Protokół nr 3/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.3.16
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:46
 
Tematy:
  1. Plany pracy CAS w 2016 roku - dokończenie dyskusji z poprzednich posiedzeń komisji.
  2. Stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowy hali sportowej.
  3. Plany realizacji inwestycji zagospodarowania zakola Warty.
  4. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
  5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektów uchwał ws.: przyznania stypendiów sportowych; zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Plany pracy CAS w 2016 roku - dokończenie dyskusji z poprzednich posiedzeń komisji.
Zastępca kierownika Centrum Animacji Sportu Anna Kubacka przedstawiła kalendarz imprez sportowych na 2016 rok (ww. kalendarz imprez sportowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Anna Kubacka przedstawiła otrzymaną ofertę na zorganizowanie strefy kibica podczas „EURO 2016", której łączny koszt wynosi ponad 76 tys. zł.
 
Radni obejrzeli film, nagrany przez młodzież podczas treningu piłki ręcznej na boisku Orlik przy ul. Jarosławskiej (w tym samym czasie podobne filmy zostały nagrane na 150 boiskach Orlik a następnie zgłoszone do księgi rekordów Guinnessa w celu ustanowienia rekordu na największy trening w wielu miejscach jednocześnie).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że należy zdiagnozować zapotrzebowanie na zajęcia sportowe wśród młodzieży i wykorzystać kontakty z olimpijczykami w celu np. zorganizowania zajęć, prowadzonych przez znanych sportowców.
 
Komisja uznała to za dobry pomysł, a radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, żeby nie zawężać grana odbiorców tego typu przedsięwzięć tylko do młodzieży.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o planach zagospodarowania terenu CAS. W tym roku zamierza się wykonać:
- miejsce na ognisko (z ławkami),
- stoły do gier planszowych,
- stoły do tenisa stołowego,
- boisko do gry w boule oraz miejsce wypoczynkowe dla rolkarzy i spacerowiczów (o ile wystarczy środków).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że planowano wykorzystać kamienie (którymi kiedyś wyłożona była obecna ul. Poznańska) do wyłożenia ww. miejsc w CAS-ie, ale zdaniem projektanta nie będzie to dobre rozwiązanie (bo droższe a wykonane podłoże będzie nierówne). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, żeby sprzedać kamienie a pozyskane środki przeznaczyć na zagospodarowanie CAS-u.  
 
Pan Janusz Szafarkiewicz powiedział, że jego zdaniem będzie możliwe równe wyłożenie powierzchni w miejscach wypoczynku oraz przy ognisku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przyznał, że należy wyłożyć kamieniem te miejsca, w których będzie to możliwe i zapewni bezpieczne użytkowanie, a pozostałą cześć kamieni spieniężyć.
 
Zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego nie należy sprzedawać kamieni, które można wykorzystać do wyłożenia skweru Tomaszewskiego oraz innych skwerów w mieście.  
 
Radna Elżbieta Czarnecka powiedziała, że kamienie należy zachować.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że posiadany kamień jest lepszy i trwalszy niż kostka brukowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapewnił, że kamienie na pewno nie będą układane w miejscach, gdzie uprawia się sport, bo może to być niebezpieczne.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jeśli nie ma miejsca na składowanie kamieni oraz nie wiadomo, kiedy i w jakich miejscach miałby zostać wykorzystany, to powinien zostać sprzedany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na razie zostaną wykonane te zadania z wykorzystaniem kamieni, na które są zarezerwowane środki, a później podjęta zostanie decyzja, co zrobić z pozostałą częścią kamieni.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do sprawy doświetlenia boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS powróci się jesienią (obecnie bowiem dni są coraz dłuższe, dzięki czemu będzie można korzystać z boiska również wieczorami).
 
Ad 2. Stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji budowy hali sportowej.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że 15 kwietnia wykonawca inwestycji wejdzie na  teren budowy. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca listopada 2017 roku. Podczas budowy hali zajęcia WF-u będą odbywać się na boiskach (w okresie wiosenno-letnim) oraz w Sportotece (zimą).
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o koszt wynajmu hali w Sportotece.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że informacji na ten temat udzieli później, tj. po podpisaniu umowy.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła 5-minutową przerwę.
 
Ad 3. Plany realizacji inwestycji zagospodarowania zakola Warty.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że wraz z organizacjami pozarządowymi oraz projektantem Hugonem Kowalskim przygotowana została koncepcja zagospodarowania zakola Warty. Omawiany projekt jest niezależny od projektu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który reguluje kwestie przyrodnicze i środowiskowe, choć układ ścieżek jest taki sam w obu projektach.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił główne założenia koncepcji zagospodarowania zakola Warty, która zawiera m.in.:
- wykonanie bezpiecznego zejścia ze skarpy w stronę rzeki,
- pomost i ewentualne zejście do statku,
- plac zabaw w odsłoniętym punkcie zakola,
- plaża kamienista przy nowym zbiorniku wodnym (stawku) oraz punkty plażowe nad rzeką,
- miejsce na biwak, taras wśród drzew, amfiteatr trawiasty, pole do gry w boule, hamaki, itp.,
- boisko do hokeja na stawku (zimą).
 
Pan Michał Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego kontynuował prezentację elementów zagospodarowania terenu (stand up paddle, pomosty, rozrzucone place zabaw, taras á la wieża widokowa, tenis stołowy, slap line, stoły do gier planszowych, park linowy, naturalne góreczki będą mogły zostać wykorzystane na mini tor rowerowy).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, pan Michał Janaszek oraz sekretarz Maciej Dettlaff powiedzieli, że oba projekty dotyczące terenu zakola Warty nie kolidują ze sobą, ale się wzajemnie uzupełniają (głównym założeniem jest uporządkowanie zieleni).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o możliwość uzyskania dofinasowania oraz terminy realizacji projektów.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że według harmonogramu konkursu jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić 8 sierpnia, a wcześniejsze etapy oceny pokażą, czy jest szansa na uzyskanie dofinansowania. Harmonogram projektu zakłada jego realizację jesienią 2016 roku.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że po zakończeniu przygotowania koncepcji zagospodarowania zakola Warty, ustalona zostanie kolejność realizacji jej poszczególnych zadań oraz ich skosztorysowanie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że realizacja koncepcji zagospodarowania zakola Warty będzie możliwa przy pozyskaniu środków zewnętrznych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że podobne konkursy będą ogłaszane także w drugiej połowie roku oraz że najprawdopodobniej będzie możliwa również współpraca z Lokalną Grupą Działania, która stara się pozyskać środki na budowę urządzeń infrastruktury rekreacyjnej.
 
Ad 4. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że na 2016 rok rozstrzygnięte zostały cztery konkursy na zadania dla organizacji pozarządowych w różnych obszarach działania (zarządzenia dot. wyników konkursów stanowią załączniki do niniejszego protokołu). Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że nie została złożona oferta parafii pw. MBW na organizację Letnich Koncertów Organowych, które cieszą się dużym poparciem społecznym. W związku z powyższym trzeba będzie powrócić do współorganizacji koncertów przez Miasto, ale radni muszą zdecydować o wysokości kwoty dofinansowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że został ogłoszony konkurs na organizację koncertów organowych o czym została poinformowana parafia, jednakże oferty nie złożyła.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że Komisja wnioskowała o przyznanie konkretnej kwoty na organizację koncertów organowych. Radna przywołała sytuację sprzed roku, kiedy to nie zostały przyznane środki na dofinansowanie imprezy sportowej (turnieju tenisowego) z powodu niezłożenia oferty przez stowarzyszenie, dlatego środki na organizację koncertów organowych również nie powinny zostać przyznane.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że środki na organizację turnieju tenisowego zostały przyznane poza konkursem, ale organizacja je zwróciła.  
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że kwota na organizację koncertów organowych została zaakceptowana przez Radę i wpisana do budżetu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że wniosek Komisji o przekazanie konkretnej kwoty na organizację koncertów organowych był wnioskiem do budżetu, ale ostatecznie kwota ta została wpisana w konkursie na dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Radna Małgorzata Hempowicz stwierdziła, że Letnie Koncerty Organowe są przedsięwzięciem niekomercyjnym, ale dobrem kulturalnym dla puszczykowskiej społeczności. Radna podkreśliła, że z powodu czyjegoś błędu nie powinno się pozbawiać mieszkańców możliwości udziału w koncertach organowych.
 
Komisja podtrzymuje swój poprzedni wniosek (z 13.10.2015 r.) o przekazaniu kwoty 22 tys. zł na dofinansowanie Letnich Koncertów Organowych, z zastrzeżeniem, że następnym razem organizator musi złożyć ofertę w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. 
 
Radna Małgorzata Hempowicz poprosiła o uzyskanie zapewnienia, że Letnie Koncerty Organowe odbędą się przy współudziale Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na najbliższej sesji w budżecie nastąpi przesunięcie w wydatkach kwoty 15 tys. zł z dotacji na wydatki bieżące (brakująca kwota 7 tys. zł zostanie pozyskana w innym dziale). Kwota 22 tys. zł zostanie przekazana na współorganizację jubileuszowych Letnich Koncertów Organowych.   
 
Ad 5. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektów uchwał ws.: przyznania stypendiów sportowych; zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekty uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych informując, że złożone zostały dwa wnioski o przyznanie stypendium dla Karoliny Płazy i Pawła Bakuna. Komisja stypendialna pozytywnie zaopiniowała oba wnioski (z zastrzeżeniem uzupełnienia dokumentacji) i zaproponowała przyznać stypendia na okres od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.:
- Karolinie Płazie w wysokości 500 zł miesięcznie,
- Pawłowi Bakunowi w wysokości 400 zł miesięcznie. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem  projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekty uchwał z druków nr 24 i 25 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa zdnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (druk nr 128)
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, ze zakłada on rozszerzenie działalności Biblioteki Miejskiej w celu umożliwienia jej wydzierżawienia hali widowiskowo-sportowej i administrowanie obiektem. Skarbnik powiedział, że cennik wynajmowania pomieszczeń będzie ustalał dyrektor biblioteki w porozumieniu z urzędem.
  
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 252/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 28 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Strategią Promocji
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że przygotowany został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie strategii rozwoju miasta Puszczykowa wraz z elementami strategii promocji (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. dokument, prosząc o możliwie szybkie składnie uwag, aby na początku kwietnia można było wybrać wykonawcę.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby z nazwy dokumentu usunąć zwrot „z elementami" oraz żeby określić konkretnie podmiot odpowiedzialny za monitoring strategii.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że podstawowym zadaniem powinno być opracowanie strategii promocji, która będzie narzędziem do realizacji strategii rozwoju.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie projektu uchwały, dotyczącego przyznawania stypendiów naukowych.
 
 
O godz. 18:46 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
             protokolant