Protokół nr 1/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.1.2017
 
Godz. rozpoczęcia:    16:00
Godz. zakończenia:   18:20
 
Tematy:
  1. Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
  2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
  3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
  4. Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
  5. Sprawy bieżące, w tym zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprzedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
  • udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Puszczykowskie Towarzystwo Cyklistów - prezentacja stowarzyszenia i jego planów działalności w 2017 r.
Prezes nowo powstałego stowarzyszenia, tj. Puszczykowskiego Towarzystwa Cyklistów (PTC), pan Artur Paszak przedstawił historię i ideę jego powstania (prezentacja multimedialna z informacjami nt. PTC stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Poinformował, że PTC zamierza organizować różnego rodzaju imprezy rowerowe (np. rajd wzorowany na włoskim rajdzie L'eroica, rajd historyczny, rajdy rodzinne itp.) oraz crosstriathlon (Jezioro Jarosławieckie, teren WPN, Puszczykowo - np. z metą na Rynku) po wyznaczonych trasach biegowych i rowerowych. Pan Artur Paszak powiedział, że przy organizacji tej imprezy PTC liczy na wsparcie Miasta - głównie w kwestii rozmów z WPN oraz w sprawie zamknięcia ulic czy wstrzymania ruchu. Pan Artur Paszak poinformował, że stowarzyszenie chciałoby również uruchomić akcję wsparcia dla sportowców, których nie stać np. na sprzęt sportowy albo opłacenie wpisowego przed zawodami czy turniejami.
 
Komisja oraz burmistrz uznali propozycję PTC za bardzo ciekawą i godną realizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował nawiązanie kontaktu z Puszczykowskim Towarzystwem Sportowym oraz z panem Konradem Tuszewskim ze Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, członek zarządu PTC pan Tomasz Bukowski powiedział, że członkowie stowarzyszenia mają bardzo duże doświadczenie w organizacji imprez sportowych (m.in. wspierają organizację półmaratonu w Grodzisku Wielkopolskim).
 
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017.
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że kierownictwo nad nowo powstałym referatem Promocji, Kultury i Sportu zostało powierzone pani Agnieszce Zielińskiej-Adamiak.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na rok 2017 (ww. kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zapowiedziała, że powstanie miejski kalendarz imprez, uwzględniający wydarzenia organizowane przez Urząd, Bibliotekę, szkoły, organizacje pozarządowe i in.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planach zorganizowania konkursu na okładkę „Echa Puszczykowa" oraz przeprowadzenie konkursu lub ankiety w sprawie nazwy dla terenu byłego CAS-u (byłego MOSiR-u).
 
Komisja dyskutowała nad wyborem wokalisty na uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej, która miałaby odbyć się jesienią (powstał pomysł koncertu wykonawców z Puszczykowa takich jak: Małgorzata Ostrowska, Luxtorpeda).
 
O godz. 17:15 posiedzenie opuścił radny Filip Ryglewicz (obecnych 5 radnych).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zasugerowała zorganizowanie imprezy tenisowej przy współpracy z ośrodkami tenisowymi, działającymi w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała publikację kalendarza imprez w „Echu Puszczykowa" (kwartalnie i/lub miesięcznie).
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Danuta Mankiewicz przedstawiła kalendarz imprez kulturalnych (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że propozycje szkół na ferie zimowe zostaną przekazane e-mailem.
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała, że w obu szkołach podstawowych zostaną zorganizowane półkolonie (kierownikami półkolonii będą: Tomasz Mazur i Przemysław Hejnowicz). Półkolonie będą trwać przez dwa tygodnie w godz. 9 - 15, a ich koszt wyniesie 65 zł od osoby na tydzień.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że na stronie internetowej Miasta w jednym miejscu zostaną zamieszczone informacje o ofertach na ferie, organizowanych przez szkoły, Urząd, Bibliotekę Miejską oraz organizacje pozarządowe.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła plan zajęć sportowych na ferie zimowe organizowanych przez Urząd Miejski (ww. plan stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Danuta Mankiewicz przedstawiła program ferii zimowych organizowanych przez bibliotekę (ww. program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Plan pracy KEKiS na 2017 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła plan pracy KEKiS na 2017 rok informując, że zostały w nim uwzględnione wszystkie zgłaszane propozycje (ww. plan pracy KEKiS na 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Plan pracy KEKiS na 2017 rok został zaaprobowany przez Komisję.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że umowa ze Sportoteką zobowiązywała ją do budowy i udostępnienia w okresie jesienno-zimowym krytego boiska i zapytała, co dzieje się w tej sprawie.   
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że zostało wystosowane pismo w tej sprawie do właściciela Sportoteki z prośbą o udzielenie wyjaśnień.
 
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała:
- o planach zmiany szaty graficznej „Echa Puszczykowa" oraz wprowadzeniu kolorowego druku (zaprezentowany został nowy layout),
- o zmianie profilu na Facebooku z CAS na „Puszczykowo na Sportowo" - przygotowano logo „Puszczykowo na Sportowo", które będzie wykorzystywane na medalach, koszulkach itp. (zaprezentowano logo „Puszczykowo na Sportowo").
 
Niektórzy członkowie Komisji zasugerowali, aby upodobnić sowę z logo do tej z „herbu" (zwrócono się z prośbą o rozeznanie się w kosztach takiej zmiany, tj. praw autorskich i grafika).
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła ww. projekt uchwały informując, że konieczność jej zmiany wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o zmianę w uzasadnieniu wyrazu „objęte" na „objętych".
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 185 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały, w którym proponuje się następujący podział środków:
- 20 tys. zł na obiekt Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka",
- 15 tys. zł na obiekt p. Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej,
- 15 tys. zł na obiekt pp. Bekasiaków.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 4 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Projekt uchwały z druku nr 187 został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
O godz. 18:20  przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak