Protokół nr 10/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.10.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    19:23
 
Tematy:
 1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Zabytki w Puszczykowie.
 4. Sprawy bieżące:
  a) wniosek Sportoteki,
  b) wniosek Centrum Tenisowego Angie,
  c) wniosek parafii MBW w Puszczykowie (koncerty organowe).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 4a. Sprawy bieżące: wniosek Sportoteki.
Właściciel Sportoteki pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił złożone wnioski o sponsoring na zorganizowanie:
- cyklu turniejów tenisowych dla dzieci „Tenis 10" o puchar Agnieszki Radwańskiej (w ostatnim turnieju uczestniczyło 120 zawodników) - wniosek o 20 tys. zł,
- Międzynarodowy Turniej ITF Sportoteka Babolat Cup (turniej dla osób powyżej 35. roku życia) - wniosek o 9 tys. zł.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział na pytania radnych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wpłynęło 5 wniosków o sponsoring (dwa ze Sportoteki, dwa z CT Angie i jeden z parafii MBW w Puszczykowie). W projekcie budżetu na sponsoring zaplanowano kwotę 70 tys. zł (sprawa wszystkich wniosków o sponsoring zostanie omówiona w kolejnym punkcie obrad).
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że wsparcie w postaci sponsoringu powinno mieć charakter ekwiwalentny, tzn. Miasto powinno być promowane przez współfinansowany podmiot.   
 
Odpowiadając na pytanie wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że zwrócił się z wnioskiem o odstąpienie od tworzenia lodowiska (ze względu na warunki pogodowe), proponując w zamian znaczne powiększenie krytego boiska, które zostanie oddane do użytku za dwa tygodnie. 
                
Ad 1. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji, omówił m.in.:
 • wydatki majątkowe:
- inwestycje w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 (budowa boiska wielofunkcyjnego),
- przygotowanie projektu boiska przy SP nr 1,
- modernizacje szkół podstawowych,
- doposażenie i remonty placów zabaw,
- kontynuacja budowy hali widowiskowo-sportowej,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Kościelnej i zakola Warty;
 • dochody związane z zakresem działania KEKiS:
- dotacja do budowy hali widowiskowo-sportowej - 2 mln zł (w 2017 roku wpłynie transza w wys. 1.200.000 zł),
- drobne wynajmy sal w szkołach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił wydatki na:
 • promocję Miasta (łącznie 154 tys. zł, z czego 70 tys. zł na działania sponsoringowe), m.in.:
- akcje promocyjne (np. Zamieszkaj w Puszczykowie),
- zakup gadżetów,
- „Echo Puszczykowa";
 • na oświatę (łącznie ponad 13 mln zł, w tym wydatki majątkowe), m.in.:
- wyposażenie szkół,
- zakup sprzętu,
- zajęcia na basenie;
 • na edukacyjną opiekę wychowawczą (651.220 zł), tj.:
- świetlice szkolne,
- kolonie i półkolonie,
- stypendia naukowe,
- nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, m.in.:
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej,
- dotacje na remont zabytków,
 • na kulturę fizyczną i sport (4.642.700 zł), m.in.:
- wydatki inwestycyjne - 4.070.000 zł,
- funkcjonowanie obiektów sportowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- dotacje dla organizacji sportowych,
- organizacja imprez sportowych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka otworzyła dyskusję nad projektem budżetu na 2017 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn, burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiadali na pytania radnych, podając szczegóły konkretnych pozycji budżetowych.
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja zakwestionowała wydatkowanie ok. 30 tys. zł na koncepcję ścieżek rowerowych, w związku z czym przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o umniejszeniem tej kwoty.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapewnił, że wniosek Komisji został przyjęty do wiadomości, ale zasugerował, żeby pozostawić kwotę 40 tys. zł w dziale Turystyka.
 
Przy omawianiu planowanych wydatków na budowę dróg, skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że podczas ostatniej sesji poruszana była sprawa wniosku Centrum Tenisowego Angie dotyczącego budowy ul. Tenisowej. Skarbnik powiedział, że Urząd proponuje, aby zlecić wykonanie projektu ulicy i zorientować się kosztach budowy odcinka tej ulicy (od ul. Sobieskiego do wysokości kortów). Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie będzie to zgodne z kolejnością rankingu budowy ulic, ale istotne ze względów promocyjnych i wizerunkowych Miasta (ogólnoświatowe sukcesy Angelique Kerber).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jedynym problem jest kwestia rankingu oraz że osobiście nie jest zwolenniczką odchodzenia od jego kolejności, ale dodała również, że jeśli cała sprawa byłaby szczegółowo wyjaśniona i nagłośniona (z podaniem kosztów inwestycji), to mogłaby spotkać się ze zrozumieniem mieszkańców. 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że po wykonaniu dokumentacji projektowej (w 2017 r.) znane będą szacunkowe koszty budowy drogi i wtedy temat ewentualnego wykonania (w 2018 r.) ul. Tenisowej powróci. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, dlaczego zmniejszone zostały wydatki na Radę Miasta (o 4 tys. zł). Ponadto powiedziała, że planuje się utrzymać tegoroczną kwotę 140 tys. zł na diety radnych, podczas gdy ich wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które ma wzrosnąć w 2017 roku. Zdaniem przewodniczącej pewne środki powinny być zabezpieczone na ewentualne ekspertyzy, opinie. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn zapewnił, że w bieżącym roku środki w wys. 140 tys. zł nie zostaną wykorzystane.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie chce, aby doszło do sytuacji, że w ciągu roku trzeba będzie zwiększać środki na Radę Miasta, ponieważ ma to zły wydźwięk społeczny.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka złożyła wniosek o zwiększenie kwoty do 160 tys. zł i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ten wniosek nie ma odzwierciedlenia w wykonaniu z bieżącego roku oraz poinformował, że środki na ewentualne opinie i ekspertyzy są zabezpieczone w kwocie 20 tys. zł (w dziale dot. Urzędu Miasta). Środki na ten cel nie powinny być zapisane w Radzie Miasta, ponieważ obsługę Rady zapewnia Urząd.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że umniejszenie o 4 tys. zł jest spowodowane tym, że środki te nie były wykorzystywane.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, żeby podczas omawiania projektu budżetu na 2017 rok w części dotyczącej promocji Miasta, zająć się złożonymi wnioskami o wsparcie finansowe, tj. wnioskami Sportoteki (omawiane w poprzednim punkcie obrad), wnioskami Centrum Tenisowego Angie oraz wnioskiem parafii MBW w Puszczykowie (ww. wnioski stanowią załączniki do niniejszego protokołu). 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała w całości wniosek Centrum Tenisowego Angie (dot. wsparcia finansowego cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży), ponieważ został on przekazany Komisji przed posiedzeniem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zaproponował, żeby ww. wniosek Angie potraktować podobnie jak inne wnioski Sportoteki, czyli jako wnioski o dotacje (bieżącą organizację) np. w ramach przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych, a nie jako wniosek o sponsoring.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że do rozpatrzenia są następujące wnioski o sponsoring:
 • wniosek Centrum Tenisowego Angie o objęcie patronatem honorowym i wsparcie finansowe (o 70 tys. zł) III Międzynarodowych Mistrzostw Kobiet w tenisie,
 • wnioski Sportoteki przedstawione w poprzednim punkcie obrad:
- cykl turniejów tenisowych dla dzieci „Tenis 10" o puchar Agnieszki Radwańskiej (wniosek o 20 tys. zł),
- Międzynarodowy Turniej ITF Sportoteka Babolat Cup - turniej dla osób powyżej 35. roku życia (wniosek o 9 tys. zł),
 • wniosek parafii MBW w Puszczykowie o wsparcie finansowe organizacji koncertów organowych (o 12 tys. zł).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że na sponsoring planuje się przeznaczyć kwotę 70 tys. zł  i zapytała o propozycję podziału tych środków.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że:
- Centrum Tenisowemu Angie przekazano informację, że w projekcie przyszłorocznego budżetu planuje się zabezpieczyć kwotę ok. 30 tys. zł na organizowane turnieje,
- dla parafii MBW planuje się przekazać wnioskowaną kwotę 12 tys. zł,
- wnioski Sportoteki pozostają do dyskusji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jej zdaniem, słusznym jest przekazanie parafii całej wnioskowanej kwoty, ponieważ Letnie Koncerty Organowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Przewodnicząca powiedziała, że zamierza wystąpić za wnioskiem o uhonorowanie pana Wojciecha Mazurka - organisty z kościoła pw. MBW i organizatora  Letnich Koncertów Organowych.
Komisja zauważyła, że dla Centrum Tenisowego Angie planuje się przekazać tylko część wnioskowanej kwoty, natomiast dla Sportoteki jej całość, chociaż stwierdzono także, iż różnica w wysokości wnioskowanych kwot jest znacząca. 
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że chciałby, aby burmistrz decydował o wysokości kwot w oparciu o to, co dany podmiot zaproponuje tzn. np. w jakich media będzie promowana dana impreza (chodzi o promocję Miasta za pośrednictwem konkretnego podmiotu, co byłoby uregulowane w umowach). Skarbnik Piotr Łoździn stwierdził, że obecnie dzielenie kwot jest przedwczesne, ponieważ na razie nie wiadomo na co podmioty wyrażą zgodę ani co konkretnie zaproponują.  
Komisja zaakceptowała ogólną kwotę na sponsoring w wysokości 70 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński uprzedził, że będzie wnioskował, aby Centrum Tenisowemu Angie przyznać 35 tys. zł (wysoka ranga imprezy), Sportotece - 20 tys. zł i parafii MBW - 12 tys. zł.
Komisja wstępnie uznała zaproponowany podział ze właściwy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dotychczasową dyskusję informując, że zostały zgłoszone przez Komisję trzy wnioski do projektu budżetu na 2017 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem budżetu na 2017 rok z uwzględnieniem wcześniej przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Projekt budżetu na 2017 rok został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 50 tys. zł na dotację na zabytki oraz przedstawił trzy wnioski o przyznanie dotacji:
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka" (wniosek o 40 tys. zł),
- pp. Katarzyny i Zbigniewa Bekasiaków (wniosek o 45 tys. zł),
- p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej (wniosek o 30 tys. zł).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że głównym kryterium przyznania dotacji powinna być jak największa liczba osób korzystających z danego obiektu.  
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wszystkie złożone wnioski są prawidłowe pod względem merytorycznym oraz że uchwała w sprawie przyznania dotacji będzie podejmowana w styczniu 2017 roku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przełożyła temat „Zabytki w Puszczykowie" na posiedzenie w styczniu.
 
O godz. 19:23 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak