Protokół nr 2/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.4.2.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:10
 
Tematy:
 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 3. Regulaminy przyznawania nagród Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
 4. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.
 5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 2 - wizja lokalna dokonanych remontów.
O godz. 16:00 Komisja spotkała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 przy ul. Kasprowicza 1.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (chwilowa i usprawiedliwiona nieobecność radnego Ryszarda Teuschnera).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 Krzysztof Narożny oprowadzili członków Komisji po obiekcie. Komisja dokonała wizji lokalnej budynku szkół, który został rozbudowany o nowe pomieszczenia (sanitariaty).
 
Od godz. 16:45 Komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
O godz. 16:45 do obradujących dołączył radny Ryszard Teuschner (obecnych 6 radnych).
 
Ad 4. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta - stan prac.
Kierownik referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak udzieliła informacji nt. stanu prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta:
 • zakończono badania ankietowe na próbie 200 mieszkańców (poprzedzone trzema próbami pilotażowymi, które miały na celu sprawdzenie, czy ankieta jest dobrze skonstruowana),
 • ankiety były przeprowadzane na ulicach miasta (m.in. dworce kolejowe, okolice sklepów, główne ulice miasta, Rynek),
 • respondentami były przypadkowe (pełnoletnie) osoby, ale w celu podwyższenia reprezentatywności badania dokonano podziału badanych według płci, wieku i wykształcenia,
 • ankietyzacja była prowadzona w dwóch przedziałach czasowych, tj. do godz. 15 i po godz. 15,
 • w przyszły tygodniu przeprowadzone zostaną wywiady pogłębione wśród 20 osób (będą to osoby opiniotwórcze, wytypowane i zaproponowane przez Urząd),
 • na początku marca rozpoczną się otwarte warsztaty z mieszkańcami (ostatni z etapów konsultacji społecznych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby na warsztaty zapraszać także osoby mniej aktywne oraz powiedziała, że najskuteczniejsze jest zaproszenie bezpośrednie.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zapewniła, że próby dotarcia do mieszkańców będą odbywać się za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała, żeby radni włączyli się w zachęcanie mieszkańców (np. swoich wyborców) do udziału w warsztatach. 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zasugerowała, żeby w „Echu Puszczykowa" zamieścić obszerny i ciekawie napisany artykuł (z atrakcyjnym zdjęciem) informujący o pracach nad Strategią.
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że w tym zakresie warto zwrócić się do prof. Henryka Mruka, który wyrażał chęć pomocy.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że dokument powinien być gotowy pod koniec kwietnia.
 
Na prośbę Komisji, każdy z jej członków otrzymał ankietę (ww. ankieta stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) który jest wynikiem rozmów prowadzonych z dyrektorami puszczykowskich szkół. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, które zawierają różne możliwości dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Chcąc wprowadzić jednolity system szkolny obowiązujący w Puszczykowie, zdecydowano o wyborze wariantu, polegającego na włączeniu dotychczasowych gimnazjów do ośmioletnich szkół podstawowych (innym możliwym wariantem do zastosowania w Puszczykowie, był wariant zakładający wygaszanie gimnazjów do 2019 roku, kiedy to z mocy prawa przestaną istnieć):
- z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową,
- w dniu 1 września 2017 r. uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły,
- gimnazja przestaną funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2017 r.,
- na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum,
- w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III gimnazjalnych ukończy naukę,
- w okresie przejściowym, tj. od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. przy dwóch szkołach podstawowych będą funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że wprowadzenie wybranego systemu szkolnego nie spowoduje żadnych zmian w obwodach szkół oraz dodał, że przez dwa lata nauczyciele na pewno nie stracą pracy, a przy odpowiednio wysokiej liczbie uczniów, nie będzie konieczności zwalniania nauczycieli w ogóle (wiceburmistrz wyjaśnił, że zwolnienie nauczyciela poprzedza jego 6-miesięczny okres zawieszenia z wypłatą pensji - w tym czasie nie można zatrudnić innej osoby).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Puszczykowie wystąpił do dyrektorów puszczykowskich szkół z żądaniem realizacji czterech postulatów: niezwalniania nauczycieli i innych pracowników, niedokonywania niekorzystnych zmian w umowach, podwyżki wynagrodzeń (niespełnienie żądań może doprowadzić do zorganizowania po 28.02.2017 r. strajku).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z ustawą, w przypadku wariantu przyjętego w Puszczykowie, dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zostaną wicedyrektorami szkół podstawowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytania radnych oraz dodał, że wybrany system szkolny jest najlepszym rozwiązaniem dla Puszczykowa, co spotkało się z jednogłośną aprobatą Komisji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że dwukrotnie będzie rozpatrywany projekt uchwały o niemal identycznej treści, tj.: w lutym projekt uchwały ws. projektu dostosowania  do nowego ustroju szkolnego, a w marcu (po akceptacji kuratorium) ws. dostosowania do nowego ustroju szkolnego (tzn. jego wprowadzenie). Ponadto wyrazy „publiczne" i „ośmioletnie" zostały zapisane małą literą, żeby nie sugerowały zmiany w nazwie szkół.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 194 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Regulaminy przyznawania nagród Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce i mających znaczące osiągnięcia artystyczne - dyskusja nad sprecyzowaniem kryteriów.
Komisja podjęła dyskusję nt. możliwości doprecyzowania kryteriów przyznawania nagród i stypendiów (Regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych i Regulamin przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podała przykłady zapisów w podobnych regulaminach z innych gmin, powiedziała, że w przypadku Puszczykowa należałoby wprowadzić również kryterium dotyczące działalności artystycznej oraz dodała, że obecność dyrektorów szkół w komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj dyrektorzy są także wnioskodawcami przyznania stypendiów. Zdaniem przewodniczącej doprecyzowanie kryteriów miałoby na celu wyłonienie osób wyjątkowo wybitnych oraz zaproponowała utworzenie grupy roboczej, która określi szczegółowe kryteria.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła również uwagę, że w przypadku przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w grupie z najwyższą kwotą nagrody znajdują się głównie sportowcy, ponieważ jednym z kryteriów jest zasięg danego osiągnięcia (a zazwyczaj konkursy np. naukowe nie wykraczają poza granice kraju).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że kilka lat temu podjęto próbę dokonania zmian m.in. w regulaminie przyznawania ww. nagrody, ale nadzór wojewody podważył możliwość ich wprowadzenia.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała dokonać takiej modyfikacji w kryteriach przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, żeby podzielić je na sportowe i pozostałe.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że zgodnie z § 4 ust. 3 uchwały nr 113/11/VI ws. przyznawania okresowych stypendiów sportowych, spośród członków KEKiS należy oddelegować osobę do Komisji Stypendialnej. Przewodnicząca zaproponowała kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza, który był członkiem Komisji Stypendialnej w poprzednich latach.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Stypendialnej. 
 
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na oddelegowanie radnego Filipa Ryglewicz w skład Komisji Stypendialnej, rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Odnosząc się do przeprowadzonej wizji lokalnej w szkole i wysokich kosztów jej rozbudowy,  przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wykonane ekspertyzy przeciwpożarowe były bardzo kosztowne (wiele zaleceń w tej sprawie). 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że szkoły nie mogą sobie pozwolić na choćby najmniejsze odstępstwa dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka" otrzymało certyfikat godła PRZEDSZKOLE ROKU 2016 i w związku z tym, w imieniu Rady Miasta, wystosuje do dyrekcji przedszkola pismo z gratulacjami (Komisja zaaprobowała ten pomysł).
 
 
O godz. 18:10 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak