Protokół nr 1/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.1.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2016.
  3. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na nadchodzące ferie zimowe.
  4. Analiza działalności CAS w Puszczykowie.
  5. Dyskusja nad projektem uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne.
  6. Plan pracy KEKiS na 2016 rok.
  7. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty nałożyła na rady gmin obowiązek przyjmowania uchwały o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów (wcześniej dyrektorzy szkół określali kryteria rekrutacji). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że dotychczasowe kryteria rekrutacyjne, obowiązujące w puszczykowskich szkołach zostały połączone w jednym projekcie uchwały.
 
Obecni na posiedzeniu dyrektorzy puszczykowskich szkół nie zgłosili żadnych uwag do przedłożonego projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Druk nr 102a został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 5. Dyskusja nad projektem uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła dyrektorów szkół o wyrażenie opinii nt. projektu uchwały dot. stypendiów Miasta Puszczykowa dla wybitnych uczniów i studentów, wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że jednym z kryteriów przyznania stypendium miałaby być wysoka średnia ocen i zapytała dyrektorów, jak wysoką średnią ustanowić jako kryterium, aby wybrać tylko 2-3 osoby wybitnie uzdolnione.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak stwierdziła, że nie tylko średnia ocen powinna być kryterium, ale przede wszystkim ranga wydarzenia. Dyrektor dodała, że w jej szkole nawet 24 osoby uzyskują średnią prawie 6.0. 
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najpierw należy uchwalić lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a następnie na jego podstawie przyjąć regulamin przyznawania stypendiów. Sekretarz Maciej Dettlaff podał w wątpliwość ustanawianie kryterium średniej ocen.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że stypendium powinny otrzymywać osoby wybitne w danej dziedzinie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że skład komisji stypendialnej będzie składał się z wielu osób, m.in. z członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz dyrektorów szkół, którzy będą najlepiej zorientowani w osiągnięciach swoich uczniów.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak powiedział, że w dziale III Sposoby działania, wymieniono 10 elementów, z czego tylko dwa (pkt 6 i 7), zdaniem dyrektora, dają uczniom faktyczną możliwość rozwoju, ponieważ pozostałe mają charakter uznaniowy (nagrody). Dyrektor Tomasz Żak zasugerował, żeby rozszerzyć sposoby działania, np. o stworzenie możliwości współpracy z ośrodkami akademickimi w celu rozwijania zainteresowań uczniów.
 
Podsumowując dyskusję, sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zapis o kryterium średniej ocen zostanie wykreślony, ale wpisane zostanie kryterium ponadstandardowych osiągnięć (aby rocznie nagradzać jedynie 2-3 osoby). Program będzie dotyczył mieszkańców Puszczykowa.
 
Ad 3. Prezentacja propozycji sportowo-kulturalnych na nadchodzące ferie zimowe.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak przedstawił informacje nt. zajęć organizowanych w gimnazjum podczas ferii zimowych (np. zajęcia w pracowni informatycznej).
 
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny powiedział, że razem ze Szkołą Podstawową nr 2 organizuje półkolonie i przedstawił ich program (program półkolonii stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę warsztatów i zajęć na ferie zimowe (oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła ofertę zajęć sportowych na ferie zimowe (oferta stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Komisja otrzymała również program półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
                                                                                          
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2016.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz zdała relację z finału WOŚP, a następnie omówiła kalendarz imprez kulturalnych na 2016 rok (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, kierownik CAS Joanna Hejnowicz powiedziała, że kino letnie zostanie zorganizowane tylko w lipcu (z okazji lipcowego dwubiegu).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy planowana jest organizacja jakiegoś wydarzenia w związku z odbywającym się w czerwcu EURO 2016.
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz wskazała na prawdopodobnie wysokie koszty wykupu licencji i organizacji strefy kibica.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji zestawienia kosztów organizacji strefy kibica.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała zorganizowanie jednego lub dwóch prestiżowych wykładów (np. prof. Jana Miodka).
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarz imprez sportowych na 2016 rok (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała zorganizowanie imprezy dla najmłodszych dzieci na placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle. 
 
Ad 4. Analiza działalności CAS w Puszczykowie.
Sprawozdanie z działalności CAS w ujęciu zadaniowym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Odnosząc się do sprawozdania z działalności CAS, radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że dowiedziała się z niego wielu informacji dot. działalności CAS, ale zabrakło, jej zdaniem, informacji na temat tego, czy udało się zrealizować założony plan na 2015 rok oraz wykazu kosztów (realizacji budżetu) i liczby uczestników przeprowadzonych imprez.
 
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że jej pomysłem było przekazanie Komisji sprawozdania zadaniowego CAS, ponieważ nie do końca wiedziała, czego oczekuje Komisja omawiając temat „analiza działalności CAS".
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że ten temat został wprowadzony na prośbę radnych.
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz powiedziała, że co roku do końca marca przygotowuje sprawozdanie na podstawie paragrafów oraz sprawozdanie zadaniowe (z wykazem kosztów) za rok ubiegły, które może przekazać Komisji.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że zgłaszane w ciągu roku propozycje organizacji  wydarzeń sportowych są zazwyczaj możliwe do zrealizowania, ale wymagają przeanalizowania potencjalnych kosztów oraz mogą się wiązać z ewentualną rezygnacją z któregoś z zaplanowanych wydarzeń. Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że budżet CAS-u na dany rok jest przygotowywany już we wrześniu poprzedniego roku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy przygotowując budżet CAS-u przeprowadzane są ankiety w celu poznania potrzeb mieszkańców.
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że ankiety były przeprowadzane podczas funkcjonowania lodowiska, ale pomimo dużego nakładu pracy przy ich przygotowaniu, rozpropagowaniu i przeanalizowaniu, nie przyniosły oczekiwanych informacji (np. proponowano pomysły nierealne w realizacji).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że warto rozważyć sprawę ankiet, które jednak muszą być dobrze opracowane (z konkretnymi propozycjami) i właściwie rozpropagowane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował kolejne spotkanie (za miesiąc) ws. omówienia tegorocznej działalności CAS. Wiceburmistrz powiedział, że nowe zagospodarowanie terenu CAS daje kolejne możliwości do organizowania różnego rodzaju imprez sportowych. Ponadto w tym roku powstaną jeszcze boiska do gry w boule oraz stoły do gier planszowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie turnieju piłki nożnej z drużynami z różnych części Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapowiedziała, że temat animacji sportu będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu.
 
Ad 6. Plan pracy KEKiS na 2016 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka omówiła plan pracy na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że pozostały środki z poprzedniego roku w wys. 30 tys. zł i zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie podziału tych środków. Dodał również, że Wspólnota Mieszkaniowa Rusałka z przyznanych jej 20 tys. wykorzystała tylko 12 tys. z powodu niemożności przeprowadzenia części z zaplanowanych prac. W zamian za to, Wspólnota dokonała innych prac, nieprzewidzianych umową, nie zgłaszając tego faktu - w związku z czym, nie został podpisany aneks i tym samym nie można było sfinansować tych prac z dotacji. Pozostało zatem jeszcze dodatkowe 8 tys. zł niewykorzystanych środków, które można rozdysponować.
Radni zgłosili różne propozycje rozdysponowania środków, w związku z czym w pierwszej kolejności przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad przeznaczeniem pozostałych 8 tys. zł na fundusz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Komisja zdecydowała o przeznaczeniu 8 tys. zł na fundusz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
W wyniku powyższego głosowania łączna kwota, którą można przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa wynosi 38 tys. zł.
 
Na podstawie zgłoszonych przez radnych propozycji, przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad następującym podziałem środków: 28 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rusałka i 10 tys. zł dla p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosy, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 0.
Komisja zdecydowała podzielić środki w następujący sposób:
- 28 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rusałka,
- 10 tys. zł dla p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej.
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielił informacji na temat:
- stanu prac nad dodatkową komunikacją autobusową w Puszczykowie, tj. planowanych tras i rozkładu jazdy (wiceburmistrz zobowiązał się przekazać Radzie mapę z trasami autobusów oraz proponowany rozkład jazdy),
- koncepcji zagospodarowania skweru Władysława Tomaszewskiego,
- planów zagospodarowania terenu zakola Warty i zamiaru wystąpienia z wnioskiem o pozyskanie środków na rewitalizację terenów zielonych,
- koncepcji odwodnienia miasta (koncepcja wymagać będzie naniesienia poprawek).
 
Ponadto wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przedstawiciele PKP poinformowali o zamiarze podłączenia torów do kanalizacji burzowej, na co on nie wyraził zgody, jednakże kolejarze dysponowali zgodą w tej sprawie podpisaną w 2009 r. przez ówczesne władze.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, jak ma wyglądać wpuszczenie wody w ul. Reymonta.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ul. Reymonta jest rura o śr. 500, do której kolej ma doprowadzić odwodnienie (z obu stron torów).  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasygnalizował, że konieczne będzie przygotowanie projektu uchwały dot. wydzierżawienia terenu byłego MOSiR-u, ponieważ poprzednio przyjęta uchwała obejmowała teren dzierżawy, na którym powstała trasa dla rolkarzy. Podjęcie projektu uchwały w tej sprawie będzie konieczne w celu uregulowania stanu faktycznego. Wiceburmistrz dodał jednak, że powierzchnia dzierżawionego terenu się nie zmieni (zostanie jedynie dokonana korekta na mapie, która będzie stanowić załącznik do uchwały).
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że uda się dojść do porozumienia z właścicielem obiektu sportowego (Sportoteka) w kwestii udostępniania kortów i sal na zajęcia WF-u dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1, podczas trwania budowy hali widowiskowo-sportowej. Miasto rozważa także alternatywę wypożyczenia namiotu, w którym można będzie przeprowadzać lekcje WF-u. Wiceburmistrz powiedział, że wybrana zostanie najkorzystniejsza z opcji.
  
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant