Protokół nr 5/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.5.2016
 
Godz. rozpoczęcia:  16:06
Godz. zakończenia: 18:38
 
Tematy:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 2. Dni Puszczykowa 2016 - program, ostateczne ustalenia.
 3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 • zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • wykorzystanie punktu EkoInfo,
 • oferta Centrum Animacji Sportu,
 • oferta Centrum Animacji Kultury.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że istnieje możliwość zwiększenia budżetu każdego działu, ale wyłącznie kosztem innego.

Ad 2. Dni Puszczykowa 2016 - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła programu Dni Puszczykowa 2016. Program stanowi załącznik do protokołu.

Ustalono, że Dni Puszczykowa rozpoczną się koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus o godzinie 19:30 w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w piątek (17.06.2016 r.). Przed koncertem nastąpi uroczyste otwarcie Dni Puszczykowa przez Burmistrza.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że całkowity koszt koncertu to 20 000 zł. Biblioteka Miejska pokrywa tylko 5 000 zł z tej kwoty, ponieważ koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków otrzymanych z powiatu poznańskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że scena podczas Dni Puszczykowa, dzięki zgodzie klubu Las Puszczykowo, zostanie rozstawiona na boisku trawiastym. Koszty regeneracji trawnika będą niższe niż opcjonalne straty, które może spowodować użycie ciężkiego sprzętu przy rozstawianiu sceny w innym miejscu na terenie CAS-u.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że podczas spotkania z prof. Henrykiem Mrukiem padła propozycja, żeby przygotować i poprosić mieszkańców o wypełnienie ankiet dotyczących rozwoju Puszczykowa.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jeżeli ankieta powstanie, to zostanie załączona do czerwcowego numeru Echa Puszczykowa oraz wyłożona na stoliku przy namiocie Urzędu Miejskiego podczas Dni Puszczykowa. Ankieta może być kontynuowana po Dniach Puszczykowa. Mogłaby być wydawana w Urzędzie Miejskim oraz dostępna on-line na stronie internetowej.

Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła sportową część programu Dni Puszczykowa 2016.

Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytanie radnej Elżbiety Bijaczewskiej, że spływ kajakowy rozpocznie się w Radzewicach, a zakończy w Puszczykowie. Uczestnicy nie płacą wpisowego ze względu na to, że spływ jest częścią Dni Puszczykowa. Spływ zaplanowano dla 20 kajaków, czyli weźmie w nim udział maksymalnie 40 osób.

Podczas dyskusji ustalono ostateczny plan Dni Puszczykowa, które odbędą się w terminie od 17.06.2016 r. do 19.06.2016 r. i będą trwały 3 dni.

Ad 3. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 
 • oferta Centrum Animacji Kultury
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę Centrum Animacji Kultury w sezonie letnim. Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że CAK chce odejść od organizowania tradycyjnych półkolonii. Takie zajęcia odbywają się w 2 szkołach, CAS-ie, oraz w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.

 • oferta Centrum Animacji Sportu
Kierownik Centrum Animacji Sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła ofertę Centrum Animacji Sportu na wakacje 2016. Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że planowany termin rozpoczęcia półkolonii to 15.08.2016 r.

 • zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostały rozpoczęte prace nad kolejnymi trzema elementami zagospodarowania terenu CAS-u, są to:
 1. grill murowany oraz krąg do ogniska,
 2. betonowe stoły do gier planszowych,
 3. boisko do gry w boule.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że planowano również wybudowanie miejsca do wypoczynku otoczonego pergolami, ale ze względów finansowych nie zostanie to zrealizowane w tym roku. W przyszłym roku zostanie wybudowany skate park oraz pole do minigolfa.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że w Puszczykowie jest boisko do siatkówki i znajduje się przy Orliku na ul. Nowe Osiedle. Jeżeli wybudowanie kolejnego boiska do siatkówki plażowej w Puszczykowie jest konieczne to jest taka możliwość na terenie CAS-u lub przy Orliku na ul. Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że rozpoczęła się budowa hali widowiskowo-sportowej. Plac budowy został przekazany wykonawcy 12.05.2016 r. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że w okresie zimowym uczniowie będą korzystać z pomieszczeń Sportoteki.

Pani Joanna Hejnowicz przedstawiła sprawozdanie z przygotowania obiektów sportowych Centrum Animacji Sportu do sezonu letniego 2016. Sprawozdanie stanowi załącznik od protokołu.

 • wykorzystanie punktu EkoInfo
Specjalista ds. obsługi Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk przedstawiła plan wykorzystania punktu EkoInfo w sezonie letnim. Plan stanowi załącznik do protokołu.

Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że godziny otwarcia punktu EkoInfo zostały zmienione na potrzeby sezonu letniego. Godziny otwarcia Centrum EkoInfo, aż do zakończenia sezonu to: od wtorku do piątku 8:30 - 16:30, a w soboty 10:00 - 18:00. Takie godziny otwarcia punktu odpowiadają na potrzebę prowadzenia w tygodniu porannych zajęcia dla dzieci w przedszkolach oraz pełnienia roli informacji turystycznej w soboty.

Ad 4. Sprawy bieżące:

 • wykup części nieruchomości przy ul. Klasztornej w związku z planowaną budową drogi 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała otrzymany od mieszkanki ul. Klasztornej, list dotyczący chęci wydzielenia i wykupu części jej nieruchomości przez Miasto w celu wybudowania ul. Klasztornej. Odczytano również fragmenty korespondencji mieszkanki z Urzędem Miejskimi.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że odczytane pisma mają formę urzędową i nie rozumie, dlaczego mieszkanka poczuła się zaniepokojona, otrzymując korespondencję z Urzędu Miejskiego.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z mieszkańcami ul. Klasztornej nie wyrazili oni zgody na sprzedaż fragmentów nieruchomości w celu wybudowania drogi. W związku z tym, postanowiono działać zgodnie ze specustawą drogową. Wykorzystanie przepisów tej ustawy jest drastyczne i starano się go uniknąć. Jeżeli radni chcą, żeby przestano wykorzystywać specustawę, to w tym roku nie zostanie wybudowana żadna z planowanych dróg (np. ul. Graniczna, ul. Polna, ul. Rolna), ponieważ nie spełniają one parametrów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na zarzuty przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że pisma wystosowane przez pracownika Urzędu Miejskiego są napisane poprawnie i nie ma do nich zastrzeżeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie administracyjne jest pisemne, wszczyna się je i prowadzi w formie pisemnej. Język prawny jest bardzo precyzyjny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nikt nie zamierza zabierać mieszkańcom ich nieruchomości, a ewentuany wykup wydzielonych działek będzie odbywał się za odszkodowaniem.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącej Małgorzacie Szczotce, że w celu wybudowania ciągu pieszo-jezdnego, którego chcą mieszkańcy, droga również musi posiadać odpowiednie parametry i bez jej poszerzenia Starosta Poznański nie wyda pozwolenia na budowę.

 • zniszczone mapy WPN przy dworcach PKP w Puszczykowie i Puszczykówku.
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy w związku z rozpoczęciem sezonu turystycznego Urząd Miejski może zwrócić się do WPN-u o wymianę map przy dworcach PKP w Puszczykowie i Puszczykówku. Radny Maciej Krzyżański dodał, że sam już pisał w tej sprawie do Dyrektora WPN, ale odmówiono wymiany map.

Specjalista ds. obsługi Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk powiedział, że również pisała do Dyrektora WPN w tej sprawie i podobnie jak radny Maciej Krzyżański spotkała się z odmową.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski wystosuje pismo do Dyrektora WPN w tej sprawie.

O godz. 18:38 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant