2017

Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórn

 
OB.0012.4.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:00
 
Tematy:
 1. Możliwości powstania w Puszczykowie skate parku - dyskusja.
 2. Plany stworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klasy tenisowej.
 3. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.; sprawozdanie.
 4. Propozycje do planu pracy na 2018 r.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Możliwości powstania w Puszczykowie skate parku - dyskusja.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała e-mail, który został przesłany do członków Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 12 grudnia br. przez Iwonę Janicką Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej. Wiadomość dotyczyła inicjatywy utworzenia skate parku w Puszczykowie (e-mail stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Inicjator utworzenia w Puszczykowie toru pump track Jakub Ewicz zapoznał członków komisji z ideą skate parków, podzielił się swoim doświadczeniem w tej kwestii oraz stwierdził, iż ten rodzaj sportu ponownie staje się popularny wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też jest zwolennikiem powstania takiego miejsca w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła swoje poparcie dla inicjatywy powstania w Puszczykowie skate parku. Najważniejszą kwestią jest ustalenie jego lokalizacji oraz funduszy, jakie trzeba będzie na ten cel przeznaczyć.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że temat powstania w Puszczykowie skate parku jest poruszany od kilku lat, a wskazane miejsce na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostało oprotestowane przez mieszkańców z ul. Słonecznej. W związku z tym faktem przeprowadzona została analiza dotycząca warunków, jakie powinno spełniać miejsce pod lokalizację skate parku. Okazało się, iż najbezpieczniejszą odległością od zabudowań mieszkalnych jest 500 m, minimalną natomiast 200 m. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił również inne alternatywne lokalizacje skate parku oraz podkreślił konieczność jego usytuowania z dala od zabudowań mieszkalnych. W innym przypadku może się to wiązać z protestami ze strony mieszkańców, istnieje również prawdopodobieństwo nieuzyskania pozwolenia na budowę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż zaproponowana lokalizacja skate parku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7 spotkała się ze stanowczym sprzeciwem jednej mieszkanki sąsiedniej ulicy. Jak zauważyła, kilkakrotnie były w tej kwestii organizowane również spotkania komisji, jednak nikt z wyjątkiem protestującej nie brał w nich udziału.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęły dokumentacje z kosztorysem budowy skate parku z elementów stałych. Jak zaznaczył, najbardziej uciążliwe dla otoczenia są elementy drewniane rampy. Podkreślił również, iż spełnione muszą zostać pewne warunki, aby miasto uzyskało zgodę na jego budowę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała, aby najpierw przeprowadzić rozmowę z przyszłymi użytkownikami skate parku, gdyż oni najlepiej będą wiedzieć, na czym im zależy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, iż nadal nie został rozstrzygnięty problem lokalizacji takiego miejsca.
 
Głos zabrał mieszkaniec Łukasz Mańczak, który od lat czynnie jeździ na BMX-ie, jak stwierdził na terenie Poznania ciężko byłoby znaleźć skate park, którego odległość od zabudowań faktycznie wynosiłaby 200 m. Potwierdził również, iż najmniej uciążliwe dla otoczenia są konstrukcje wykonane z betonu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miejsce przewidziane pod skate park na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w pobliżu schodów prowadzących na górkę saneczkową) jest zbyt małe, aby zmieścił się tam pełnowymiarowy skate park. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z zapytaniem do dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewy Budzyńskiej, czy ma jakieś plany w stosunku do części terenu boiska znajdującego się przed budynkiem szkoły od strony ul. Wysokiej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że taka koncepcja może nie spodobać się rodzicom dzieci uczęszczających, gdyż w tym miejscu wydzielony został plac zabaw dla najmłodszych, a utworzenie skate parku wiązałoby się z zagospodarowaniem znacznej część boiska.
 
Pan Jakub Ewicz stwierdził, że może w przypadku trudności przy realizacji skate parku skłonić się ku budowie pump tracka.
 
Pan Łukasz Mańczak przedstawił ideę pump tracka. Najczęściej są to ścieżki asfaltowe, które dają większą możliwość tworzenia przeszkód przy zachowaniu zasady tzw. pompowania, czyli jazdy na rowerze bez konieczności pedałowania. Jak stwierdził jest to miejsce doskonałe dla użytkowników rowerów, rolek oraz deskorolek.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła się z zapytaniem, czy takie miejsce na stworzenie pump tracka mogłoby znajdować się przy istniejącym placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że ze względu na protesty mieszkańców sąsiadujących z istniejącym w tym miejscu placem zabaw będzie to niemożliwe. Zasugerował również, aby przyjrzeć się innym miejscom na terenie miasta, w których możliwa byłaby lokalizacja tego typu obiektu. Pomimo dyskusji lokalizacja obiektu nadal nie została ustalona. Jak zauważył trzeba się jednak liczyć z tym, że ze względu na napięty budżet na 2018 rok, oddanie do użytkowania pump tracka będzie możliwe dopiero w 2019 r. W związku z powyższym zaproponował, aby przełożyć ten temat na kolejne spotkanie, wtedy będzie można zaproponować konkretny pomysł na lokalizację takiego obiektu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka potwierdziła pełne poparcie ze strony członków komisji dla powstania takiego miejsca na terenie miasta oraz zaproponowała, aby na posiedzenie w lutym wszystko zostało już przygotowane.
 
Ad 2. Plany stworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klasy tenisowej.
Głos zabrał trener tenisa Piotr Kwaśniewski, który wyjaśnił, iż pomysł na utworzenie klasy tenisowej powstał dwa lata temu, gdyż jak zaznaczył warto byłoby wykorzystać istniejące na terenie miasta obiekty tenisowe. Powstanie takiej klasy miałoby za zdanie miedzy innymi zaszczepienie w najmłodszych pasji sportowej, a tym samym dałoby możliwość wyłonienia talentów, co stanowiłoby również formę promocji miasta. W tym miejscu wyraził również nadzieję pozytywnego nastawienia ze strony dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dla tej koncepcji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż temat ten jest niezwykle ciekawy ze względu na samą osobę Anqeliki Kerber, gdyż z pewnością jej nazwisko przyciągnęłoby dzieci do takiej klasy.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, iż nie badała jeszcze potencjalnego zainteresowania wśród dzieci i ich rodziców taką klasą. Zapoznała się natomiast z rozporządzeniem dotyczącym tworzenia oddziałów sportowych w szkołach, które dopuszcza taką możliwość. Wiązałoby się to oczywiście z dodatkowymi nakładami finansowymi oraz koniecznością zaopatrzenia uczniów w odpowiedni sprzęt sportowy.
 
Pan Piotr Kwaśniewski zadeklarował swoją pomoc przy realizacji tego projektu.
 
Pani Ewa Budzyńska zaznaczyła, że bardzo chętnie skorzysta z pomocy trenera, na chwilę obecną nie jest jednak przygotowana do rozmów na ten temat, należałoby dokładnie przemyśleć, od której klasy można by rozpocząć taką edukację.
 
Pan Piotr Kwaśniewski stwierdził, iż najlepszy wiek na wprowadzenie takich zajęć to 6-7 lat, gdyż w tym wieku najłatwiej jest ukierunkować oraz zainteresować dziecko lub ewentualnie przekwalifikować na coś innego
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli Centrum Tenisowego „Angie", czy taka klasa mogłaby liczyć na patronat Anqeliki Kerber.
 
Przedstawiciel Centrum Tenisowego „Angie" Beata Rzeźnik-Kerber potwierdziła, że taki patronat mógłby zostać zagwarantowany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miała miejsce również rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beatą Cierzniak na ten temat. Jak zauważył obecnie należałoby sporządzić plan z obliczeniem nakładów, jakich wymagałoby utworzenie takich klas, aby możliwe było otrzymanie środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wtedy byłoby wiadomo, czy środki te będą wystarczające, czy konieczne będzie szukanie dodatkowych źródeł finansowania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 2, to pojawiła się propozycja utworzenia klas o profilu lekkoatletycznym. Należałoby jednak rozpocząć od przeprowadzenia ankiety wśród rodziców, w celu sprawdzenia zainteresowania tym tematem. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o rozeznanie tego tematu wśród dzieci i rodziców.
 
Pani Ewa Budzyńska zapewniła, że sprawdzi zainteresowanie rodziców tematem utworzenia klasy tenisowej w Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że bardzo cieszyłby ją fakt wejścia tego projektu w życie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o taką analizę, ze strony szkół, co pozwoli określić koszty utworzenia takiej klasy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała gościom za przybycie oraz poprosiła o szczegółowe prace nad omawianym tematem.
 
Ad 3. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.; sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała przygotowane sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Kultury i Sportu za rok 2017 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Ad 4. Propozycje do planu pracy na 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z zapytaniem do członków komisji o propozycje związane z tematami do planu pracy komisji na 2018 r.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił propozycję zaproszenia na posiedzenie komisji grupy roboczej do współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radny Filip Ryglewicz dodał również, że należy rozpocząć rozmowy z Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury w sprawie organizacji koncertów oraz ożywienia Rynku.  
 
Radny Ryszard Teuschner zaproponował temat związany z kwestią powstania szatni dla piłkarzy.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby na Rynku odbywały się imprezy np. wspólne czytanie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, iż czeka na propozycję do planu pracy do 10 stycznia br., gdyż na pierwszym posiedzeniu w przyszłym roku chciałaby już go przedstawić.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował również spotkanie robocze komisji z kierownikiem Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, iż pozostaje w regularnym kontakcie z zastępcą dyrektor Biblioteki Miejskiej Beatą Witczak. Dodała, że przedstawiono jej propozycję Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu dotyczącą kampanii „Lato z Mlekiem". Jest to oferta współpracy podczas przyszłorocznych Dni Puszczykowa, która zakłada umożliwienie wystawienia stoiska handlowego z produktami mlecznymi firmy, w zamian za bezpłatny występ artysty Roberta Rozmusa.
 
Głos zabrała Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji, Kultury i Sportu, która przedstawiła propozycję imprezy z cyklu Korona Polski w Nordic Walking (szczegółowy opis imprezy stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Agnieszka Hahuła poinformowała, że proponowany termin zorganizowania tego wydarzenia to 26 maja 2018 r.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż propozycja jest niezwykle ciekawa i członkowie komisji w pełni aprobują jej organizację, zwróciła się również z prośbą o informację dotyczące budżetu imprezy.
 
O godz. 18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 września 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna


OB.0012.4.9.2017

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:00

Tematy:
 1. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
 2. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
 3. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
 4. Kultura, zabytki i sport w świetle nowej strategii rozwoju miasta.
 5. Sprawy bieżące - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  - przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przekazała wykaz kosztów związanych z organizacją „Dni Puszczykowa" (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor Danuta Mankiewicz podsumowując tegoroczne „Dni Puszczykowa" stwierdziła, że impreza była bardzo udana.

Członkowie komisji powiedzieli, że:
- tegoroczne „Dni Puszczykowa" były bardzo różnorodne,
- w imprezie uczestniczyło więcej osób niż w roku poprzednim.

Komisja otrzymała wykaz kosztów związanych z organizacją sportowych „Dni Puszczykowa" (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dwukrotnie wręczała nagrody uczestnikom zawodów biegowych, w których brała udział bardzo duża liczba zawodników (większość uczestników była spoza Puszczykowa). Przewodnicząca stwierdziła, że zawody biegowe organizowane w Puszczykowie cieszą się dużym powodzeniem.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka potwierdziła wypowiedź przedmówczyni.

Ad 2. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że chciałaby, aby dzisiejsza dyskusja pozwoliła wypracować pomysł na nową formułę „Dni Puszczykowa" lub jej przekształcenie. Przewodnicząca odniosła się do wyników badań ankietowych, przeprowadzanych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, z których wynika, że 25 proc. mieszkańców nie bierze udziału w „Dniach Puszczykowa".
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podała przykłady zorganizowania obchodów dni miasta w:
- Gorzowie Wielkopolskim, gdzie m.in. zwrócono się do mieszkańców o proponowanie pomysłów na obchody,
- Milanówku (obchody w klimacie lat 20. i 30.).

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że warto byłoby zapytać puszczykowską młodzież o pomysły na Dni Puszczykowa oraz że pomysł zorganizowania „Dni Puszczykowa" w konkretnym stylu lub pod konkretnym hasłem przewodnim wpisuje się w tworzoną Strategię Promocji Miasta Puszczykowa, gdzie m.in. mowa jest o kiermaszach, festynach itp.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła aprobatę dla przedstawionych pomysłów oraz przypomniała, że prof. Henryk Mruk proponował, aby „Dni Puszczykowa" miały charakter bardziej integrujący i interaktywny. Radna zaproponowała, żeby zaprosić do współorganizowania imprezy znanych puszczykowian, związanych z różnego rodzaju działalnością kulturalną.

Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby wszystkie odbywające się latem imprezy połączyć pod hasłem „Dni Puszczykowa".

Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego formuła tegorocznych „Dni Puszczykowa" przypominała formułę obchodów w Milanówku (wspólne haftowanie, bardzo dużo bezpłatnych atrakcji dla dzieci, pokazy starych samochodów itp.).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował zorganizowanie dwudniowych obchodów „Dni Puszczykowa" (rozpoczęcie w sobotę w godzinach popołudniowych i kontynuacja przez całą niedzielę). Wiceburmistrz dodał, że sportowe „Dni Puszczykowa" zawsze są bardzo rozbudowane, tzn. obejmują wiele różnych dyscyplin sportowych.
 
Komisja przychyliła się do pomysłu dwudniowych „Dni Puszczykowa", ze wskazaniem nadania obchodom konkretnego charakteru, nazwy.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała jako temat przewodni imprezy: folk lub country.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała o haśle ze strategii „naładuj życiowe akumulatory", które należałoby wykorzystać przy promocji „Dni Puszczykowa". Podczas imprezy powinni być również obecni ambasadorowie marki Puszczykowo, czyli znani mieszkańcy miasta, wymienieni w strategii.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu chciałaby bardziej uczestniczyć w powstawaniu imprezy oraz zapowiedziała, że na posiedzeniu w listopadzie powinna odbyć się już konkretna dyskusja nad programem przyszłorocznych Dni Puszczykowa.

Ad 3. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przekazała wykaz imprez organizowanych podczas wakacji (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz poinformowała, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się kino letnie na Rynku.

Komisja otrzymała wykaz imprez i zajęć sportowych, organizowanych podczas wakacji (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak podała informacje nt. liczby uczestników poszczególnych letnich imprez sportowych.

Ad 4. Kultura, zabytki i sport w świetle nowej strategii rozwoju miasta.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka złożyła specjalne podziękowania dla sekretarza Macieja Dettlaffa za jego pracę przy powstawaniu strategii. Przewodnicząca podziękowała również kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszce Zielińskiej-Adamiak.

Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił sposób, w jaki na sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały ws. przyjęcia strategii rozwoju i promocji miasta.

Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, w jaki sposób w projekcie strategii przedstawione zostały zagadnienia związane z kulturą, zabytkami i sportem, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w nowej strategii rozwoju i promocji miasta Puszczykowa dużo miejsca zostało poświęcone kulturze, zabytkom i sportowi, dlatego powinno to mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie.

Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w ubiegłym roku komisja miała zastrzeżenia do tego, że najwyższe nagrody są przyznawane prawie wyłącznie sportowcom. Przewodnicząca podkreśliła jednak, że regulamin przyznawania nagród nie normuje sposobu ich przydzielania.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że próby modyfikacji uchwały ws. przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą wiązać się z negatywnym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. Sekretarz zaznaczył, że Kapituła oceniająca wnioski może opracować wewnętrzny regulamin opiniowania i np. podzielić wnioski na sportowe, naukowe i inne.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zasugerowała, aby delegat Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do Kapituły oceniającej wnioski, uwzględnił wniosek komisji dotyczący umożliwienia uzyskania najwyższych nagród przez osoby zajmujące się działalnością pozasportową.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy członkowie komisji przychylają się do propozycji oddelegowania radnej Doroty Łuczak-Dydowicz do składu Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
W wyniku głosowania, radna Dorota Łuczak-Dydowicz została oddelegowana do składu Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki jest bardziej zorientowany w temacie działalności dzieci i młodzieży, dlatego powinien zostać członkiem kapituły.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że delegatem burmistrza do składu kapituły jest sekretarz Maciej Dettlaff.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w składzie: radna Dorota Łuczak-Dydowicz, radny Tomasz Potocki, sekretarz Maciej Dettlaff).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 256 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za powierzone jej zaufanie oraz obiecała realizować postulaty komisji.


Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o możliwość budowy skateparku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planuje się budowę skateparku, ale nadal trwają poszukiwania odpowiedniej lokalizacji.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że 14 października odbędzie się impreza rekreacyjna, podczas której rozstawiony zostanie pumptrack (przenośny skatepark).

Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński podsumował pierwsze tygodnie działalności hali widowiskowo-sportowej, cieszącej się bardzo dużym powodzeniem (zawodowi sportowcy chwalą wykonanie posadzki) oraz dodał, że wydłużony został czas dostępności hali dla szkół (do godz. 17:00).

O godz. 18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.


Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 8/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Niepublicznym Polsko–Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 oraz

 
Protokół nr 8/2017
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2017 r.
w Niepublicznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 oraz
w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.4.8.2017

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 20:17

Tematy:
 1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
  - Niepubliczne Polsko-Angielskim Przedszkole Kotki Dwa, ul. Poznańska 5
 1. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
  - określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach: Niepubliczne Polsko-Angielskim Przedszkole Kotki Dwa, ul. Poznańska 5.
O godz. 16:00 komisja spotykała się w Niepublicznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 (wizytacja placówki). Po obiekcie komisję oprowadzała dyrektor przedszkola pani Monika Błoch-Gołębiowska.

Po wizytacji przedszkola, komisja udała się do sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21, gdzie od godz. 16:55 kontynuowała obrady.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest pierwszym odbywającym się w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej.

Ad 4. Sprawy bieżące.
Zgodnie z prośbą radnych wyrażoną na poprzednich posiedzeniach komisji, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił pracowników hali widowiskowo-sportowej:
 • pan Paweł Wolny - od 1 września rozpocznie pracę na stanowisku kierownika hali (na ¾ etatu),
 • pan Jakub Michałowski - zatrudniony od 1 lipca jest odpowiedzialny za obsługę techniczną,
 • pan Dawid Jastrząb - koordynator imprez sportowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na oficjalne otwarcie hali, które odbędzie się 8 września. Wiceburmistrz dodał, że już od 4 września w hali rozpoczną się zajęcia sportowe.

Pan Leszek Pobojewski zapytał, czy:
- hala zostanie wydzierżawiona przedstawionym przed chwilą osobom,
- w hali będą organizowane bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że hala widowiskowo-sportowa będzie znajdować się pod nadzorem Miasta. Na najbliższej sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie hali widowiskowo-sportowej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa w dzierżawę Bibliotece Miejskiej. Wcześniej zmieniony został statut biblioteki poprzez rozszerzenie jej działalności o zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Biblioteka działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dzięki czemu może odprowadzać VAT, co z kolei będzie korzystne w przypadku prowadzenia hali i pobierania opłat.
Odpowiadając na pytanie dotyczące bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w godzinach od 7 do 16:30 hala będzie do wyłącznej dyspozycji szkół (prowadzone zajęcia będą bezpłatne).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że szkoły proponują szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
- określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że komisja wiele czasu poświęciła reformie oświaty, wyrażając swoje stanowisko w oświadczeniu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekty uchwał, określające przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie gimnazjów, które z dniem 31 sierpnia 2017 r. zostaną przejęte przez szkoły podstawowe. Omawiane projekty uchwał finalizują rozpoczęte w marcu działania związane z reformą oświaty.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że przejęcie mienia oraz zobowiązań i należności nastąpi na podstawie bilansu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 252 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu od od początku wnikliwie zajmuje się tematem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta (projekty Strategii Rozwoju i Promocji Miasta i Strategii Promocji Miasta oraz tabela celów strategii stanowią załączniki do protokołu).

Pan Krzysztof Rosenkiewicz z firmy Lider Projekt przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą wizji, misji i celów strategii (ww. prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że skieruje apel do wszystkich radnych z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu strategii.

Następnie podjęto dyskusję nt. głównych założeń projektu strategii, w której wzięli udział radni, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz mieszkańcy: pan Mariusz Kamola, pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski i pani Joanna Drążkiewicz.

Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamierza wystosować pismo do szkół z apelem skierowanym głównie do nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie, aby podjęli działania w celu zainteresowania młodzieży życiem lokalnym.

Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 wygrała pani Beata Cierzniak (w konkursie startowały dwie osoby).

Radny Filip Ryglewicz zgłosił potrzebę skoszenia zbyt rozrośniętych krzewów i traw przy ul. Niwka Stara oraz na terenie przystani. Ponadto zwrócił uwagę, że nowo powstałe miejsca parkingowe przy ul. Dworcowej są bardzo długie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wymogi dotyczące budowy miejsc parkingowych określają ich parametry.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła pozytywną opinię odnośnie parkingu przy ul. Dworcowej.


O godz. 20:17 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.


Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 

OB.0012.3.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 15:00
Godz. zakończenia: 19:05
 
Tematy:
1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
 • godz. 15:00 komisja spotyka się w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka", ul. Niepodległości 14,
 • ok. godz. 15:30 - Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele", ul. Przyszkolna 1,
 • ok. godz. 16:00 - Przedszkole Publiczne „Czarodziejski Zamek", ul. Czarnieckiego 2,
 • ok. godz. 16:30 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze", ul. Gołębia 47.
 
Przejazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1; kontynuacja obrad.
  
2. Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
3. Sprawy bieżące (m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa").
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedszkola w Puszczykowie - podsumowanie wizyty w placówkach.
Po wizytach w przedszkolach, radni nie mieli zastrzeżeń i wyrazili pozytywną opinię o placówkach działających na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przedszkolach, które działają w budynkach należących do miasta będą dokonane konieczne remonty.
 
Ad 2. Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
Zapoznano się z aktualnym stanem prac nad dokumentem i naniesionymi zmianami.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, przed którym  prześle jeszcze około 60 komentarzy dotyczących m.in. drobnych nieścisłości np. związanych z liczbą uczniów w szkołach.
 
Następnie, ze względu na statystyki, które pokazują, że Puszczykowo ma najstarszych mieszkańców w całym powiecie, dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami mającymi na celu otwarcie miasta na młodych ludzi. Uznano, że zapisy w strategii są spójne, nikt nie chce zmieniać polityki przestrzennej, ale zauważa się istniejący problem.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 17. sierpnia o godzinie 16:00.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa".
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka projekt uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" (druk nr 242).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242).
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymuję się: - 0.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 
O godz. 19:05 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
protokolant
 

Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 19:10
 
Tematy:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Hala widowiskowo-sportowa; stan budowy.
 3. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
 4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta w Centrum Tenisowym "Angie".
Komisja spotkała się przed Centrum Tenisowym „Angie" (ul. Sobieskiego 50 w Puszczykowie), gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Od godziny 17:03, po dokonaniu wizji lokalnej, komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała zorganizowanie na początku lipca br. spotkania z mieszkańcami, podczas którego zostaną podsumowane warsztaty strategiczne oraz odbędzie się dyskusja nad zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Promocji Miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że do projektu obu dokumentów zostaną udostępniane radnym w formie elektronicznej oraz w razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu, w wersji papierowej.
 
Radny Filip Ryglewicz oświadczył, że jego zdaniem najistotniejsze jest, aby przy opracowywaniu tego typu dokumentów uczestniczyła jak największa liczba mieszkańców.
 
Ad 3. Hala widowiskowo-sportowa; stan budowy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił na jakim etapie znajduje się budowa hali widowiskowo-sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że po zakończeniu prac związanych z budową hali widowiskowo-sportowej teren wokół szkoły zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji, a wszystkie zdemontowane obiekty zostaną ponownie zamontowane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 będą mogli korzystać z hali widowiskowo-sportowej od 1. września br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że w hali widowiskowo-sportowej będzie znajdował się podest estradowy.
 
O godzinie 18:02 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej nie zakładał  umieszczenia napisu na jej froncie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że całkowita wartość projektu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie" wynosi 11.099.701,00 zł. Na realizację projektu Miasto Puszczykowo uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł oraz skorzysta z możliwości odzyskania podatku vat z całej inwestycji w wysokości 23%. Koszty, które poniesie Miasto Puszczykowo wynoszą ok. 5 mln zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że tzw. „sportowe" otwarcie hali widowiskowo-sportowej odbędzie się w połowa września (rozważane terminy to 8.09 oraz 15.09 br.), natomiast oficjalne otwarcie hali widowiskowo-sportowej odbędzie się 20.10 br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącej Małgorzacie Szczotce, że hala widowiskowo-sportowa będzie wyposażona w oświetlenie sportowe, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwość podłączenia oświetlenia scenicznego do zabezpieczonej na ten cel instalacji.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że był świadkiem znacznego przekraczania prędkości na ul. Podgórnej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz zapytał, czy władze miasta dysponują narzędziami wymuszającymi stosowanie się przez kierowców do ograniczeń prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12.06 br. przedstawiciel Komisariatu Policji zaprezentował aplikację internetową pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, służącą do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, np. przekraczania prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że plac zabaw wybudowany w ramach zeszłorocznej edycji puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, zgodnie z intencją wnioskodawców, jest ogólnodostępny. Z zastrzeżeniem, że w czasie zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 plac zabaw pozostaje do jej wyłącznej dyspozycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że  w okresie wakacyjnym plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie otwarty i ogólnodostępny.
 
Dyrektor przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" Katarzyna Przybylska zapytała o stanowisko Policji dot. lokalizacji zerówki w przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka" mieszczącym się przy ul. Kasprowicza 6.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że 12.06 br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, informujące o negatywnym zaopiniowaniu zamiaru utworzenia miejsc parkingowych w obrębie skrzyżowania przy ul. Kasprowicza 6.
 
O godzinie 18:35 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do 19:02.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek rozdał zgromadzonym kserokopie wcześniej wspomnianego pisma oraz odczytał jego treść (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Pani Katarzyna Przybylska oświadczyła, że w związku z negatywną opinią Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zerówka pozostanie w dotychczasowej lokalizacji przy ul. Niepodległości 14.
 
O godz. 19:10 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant

Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.4.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:03
Godz. zakończenia:    19:56
 
Tematy:
 1. Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
 2. Ścieżki turystyczne na terenie Puszczykowa.
 3. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
 4. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
 1. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy ścieżkę rekreacyjną „Aktywna Trójka" można przekształcić w „aktywną czwórkę" umożliwiając również poruszanie się rowerem. Radny zasugerował połączenie ścieżek w WPN-ie,
 
Zastępca dyrektora WPN Krzysztof Kanas powiedział, że jednym z zadań WPN-u jest udostępnianie go turystom, ale z umiarem i bez szkody dla przyrody. Pan Krzysztof Kanas zauważył, że na terenie WPN-u jest bardzo dużo szklaków rowerowych, znajduje się ok. 100 km ścieżek (pieszych, rowerowych, narciarskich, konnych). Dopuszczenie rowerów na ścieżce pieszej może powodować kolizje z pieszymi.  
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował stworzenie grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli Stowarzyszenia Mikroregionu WPN, przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego  oraz Puszczykowa, która miałaby pracować nad omawianiem i proponowaniem wyznaczania ścieżek, opracowywaniem map itp.  
 
Ad 2. Ścieżki turystyczne na terenie Puszczykowa.
Pracownica Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła informacje o zainteresowaniu turystów ścieżkami turystycznymi (też rowerowymi), przebiegającymi przez Puszczykowo. Pani Anna Polaszczyk powiedziała, że zwróciła się do PTTK o odświeżenie oznaczeń ścieżek.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 17:55

Ad 3. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła program tegorocznych „Dni Puszczykowa", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła informacje nt. imprez sportowych organizowanych w ramach „Dni Puszczykowa".  
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, że profil Puszczykowa na Facebooku powinien być bardziej aktywny, tzn. powinno się na nim więcej dziać.
 
Radny Władysław Hetman zaproponował, żeby np. w przyszłym roku zorganizować zawody lekkoatletyczne dla dzieci.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, żeby nie oklejać drzwi wejściowych do urzędu.
 
Radny Maciej Krzyżański zasugerował podjęcie współpracy z puszczykowskimi stadninami koni (np. podczas „Dni Puszczykowa").
 
Ad 4. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że sala przy kościele pw. MBW posiada duże zaplecze kuchenne i zasugerował podjęcie współpracy z zakresie organizacji warsztatów kulinarnych itp.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę zajęć wakacyjnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielił informacji nt. przygotowania obiektów rekreacyjno-sportowych do sezonu letniego, tj. boisk sportowych, placów zabaw i przystani.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował również, że wpłynął wniosek mieszkańca o zamknięcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Nowe Osiedle lub ogrodzenie go ekranem dźwiękochłonnym i zmianę oświetlenia.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że przychylenie się do tego wniosku, może spowodować podobne pisma dotyczące innych obiektów.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarz imprez i wydarzeń planowanych w lipcu i sierpniu (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" Katarzyna Przybylska poinformowała o zamiarze utworzenia oddziału przedszkolnego („zerówki") w wynajmowanym budynku przy ul. Kasprowicza oraz złożonym wniosku o zmianę warunków użytkowania tego budynku. Pani Katarzyna Przybylska powiedziała, że jej zdaniem obawy władz Miasta dotyczące możliwości wzmożenia natężenia ruchu (parkowanie) w tym miejscu są nieuzasadnione.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, wystosował pismo do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji miejsc parkingowych przy planowanej inwestycji i komunikacji w tym rejonie, wskazując na wszystkie trzy warianty rozwiązania kwestii lokalizacji miejsc parkingowych zaproponowane przez właściciela nieruchomości. Obecnie oczekuje się na ekspertyzę policji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję stwierdzając, że większość członków komisji jest pozytywnie nastawiona do rozszerzenia działalności przedszkola.  Zaznaczyła jednak, że należy poczekać na ekspertyzę policji.
 
Na prośbę komisji, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił kwoty przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa w latach 2010-2017.
 
O godz. 19:56 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
 
OB.0012.4.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
 1. Strategia rozwoju i promocji miasta - dyskusja po podsumowaniu ankiet i wywiadów pogłębionych.
 2. Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
 3. Stanowisko KEKiS wobec reformy oświaty.
 4. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo i artystycznie - projekt zmian i dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
  • zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 6. Sprawy bieżące (m.in. utrzymanie placów zabaw).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła program posiedzenia informując, że punkt 4 (tj. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo i artystycznie - projekt zmian i dyskusja) zostaje przeniesiony na kolejne posiedzenie. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła sekretarza Macieja Dettlaffa o ustalenie terminu spotkania zespołu roboczego, który opracuje propozycje zmian w regulaminie przyznawania stypendiów.
 
Ad 1. Strategia rozwoju i promocji miasta - dyskusja po podsumowaniu ankiet i wywiadów pogłębionych.
Członkowie komisji oraz obecni goście omówili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta (podsumowanie badań ankietowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ankietowani wskazywali m.in. na:
- brak miejsc spotkań, basenu, plaży,
- mało atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży.
 
O godz. 16:20 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 7 radnych).
 
W trakcie dyskusji nt. organizacji Dni Puszczykowa, przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że w dniu tegorocznych DP odbędzie się mecz piłkarski reprezentacji Polski.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że prowadzone są działania mające na celu umożliwienie publicznej transmisji meczu (koncerty będą odbywać się przed meczem i po meczu).
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że grupy tematyczne warsztatów będą dotyczyć:
- nowoczesności i kreatywności miasta,
- sportu, turystyki i rekreacji, przyrody i zabytków,
- promocji miasta,
- szeroko pojętego zdrowia (szpital, spa, odnowa).
Przewodnicząca dodała, że spotkania będą prowadzone w sposób innowacyjny.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planowanych (majowych) terminach warsztatów.
 
Ad 2. Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapowiedziała, że radny Maciej Krzyżański przedstawi prezentację na temat zabytków w Puszczykowie oraz poinformowała, że Puszczykowo posiada gminny program opieki nad zabytkami.
 
Radny Maciej Krzyżański przedstawił prezentację fotograficzną zabytków w Puszczykowie (prezentacja fotograficzna stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że warto byłoby, aby na każdym budynku, którego remont był współfinansowany przez Miasto, pojawiła się tabliczka, informująca o tym.
 
Radni wskazali na konieczność podjęcia działań, mających na celu zachęcanie właścicieli obiektów zabytkowych do występowania o dotację na prace remontowe.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że w Puszczykowie jest 20 obiektów zabytkowych, a ich właściciele wiedzą o możliwości uzyskania dotacji, ponieważ byli o tym informowani.
 
Ad 3. Stanowisko KEKiS wobec reformy oświaty.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamiar przygotowania stanowiska ws. reformy oświaty oraz jego treść konsultowała z członkami komisji. Przewodnicząca poinformowała, że na jej prośbę sekretarz Maciej Dettlaff przygotował tekst stanowiska.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała projekt stanowiska Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania (ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko ws. reformy oświaty zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (druk nr 217)
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że w § 5 ust. 2 dodany zostanie wyraz „roboczych" w celu doprecyzowania zapisów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 217 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 216).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały informując, że zakres zmiany dotyczy wyłącznie obniżenia pensum dla wicedyrektorów (dyrektorzy włączanych gimnazjów staną się z mocy prawa zastępcami dyrektorów w szkołach podstawowych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 7  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 216 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 215)
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały informując, że ten oraz poprzednio omawiany projekt uchwały (załącznik do druku nr 215), musi zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli.
Sekretarz podkreślił, że wszystkie wprowadzone zapisy mają na celu poprawę sytuacji nauczycieli.
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska odpowiedziała na pytania radnych dotyczące omawianego projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 7  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 215 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 6. Sprawy bieżące (m.in. utrzymanie placów zabaw).
Radny Maciej Krzyżański zgłosił uwagi mieszkańców, że plac zabaw przy ul. Przecznica nie jest utrzymywany.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zaproponowała publikację w „Echu Puszczykowa" artykułu o zmarłym prof. Józefie Drążkiewiczu (artysta grafik, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), który mieszkał w Puszczykowie. Radna dodała, że radny Maciej Krzyżański podjął się przygotować artykuł.  
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała, żeby podawać do wiadomości publicznej informacje o imprezach organizowanych przez szkoły i przedszkola.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planowanych imprezach w maju.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniach 14-15 marca 2017 r.

 
Protokół nr 3/2017
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniach 14-15 marca 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka 2,
w Gimnazjum nr 1, ul. Wysoka 1,
na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.4.3.2017
 
Termin rozpoczęcia:  14.03.2017 r., godz. 16:00
Termin zakończenia: 15.03.2017 r., godz. 15:30    
 
Tematy:
 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
 2. Regulaminy korzystania z Orlików - dyskusja.
 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 4. Sprawy bieżące:
  a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  b) zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego,
  c) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  d) uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 5. Hala sportowa - stan budowy (wizja lokalna) i plany związane z jej otwarciem.
Ad 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
O godz. 16:00 komisja spotkała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wysoka 2.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska oraz z-ca dyrektora Renata Kulka oprowadziły członków komisji po obiekcie.
Radni i dyrekcja szkoły dyskutowali nt. zmian w prawie oświatowym i wynikającej z nich konieczności wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.
 
Następnie komisja przeszła do Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1, gdzie dyrektor szkoły  Tomasz Żak oprowadził radnych po budynku.
 
Od godz. 17:15 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Ad 2. Regulaminy korzystania z Orlików - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że ten temat został wprowadzony do programu posiedzenia na wniosek radnego Łukasza Grzonki.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o krótką informację nt. regulaminów korzystania z boisk Orlik oraz poinformowała, że radni otrzymali tekst regulaminu (ww. regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że puszczykowski regulamin korzystania z boisk Orlik jest zgodny z wytycznymi rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012", w związku z czym ewentualne zmiany w regulaminie mogą być niewielkie. Puszczykowski regulamin został skrócony w taki sposób, żeby był jak najbardziej czytelny i zrozumiały.  
 
Odpowiadając na pytania radnych pani Agnieszka Zielińska-Adamiak oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedzieli, że:
- godziny otwarcia boisk ustalane są przez każdą gminę osobno,
- obecny regulamin obowiązuje od momentu powstania Orlików,
- w okresie zimowym obowiązuje inny harmonogram otwarcia boisk.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że zgodnie z pkt 2 regulaminu:
W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii i przerw świątecznych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu" i zapytał, gdzie te harmonogramy są dostępne.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że przy okazji ogłaszania planów na np. ferie podawane są informacje o godzinach otwarcia Orlików oraz dostępności animatorów. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że takie harmonogramy powinny być przygotowywane i należy je wykonać.
Radny Łukasz Grzonka wskazał, że w regulaminie powinny być ujęte różne dni okołoświąteczne (np. przerwa między świętami a nowym rokiem). Radny podał przykład regulaminu na Orliku przy liceum, który zawiera harmonogram na każdy miesiąc. Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto w rozumieniu regulaminu jest instruktorem sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że instruktorem sportu może być wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie przygotowanie (zgodnie z art. 41 ustawy o sporcie).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy radni mogą otrzymać wykaz osób, będących instruktorami sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że instruktorami sportu są:
- Kazimierz Dolczewski na Orliku przy ul. Nowe Osiedle,
- Przemysław Hejnowicz i Michał Gensler na Orliku przy ul. Jarosławskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że zgodnie z regulaminem, instruktor sportu może nakazać opuszczenie boiska i zamknąć je, gdy pojawią się niesprzyjające warunki pogodowe. Radny zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie terminu „niekorzystnych warunków pogodowych", stwierdził bowiem, że np. deszcz, który nie przeszkadza zawodnikom nie jest powodem do zamknięcia boiska. Radny Łukasz Grzonka opowiedział o sytuacji, do której doszło w którąś niedzielę, kiedy to gospodarz zamknął boisko o godz. 18, pomimo tego, że deszcz przestał padać.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że instruktorzy muszą mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników (opady powodują, że nawierzchnia robi się śliska). Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że regulaminy zostaną uzupełnione oraz że odbędzie się spotkanie z animatorami.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem komisji jest to, aby doprecyzować regulaminy, stworzyć harmonogramy i podjąć rozmowy z animatorami.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że harmonogramy dostępności Orlików zostaną umieszone na stronie internetowej.  
 
Na prośbę radnej Elżbiety Czarneckiej, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podała numery telefonów do gospodarzy Orlików oraz poinformowała, że wszystkie dane znajdują się w zakładce Sport na stronie internetowej Miasta.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Teuschnera, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zakresy obowiązków (zgodne z ustawą) animatorów są wpisane w umowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osoba nadzorująca pracę animatorów, ocenia ją pozytywnie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowali, jak wygląda i na czym polega praca animatorów.  
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o wysokość wynagrodzenia animatorów i gospodarzy.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że:
- animator otrzymuje 1100 zł brutto z Urzędu Miejskiego i 1100 zł brutto z Ministerstwa Sportu i Turystyki  - łącznie 138 godzin (w okresie zimowym, czyli do marca była to wyłącznie kwota 1200 zł brutto za 80 godzin),
- gospodarz otrzymuje 13 zł brutto za godzinę (według najniższej krajowej).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził słowa radnej Alfredy Brączkowskiej, że w ramach wynagrodzenia gospodarz zajmuje się także koszeniem trawy i sprzątaniem.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że poza wspomnianymi obowiązkami, gospodarz również przygotowuje szatnie i dba o czystość w toaletach. Burmistrz powiedział, że nie ma uwag do prowadzenia boisk oraz placów zabaw.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest bardzo zadowolona z pracy gospodarza boiska przy ul. Nowe Osiedle.
 
Ad 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że radni otrzymali rozstrzygnięcia (zarządzenie nr 88/16/VII i zarządzenie nr 14/17/VII) dwóch konkursów, które zarządzono w celu rozdysponowania środków na 2017 rok (ww. zarządzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek powiedziała, że na 2017 rok ogłoszone zostały trzy konkursy, na które wydatkowana została kwota 340.430 zł. Do rozdysponowania na małe granty pozostała kwota 39.570 zł. W sumie podpisanych zostanie 35 umów na realizację zadań.  
 
Ad 4. Sprawy bieżące:
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że szczegółowo był on omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji (wtedy był to projekt uchwały ws. projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego). Poprzednia uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu z dwoma drobnymi uwagami dotyczącymi brakującej ulicy w jednym z obwodów oraz błędu w nazwie ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że utworzone zostaną ośmioklasowe szkoły podstawowe, a gimnazja ulegną likwidacji poprzez wygaszanie.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że uchwała ws. dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przedłożona do zaopiniowania trzem organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli. Do tej pory wpłynęła tylko jedna opinia ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Puszczykowie, która jest pozytywna (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby w przedostatnim zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały, które brzmi: „W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III gimnazjalnych ukończy naukę", zamienić wyraz „dzieci" na „młodzież".
 
Wobec braku pytań, przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 208 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że oba projekty uchwał zostały wywołane z uwagi na fakt, że uchylone zostały przepisy ustawy o systemie oświaty i w związku z tym dotychczas obowiązujące uchwały muszą zostać uchylone. Do przedłożonych projektów uchwał przeniesione zostały dotąd obowiązujące kryteria, liczba punktów i obowiązkowe oświadczenia (zasady rekrutacji pozostały takie same jak wcześniej).   
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 210 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 211 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • b) zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego (druki nr 201, 202, 203, 204)
Radny Filip Ryglewicz jako członek Komisji Stypendialnej poinformował, że wpłynęły cztery wnioski o przyznanie stypendium sportowego (dla dwóch tenisistów, snowboardzistki oraz trenującego racketlon). Do dyspozycji na 2017 rok była kwota 10 tys. zł, dlatego zdecydowano o przyznaniu stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego sportowca.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Komisja Stypendialna była zgodna co do podziału środków, a wszyscy wnioskujący o stypendium zajmują wysokie pozycje na turniejach i zawodach.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem czterech projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekty uchwał z druków nr 201, 202, 203 i 204 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że kalendarz wydarzeń będzie ukazywał się w „Echu Puszczykowa" oraz na stronie internetowej z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, żeby nie obklejać plakatami drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o stan prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że zakończyły się wywiady pogłębione, a do końca bieżącego tygodnia mają zostać przekazane analizy dot. wywiadów, ankiet oraz informacji z urzędu. W kolejnym tygodniu ma zostać sporządzony harmonogram spotkań z mieszkańcami.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że Klub Sportowy LAS Puszczykowo zgłosił, że nie otrzymuje terminarzy posiedzeń komisji Rady Miasta.
 
O godz. 18:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę w obradach i poinformowała, że posiedzenie będzie kontynuowane w środę 15 marca br. o godz. 14:30.
 
 
 
W środę, 15 marca o godz. 14:30 komisja spotkała się na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wznowiła obrady. Komisja dokonała wizji lokalnej stanu budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
O godz. 15:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:10
 
Tematy:
 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 3. Regulaminy przyznawania nagród Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
 4. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów.
O godz. 16:00 Komisja spotkała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 przy ul. Kasprowicza 1.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa i usprawiedliwiona nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny oprowadzili członków Komisji po obiekcie. Komisja dokonała wizji lokalnej budynku szkół, który został rozbudowany o nowe pomieszczenia (sanitariaty).
 
Od godz. 16:45 Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
O godz. 16:45 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 6 radnych).
 
Ad 4. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak udzieliła informacji nt. stanu prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta:
 • zakończono badania ankietowe na próbie 200 mieszkańców (poprzedzone trzema próbami pilotażowymi, które miały na celu sprawdzenie, czy ankieta jest dobrze skonstruowana),
 • ankiety były przeprowadzane na ulicach miasta (m.in. dworce kolejowe, okolice sklepów, główne ulice miasta, Rynek),
 • respondentami były przypadkowe (pełnoletnie) osoby, ale w celu podwyższenia reprezentatywności badania dokonano podziału badanych według płci, wieku i wykształcenia,
 • ankietyzacja była prowadzona w dwóch przedziałach czasowych, tj. do godz. 15 i po godz. 15,
 • w przyszły tygodniu przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione wśród 20 osób (będą to osoby opiniotwórcze, wytypowane i zaproponowane przez Urząd),
 • na początku marca rozpoczną się otwarte warsztaty z mieszkańcami (ostatni z etapów konsultacji społecznych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby na warsztaty zapraszać także osoby mniej aktywne oraz powiedziała, że najskuteczniejsze jest zaproszenie bezpośrednie.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zapewniła, że próby dotarcia do mieszkańców będą odbywać się za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała, żeby radni włączyli się w zachęcanie mieszkańców (np. swoich wyborców) do udziału w warsztatach. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zasugerowała, żeby w „Echu Puszczykowa" zamieścić obszerny i ciekawie napisany artykuł (z atrakcyjnym zdjęciem) informujący o pracach nad Strategią.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w tym zakresie warto zwrócić się do prof. Henryka Mruka, który wyrażał chęć pomocy.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że dokument powinien być gotowy pod koniec kwietnia.
 
Na prośbę Komisji, każdy z jej członków otrzymał ankietę (ww. ankieta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) który jest wynikiem rozmów prowadzonych z dyrektorami puszczykowskich szkół. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, które zawierają różne możliwości dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Chcąc wprowadzić jednolity system szkolny obowiązujący w Puszczykowie, zdecydowano o wyborze wariantu, polegającego na włączeniu dotychczasowych gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych (innym możliwym wariantem do zastosowania w Puszczykowie, był wariant zakładający wygaszanie gimnazjów do 2019 roku, kiedy to z mocy prawa przestaną istnieć):
- z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową,
- w dniu 1 września 2017 r. uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły,
- gimnazja przestaną funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2017 r.,
- na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum,
- w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III gimnazjalnych ukończy naukę,
- w okresie przejściowym, tj. od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przy dwóch szkołach podstawowych będą funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że wprowadzenie wybranego systemu szkolnego nie spowoduje żadnych zmian w obwodach szkół oraz dodał, że przez dwa lata nauczyciele na pewno nie stracą pracy, a przy odpowiednio wysokiej liczbie uczniów, nie będzie konieczności zwalniania nauczycieli w ogóle (wiceburmistrz wyjaśnił, że zwolnienie nauczyciela poprzedza jego 6-miesięczny okres zawieszenia z wypłatą pensji - w tym czasie nie można zatrudnić innej osoby).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Puszczykowie wystąpił do dyrektorów puszczykowskich szkół z żądaniem realizacji czterech postulatów: niezwalniania nauczycieli i innych pracowników, niedokonywania niekorzystnych zmian w umowach, podwyżki wynagrodzeń (niespełnienie żądań może doprowadzić do zorganizowania po 28.02.2017 r. strajku).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą, w przypadku wariantu przyjętego w Puszczykowie, dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zostaną wicedyrektorami szkół podstawowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych oraz dodał, że wybrany system szkolny jest najlepszym rozwiązaniem dla Puszczykowa, co spotkało się z jednogłośną aprobatą Komisji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dwukrotnie będzie rozpatrywany projekt uchwały o niemal identycznej treści, tj.: w lutym projekt uchwały ws. projektu dostosowania  do nowego ustroju szkolnego, a w marcu (po akceptacji kuratorium) ws. dostosowania do nowego ustroju szkolnego (tzn. jego wprowadzenie). Ponadto wyrazy „publiczne" i „ośmioletnie" zostały zapisane małą literą, żeby nie sugerowały zmiany w nazwie szkół.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 194 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Regulaminy przyznawania nagród Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
Komisja podjęła dyskusję nt. możliwości doprecyzowania kryteriów przyznawania nagród i stypendiów (Regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych i Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podała przykłady zapisów w podobnych regulaminach z innych gmin, powiedziała, że w przypadku Puszczykowa należałoby wprowadzić również kryterium dotyczące działalności artystycznej oraz dodała, że obecność dyrektorów szkół w komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj dyrektorzy są także wnioskodawcami przyznania stypendiów. Zdaniem przewodniczącej doprecyzowanie kryteriów miałoby na celu wyłonienie osób wyjątkowo wybitnych oraz zaproponowała utworzenie grupy roboczej, która określi szczegółowe kryteria.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła również uwagę, że w przypadku przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w grupie z najwyższą kwotą nagrody znajdują się głównie sportowcy, ponieważ jednym z kryteriów jest zasięg danego osiągnięcia (a zazwyczaj konkursy np. naukowe nie wykraczają poza granice kraju).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że kilka lat temu podjęto próbę dokonania zmian m.in. w regulaminie przyznawania ww. nagrody, ale nadzór wojewody podważył możliwość ich wprowadzenia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała dokonać takiej modyfikacji w kryteriach przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, żeby podzielić je na sportowe i pozostałe.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały nr 113/11/VI ws. przyznawania okresowych stypendiów sportowych, spośród członków KEKiS należy oddelegować osobę do Komisji Stypendialnej. Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza, który był członkiem Komisji Stypendialnej w poprzednich latach.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Stypendialnej. 
 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na oddelegowanie radnego Filipa Ryglewicz w skład Komisji Stypendialnej, rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Odnosząc się do przeprowadzonej wizji lokalnej w szkole i wysokich kosztów jej rozbudowy,  przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wykonane ekspertyzy przeciwpożarowe były bardzo kosztowne (wiele zaleceń w tej sprawie). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że szkoły nie mogą sobie pozwolić na choćby najmniejsze odstępstwa dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" otrzymało certyfikat godła PRZEDSZKOLE ROKU 2016 i w związku z tym, w imieniu Rady Miasta, wystosuje do dyrekcji przedszkola pismo z gratulacjami (Komisja zaaprobowała ten pomysł).
 
 
O godz. 18:10 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:   18:20
 
Tematy:
 1. Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
 3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 4. Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
 5. Sprawy bieżące, w tym zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
 • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
Prezes nowo powstałego stowarzyszenia, tj. Puszczykowskiego Towarzystwa Cyklistów (PTC), pan Artur Paszak przedstawił historię i ideę jego powstania (prezentacja multimedialna z informacjami nt. PTC stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że PTC zamierza organizować różnego rodzaju imprezy rowerowe (np. rajd wzorowany na włoskim rajdzie L'eroica, rajd historyczny, rajdy rodzinne itp.) oraz crosstriathlon (Jezioro Jarosławieckie, teren WPN, Puszczykowo - np. z metą na Rynku) po wyznaczonych trasach biegowych i rowerowych. Pan Artur Paszak powiedział, że przy organizacji tej imprezy PTC liczy na wsparcie Miasta - głównie w kwestii rozmów z WPN oraz w sprawie zamknięcia ulic czy wstrzymania ruchu. Pan Artur Paszak poinformował, że stowarzyszenie chciałoby również uruchomić akcję wsparcia dla sportowców, których nie stać np. na sprzęt sportowy albo opłacenie wpisowego przed zawodami czy turniejami.
 
Komisja oraz burmistrz uznali propozycję PTC za bardzo ciekawą i godną realizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował nawiązanie kontaktu z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym oraz z panem Konradem Tuszewskim ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, członek zarządu PTC pan Tomasz Bukowski powiedział, że członkowie stowarzyszenia mają bardzo duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych (m.in. wspierają organizację półmaratonu w Grodzisku Wielkopolskim).
 
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że kierownictwo nad nowo powstałym referatem Promocji, Kultury i Sportu zostało powierzone pani Agnieszce Zielińskiej-Adamiak.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017 (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zapowiedziała, że powstanie miejski kalendarz imprez, uwzględniający wydarzenia organizowane przez Urząd, Bibliotekę, szkoły, organizacje pozarządowe i in.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planach zorganizowania konkursu na okładkę „Echa Puszczykowa" oraz przeprowadzenie konkursu lub ankiety w sprawie nazwy dla terenu byłego CAS-u (byłego MOSiR-u).
 
Komisja dyskutowała nad wyborem wokalisty na uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej, która miałaby odbyć się jesienią (powstał pomysł koncertu wykonawców z Puszczykowa takich jak: Małgorzata Ostrowska, Luxtorpeda).
 
O godz. 17:15 posiedzenie opuścił radny Filip Ryglewicz (obecnych 5 radnych).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zasugerowała zorganizowanie imprezy tenisowej przy współpracy z ośrodkami tenisowymi, działającymi w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała publikację kalendarza imprez w „Echu Puszczykowa" (kwartalnie i/lub miesięcznie).
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Danuta Mankiewicz przedstawiła kalendarz imprez kulturalnych (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że propozycje szkół na ferie zimowe zostaną przekazane e-mailem.
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała, że w obu szkołach podstawowych zostaną zorganizowane półkolonie (kierownikami półkolonii będą: Tomasz Mazur i Przemysław Hejnowicz). Półkolonie będą trwać przez dwa tygodnie w godz. 9 - 15, a ich koszt wyniesie 65 zł od osoby na tydzień.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że na stronie internetowej Miasta w jednym miejscu zostaną zamieszczone informacje o ofertach na ferie, organizowanych przez szkoły, Urząd, Bibliotekę Miejską oraz organizacje pozarządowe.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła plan zajęć sportowych na ferie zimowe organizowanych przez Urząd Miejski (ww. plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Danuta Mankiewicz przedstawiła program ferii zimowych organizowanych przez bibliotekę (ww. program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła plan pracy KEKiS na 2017 rok informując, że zostały w nim uwzględnione wszystkie zgłaszane propozycje (ww. plan pracy KEKiS na 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Plan pracy KEKiS na 2017 rok został zaaprobowany przez Komisję.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa ze Sportoteką zobowiązywała ją do budowy i udostępnienia w okresie jesienno-zimowym krytego boiska i zapytała, co dzieje się w tej sprawie.   
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostało wystosowane pismo w tej sprawie do właściciela Sportoteki z prośbą o udzielenie wyjaśnień.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała:
- o planach zmiany szaty graficznej „Echa Puszczykowa" oraz wprowadzeniu kolorowego druku (zaprezentowany został nowy layout),
- o zmianie profilu na Facebooku z CAS na „Puszczykowo na Sportowo" - przygotowano logo „Puszczykowo na Sportowo", które będzie wykorzystywane na medalach, koszulkach itp. (zaprezentowano logo „Puszczykowo na Sportowo").
 
Niektórzy członkowie Komisji zasugerowali, aby upodobnić sowę z logo do tej z „herbu" (zwrócono się z prośbą o rozeznanie się w kosztach takiej zmiany, tj. praw autorskich i grafika).
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że konieczność jej zmiany wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o zmianę w uzasadnieniu wyrazu „objęte" na „objętych".
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 185 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały, w którym proponuje się następujący podział środków:
- 20 tys. zł na obiekt Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka",
- 15 tys. zł na obiekt p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej,
- 15 tys. zł na obiekt pp. Bekasiaków.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 187 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 18:20  przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak