Protokół nr 3/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniach 14-15 marca 2017 r.

 
Protokół nr 3/2017
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniach 14-15 marca 2017 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4,
w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Wysoka 2,
w Gimnazjum nr 1, ul. Wysoka 1,
na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej, ul. Wysoka 1
 
OB.0012.4.3.2017
 
Termin rozpoczęcia:  14.03.2017 r., godz. 16:00
Termin zakończenia: 15.03.2017 r., godz. 15:30    
 
Tematy:
 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
 2. Regulaminy korzystania z Orlików - dyskusja.
 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 4. Sprawy bieżące:
  a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  b) zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego,
  c) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  d) uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 5. Hala sportowa - stan budowy (wizja lokalna) i plany związane z jej otwarciem.
Ad 1. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 - wizja lokalna i dyskusja na temat zbliżających się zmian związanych z reformą oświaty.
O godz. 16:00 komisja spotkała się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wysoka 2.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 5 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska oraz z-ca dyrektora Renata Kulka oprowadziły członków komisji po obiekcie.
Radni i dyrekcja szkoły dyskutowali nt. zmian w prawie oświatowym i wynikającej z nich konieczności wprowadzenia nowego ustroju szkolnego.
 
Następnie komisja przeszła do Gimnazjum nr 1 przy ul. Wysokiej 1, gdzie dyrektor szkoły  Tomasz Żak oprowadził radnych po budynku.
 
Od godz. 17:15 komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Ad 2. Regulaminy korzystania z Orlików - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że ten temat został wprowadzony do programu posiedzenia na wniosek radnego Łukasza Grzonki.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła o krótką informację nt. regulaminów korzystania z boisk Orlik oraz poinformowała, że radni otrzymali tekst regulaminu (ww. regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że puszczykowski regulamin korzystania z boisk Orlik jest zgodny z wytycznymi rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012", w związku z czym ewentualne zmiany w regulaminie mogą być niewielkie. Puszczykowski regulamin został skrócony w taki sposób, żeby był jak najbardziej czytelny i zrozumiały.  
 
Odpowiadając na pytania radnych pani Agnieszka Zielińska-Adamiak oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedzieli, że:
- godziny otwarcia boisk ustalane są przez każdą gminę osobno,
- obecny regulamin obowiązuje od momentu powstania Orlików,
- w okresie zimowym obowiązuje inny harmonogram otwarcia boisk.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że zgodnie z pkt 2 regulaminu:
W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii i przerw świątecznych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu" i zapytał, gdzie te harmonogramy są dostępne.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że przy okazji ogłaszania planów na np. ferie podawane są informacje o godzinach otwarcia Orlików oraz dostępności animatorów. 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że takie harmonogramy powinny być przygotowywane i należy je wykonać.
Radny Łukasz Grzonka wskazał, że w regulaminie powinny być ujęte różne dni okołoświąteczne (np. przerwa między świętami a nowym rokiem). Radny podał przykład regulaminu na Orliku przy liceum, który zawiera harmonogram na każdy miesiąc. Radny Łukasz Grzonka zapytał, kto w rozumieniu regulaminu jest instruktorem sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że instruktorem sportu może być wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie przygotowanie (zgodnie z art. 41 ustawy o sporcie).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy radni mogą otrzymać wykaz osób, będących instruktorami sportu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że instruktorami sportu są:
- Kazimierz Dolczewski na Orliku przy ul. Nowe Osiedle,
- Przemysław Hejnowicz i Michał Gensler na Orliku przy ul. Jarosławskiej.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że zgodnie z regulaminem, instruktor sportu może nakazać opuszczenie boiska i zamknąć je, gdy pojawią się niesprzyjające warunki pogodowe. Radny zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie terminu „niekorzystnych warunków pogodowych", stwierdził bowiem, że np. deszcz, który nie przeszkadza zawodnikom nie jest powodem do zamknięcia boiska. Radny Łukasz Grzonka opowiedział o sytuacji, do której doszło w którąś niedzielę, kiedy to gospodarz zamknął boisko o godz. 18, pomimo tego, że deszcz przestał padać.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że instruktorzy muszą mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników (opady powodują, że nawierzchnia robi się śliska). Następnie wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że regulaminy zostaną uzupełnione oraz że odbędzie się spotkanie z animatorami.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że wnioskiem komisji jest to, aby doprecyzować regulaminy, stworzyć harmonogramy i podjąć rozmowy z animatorami.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Grzonki, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że harmonogramy dostępności Orlików zostaną umieszone na stronie internetowej.  
 
Na prośbę radnej Elżbiety Czarneckiej, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podała numery telefonów do gospodarzy Orlików oraz poinformowała, że wszystkie dane znajdują się w zakładce Sport na stronie internetowej Miasta.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Teuschnera, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zakresy obowiązków (zgodne z ustawą) animatorów są wpisane w umowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osoba nadzorująca pracę animatorów, ocenia ją pozytywnie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowali, jak wygląda i na czym polega praca animatorów.  
 
Radny Tomasz Potocki zapytał o wysokość wynagrodzenia animatorów i gospodarzy.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że:
- animator otrzymuje 1100 zł brutto z Urzędu Miejskiego i 1100 zł brutto z Ministerstwa Sportu i Turystyki  - łącznie 138 godzin (w okresie zimowym, czyli do marca była to wyłącznie kwota 1200 zł brutto za 80 godzin),
- gospodarz otrzymuje 13 zł brutto za godzinę (według najniższej krajowej).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził słowa radnej Alfredy Brączkowskiej, że w ramach wynagrodzenia gospodarz zajmuje się także koszeniem trawy i sprzątaniem.
Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że poza wspomnianymi obowiązkami, gospodarz również przygotowuje szatnie i dba o czystość w toaletach. Burmistrz powiedział, że nie ma uwag do prowadzenia boisk oraz placów zabaw.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że jest bardzo zadowolona z pracy gospodarza boiska przy ul. Nowe Osiedle.
 
Ad 3. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że radni otrzymali rozstrzygnięcia (zarządzenie nr 88/16/VII i zarządzenie nr 14/17/VII) dwóch konkursów, które zarządzono w celu rozdysponowania środków na 2017 rok (ww. zarządzenia stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek powiedziała, że na 2017 rok ogłoszone zostały trzy konkursy, na które wydatkowana została kwota 340.430 zł. Do rozdysponowania na małe granty pozostała kwota 39.570 zł. W sumie podpisanych zostanie 35 umów na realizację zadań.  
 
Ad 4. Sprawy bieżące:
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że szczegółowo był on omawiany na poprzednim posiedzeniu komisji (wtedy był to projekt uchwały ws. projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego). Poprzednia uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu z dwoma drobnymi uwagami dotyczącymi brakującej ulicy w jednym z obwodów oraz błędu w nazwie ulicy. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że utworzone zostaną ośmioklasowe szkoły podstawowe, a gimnazja ulegną likwidacji poprzez wygaszanie.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że uchwała ws. dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego została przedłożona do zaopiniowania trzem organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli. Do tej pory wpłynęła tylko jedna opinia ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Puszczykowie, która jest pozytywna (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała, żeby w przedostatnim zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały, które brzmi: „W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III gimnazjalnych ukończy naukę", zamienić wyraz „dzieci" na „młodzież".
 
Wobec braku pytań, przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 208 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że oba projekty uchwał zostały wywołane z uwagi na fakt, że uchylone zostały przepisy ustawy o systemie oświaty i w związku z tym dotychczas obowiązujące uchwały muszą zostać uchylone. Do przedłożonych projektów uchwał przeniesione zostały dotąd obowiązujące kryteria, liczba punktów i obowiązkowe oświadczenia (zasady rekrutacji pozostały takie same jak wcześniej).   
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 210 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 211 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 • b) zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego (druki nr 201, 202, 203, 204)
Radny Filip Ryglewicz jako członek Komisji Stypendialnej poinformował, że wpłynęły cztery wnioski o przyznanie stypendium sportowego (dla dwóch tenisistów, snowboardzistki oraz trenującego racketlon). Do dyspozycji na 2017 rok była kwota 10 tys. zł, dlatego zdecydowano o przyznaniu stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie dla każdego sportowca.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że Komisja Stypendialna była zgodna co do podziału środków, a wszyscy wnioskujący o stypendium zajmują wysokie pozycje na turniejach i zawodach.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem czterech projektów uchwał ws. przyznania stypendium sportowego.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekty uchwał z druków nr 201, 202, 203 i 204 zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że kalendarz wydarzeń będzie ukazywał się w „Echu Puszczykowa" oraz na stronie internetowej z miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, żeby nie obklejać plakatami drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o stan prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta.
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że zakończyły się wywiady pogłębione, a do końca bieżącego tygodnia mają zostać przekazane analizy dot. wywiadów, ankiet oraz informacji z urzędu. W kolejnym tygodniu ma zostać sporządzony harmonogram spotkań z mieszkańcami.
 
Radny Ryszard Teuschner powiedział, że Klub Sportowy LAS Puszczykowo zgłosił, że nie otrzymuje terminarzy posiedzeń komisji Rady Miasta.
 
O godz. 18:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę w obradach i poinformowała, że posiedzenie będzie kontynuowane w środę 15 marca br. o godz. 14:30.
 
 
 
W środę, 15 marca o godz. 14:30 komisja spotkała się na terenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wznowiła obrady. Komisja dokonała wizji lokalnej stanu budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
O godz. 15:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak