturalnym, takim jak Muzeum Arkadego Fiedlera.

Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji Miasta powiedział, że nie zawsze znani mieszkańcy chcą lub mogą promować miasto. Niektóre umowy sponsorskie utrudniają współpracę z nimi.

Ad 4. Sprawy bieżące:

 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a).
Wynik głosowania:za" - 1, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 4.
Projekt został zaopiniowany negatywnie.
   
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji Miasta odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że celem akcji informacyjno-edukacyjnej będzie przybliżenie pojęcia budżetu obywatelskiego, zadań własnych gminy, których wnioski muszą dotyczyć oraz przedstawienie w jaki sposób składać wnioski. Zostaną przygotowane plakaty i ulotki. Informacje pojawią się również na stronie internetowej i Facebooku, a w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa" zostanie zamieszczony artykuł dotyczący budżetu obywatelskiego.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że uprawnione do głosowania będą wszystkie zameldowane w Puszczykowie osoby, które ukończyły 16 lat. Wypełnione karty do głosowania będzie można oddać w Bibliotece Miejskiej oraz Urzędzie Miejskim lub wysyłać w formie skanu na e-mail Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150).
Wynik głosowania:za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
   
 • wniosek mieszkanki Marii Taraszkiewicz
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła treść pisma p. Maria Taraszkiewicz (wniosek stanowi załącznik do protokołu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wystosowano już do p. Marii Taraszkiewicz odpowiedź (odpowiedź stanowi załącznik do protokołu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że decyzja o płatnym lub bezpłatnym udostępnianiu sal CAK-u zależy od Rady Miasta. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym wynajmowaniu jakiejkolwiek przestrzeni, wiąże się z tym, że to Miasto będzie pokrywało koszty związane z ich bezpłatnym użytkowaniem, a do utrzymania sal trzeba będzie dopłacać.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że szkoły ponoszą konkretne koszty związane z bezpłatnym udostępnianiem sal sportowych oraz dodała, że nie widzi podstaw, żeby wszystkie sale w CAK-u były udostępniane za darmo.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mieszkańcy płacą podatki i powinni mieć prawo do korzystania z sal za darmo.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podał przykład poznańskich term, teatrów oraz opery, do których wstępy są biletowane. Gdyby zrezygnować z płatnych wstępów podobne instytucje nie mogłyby się utrzymać, tak samo jest z CAK-iem.

 • zakaz występów cyrków wykorzystujących w pokazach tresowane zwierzęta
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała radnym powrócenie na najbliższej sesji Rady Miasta do tematu podjęcia uchwały w sprawie zakazu występów cyrków ze zwierzętami w Puszczykowie.

Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w przypadku przyjazdu cyrku każdorazowo burmistrz wydaje decyzję zezwalającą lub zakazującą takiego występu na terenie miasta. W związku z czym, nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tym zakresie.

Burmistrz Andrzej Balcerek uważa, że cyrki ze zwierzętami posiadają swoich zwolenników i przeciwników, więc temat warto przedyskutować.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wskazał, że każda uchwała opiera się na podstawie prawnej, a w tym przypadku brak takiej podstawy. Inne miasta, np. Słupsk podjęły podobne uchwały, ale muszą liczyć się z tym, że cyrki, którym zakazano występów mogą skierować sprawy do sądów powołując się na zasadę wolności gospodarczej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zobowiązał się zapytać radcę prawnego obsługującego Urząd Miejski o możliwość podjęcia takiej uchwały.

O godz. 17:54 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 r. na terenie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7 oraz w sali sesyjnej Urzędu

 
OB.0012.3.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:40
 
Tematy:
 1. Wizyta na terenie CAS i wizja lokalna w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty.
 2. Plaża w Puszczykowie - dyskusja.
 3. Koncepcja zagospodarowania zakola Warty - prezentacja i dyskusja.
 4. Propozycje współpracy z WPN.
 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta na terenie CAS i wizja lokalna w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty.
Komisja dokonała wizji lokalnej na terenie Centrum Animacji Sportu w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty: stoły do gier planszowych, dwa boiska do gry w boule, stoły piknikowe z miejscem na ognisko i stanowiskiem grillowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przyszłym roku planuje się budowę:
- dwóch kolejnych boisk do gry w boule (mając do dyspozycji cztery boiska można rozgrywać turnieje),
- miejsca wypoczynku z pergolami,
- tzw. bunkra dla golfistów.
Ponadto rozważa się budowę boiska do siatkówki plażowej oraz skate parku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zasugerowała wycięcie dwóch uschniętych drzew, stojących w pobliżu zegara.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił, aby zabezpieczyć boczne bandy na górce zjazdowej (zdarzyło się, że dzieci wpadały na słupki).
 
Komisja poprosiła o przygotowanie zestawienia kosztów organizacji rajdów rowerowych.
 
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytania Komisji.
 
Ad 3. Koncepcja zagospodarowania zakola Warty - prezentacja i dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, obecnego na terenie CAS-u, Michała Janaszka z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego o informacje ws. koncepcji zagospodarowania zakola Warty.
Pan Michał Janaszek powiedział, że projekt koncepcji zagospodarowania zakola Warty był prezentowany na poprzednich posiedzeniach komisji i od tego czasu się nie zmienił. Pan Michał Janaszek dodał, że Miasto próbowało pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie zakola, biorąc udział w konkursie na dotacje. Wkrótce Miasto weźmie udział w kolejnym konkursie (o bardziej turystycznym charakterze).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził słowa przedmówcy.
 
Następnie dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz wskazała Komisji miejsca na terenie CAS, w których zostaną zlokalizowane obiekty i stanowiska podczas Dni Puszczykowa.
 
Od godz. 17:15 Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Plaża w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że temat organizacji plaży został wywołany przez radnych oraz dodała, że przywrócenie plaży w Puszczykowie jest dobrym pomysłem. 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała fragmenty, znalezionych w Internecie, artykułów dotyczących puszczykowskiej plaży.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jego zdaniem, naturalnym miejscem na plażę w Puszczykowie jest teren w pobliżu willi Rusałka, gdzie dodatkowo można by utworzyć np. mały park linowy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przedstawiła prezentację ze zdjęciami plaży miejskiej w Poznaniu (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zasugerowała, że do zorganizowania plaży w Puszczykowie można by zaprosić organizacje pozarządowe.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że w Puszczykowie istniały 3 plaże: przy willi Rusałka, obok domu Lech oraz w Puszczykówku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że reaktywowanie plaży wymaga środków finansowych, a być może dla mieszkańców ważniejsza jest budowa kolejnych ulic. Chciałaby jednak, aby rozważyć i przeanalizować pomysł organizazji plaży.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie podjęte zostały działania mające na celu zagospodarowania terenu zakola Warty, natomiast w przypadku pomysłu organizacji plaży w Puszczykowie, w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie własności terenu, ponieważ część terenu należy do WPN-u a część do Zarządu Gospodarki Wodnej. Wiceburmistrz zobowiązał się do sprawdzenia powyższej kwestii.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że wnioskiem Komisji jest, aby Urząd zorientował się w temacie, ustalając jakie są możliwości reaktywacji plaży w Puszczykowie. 
 
Ad 4. Propozycje współpracy z WPN.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że radny Maciej Krzyżański wyszedł z inicjatywą wystąpienie do WPN-u w kilku sprawach.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby wystąpić do WPN-u w sprawie:
- wymiany tablic z mapą WPN-u, znajdujących się w pobliżu dworca kolejowego w Puszczykowie i w Puszczykówku (tablice są stare, zniszczone i nieaktualne),
- wytycznie ścieżki rowerowej od ul. Jarosławskiej w Puszczykowie do Jeziora Jarosławieckiego,
- wytycznie ścieżki rowerowej od ul. Sobieskiego w Puszczykowie do Wir,
- ustawienie miejsca piknikowego (stoły, ławki) na polance, znajdującej się obok ścieżki leśnej, biegnącej od przejazdu kolejowego w Puszczykowie (u zbiegu ul. Poznańskiej i Wczasowej) do rzeki Warty (po lewej stronie od ul. Wodziczki),
- wymiany 4 zniszczonych drewnianych ławek ustawionych przy ścieżce, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 430 do siedziby dyrekcji WPN w Jeziorach (wzdłuż drogi). 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie stosownego pisma do dyrekcji WPN-u.
Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował przygotowanie apelu (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa) - do czego Komisja się przychyliła.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.  
 
 • Projekt uchwały ws. Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 144)
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła ww. projekt uchwały, omawiając każdy z paragrafów. Przewodnicząca poinformowała m.in., że w przedłożonym projekcie wprowadzone zostało kryterium średniej ocen (4,75), które jednak nie jest wygórowane, co ma na celu umożliwienie przyznania stypendium uczniom nie tylko uzdolnionym naukowo, ale też artystycznie oraz wyjaśniła, że regulamin nie może zawierać informacji dot. składu komisji stypendialnej, ponieważ leży to w kompetencji burmistrza (przewodnicząca odczytała rozstrzygnięcie nadzorczej w podobnej sprawie).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła uwagę, że w § 6 ust. 2 nie jest jasno określone, czy muszą być spełnione oba kryteria, czy jedno z dwóch.
 
Komisja uznała, że w pierwotnej wersji projektu regulaminu (w § 16 i 17) było to zapisane w bardziej jednoznaczny sposób.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy uczniowie mieszkający w internacie będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium, na co przewodnicząca Małgorzata Szczotka odpowiedziała negatywnie wyjaśniając, że stypendium może być przyznane wyłącznie uczniom na stałe zamieszkującym w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad omawianym projektem uchwały z uwzględnieniem doprecyzowania § 6.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o sprawę przygotowania strategii rozwoju i promocji miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że informacja w tej sprawie zostanie przygotowana i przesłana drogą elektroniczną.
 
Radny Filip Ryglewicz zachęcił do wzięcia udziału w Spartakiadzie Samorządowej, która ma odbyć się w sierpniu.
 
W nawiązaniu do pierwszej części posiedzenia (wizyty na terenie CAS), przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Miasto dysponuje obecnie pięknym obiektem Centrum Animacji Sportu i w imieniu Komisji zwróciła się do burmistrzów, aby bardziej zmobilizować kierownik CAS, żeby w pełni wykorzystywała ten teren i była bardziej animatorem a nie zarządcą.
 
 
O godz. 18:40 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant

Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia:  16:06
Godz. zakończenia: 18:38
 
Tematy:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Dni Puszczykowa 2016 - program, ostateczne ustalenia.
 3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 • zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • wykorzystanie punktu EkoInfo,
 • oferta Centrum Animacji Sportu,
 • oferta Centrum Animacji Kultury.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że istnieje możliwość zwiększenia budżetu każdego działu, ale wyłącznie kosztem innego.

Ad 2. Dni Puszczykowa 2016 - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła programu Dni Puszczykowa 2016. Program stanowi załącznik do protokołu.

Ustalono, że Dni Puszczykowa rozpoczną się koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus o godzinie 19:30 w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w piątek (17.06.2016 r.). Przed koncertem nastąpi uroczyste otwarcie Dni Puszczykowa przez Burmistrza.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że całkowity koszt koncertu to 20 000 zł. Biblioteka Miejska pokrywa tylko 5 000 zł z tej kwoty, ponieważ koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków otrzymanych z powiatu poznańskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że scena podczas Dni Puszczykowa, dzięki zgodzie klubu Las Puszczykowo, zostanie rozstawiona na boisku trawiastym. Koszty regeneracji trawnika będą niższe niż opcjonalne straty, które może spowodować użycie ciężkiego sprzętu przy rozstawianiu sceny w innym miejscu na terenie CAS-u.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że podczas spotkania z prof. Henrykiem Mrukiem padła propozycja, żeby przygotować i poprosić mieszkańców o wypełnienie ankiet dotyczących rozwoju Puszczykowa.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli ankieta powstanie, to zostanie załączona do czerwcowego numeru Echa Puszczykowa oraz wyłożona na stoliku przy namiocie Urzędu Miejskiego podczas Dni Puszczykowa. Ankieta może być kontynuowana po Dniach Puszczykowa. Mogłaby być wydawana w Urzędzie Miejskim oraz dostępna on-line na stronie internetowej.

Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła sportową część programu Dni Puszczykowa 2016.

Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że spływ kajakowy rozpocznie się w Radzewicach, a zakończy w Puszczykowie. Uczestnicy nie płacą wpisowego ze względu na to, że spływ jest częścią Dni Puszczykowa. Spływ zaplanowano dla 20 kajaków, czyli weźmie w nim udział maksymalnie 40 osób.

Podczas dyskusji ustalono ostateczny plan Dni Puszczykowa, które odbędą się w terminie od 17.06.2016 r. do 19.06.2016 r. i będą trwały 3 dni.

Ad 3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 
 • oferta Centrum Animacji Kultury
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę Centrum Animacji Kultury w sezonie letnim. Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że CAK chce odejść od organizowania tradycyjnych półkolonii. Takie zajęcia odbywają się w 2 szkołach, CAS-ie, oraz w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

 • oferta Centrum Animacji Sportu
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła ofertę Centrum Animacji Sportu na wakacje 2016. Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że planowany termin rozpoczęcia półkolonii to 15.08.2016 r.

 • zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostały rozpoczęte prace nad kolejnymi trzema elementami zagospodarowania terenu CAS-u, są to:
 1. grill murowany oraz krąg do ogniska,
 2. betonowe stoły do gier planszowych,
 3. boisko do gry w boule.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że planowano również wybudowanie miejsca do wypoczynku otoczonego pergolami, ale ze względów finansowych nie zostanie to zrealizowane w tym roku. W przyszłym roku zostanie wybudowany skate park oraz pole do minigolfa.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że w Puszczykowie jest boisko do siatkówki i znajduje się przy Orliku na ul. Nowe Osiedle. Jeżeli wybudowanie kolejnego boiska do siatkówki plażowej w Puszczykowie jest konieczne to jest taka możliwość na terenie CAS-u lub przy Orliku na ul. Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozpoczęła się budowa hali widowiskowo-sportowej. Plac budowy został przekazany wykonawcy 12.05.2016 r. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że w okresie zimowym uczniowie będą korzystać z pomieszczeń Sportoteki.

Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła sprawozdanie z przygotowania obiektów sportowych Centrum Animacji Sportu do sezonu letniego 2016. Sprawozdanie stanowi załącznik od protokołu.

 • wykorzystanie punktu EkoInfo
Specjalista ds. obsługi Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk przedstawiła plan wykorzystania punktu EkoInfo w sezonie letnim. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że godziny otwarcia punktu EkoInfo zostały zmienione na potrzeby sezonu letniego. Godziny otwarcia Centrum EkoInfo, aż do zakończenia sezonu to: od wtorku do piątku 8:30 - 16:30, a w soboty 10:00 - 18:00. Takie godziny otwarcia punktu odpowiadają na potrzebę prowadzenia w tygodniu porannych zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz pełnienia roli informacji turystycznej w soboty.

Ad 4. Sprawy bieżące:

 • wykup części nieruchomości przy ul. Klasztornej w związku z planowaną budową drogi 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała otrzymany od mieszkanki ul. Klasztornej, list dotyczący chęci wydzielenia i wykupu części jej nieruchomości przez Miasto w celu wybudowania ul. Klasztornej. Odczytano również fragmenty korespondencji mieszkanki z Urzędem Miejskimi.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że odczytane pisma mają formę urzędową i nie rozumie, dlaczego mieszkanka poczuła się zaniepokojona, otrzymując korespondencję z Urzędu Miejskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z mieszkańcami ul. Klasztornej nie wyrazili oni zgody na sprzedaż fragmentów nieruchomości w celu wybudowania drogi. W związku z tym, postanowiono działać zgodnie ze specustawą drogową. Wykorzystanie przepisów tej ustawy jest drastyczne i starano się go uniknąć. Jeżeli radni chcą, żeby przestano wykorzystywać specustawę, to w tym roku nie zostanie wybudowana żadna z planowanych dróg (np. ul. Graniczna, ul. Polna, ul. Rolna), ponieważ nie spełniają one parametrów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na zarzuty przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że pisma wystosowane przez pracownika Urzędu Miejskiego są napisane poprawnie i nie ma do nich zastrzeżeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne jest pisemne, wszczyna się je i prowadzi w formie pisemnej. Język prawny jest bardzo precyzyjny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nikt nie zamierza zabierać mieszkańcom ich nieruchomości, a ewentuany wykup wydzielonych działek będzie odbywał się za odszkodowaniem.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącej Małgorzacie Szczotce, że w celu wybudowania ciągu pieszo-jezdnego, którego chcą mieszkańcy, droga również musi posiadać odpowiednie parametry i bez jej poszerzenia Starosta Poznański nie wyda pozwolenia na budowę.

 • zniszczone mapy WPN przy dworcach PKP w Puszczykowie i Puszczykówku.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w związku z rozpoczęciem sezonu turystycznego Urząd Miejski może zwrócić się do WPN-u o wymianę map przy dworcach PKP w Puszczykowie i Puszczykówku. Radny Maciej Krzyżański dodał, że sam już pisał w tej sprawie do Dyrektora WPN, ale odmówiono wymiany map.

Specjalista ds. obsługi Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk powiedział, że również pisała do Dyrektora WPN w tej sprawie i podobnie jak radny Maciej Krzyżański spotkała się z odmową.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski wystosuje pismo do Dyrektora WPN w tej sprawie.

O godz. 18:38 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.16
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:00
 
Tematy:
 1. Informacja o rekrutacji do szkół w Puszczykowie.
 2. Ścieżki i drogi rowerowe - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
 3. Aktywna Trójka - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja o rekrutacji do szkół w Puszczykowie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że obecnie zgłoszonych zostało 21 dzieci do klasy pierwszej (11 siedmiolatków i 10 sześciolatków) oraz 34 dzieci do oddziału przedszkolnego (24 sześciolatków i 10 pięciolatków), czyli powstanie 1 oddział klasy pierwszej i 2 oddziały tzw. „zerówki".
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki poinformował, że zgłoszonych zostało 20 dzieci do oddziału przedszkolnego, a 11 dzieci skorzysta z możliwości powtarzania „zerówki", dlatego powstaną 2 oddziały przedszkolne. Do klasy pierwszej zgłoszono 30 dzieci, a rodzice 5 uczniów zadeklarowali zamiar powtórzenia przez dzieci klasy pierwszej, dlatego będą musiały powstać 2 oddziały klasy pierwszej.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o prognozy rekrutacji w gimnazjach.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak poinformował, że rekrutacja rozpocznie się 27 maja, ale złożonych zostało już 8 podań. Na początku kwietnia zorganizowane zostały „drzwi otwarte", które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyrektor Tomasz Żak zauważył, że rodzice zwracali uwagę głównie na możliwości nauczania języków obcych.  
 
Pan Przemysław Hejnowicz z Gimnazjum nr 2 poinformował, że w szkole również zorganizowane zostały „drzwi otwarte". Z przeprowadzonych ankiet wynika, że rodzice największą uwagę zwracają na nauczanie języków obcych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że docierają do niej informacje, że znaczna część uczniów wybiera gimnazjum w Luboniu, ponieważ panuje opinia, że tamto gimnazjum jest lepsze (lubońskie gimnazjum ma dobrą promocję). Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie może zgodzić się z tą krzywdzącą opinią, ponieważ poziom nauczania w puszczykowskich szkołach jest bardzo wysoki.
 
Dyrektorzy obu gimnazjów planują utworzyć oddziały z rozszerzonym językiem obcym oraz zwiększyć liczbę zajęć językowych lub zorganizować zajęcia dodatkowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że system edukacji najprawdopodobniej ulegnie zmianie, zaznaczył jednak, że w Puszczykowie nigdy nie oszczędzano na oświacie. Organ prowadzący zawsze wyraża zgodę na zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ponieważ chce, aby gimnazjaliści kończyli szkołę z jak najwyższym wynikiem. Wiceburmistrz zapewnił, że wysoki poziom dofinansowania szkół zostanie utrzymany.
 
 • Projekt uchwały ws. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa (druk nr 132)
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że po konsultacji z kancelarią prawną ustalono, że najpierw należy uchwalić program a dopiero później regulamin przyznawania stypendiów. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przedłożony projekt nie obejmuje studentów, ponieważ dla niech musiałby powstać osobny program. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby omówić pierwotnie przygotowany projekt uchwały, który uwzględniał zarówno program wspierania edukacji, jak i regulamin przyznawania stypendiów naukowych.
 
Dyrektor Tomasz Żak powiedział, że możliwość otrzymania stypendium powinni mieć również uczniowie klas pierwszych gimnazjum (a nie tylko klasy II i III).
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że pierwotnie uznano, że w przypadku ubiegania się o stypendium przez uczniów klasy pierwszej gimnazjum, brana pod uwagę byłaby średnia z innej szkoły. Sekretarz zapewnił jednak, że regulamin może uwzględniać także uczniów klasy pierwszej.
 
Wicedyrektor Maciej Kubacki zapytał, czy istnieje możliwość, aby uczniowie puszczykowskich szkół, mieszkający poza Puszczykowem, mogli ubiegać się o przyznanie stypendium.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że o stypendium mogą ubiegać się tylko mieszkańcy Puszczykowa, co wynika z zapisów ustawy.    
 
Komisja przychyliła się do sugestii sekretarza Macieja Dettlaffa o wyeliminowaniu załącznika do projektu regulaminu, którym miała być tabela oceny punktowej wniosków o przyznanie stypendium.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła salę obrad (obecnych 5 radnych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów" „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 132 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wróciła do sali obrad (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Ścieżki i drogi rowerowe - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w ciągu minionego roku pojawiły się jakieś nowości rekreacyjne lub turystyczne w ofercie rekreacyjnej WPN-u oraz, czy możliwe byłoby poszerzenie oferty w zakresie rekreacji rowerowej, zwłaszcza pod względem jej jakości i promocji. 
 
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Adam Kaczmarek powiedział, że zdaniem przedstawicieli WPN-u, ścieżek rowerowych na terenie Parku jest wystarczająco, niemniej jednak mogą powstać kolejne. Dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że nowe ścieżki rowerowe powstają w Mosinie, Stęszewie i Komornikach, które dobrze byłoby połączyć z pozostałymi ścieżkami. Wszystkie ścieżki, leżące na terenie Parku, znakowane są jedynie piktogramami.
Dyrektor Adam Kaczmarek poinformował, że w zeszłym roku na terenie WPN-u odbyło się 7 profesjonalnych biegów o długości do 50 km (zrealizowanych przez różne organizacje biegowe), a w tym roku odbędzie się także bieg z psami. Zainteresowanie biegami jest tak duże, że konieczne było wprowadzenie limitu uczestników do 500 osób.
 
Dyrektor Adam Kaczmarek poinformował, że projekt Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się ciągle w Rządowym Centrum Legislacji.
 
Odpowiadając na pytania radnych, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że:
- ok. 10 lat temu powstał punkt widokowy, z którego można oglądać wyspę zamkową, położoną na Jeziorze Góreckim,
- utrzymuje swoje stanowisko sprzed roku odnośnie możliwej lokalizacji (na tzw. gliniankach) terenu dla tzw. rowerzystów grawitacyjnych.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o wyznaczenie następujących ścieżek:
- od ul. Jarosławskiej do Jeziora Jarosławieckiego,
- wzdłuż ul. Sobieskiego na tzw. pola wirowskie.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby WPN i Puszczykowo wypracowały strategię komunikacji ścieżkami rowerowymi, tzn. żeby powstała wspólna sieć ścieżek rowerowych, istniejących na terenie WPN-u i Puszczykowa.
 
Dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że temat połączenia ścieżek rowerowych powinien zostać podjęty przez wszystkie gminy, leżące na terenie WPN-u i rozpatrzony kompleksowo. Ścieżki od ul. Jarosławskiej do Jeziora Jarosławieckiego oraz w kierunku pól wirowskich nie są wyznaczone, ale są użytkowane (wzdłuż tej ostatniej poprowadzony został szlak konny).
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby zwrócić się do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o opracowanie strategii komunikacji (wspólnej sieci) ścieżek rowerowych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała powołanie zespołu (komisji), która zajęłaby się opracowaniem ścieżek na terenie Puszczykowa.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN, które skupia wszystkie gminy, leżące na terenie WPN-u, powinno zająć się doprecyzowaniem kwestii ścieżek rowerowych.
Odpowiadając na pytanie radnego Filipa Ryglewicz, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że jedynymi koszami na śmieci, opróżnianymi przez WPN, są kosze ustawione przy kąpieliskach.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Filipa Ryglewicz, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że przedstawiciele WPN-u przeprowadzają różnego rodzaju spotkania informacyjne i proekologiczne w szkołach lub w siedzibie WPN.
 
Na zakończenie dyskusji, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy powrócić do pomysłu opracowania tzw. karty dobrych obyczajów, która w sposób zabawny promowałaby właściwe zachowania ekologiczne i dobrosąsiedzkie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że - zgodnie z umową - budowa hali widowiskowo-sportowej rozpocznie się po zakończeniu egzaminów gimnazjalnych.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Potockiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że bezpłatna komunikacja autobusowa ruszy 4 maja (oznakowano przystanki i opracowano rozkład jazdy).
 
 
O godz.  18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant
 

Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.3.16
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:46
 
Tematy:
 1. Plany pracy CAS w 2016 roku - dokończenie dyskusji z poprzednich posiedzeń komisji.
 2. Stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowy hali sportowej.
 3. Plany realizacji inwestycji zagospodarowania zakola Warty.
 4. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektów uchwał ws.: przyznania stypendiów sportowych; zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Plany pracy CAS w 2016 roku - dokończenie dyskusji z poprzednich posiedzeń komisji.
Zastępca kierownika Centrum Animacji Sportu Anna Kubacka przedstawiła kalendarz imprez sportowych na 2016 rok (ww. kalendarz imprez sportowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Anna Kubacka przedstawiła otrzymaną ofertę na zorganizowanie strefy kibica podczas „EURO 2016", której łączny koszt wynosi ponad 76 tys. zł.
 
Radni obejrzeli film, nagrany przez młodzież podczas treningu piłki ręcznej na boisku Orlik przy ul. Jarosławskiej (w tym samym czasie podobne filmy zostały nagrane na 150 boiskach Orlik a następnie zgłoszone do księgi rekordów Guinnessa w celu ustanowienia rekordu na największy trening w wielu miejscach jednocześnie).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy zdiagnozować zapotrzebowanie na zajęcia sportowe wśród młodzieży i wykorzystać kontakty z olimpijczykami w celu np. zorganizowania zajęć, prowadzonych przez znanych sportowców.
 
Komisja uznała to za dobry pomysł, a radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, żeby nie zawężać grana odbiorców tego typu przedsięwzięć tylko do młodzieży.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o planach zagospodarowania terenu CAS. W tym roku zamierza się wykonać:
- miejsce na ognisko (z ławkami),
- stoły do gier planszowych,
- stoły do tenisa stołowego,
- boisko do gry w boule oraz miejsce wypoczynkowe dla rolkarzy i spacerowiczów (o ile wystarczy środków).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że planowano wykorzystać kamienie (którymi kiedyś wyłożona była obecna ul. Poznańska) do wyłożenia ww. miejsc w CAS-ie, ale zdaniem projektanta nie będzie to dobre rozwiązanie (bo droższe a wykonane podłoże będzie nierówne). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, żeby sprzedać kamienie a pozyskane środki przeznaczyć na zagospodarowanie CAS-u.  
 
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem będzie możliwe równe wyłożenie powierzchni w miejscach wypoczynku oraz przy ognisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przyznał, że należy wyłożyć kamieniem te miejsca, w których będzie to możliwe i zapewni bezpieczne użytkowanie, a pozostałą cześć kamieni spieniężyć.
 
Zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego nie należy sprzedawać kamieni, które można wykorzystać do wyłożenia skweru Tomaszewskiego oraz innych skwerów w mieście.  
 
Radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że kamienie należy zachować.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że posiadany kamień jest lepszy i trwalszy niż kostka brukowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że kamienie na pewno nie będą układane w miejscach, gdzie uprawia się sport, bo może to być niebezpieczne.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jeśli nie ma miejsca na składowanie kamieni oraz nie wiadomo, kiedy i w jakich miejscach miałby zostać wykorzystany, to powinien zostać sprzedany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na razie zostaną wykonane te zadania z wykorzystaniem kamieni, na które są zarezerwowane środki, a później podjęta zostanie decyzja, co zrobić z pozostałą częścią kamieni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do sprawy doświetlenia boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS powróci się jesienią (obecnie bowiem dni są coraz dłuższe, dzięki czemu będzie można korzystać z boiska również wieczorami).
 
Ad 2. Stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowy hali sportowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że 15 kwietnia wykonawca inwestycji wejdzie na  teren budowy. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca listopada 2017 roku. Podczas budowy hali zajęcia WF-u będą odbywać się na boiskach (w okresie wiosenno-letnim) oraz w Sportotece (zimą).
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o koszt wynajmu hali w Sportotece.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że informacji na ten temat udzieli później, tj. po podpisaniu umowy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła 5-minutową przerwę.
 
Ad 3. Plany realizacji inwestycji zagospodarowania zakola Warty.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wraz z organizacjami pozarządowymi oraz projektantem Hugonem Kowalskim przygotowana została koncepcja zagospodarowania zakola Warty. Omawiany projekt jest niezależny od projektu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reguluje kwestie przyrodnicze i środowiskowe, choć układ ścieżek jest taki sam w obu projektach.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił główne założenia koncepcji zagospodarowania zakola Warty, która zawiera m.in.:
- wykonanie bezpiecznego zejścia ze skarpy w stronę rzeki,
- pomost i ewentualne zejście do statku,
- plac zabaw w odsłoniętym punkcie zakola,
- plaża kamienista przy nowym zbiorniku wodnym (stawku) oraz punkty plażowe nad rzeką,
- miejsce na biwak, taras wśród drzew, amfiteatr trawiasty, pole do gry w boule, hamaki, itp.,
- boisko do hokeja na stawku (zimą).
 
Pan Michał Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego kontynuował prezentację elementów zagospodarowania terenu (stand up paddle, pomosty, rozrzucone place zabaw, taras á la wieża widokowa, tenis stołowy, slap line, stoły do gier planszowych, park linowy, naturalne góreczki będą mogły zostać wykorzystane na mini tor rowerowy).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, pan Michał Janaszek oraz sekretarz Maciej Dettlaff powiedzieli, że oba projekty dotyczące terenu zakola Warty nie kolidują ze sobą, ale się wzajemnie uzupełniają (głównym założeniem jest uporządkowanie zieleni).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o możliwość uzyskania dofinasowania oraz terminy realizacji projektów.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że według harmonogramu konkursu jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić 8 sierpnia, a wcześniejsze etapy oceny pokażą, czy jest szansa na uzyskanie dofinansowania. Harmonogram projektu zakłada jego realizację jesienią 2016 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że po zakończeniu przygotowania koncepcji zagospodarowania zakola Warty, ustalona zostanie kolejność realizacji jej poszczególnych zadań oraz ich skosztorysowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że realizacja koncepcji zagospodarowania zakola Warty będzie możliwa przy pozyskaniu środków zewnętrznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że podobne konkursy będą ogłaszane także w drugiej połowie roku oraz że najprawdopodobniej będzie możliwa również współpraca z Lokalną Grupą Działania, która stara się pozyskać środki na budowę urządzeń infrastruktury rekreacyjnej.
 
Ad 4. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na 2016 rok rozstrzygnięte zostały cztery konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych w różnych obszarach działania (zarządzenia dot. wyników konkursów stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że nie została złożona oferta parafii pw. MBW na organizację Letnich Koncertów Organowych, które cieszą się dużym poparciem społecznym. W związku z powyższym trzeba będzie powrócić do współorganizacji koncertów przez Miasto, ale radni muszą zdecydować o wysokości kwoty dofinansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że został ogłoszony konkurs na organizację koncertów organowych o czym została poinformowana parafia, jednakże oferty nie złożyła.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że Komisja wnioskowała o przyznanie konkretnej kwoty na organizację koncertów organowych. Radna przywołała sytuację sprzed roku, kiedy to nie zostały przyznane środki na dofinansowanie imprezy sportowej (turnieju tenisowego) z powodu niezłożenia oferty przez stowarzyszenie, dlatego środki na organizację koncertów organowych również nie powinny zostać przyznane.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że środki na organizację turnieju tenisowego zostały przyznane poza konkursem, ale organizacja je zwróciła.  
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że kwota na organizację koncertów organowych została zaakceptowana przez Radę i wpisana do budżetu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że wniosek Komisji o przekazanie konkretnej kwoty na organizację koncertów organowych był wnioskiem do budżetu, ale ostatecznie kwota ta została wpisana w konkursie na dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że Letnie Koncerty Organowe są przedsięwzięciem niekomercyjnym, ale dobrem kulturalnym dla puszczykowskiej społeczności. Radna podkreśliła, że z powodu czyjegoś błędu nie powinno się pozbawiać mieszkańców możliwości udziału w koncertach organowych.
 
Komisja podtrzymuje swój poprzedni wniosek (z 13.10.2015 r.) o przekazaniu kwoty 22 tys. zł na dofinansowanie Letnich Koncertów Organowych, z zastrzeżeniem, że następnym razem organizator musi złożyć ofertę w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. 
 
Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o uzyskanie zapewnienia, że Letnie Koncerty Organowe odbędą się przy współudziale Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na najbliższej sesji w budżecie nastąpi przesunięcie w wydatkach kwoty 15 tys. zł z dotacji na wydatki bieżące (brakująca kwota 7 tys. zł zostanie pozyskana w innym dziale). Kwota 22 tys. zł zostanie przekazana na współorganizację jubileuszowych Letnich Koncertów Organowych.   
 
Ad 5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektów uchwał ws.: przyznania stypendiów sportowych; zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekty uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych informując, że złożone zostały dwa wnioski o przyznanie stypendium dla Karoliny Płazy i Pawła Bakuna. Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała oba wnioski (z zastrzeżeniem uzupełnienia dokumentacji) i zaproponowała przyznać stypendia na okres od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.:
- Karolinie Płazie w wysokości 500 zł miesięcznie,
- Pawłowi Bakunowi w wysokości 400 zł miesięcznie. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem  projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekty uchwał z druków nr 24 i 25 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa zdnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 128)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, ze zakłada on rozszerzenie działalności Biblioteki Miejskiej w celu umożliwienia jej wydzierżawienia hali widowiskowo-sportowej i administrowanie obiektem. Skarbnik powiedział, że cennik wynajmowania pomieszczeń będzie ustalał dyrektor biblioteki w porozumieniu z urzędem.
  
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 28 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Strategią Promocji
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że przygotowany został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie strategii rozwoju miasta Puszczykowa wraz z elementami strategii promocji (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. dokument, prosząc o możliwie szybkie składnie uwag, aby na początku kwietnia można było wybrać wykonawcę.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby z nazwy dokumentu usunąć zwrot „z elementami" oraz żeby określić konkretnie podmiot odpowiedzialny za monitoring strategii.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że podstawowym zadaniem powinno być opracowanie strategii promocji, która będzie narzędziem do realizacji strategii rozwoju.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie projektu uchwały, dotyczącego przyznawania stypendiów naukowych.
 
 
O godz. 18:46 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
             protokolant
 

Protokół nr 2/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 lutego 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.3.2.2016

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:05

Temat:
 1. Animacja w kulturze i sporcie.
 2. Strategia Rozwoju Miasta - rekreacja, turystyka, sport, kultura - wstęp do prac nad nową koncepcją.
 3. Podsumowanie ferii zimowych w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Animacja w kulturze i sporcie.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, jak radni widzą rolę animacji, ponieważ na terenie Puszczykowa funkcjonuje Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury (BM CAK) oraz Centrum Animacji Sportu (CAS). Następnie, otworzyła dyskusję i zapytała radnych o ich zdanie na temat animacji.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że oba centra BM CAK oraz CAS działają bardzo dobrze w sensie zaspokajania potrzeb kulturalnych i sportowych, ale to, co można by dodatkowo poprawić to wykorzystanie lokalnego potencjału, który drzemie w mieszkańcach. Są wśród nich osoby znane i cenione, więc warto zacząć z nimi współpracować.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przedstawiła działania BM CAK.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że w sprawozdaniu BM CAK widać wyraźnie element animacji kultury. Następnie przedstawiła definicję animatora jako osoby, która potrafi dostrzec potrzeby i odnaleźć osoby do zaspokojenia tych potrzeb. Zasygnalizowała problem braku aktywizacji młodzieży z naszego miasta.

Pani Beata Witczak powiedziała, że BM CAK ma pomysły na współpracę z młodzieżą, jednak ze względu na braki lokalowe ich realizacja jest niemożliwa, np. warsztaty kulinarne lub fotograficzne związane z pracą w ciemni.

Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła jak CAS realizuje animację w sporcie na terenie naszego miasta.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że grupa STREET WORKOUT, sama zgłosiła się do Urzędu Miejskiego i Rady Miasta. Natomiast rolą animatora jest wychodzenie do ludzi, a nie czekanie, żeby grupa sama przyszła do niego. Grupa STREET WORKOUT jest bardzo prężna i dzięki temu mogła się przebić, ale nie wszyscy mają taka siłę. Jest to dobry przykład efektywnego działania, ponieważ w krótkim czasie, od nawiązania pierwszego kontaktu, udało się spełnić ich oczekiwania dotyczące współpracy z władzami miasta.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że celem dyskusji jest podjęcie tematu, w jaki sposób jeszcze bardziej zaktywizować grupy nieaktywne przy wykorzystaniu posiadanej przez miasto infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zaproponowała zorganizowanie spotkań osób już aktywnych, np. utalentowanych sportowców z Puszczykowa z amatorami, osobami, które chcą zwiększyć swoja aktywność i osobami nieaktywnymi. Warto, żeby te spotkania odbywały się w ramach wolontariatu. Następnie, zaproponowała powołanie animatora w każdym obiekcie sportowym. Praca animatora miałaby być wykonywana w formie wolontariatu.

Radny Filip Ryglewicz zauważył, że w BM CAK i CAS są już osoby pełniące rolę animatorów, zachęcających do podjęcia aktywności fizycznej. Radny Filip Ryglewicz widzi większą rolę szkół w procesie aktywizacji młodzieży oraz ich rodzin, jego zdaniem liczba osób, która zaangażuje się nieodpłatnie w prace jako animator jest bardzo mała.

Pani Beata Witczak zwróciła uwagę, że zajęcia bezpłatne organizowane przez BM CAK są rzadziej uczęszczane, niż płatne. Ludzie przestają przychodzić na darmowe spotkania, gdy jest ich za dużo.

Radny Jakub Musiał zapytał o plany zagospodarowania brzegu rzeki Warty przy przystani kajakowej. Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że w zeszłym roku przystań kajakowa została przekazana w trwały zarząd CAS i od tego czasu planowane jest wyposażenie lub wypożyczenie sprzętu, który będzie mógł być tam wykorzystany.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła Pana Krzysztofa Nowakowskiego z firmy Wicked Agency o zaprezentowanie projektu strefy kibica na Euro 2016 w Puszczykowie.

Pan Krzysztof Nowakowski przedstawił projekt zorganizowania strefy kibica na terenie boiska wielofunkcyjnego w Puszczykowie podczas Euro 2016.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że przedstawione koszty są bardzo duże. Kiedy pojawił się pomysł zorganizowania strefy kibica to myślano wyłącznie o zakupie licencji oraz wypożyczeniu ekranu. Miasta nie stać na przedstawioną propozycję zorganizowania strefy kibica w Puszczykowie. Przedstawione koszty są dużo wyższe niż oczekiwane.

Pan Krzysztof Nowakowski zgodził się, że koszty nie są małe, ale zaproponował stworzenie punktu, gdzie sprzedawane będą żetony, za które będzie można dokonywać zakupów w strefie kibica. Zaproponował, że np. 20 proc. zysków ze sprzedaży na terenie strefy będzie kierowane wprost do budżetu miasta.

Radny Jakub Musiał stwierdził, że sam pomysł jest bardzo dobry, ale przedstawił propozycję ograniczenia kosztów do niezbędnego minimum i skorzystanie ze wsparcia, np. Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pan Krzysztof Nowakowski zaznaczył, że kosztorys jest wstępny i nie uwzględnia patronatu sponsorów. Pewne koszty można zmniejszyć, ale należy się liczyć z tym, że zaproponowane sprzęty są profesjonalne i nie można ograniczyć ich kosztów, np. wynajęcie ekranu LED czy namiotu.

Pan Krzysztof Nowakowski odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że cena licencji może wahać się od 2 tys. zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych oraz dodał, że cały czas oczekuje na odpowiedź w tym temacie, jednak sądzi, że cena będzie kształtowała się na poziomie 2-3 tys. zł.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński stwierdził, że inicjatywa jest godna docenienia. Oferta przedstawiona przez Pana Krzysztofa Nowakowskiego jest przygotowana dla miasta takiego jak Poznań, nie jak Puszczykowo. Pełne zainteresowanie rozgrywkami jest wyłącznie w przypadku gry reprezentacji Polski. Miasto nie jest w stanie sprostać takim kosztom. Strefy kibica, działające podczas Euro 2012 opierały się głównie na wsparciu głównych sponsorów mistrzostw. Puszczykowo nie ma oficjalnych sponsorów, np. marki piwa. Przedstawiona propozycja zorganizowania strefy kibica jest bardzo ciekawa, ale w tej okolicy może się nie sprawdzić, podobnie jak planowana sprzedaż piwa na terenie boiska wielofunkcyjnego „Orlik" w Puszczykowie. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński obawia się również możliwych problemów z zakłócaniem porządku i interwencjami policji przy wydarzeniu trwającym tak długo. Osoby mieszkające w sąsiedztwie miejsca proponowanej strefy kibica po miesiącu głośnych transmisji w godzinach nocnych mogą być zmęczone i wzywać policję w celu uciszenia osób w strefie kibica. Należy zastanowić się nad ograniczeniem transmisji do najciekawszych meczy, czyli tych z udziałem reprezentacji Polski i finałów. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował zastanowienie się nad koniecznością wynajmowania ekranu LED. Możliwe jest też oglądanie meczów, przy pomocy projektora w przystosowanym namiocie. Zakup leżaków jest dyskusyjny, ponieważ ławki wystarczą, wątpliwości budzi też wynajęcie namiotu czy nagłośnienia na cały miesiąc ze względu na bardzo wysokie ceny. Pomysł jest bardzo ciekawy, ale program jest za szeroki na potrzeby i możliwości miasta. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński zaproponował rozważenie lokalizacji wydarzenia na puszczykowskim Rynku.

Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 zostanie rozbierana oraz zaproponował to miejsce na organizacje wydarzenia. Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ma możliwość organizacji wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1.

Zastępca Burmistrza Władysław Ślisiński powiedział, że należy wrócić do tematu dopiero wtedy kiedy UEFA rozpocznie sprzedaż licencji, ponieważ to również od jej ceny zależy czy miasto podejmie się realizacji strefy kibica.

Pan Krzysztof Nowakowski odpowiedział na pytanie Burmistrza Andrzeja Balcereka, że strefa kibica działałaby od godziny 15.00 do końca ostatniego meczu, który rozpoczyna się o godzinie 21.00.

Ad. 3. Podsumowanie ferii zimowych w Puszczykowie.

Sprawozdania z ferii zimowych w Puszczykowie stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 2. Strategia Rozwoju Miasta - rekreacja, turystyka, sport, kultura - wstęp do prac nad nową koncepcją.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła potrzebę stworzenia Strategii Rozwoju Miasta. Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa opracowana w listopadzie 2009 r. powinna zostać uaktualniona. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz nawiązała kontakt z Panią Iwoną Gasińską-Mulczyńską z firmy Design Thinking Poznań, która zajmuje się profesjonalnym budowaniem wizerunku.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska z firmy Design Thinking Poznań przedstawiła siebie oraz stworzoną przez siebie metodę budowania marek - Nowy Ład, która sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Nowy Ład jest programem warsztatowym przeprowadzanym przy pomocy metody Design Thinking, podczas którego wypracowywane są rozwiązania. W tej metodzie wszystkie osoby, biorące udział w warsztatach są współodpowiedzialne za wypracowane rezultaty. Zmiana wizerunku to zmiana myślenia. Opisana metoda składa się z 8 etapów.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że praca trwałaby przez okres 5 miesięcy. Cena za miesiąc to 8 tys. zł netto, więc cena za przeprowadzenie całego procesu to 41 tys. zł netto. Design Thinking Poznań wydeleguje 3 osoby, które będą uczestniczyły w całym procesie, przeprowadzały analizy i zapewniały materiały.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyraziła aprobatę dla prezentowanej metody, ponieważ pozwala ona ustalić konkretny plan działania przy użyciu konkretnych narzędzi i co bardzo ważne mierzyć ich efekty.

Radny Jakub Musiał stwierdził, że również podoba mu się sposób budowania promocji oraz poprosił Panią Iwonę Gasińską-Mulczyńską o przedstawienie konkretnych przykładów jakie zrealizowała, pracując tą metodą.

Pani Iwona Gasińska-Mulczyńska przedstawiła przykłady swojego działania w firmie „Alsanit".

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że bez strategii działania prowadzone są po omacku. Należy odpowiedzieć na pytanie, jakie cele chce się osiągnąć i przy konkretnie wyznaczonym planie działania, dążyć do ich realizacji, a potem sprawdzać w 5-letniej perspektywie, czy to się udało. Jest to plan wspomagający kształtowanie rozwoju miasta, jego budżet i efektywność wydawanych pieniędzy.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zadała pytanie, jakie są finansowe możliwości miasta i czy istnieje szansa skorzystania z tej metody.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że budżet uchwalają radni, a taka decyzja niesie za sobą konieczność zmiany w budżecie. Radni będą musieli powiedzieć, że warto wydać ponad 40 tys. zł netto na tę strategię. Przedstawiona metodologia zyskuje poparcie Urzędu Miejskiego.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Nie podjęto dyskusji w zakresie spraw bieżących.

O godz. 18:05 Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 1/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.1.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2016.
 3. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na nadchodzące ferie zimowe.
 4. Analiza działalności CAS w Puszczykowie.
 5. Dyskusja nad projektem uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne.
 6. Plan pracy KEKiS na 2016 rok.
 7. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na rady gmin obowiązek przyjmowania uchwały o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów (wcześniej dyrektorzy szkół określali kryteria rekrutacji). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że dotychczasowe kryteria rekrutacyjne, obowiązujące w puszczykowskich szkołach zostały połączone w jednym projekcie uchwały.
 
Obecni na posiedzeniu dyrektorzy puszczykowskich szkół nie zgłosili żadnych uwag do przedłożonego projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Druk nr 102a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Dyskusja nad projektem uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o wyrażenie opinii nt. projektu uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że jednym z kryteriów przyznania stypendium miałaby być wysoka średnia ocen i zapytała dyrektorów, jak wysoką średnią ustanowić jako kryterium, aby wybrać tylko 2-3 osoby wybitnie uzdolnione.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak stwierdziła, że nie tylko średnia ocen powinna być kryterium, ale przede wszystkim ranga wydarzenia. Dyrektor dodała, że w jej szkole nawet 24 osoby uzyskują średnią prawie 6.0. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najpierw należy uchwalić lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a następnie na jego podstawie przyjąć regulamin przyznawania stypendiów. Sekretarz Maciej Dettlaff podał w wątpliwość ustanawianie kryterium średniej ocen.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że stypendium powinny otrzymywać osoby wybitne w danej dziedzinie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że skład komisji stypendialnej będzie składał się z wielu osób, m.in. z członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorów szkół, którzy będą najlepiej zorientowani w osiągnięciach swoich uczniów.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak powiedział, że w dziale III Sposoby działania, wymieniono 10 elementów, z czego tylko dwa (pkt 6 i 7), zdaniem dyrektora, dają uczniom faktyczną możliwość rozwoju, ponieważ pozostałe mają charakter uznaniowy (nagrody). Dyrektor Tomasz Żak zasugerował, żeby rozszerzyć sposoby działania, np. o stworzenie możliwości współpracy z ośrodkami akademickimi w celu rozwijania zainteresowań uczniów.
 
Podsumowując dyskusję, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zapis o kryterium średniej ocen zostanie wykreślony, ale wpisane zostanie kryterium ponadstandardowych osiągnięć (aby rocznie nagradzać jedynie 2-3 osoby). Program będzie dotyczył mieszkańców Puszczykowa.
 
Ad 3. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na nadchodzące ferie zimowe.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak przedstawił informacje nt. zajęć organizowanych w gimnazjum podczas ferii zimowych (np. zajęcia w pracowni informatycznej).
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny powiedział, że razem ze Szkołą Podstawową nr 2 organizuje półkolonie i przedstawił ich program (program półkolonii stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę warsztatów i zajęć na ferie zimowe (oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła ofertę zajęć sportowych na ferie zimowe (oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Komisja otrzymała również program półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
                                                                                          
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2016.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz zdała relację z finału WOŚP, a następnie omówiła kalendarz imprez kulturalnych na 2016 rok (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, kierownik CAS Joanna Hejnowicz powiedziała, że kino letnie zostanie zorganizowane tylko w lipcu (z okazji lipcowego dwubiegu).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy planowana jest organizacja jakiegoś wydarzenia w związku z odbywającym się w czerwcu EURO 2016.
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz wskazała na prawdopodobnie wysokie koszty wykupu licencji i organizacji strefy kibica.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji zestawienia kosztów organizacji strefy kibica.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała zorganizowanie jednego lub dwóch prestiżowych wykładów (np. prof. Jana Miodka).
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarz imprez sportowych na 2016 rok (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała zorganizowanie imprezy dla najmłodszych dzieci na placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle. 
 
Ad 4. Analiza działalności CAS w Puszczykowie.
Sprawozdanie z działalności CAS w ujęciu zadaniowym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Odnosząc się do sprawozdania z działalności CAS, radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że dowiedziała się z niego wielu informacji dot. działalności CAS, ale zabrakło, jej zdaniem, informacji na temat tego, czy udało się zrealizować założony plan na 2015 rok oraz wykazu kosztów (realizacji budżetu) i liczby uczestników przeprowadzonych imprez.
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że jej pomysłem było przekazanie Komisji sprawozdania zadaniowego CAS, ponieważ nie do końca wiedziała, czego oczekuje Komisja omawiając temat „analiza działalności CAS".
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że ten temat został wprowadzony na prośbę radnych.
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz powiedziała, że co roku do końca marca przygotowuje sprawozdanie na podstawie paragrafów oraz sprawozdanie zadaniowe (z wykazem kosztów) za rok ubiegły, które może przekazać Komisji.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że zgłaszane w ciągu roku propozycje organizacji  wydarzeń sportowych są zazwyczaj możliwe do zrealizowania, ale wymagają przeanalizowania potencjalnych kosztów oraz mogą się wiązać z ewentualną rezygnacją z któregoś z zaplanowanych wydarzeń. Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że budżet CAS-u na dany rok jest przygotowywany już we wrześniu poprzedniego roku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy przygotowując budżet CAS-u przeprowadzane są ankiety w celu poznania potrzeb mieszkańców.
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że ankiety były przeprowadzane podczas funkcjonowania lodowiska, ale pomimo dużego nakładu pracy przy ich przygotowaniu, rozpropagowaniu i przeanalizowaniu, nie przyniosły oczekiwanych informacji (np. proponowano pomysły nierealne w realizacji).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że warto rozważyć sprawę ankiet, które jednak muszą być dobrze opracowane (z konkretnymi propozycjami) i właściwie rozpropagowane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował kolejne spotkanie (za miesiąc) ws. omówienia tegorocznej działalności CAS. Wiceburmistrz powiedział, że nowe zagospodarowanie terenu CAS daje kolejne możliwości do organizowania różnego rodzaju imprez sportowych. Ponadto w tym roku powstaną jeszcze boiska do gry w boule oraz stoły do gier planszowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie turnieju piłki nożnej z drużynami z różnych części Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapowiedziała, że temat animacji sportu będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu.
 
Ad 6. Plan pracy KEKiS na 2016 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka omówiła plan pracy na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że pozostały środki z poprzedniego roku w wys. 30 tys. zł i zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie podziału tych środków. Dodał również, że Wspólnota Mieszkaniowa Rusałka z przyznanych jej 20 tys. wykorzystała tylko 12 tys. z powodu niemożności przeprowadzenia części z zaplanowanych prac. W zamian za to, Wspólnota dokonała innych prac, nieprzewidzianych umową, nie zgłaszając tego faktu - w związku z czym, nie został podpisany aneks i tym samym nie można było sfinansować tych prac z dotacji. Pozostało zatem jeszcze dodatkowe 8 tys. zł niewykorzystanych środków, które można rozdysponować.
Radni zgłosili różne propozycje rozdysponowania środków, w związku z czym w pierwszej kolejności przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przeznaczeniem pozostałych 8 tys. zł na fundusz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Komisja zdecydowała o przeznaczeniu 8 tys. zł na fundusz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
W wyniku powyższego głosowania łączna kwota, którą można przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa wynosi 38 tys. zł.
 
Na podstawie zgłoszonych przez radnych propozycji, przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad następującym podziałem środków: 28 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rusałka i 10 tys. zł dla p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Komisja zdecydowała podzielić środki w następujący sposób:
- 28 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rusałka,
- 10 tys. zł dla p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielił informacji na temat:
- stanu prac nad dodatkową komunikacją autobusową w Puszczykowie, tj. planowanych tras i rozkładu jazdy (wiceburmistrz zobowiązał się przekazać Radzie mapę z trasami autobusów oraz proponowany rozkład jazdy),
- koncepcji zagospodarowania skweru Władysława Tomaszewskiego,
- planów zagospodarowania terenu zakola Warty i zamiaru wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie środków na rewitalizację terenów zielonych,
- koncepcji odwodnienia miasta (koncepcja wymagać będzie naniesienia poprawek).
 
Ponadto wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawiciele PKP poinformowali o zamiarze podłączenia torów do kanalizacji burzowej, na co on nie wyraził zgody, jednakże kolejarze dysponowali zgodą w tej sprawie podpisaną w 2009 r. przez ówczesne władze.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak ma wyglądać wpuszczenie wody w ul. Reymonta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ul. Reymonta jest rura o śr. 500, do której kolej ma doprowadzić odwodnienie (z obu stron torów).  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował, że konieczne będzie przygotowanie projektu uchwały dot. wydzierżawienia terenu byłego MOSiR-u, ponieważ poprzednio przyjęta uchwała obejmowała teren dzierżawy, na którym powstała trasa dla rolkarzy. Podjęcie projektu uchwały w tej sprawie będzie konieczne w celu uregulowania stanu faktycznego. Wiceburmistrz dodał jednak, że powierzchnia dzierżawionego terenu się nie zmieni (zostanie jedynie dokonana korekta na mapie, która będzie stanowić załącznik do uchwały).
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że uda się dojść do porozumienia z właścicielem obiektu sportowego (Sportoteka) w kwestii udostępniania kortów i sal na zajęcia WF-u dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, podczas trwania budowy hali widowiskowo-sportowej. Miasto rozważa także alternatywę wypożyczenia namiotu, w którym można będzie przeprowadzać lekcje WF-u. Wiceburmistrz powiedział, że wybrana zostanie najkorzystniejsza z opcji.
  
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant