Protokół nr 12/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie przy ul. Podgórn

 
OB.0012.4.12.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:00
 
Tematy:
  1. Możliwości powstania w Puszczykowie skate parku - dyskusja.
  2. Plany stworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klasy tenisowej.
  3. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.; sprawozdanie.
  4. Propozycje do planu pracy na 2018 r.
  5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Możliwości powstania w Puszczykowie skate parku - dyskusja.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała e-mail, który został przesłany do członków Komisji Edukacji Kultury i Sportu w dniu 12 grudnia br. przez Iwonę Janicką Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej. Wiadomość dotyczyła inicjatywy utworzenia skate parku w Puszczykowie (e-mail stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Inicjator utworzenia w Puszczykowie toru pump track Jakub Ewicz zapoznał członków komisji z ideą skate parków, podzielił się swoim doświadczeniem w tej kwestii oraz stwierdził, iż ten rodzaj sportu ponownie staje się popularny wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też jest zwolennikiem powstania takiego miejsca w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła swoje poparcie dla inicjatywy powstania w Puszczykowie skate parku. Najważniejszą kwestią jest ustalenie jego lokalizacji oraz funduszy, jakie trzeba będzie na ten cel przeznaczyć.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że temat powstania w Puszczykowie skate parku jest poruszany od kilku lat, a wskazane miejsce na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostało oprotestowane przez mieszkańców z ul. Słonecznej. W związku z tym faktem przeprowadzona została analiza dotycząca warunków, jakie powinno spełniać miejsce pod lokalizację skate parku. Okazało się, iż najbezpieczniejszą odległością od zabudowań mieszkalnych jest 500 m, minimalną natomiast 200 m. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński omówił również inne alternatywne lokalizacje skate parku oraz podkreślił konieczność jego usytuowania z dala od zabudowań mieszkalnych. W innym przypadku może się to wiązać z protestami ze strony mieszkańców, istnieje również prawdopodobieństwo nieuzyskania pozwolenia na budowę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż zaproponowana lokalizacja skate parku na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej 7 spotkała się ze stanowczym sprzeciwem jednej mieszkanki sąsiedniej ulicy. Jak zauważyła, kilkakrotnie były w tej kwestii organizowane również spotkania komisji, jednak nikt z wyjątkiem protestującej nie brał w nich udziału.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęły dokumentacje z kosztorysem budowy skate parku z elementów stałych. Jak zaznaczył, najbardziej uciążliwe dla otoczenia są elementy drewniane rampy. Podkreślił również, iż spełnione muszą zostać pewne warunki, aby miasto uzyskało zgodę na jego budowę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zasugerowała, aby najpierw przeprowadzić rozmowę z przyszłymi użytkownikami skate parku, gdyż oni najlepiej będą wiedzieć, na czym im zależy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, iż nadal nie został rozstrzygnięty problem lokalizacji takiego miejsca.
 
Głos zabrał mieszkaniec Łukasz Mańczak, który od lat czynnie jeździ na BMX-ie, jak stwierdził na terenie Poznania ciężko byłoby znaleźć skate park, którego odległość od zabudowań faktycznie wynosiłaby 200 m. Potwierdził również, iż najmniej uciążliwe dla otoczenia są konstrukcje wykonane z betonu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miejsce przewidziane pod skate park na terenie dawnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (w pobliżu schodów prowadzących na górkę saneczkową) jest zbyt małe, aby zmieścił się tam pełnowymiarowy skate park. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się z zapytaniem do dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewy Budzyńskiej, czy ma jakieś plany w stosunku do części terenu boiska znajdującego się przed budynkiem szkoły od strony ul. Wysokiej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że taka koncepcja może nie spodobać się rodzicom dzieci uczęszczających, gdyż w tym miejscu wydzielony został plac zabaw dla najmłodszych, a utworzenie skate parku wiązałoby się z zagospodarowaniem znacznej część boiska.
 
Pan Jakub Ewicz stwierdził, że może w przypadku trudności przy realizacji skate parku skłonić się ku budowie pump tracka.
 
Pan Łukasz Mańczak przedstawił ideę pump tracka. Najczęściej są to ścieżki asfaltowe, które dają większą możliwość tworzenia przeszkód przy zachowaniu zasady tzw. pompowania, czyli jazdy na rowerze bez konieczności pedałowania. Jak stwierdził jest to miejsce doskonałe dla użytkowników rowerów, rolek oraz deskorolek.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła się z zapytaniem, czy takie miejsce na stworzenie pump tracka mogłoby znajdować się przy istniejącym placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński stwierdził, że ze względu na protesty mieszkańców sąsiadujących z istniejącym w tym miejscu placem zabaw będzie to niemożliwe. Zasugerował również, aby przyjrzeć się innym miejscom na terenie miasta, w których możliwa byłaby lokalizacja tego typu obiektu. Pomimo dyskusji lokalizacja obiektu nadal nie została ustalona. Jak zauważył trzeba się jednak liczyć z tym, że ze względu na napięty budżet na 2018 rok, oddanie do użytkowania pump tracka będzie możliwe dopiero w 2019 r. W związku z powyższym zaproponował, aby przełożyć ten temat na kolejne spotkanie, wtedy będzie można zaproponować konkretny pomysł na lokalizację takiego obiektu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka potwierdziła pełne poparcie ze strony członków komisji dla powstania takiego miejsca na terenie miasta oraz zaproponowała, aby na posiedzenie w lutym wszystko zostało już przygotowane.
 
Ad 2. Plany stworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 klasy tenisowej.
Głos zabrał trener tenisa Piotr Kwaśniewski, który wyjaśnił, iż pomysł na utworzenie klasy tenisowej powstał dwa lata temu, gdyż jak zaznaczył warto byłoby wykorzystać istniejące na terenie miasta obiekty tenisowe. Powstanie takiej klasy miałoby za zdanie miedzy innymi zaszczepienie w najmłodszych pasji sportowej, a tym samym dałoby możliwość wyłonienia talentów, co stanowiłoby również formę promocji miasta. W tym miejscu wyraził również nadzieję pozytywnego nastawienia ze strony dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dla tej koncepcji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż temat ten jest niezwykle ciekawy ze względu na samą osobę Anqeliki Kerber, gdyż z pewnością jej nazwisko przyciągnęłoby dzieci do takiej klasy.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, iż nie badała jeszcze potencjalnego zainteresowania wśród dzieci i ich rodziców taką klasą. Zapoznała się natomiast z rozporządzeniem dotyczącym tworzenia oddziałów sportowych w szkołach, które dopuszcza taką możliwość. Wiązałoby się to oczywiście z dodatkowymi nakładami finansowymi oraz koniecznością zaopatrzenia uczniów w odpowiedni sprzęt sportowy.
 
Pan Piotr Kwaśniewski zadeklarował swoją pomoc przy realizacji tego projektu.
 
Pani Ewa Budzyńska zaznaczyła, że bardzo chętnie skorzysta z pomocy trenera, na chwilę obecną nie jest jednak przygotowana do rozmów na ten temat, należałoby dokładnie przemyśleć, od której klasy można by rozpocząć taką edukację.
 
Pan Piotr Kwaśniewski stwierdził, iż najlepszy wiek na wprowadzenie takich zajęć to 6-7 lat, gdyż w tym wieku najłatwiej jest ukierunkować oraz zainteresować dziecko lub ewentualnie przekwalifikować na coś innego
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli Centrum Tenisowego „Angie", czy taka klasa mogłaby liczyć na patronat Anqeliki Kerber.
 
Przedstawiciel Centrum Tenisowego „Angie" Beata Rzeźnik-Kerber potwierdziła, że taki patronat mógłby zostać zagwarantowany.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miała miejsce również rozmowa z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beatą Cierzniak na ten temat. Jak zauważył obecnie należałoby sporządzić plan z obliczeniem nakładów, jakich wymagałoby utworzenie takich klas, aby możliwe było otrzymanie środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wtedy byłoby wiadomo, czy środki te będą wystarczające, czy konieczne będzie szukanie dodatkowych źródeł finansowania. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaznaczył, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 2, to pojawiła się propozycja utworzenia klas o profilu lekkoatletycznym. Należałoby jednak rozpocząć od przeprowadzenia ankiety wśród rodziców, w celu sprawdzenia zainteresowania tym tematem. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o rozeznanie tego tematu wśród dzieci i rodziców.
 
Pani Ewa Budzyńska zapewniła, że sprawdzi zainteresowanie rodziców tematem utworzenia klasy tenisowej w Szkole Podstawowej nr 1.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że bardzo cieszyłby ją fakt wejścia tego projektu w życie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o taką analizę, ze strony szkół, co pozwoli określić koszty utworzenia takiej klasy.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała gościom za przybycie oraz poprosiła o szczegółowe prace nad omawianym tematem.
 
Ad 3. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.; sprawozdanie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała przygotowane sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Kultury i Sportu za rok 2017 (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Ad 4. Propozycje do planu pracy na 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z zapytaniem do członków komisji o propozycje związane z tematami do planu pracy komisji na 2018 r.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił propozycję zaproszenia na posiedzenie komisji grupy roboczej do współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Radny Filip Ryglewicz dodał również, że należy rozpocząć rozmowy z Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury w sprawie organizacji koncertów oraz ożywienia Rynku.  
 
Radny Ryszard Teuschner zaproponował temat związany z kwestią powstania szatni dla piłkarzy.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby na Rynku odbywały się imprezy np. wspólne czytanie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, iż czeka na propozycję do planu pracy do 10 stycznia br., gdyż na pierwszym posiedzeniu w przyszłym roku chciałaby już go przedstawić.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował również spotkanie robocze komisji z kierownikiem Referatu Promocji, Kultury i Sportu.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, iż pozostaje w regularnym kontakcie z zastępcą dyrektor Biblioteki Miejskiej Beatą Witczak. Dodała, że przedstawiono jej propozycję Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu dotyczącą kampanii „Lato z Mlekiem". Jest to oferta współpracy podczas przyszłorocznych Dni Puszczykowa, która zakłada umożliwienie wystawienia stoiska handlowego z produktami mlecznymi firmy, w zamian za bezpłatny występ artysty Roberta Rozmusa.
 
Głos zabrała Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji, Kultury i Sportu, która przedstawiła propozycję imprezy z cyklu Korona Polski w Nordic Walking (szczegółowy opis imprezy stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pani Agnieszka Hahuła poinformowała, że proponowany termin zorganizowania tego wydarzenia to 26 maja 2018 r.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż propozycja jest niezwykle ciekawa i członkowie komisji w pełni aprobują jej organizację, zwróciła się również z prośbą o informację dotyczące budżetu imprezy.
 
O godz. 18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga