Protokół nr 7/2016 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

OB.0012.3.7.2016

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 17:54
 
Tematy:
 1. Przedstawienie i omówienie stanu prac przy hali widowiskowo- sportowej.
 2. Omówienie dokonanych remontów w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
 3. Strategia Rozwoju Miasta i Promocji Miasta.
 4. Sprawy bieżące: a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata; b) wniosek do komisji.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Przedstawienie i omówienie stanu prac przy hali widowiskowo- sportowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace przy hali widowiskowo-sportowej przebiegają według harmonogramu. Stara hala została rozebrana i trwa budowa nowej. Szkoła jest odpowiednio zabezpieczona i uczniowie będą mogli rozpocząć zajęcia od 1 września.

Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie robocze na terenie budowy z przedstawicielami firmy Skanska. Podczas spotkania nie wykazano żadnych zastrzeżeń co do postępu prac. Kolejne spotkania robocze będą odbywały się co 2 tygodnie.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że aktualnie prowadzone są negocjacje ze Sportoteką dotyczące ceny wynajmu pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów. Planowane jest ustawienie namiotu nad trzema kortami tenisowym i pokrycie ich powierzchni sztuczną trawą.

Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że planowane jest, aby zajęcia wychowania fizycznego odbywały się jako pierwsza lub jako ostatnia godzina lekcyjna danego dnia.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że tak jak w latach ubiegłych we wrześniu oraz na początku października będzie możliwe przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał. że za logistykę oraz zabezpieczenie przejścia uczniów do Sportoteki odpowiadają dyrektorzy szkół.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przekazała dwa pytania od Janusza Szafarkiewicza byłego radnego, który nie mógł dotrzeć na posiedzenie Komisji:
 1. Czy są zmiany w projekcie, jeśli tak, to jakie?
 2. Czy to prawda, że osoba, która pełni funkcję nadzoru inwestorskiego pełni też funkcję nadzoru wykonawczego?

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania przekazane przez przewodniczącą Małgorzatę Szczotkę:
 1. W projekcie nie ma żadnych zmian. Skanska początkowo chciała zaproponować zamiast drewnianych stropów stropy betonowe. Tematu nie podjęto, ponieważ w obowiązującym projekcie nie uwzględniono takiego rozwiązania. Faktycznym problemem jest inwentaryzacja instalacji podziemnych. Inaczej przedstawiona jest na planach, inaczej jest w rzeczywistości i w związku z tym należy dostosować przebieg urządzeń podziemnych do zastanego stanu.
 2. Tak. Osoba, która pełni funkcję nadzoru inwestorskiego pełni też funkcję nadzoru wykonawczego. Skanska zaproponowała współpracę przy opracowaniu projektu wykonawczego tej samej osobie, która wykonała projekt budowlany. Nadzór nad budową hali sprawuje zespół Inspektorów Nadzoru, do którego kompetencji należy dbanie o wykonanie budowy rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ad 2. Omówienie dokonanych remontów w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił remonty dokonane w szkołach przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, że kwota zabezpieczona w budżecie na dokonanie remontów pozostaje bez zmian. W związku ze zgłoszonymi potrzebami konieczne było przesunięcie kosztów, tak aby w pierwszej kolejności zrealizować najpotrzebniejsze inwestycje.

Ad 3. Strategia Rozwoju Miasta i Promocji Miasta.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił stan prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że wiosną odbyły się spotkania z mieszkańcami, które stanowiły wstęp do opracowania Strategii. Ostatnie z nich miało miejsce 16 maja. Od tego czasu złożono zapytanie ofertowe w tej sprawie, ale do tej pory nie otrzymano zadowalającej oferty. Sekretarz Maciej Dettlaff zapowiedział, że w przyszłym tygodniu są planowane spotkania z wybranymi firmami w celu negocjacji ofert. Zaplanowano powołanie zespołu roboczego do pracy nad Strategią.

O godzinie 16:40 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 6 radnych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła artykuł „Puszczykowo - Miasto-Ogród czy podmiejskie letnisko" Dominiki Dymek i Leszka Bednorza (tekst stanowi załącznik do protokołu).

Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w jego odczuciu promowanie Puszczykowa hasłem „Puszczykowo - Miasto-Ogród" definiuje miasto jako spokojne i stateczne, w rezultacie nieatrakcyjne dla młodych ludzi.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w mieście jest zadowalająca oferta kulturalno-sportowa dla młodzieży oraz istnieją grupy, które z niej korzystają. Rolą rady jest aktywizowanie młodzieży.

Radny Maciej Krzyżański powiedział, że Puszczykowo historycznie jest byłym letniskiem, nigdy nie było miastem ogrodem. Miasto nie powstało zgodnie z urbanistyczną teorią miasta ogrodu.

Radny Filip Ryglewicz wyraził swoje zdanie, że należy określić kierunek działania, który rozwinie turystykę. Miasto ma unikatowy charakter dzięki architekturze, otoczeniu WPN-u, ale także dzięki znanym mieszkańcom, takim jak: Anna Jagaciak, Angelique Kerber, czy obiektom kulturalnym, takim jak Muzeum Arkadego Fiedlera.

Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji Miasta powiedział, że nie zawsze znani mieszkańcy chcą lub mogą promować miasto. Niektóre umowy sponsorskie utrudniają współpracę z nimi.

Ad 4. Sprawy bieżące:

 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: określenia zasad nabywania, obciążania i wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa na okres dłuższy niż trzy lata (druk nr 143a).
Wynik głosowania:za" - 1, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 4.
Projekt został zaopiniowany negatywnie.
   
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały.

Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji Miasta odpowiedziała na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że celem akcji informacyjno-edukacyjnej będzie przybliżenie pojęcia budżetu obywatelskiego, zadań własnych gminy, których wnioski muszą dotyczyć oraz przedstawienie w jaki sposób składać wnioski. Zostaną przygotowane plakaty i ulotki. Informacje pojawią się również na stronie internetowej i Facebooku, a w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa" zostanie zamieszczony artykuł dotyczący budżetu obywatelskiego.

Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że uprawnione do głosowania będą wszystkie zameldowane w Puszczykowie osoby, które ukończyły 16 lat. Wypełnione karty do głosowania będzie można oddać w Bibliotece Miejskiej oraz Urzędzie Miejskim lub wysyłać w formie skanu na e-mail Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 150).
Wynik głosowania:za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
   
 • wniosek mieszkanki Marii Taraszkiewicz
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła treść pisma p. Maria Taraszkiewicz (wniosek stanowi załącznik do protokołu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wystosowano już do p. Marii Taraszkiewicz odpowiedź (odpowiedź stanowi załącznik do protokołu).

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że decyzja o płatnym lub bezpłatnym udostępnianiu sal CAK-u zależy od Rady Miasta. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym wynajmowaniu jakiejkolwiek przestrzeni, wiąże się z tym, że to Miasto będzie pokrywało koszty związane z ich bezpłatnym użytkowaniem, a do utrzymania sal trzeba będzie dopłacać.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że szkoły ponoszą konkretne koszty związane z bezpłatnym udostępnianiem sal sportowych oraz dodała, że nie widzi podstaw, żeby wszystkie sale w CAK-u były udostępniane za darmo.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że mieszkańcy płacą podatki i powinni mieć prawo do korzystania z sal za darmo.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podał przykład poznańskich term, teatrów oraz opery, do których wstępy są biletowane. Gdyby zrezygnować z płatnych wstępów podobne instytucje nie mogłyby się utrzymać, tak samo jest z CAK-iem.

 • zakaz występów cyrków wykorzystujących w pokazach tresowane zwierzęta
Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała radnym powrócenie na najbliższej sesji Rady Miasta do tematu podjęcia uchwały w sprawie zakazu występów cyrków ze zwierzętami w Puszczykowie.

Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w przypadku przyjazdu cyrku każdorazowo burmistrz wydaje decyzję zezwalającą lub zakazującą takiego występu na terenie miasta. W związku z czym, nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tym zakresie.

Burmistrz Andrzej Balcerek uważa, że cyrki ze zwierzętami posiadają swoich zwolenników i przeciwników, więc temat warto przedyskutować.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wskazał, że każda uchwała opiera się na podstawie prawnej, a w tym przypadku brak takiej podstawy. Inne miasta, np. Słupsk podjęły podobne uchwały, ale muszą liczyć się z tym, że cyrki, którym zakazano występów mogą skierować sprawy do sądów powołując się na zasadę wolności gospodarczej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zobowiązał się zapytać radcę prawnego obsługującego Urząd Miejski o możliwość podjęcia takiej uchwały.

O godz. 17:54 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji./-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant