Protokół nr 6/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2016 r. na terenie Centrum Animacji Sportu, ul. Kościelna 7 oraz w sali sesyjnej Urzędu

 
OB.0012.3.7.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:    18:40
 
Tematy:
  1. Wizyta na terenie CAS i wizja lokalna w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty.
  2. Plaża w Puszczykowie - dyskusja.
  3. Koncepcja zagospodarowania zakola Warty - prezentacja i dyskusja.
  4. Propozycje współpracy z WPN.
  5. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta na terenie CAS i wizja lokalna w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty.
Komisja dokonała wizji lokalnej na terenie Centrum Animacji Sportu w części, w której zostały zlokalizowane nowe obiekty: stoły do gier planszowych, dwa boiska do gry w boule, stoły piknikowe z miejscem na ognisko i stanowiskiem grillowym.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przyszłym roku planuje się budowę:
- dwóch kolejnych boisk do gry w boule (mając do dyspozycji cztery boiska można rozgrywać turnieje),
- miejsca wypoczynku z pergolami,
- tzw. bunkra dla golfistów.
Ponadto rozważa się budowę boiska do siatkówki plażowej oraz skate parku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zasugerowała wycięcie dwóch uschniętych drzew, stojących w pobliżu zegara.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił, aby zabezpieczyć boczne bandy na górce zjazdowej (zdarzyło się, że dzieci wpadały na słupki).
 
Komisja poprosiła o przygotowanie zestawienia kosztów organizacji rajdów rowerowych.
 
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz odpowiedziała na pytania Komisji.
 
Ad 3. Koncepcja zagospodarowania zakola Warty - prezentacja i dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła, obecnego na terenie CAS-u, Michała Janaszka z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego o informacje ws. koncepcji zagospodarowania zakola Warty.
Pan Michał Janaszek powiedział, że projekt koncepcji zagospodarowania zakola Warty był prezentowany na poprzednich posiedzeniach komisji i od tego czasu się nie zmienił. Pan Michał Janaszek dodał, że Miasto próbowało pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie zakola, biorąc udział w konkursie na dotacje. Wkrótce Miasto weźmie udział w kolejnym konkursie (o bardziej turystycznym charakterze).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził słowa przedmówcy.
 
Następnie dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz wskazała Komisji miejsca na terenie CAS, w których zostaną zlokalizowane obiekty i stanowiska podczas Dni Puszczykowa.
 
Od godz. 17:15 Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Plaża w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że temat organizacji plaży został wywołany przez radnych oraz dodała, że przywrócenie plaży w Puszczykowie jest dobrym pomysłem. 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała fragmenty, znalezionych w Internecie, artykułów dotyczących puszczykowskiej plaży.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jego zdaniem, naturalnym miejscem na plażę w Puszczykowie jest teren w pobliżu willi Rusałka, gdzie dodatkowo można by utworzyć np. mały park linowy.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przedstawiła prezentację ze zdjęciami plaży miejskiej w Poznaniu (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zasugerowała, że do zorganizowania plaży w Puszczykowie można by zaprosić organizacje pozarządowe.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że w Puszczykowie istniały 3 plaże: przy willi Rusałka, obok domu Lech oraz w Puszczykówku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że reaktywowanie plaży wymaga środków finansowych, a być może dla mieszkańców ważniejsza jest budowa kolejnych ulic. Chciałaby jednak, aby rozważyć i przeanalizować pomysł organizazji plaży.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obecnie podjęte zostały działania mające na celu zagospodarowania terenu zakola Warty, natomiast w przypadku pomysłu organizacji plaży w Puszczykowie, w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie własności terenu, ponieważ część terenu należy do WPN-u a część do Zarządu Gospodarki Wodnej. Wiceburmistrz zobowiązał się do sprawdzenia powyższej kwestii.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że wnioskiem Komisji jest, aby Urząd zorientował się w temacie, ustalając jakie są możliwości reaktywacji plaży w Puszczykowie. 
 
Ad 4. Propozycje współpracy z WPN.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że radny Maciej Krzyżański wyszedł z inicjatywą wystąpienie do WPN-u w kilku sprawach.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, żeby wystąpić do WPN-u w sprawie:
- wymiany tablic z mapą WPN-u, znajdujących się w pobliżu dworca kolejowego w Puszczykowie i w Puszczykówku (tablice są stare, zniszczone i nieaktualne),
- wytycznie ścieżki rowerowej od ul. Jarosławskiej w Puszczykowie do Jeziora Jarosławieckiego,
- wytycznie ścieżki rowerowej od ul. Sobieskiego w Puszczykowie do Wir,
- ustawienie miejsca piknikowego (stoły, ławki) na polance, znajdującej się obok ścieżki leśnej, biegnącej od przejazdu kolejowego w Puszczykowie (u zbiegu ul. Poznańskiej i Wczasowej) do rzeki Warty (po lewej stronie od ul. Wodziczki),
- wymiany 4 zniszczonych drewnianych ławek ustawionych przy ścieżce, prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 430 do siedziby dyrekcji WPN w Jeziorach (wzdłuż drogi). 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o przygotowanie stosownego pisma do dyrekcji WPN-u.
Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował przygotowanie apelu (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa) - do czego Komisja się przychyliła.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.  
 
  • Projekt uchwały ws. Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 144)
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła ww. projekt uchwały, omawiając każdy z paragrafów. Przewodnicząca poinformowała m.in., że w przedłożonym projekcie wprowadzone zostało kryterium średniej ocen (4,75), które jednak nie jest wygórowane, co ma na celu umożliwienie przyznania stypendium uczniom nie tylko uzdolnionym naukowo, ale też artystycznie oraz wyjaśniła, że regulamin nie może zawierać informacji dot. składu komisji stypendialnej, ponieważ leży to w kompetencji burmistrza (przewodnicząca odczytała rozstrzygnięcie nadzorczej w podobnej sprawie).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zgłosiła uwagę, że w § 6 ust. 2 nie jest jasno określone, czy muszą być spełnione oba kryteria, czy jedno z dwóch.
 
Komisja uznała, że w pierwotnej wersji projektu regulaminu (w § 16 i 17) było to zapisane w bardziej jednoznaczny sposób.
 
Radny Tomasz Potocki zapytał, czy uczniowie mieszkający w internacie będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium, na co przewodnicząca Małgorzata Szczotka odpowiedziała negatywnie wyjaśniając, że stypendium może być przyznane wyłącznie uczniom na stałe zamieszkującym w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad omawianym projektem uchwały z uwzględnieniem doprecyzowania § 6.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o sprawę przygotowania strategii rozwoju i promocji miasta.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że informacja w tej sprawie zostanie przygotowana i przesłana drogą elektroniczną.
 
Radny Filip Ryglewicz zachęcił do wzięcia udziału w Spartakiadzie Samorządowej, która ma odbyć się w sierpniu.
 
W nawiązaniu do pierwszej części posiedzenia (wizyty na terenie CAS), przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Miasto dysponuje obecnie pięknym obiektem Centrum Animacji Sportu i w imieniu Komisji zwróciła się do burmistrzów, aby bardziej zmobilizować kierownik CAS, żeby w pełni wykorzystywała ten teren i była bardziej animatorem a nie zarządcą.
 
 
O godz. 18:40 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
protokolant