Protokół nr 4/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.4.16
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:00
 
Tematy:
  1. Informacja o rekrutacji do szkół w Puszczykowie.
  2. Ścieżki i drogi rowerowe - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
  3. Aktywna Trójka - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacja o rekrutacji do szkół w Puszczykowie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że obecnie zgłoszonych zostało 21 dzieci do klasy pierwszej (11 siedmiolatków i 10 sześciolatków) oraz 34 dzieci do oddziału przedszkolnego (24 sześciolatków i 10 pięciolatków), czyli powstanie 1 oddział klasy pierwszej i 2 oddziały tzw. „zerówki".
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki poinformował, że zgłoszonych zostało 20 dzieci do oddziału przedszkolnego, a 11 dzieci skorzysta z możliwości powtarzania „zerówki", dlatego powstaną 2 oddziały przedszkolne. Do klasy pierwszej zgłoszono 30 dzieci, a rodzice 5 uczniów zadeklarowali zamiar powtórzenia przez dzieci klasy pierwszej, dlatego będą musiały powstać 2 oddziały klasy pierwszej.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o prognozy rekrutacji w gimnazjach.
 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Tomasz Żak poinformował, że rekrutacja rozpocznie się 27 maja, ale złożonych zostało już 8 podań. Na początku kwietnia zorganizowane zostały „drzwi otwarte", które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyrektor Tomasz Żak zauważył, że rodzice zwracali uwagę głównie na możliwości nauczania języków obcych.  
 
Pan Przemysław Hejnowicz z Gimnazjum nr 2 poinformował, że w szkole również zorganizowane zostały „drzwi otwarte". Z przeprowadzonych ankiet wynika, że rodzice największą uwagę zwracają na nauczanie języków obcych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że docierają do niej informacje, że znaczna część uczniów wybiera gimnazjum w Luboniu, ponieważ panuje opinia, że tamto gimnazjum jest lepsze (lubońskie gimnazjum ma dobrą promocję). Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie może zgodzić się z tą krzywdzącą opinią, ponieważ poziom nauczania w puszczykowskich szkołach jest bardzo wysoki.
 
Dyrektorzy obu gimnazjów planują utworzyć oddziały z rozszerzonym językiem obcym oraz zwiększyć liczbę zajęć językowych lub zorganizować zajęcia dodatkowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przypomniał, że system edukacji najprawdopodobniej ulegnie zmianie, zaznaczył jednak, że w Puszczykowie nigdy nie oszczędzano na oświacie. Organ prowadzący zawsze wyraża zgodę na zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ponieważ chce, aby gimnazjaliści kończyli szkołę z jak najwyższym wynikiem. Wiceburmistrz zapewnił, że wysoki poziom dofinansowania szkół zostanie utrzymany.
 
  • Projekt uchwały ws. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa (druk nr 132)
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że po konsultacji z kancelarią prawną ustalono, że najpierw należy uchwalić program a dopiero później regulamin przyznawania stypendiów. Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przedłożony projekt nie obejmuje studentów, ponieważ dla niech musiałby powstać osobny program. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby omówić pierwotnie przygotowany projekt uchwały, który uwzględniał zarówno program wspierania edukacji, jak i regulamin przyznawania stypendiów naukowych.
 
Dyrektor Tomasz Żak powiedział, że możliwość otrzymania stypendium powinni mieć również uczniowie klas pierwszych gimnazjum (a nie tylko klasy II i III).
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że pierwotnie uznano, że w przypadku ubiegania się o stypendium przez uczniów klasy pierwszej gimnazjum, brana pod uwagę byłaby średnia z innej szkoły. Sekretarz zapewnił jednak, że regulamin może uwzględniać także uczniów klasy pierwszej.
 
Wicedyrektor Maciej Kubacki zapytał, czy istnieje możliwość, aby uczniowie puszczykowskich szkół, mieszkający poza Puszczykowem, mogli ubiegać się o przyznanie stypendium.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że o stypendium mogą ubiegać się tylko mieszkańcy Puszczykowa, co wynika z zapisów ustawy.    
 
Komisja przychyliła się do sugestii sekretarza Macieja Dettlaffa o wyeliminowaniu załącznika do projektu regulaminu, którym miała być tabela oceny punktowej wniosków o przyznanie stypendium.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła salę obrad (obecnych 5 radnych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów" „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 132 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wróciła do sali obrad (obecnych 6 radnych).
 
Ad 2. Ścieżki i drogi rowerowe - dyskusja z udziałem przedstawicieli WPN.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w ciągu minionego roku pojawiły się jakieś nowości rekreacyjne lub turystyczne w ofercie rekreacyjnej WPN-u oraz, czy możliwe byłoby poszerzenie oferty w zakresie rekreacji rowerowej, zwłaszcza pod względem jej jakości i promocji. 
 
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Adam Kaczmarek powiedział, że zdaniem przedstawicieli WPN-u, ścieżek rowerowych na terenie Parku jest wystarczająco, niemniej jednak mogą powstać kolejne. Dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że nowe ścieżki rowerowe powstają w Mosinie, Stęszewie i Komornikach, które dobrze byłoby połączyć z pozostałymi ścieżkami. Wszystkie ścieżki, leżące na terenie Parku, znakowane są jedynie piktogramami.
Dyrektor Adam Kaczmarek poinformował, że w zeszłym roku na terenie WPN-u odbyło się 7 profesjonalnych biegów o długości do 50 km (zrealizowanych przez różne organizacje biegowe), a w tym roku odbędzie się także bieg z psami. Zainteresowanie biegami jest tak duże, że konieczne było wprowadzenie limitu uczestników do 500 osób.
 
Dyrektor Adam Kaczmarek poinformował, że projekt Planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego znajduje się ciągle w Rządowym Centrum Legislacji.
 
Odpowiadając na pytania radnych, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że:
- ok. 10 lat temu powstał punkt widokowy, z którego można oglądać wyspę zamkową, położoną na Jeziorze Góreckim,
- utrzymuje swoje stanowisko sprzed roku odnośnie możliwej lokalizacji (na tzw. gliniankach) terenu dla tzw. rowerzystów grawitacyjnych.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o wyznaczenie następujących ścieżek:
- od ul. Jarosławskiej do Jeziora Jarosławieckiego,
- wzdłuż ul. Sobieskiego na tzw. pola wirowskie.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby WPN i Puszczykowo wypracowały strategię komunikacji ścieżkami rowerowymi, tzn. żeby powstała wspólna sieć ścieżek rowerowych, istniejących na terenie WPN-u i Puszczykowa.
 
Dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że temat połączenia ścieżek rowerowych powinien zostać podjęty przez wszystkie gminy, leżące na terenie WPN-u i rozpatrzony kompleksowo. Ścieżki od ul. Jarosławskiej do Jeziora Jarosławieckiego oraz w kierunku pól wirowskich nie są wyznaczone, ale są użytkowane (wzdłuż tej ostatniej poprowadzony został szlak konny).
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby zwrócić się do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o opracowanie strategii komunikacji (wspólnej sieci) ścieżek rowerowych.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała powołanie zespołu (komisji), która zajęłaby się opracowaniem ścieżek na terenie Puszczykowa.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu WPN, które skupia wszystkie gminy, leżące na terenie WPN-u, powinno zająć się doprecyzowaniem kwestii ścieżek rowerowych.
Odpowiadając na pytanie radnego Filipa Ryglewicz, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że jedynymi koszami na śmieci, opróżnianymi przez WPN, są kosze ustawione przy kąpieliskach.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Filipa Ryglewicz, dyrektor Adam Kaczmarek powiedział, że przedstawiciele WPN-u przeprowadzają różnego rodzaju spotkania informacyjne i proekologiczne w szkołach lub w siedzibie WPN.
 
Na zakończenie dyskusji, przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że należy powrócić do pomysłu opracowania tzw. karty dobrych obyczajów, która w sposób zabawny promowałaby właściwe zachowania ekologiczne i dobrosąsiedzkie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że - zgodnie z umową - budowa hali widowiskowo-sportowej rozpocznie się po zakończeniu egzaminów gimnazjalnych.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Potockiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że bezpłatna komunikacja autobusowa ruszy 4 maja (oznakowano przystanki i opracowano rozkład jazdy).
 
 
O godz.  18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant