Protokół nr 4/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
 
OB.0012.4.4.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
 1. Strategia rozwoju i promocji miasta - dyskusja po podsumowaniu ankiet i wywiadów pogłębionych.
 2. Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
 3. Stanowisko KEKiS wobec reformy oświaty.
 4. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo i artystycznie - projekt zmian i dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
  • zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 6. Sprawy bieżące (m.in. utrzymanie placów zabaw).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (chwilowa nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła program posiedzenia informując, że punkt 4 (tj. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych naukowo i artystycznie - projekt zmian i dyskusja) zostaje przeniesiony na kolejne posiedzenie. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poprosiła sekretarza Macieja Dettlaffa o ustalenie terminu spotkania zespołu roboczego, który opracuje propozycje zmian w regulaminie przyznawania stypendiów.
 
Ad 1. Strategia rozwoju i promocji miasta - dyskusja po podsumowaniu ankiet i wywiadów pogłębionych.
Członkowie komisji oraz obecni goście omówili wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta (podsumowanie badań ankietowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ankietowani wskazywali m.in. na:
- brak miejsc spotkań, basenu, plaży,
- mało atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży.
 
O godz. 16:20 do obradujących dołączyła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 7 radnych).
 
W trakcie dyskusji nt. organizacji Dni Puszczykowa, przewodnicząca Małgorzata Szczotka zauważyła, że w dniu tegorocznych DP odbędzie się mecz piłkarski reprezentacji Polski.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że prowadzone są działania mające na celu umożliwienie publicznej transmisji meczu (koncerty będą odbywać się przed meczem i po meczu).
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że grupy tematyczne warsztatów będą dotyczyć:
- nowoczesności i kreatywności miasta,
- sportu, turystyki i rekreacji, przyrody i zabytków,
- promocji miasta,
- szeroko pojętego zdrowia (szpital, spa, odnowa).
Przewodnicząca dodała, że spotkania będą prowadzone w sposób innowacyjny.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planowanych (majowych) terminach warsztatów.
 
Ad 2. Zabytki w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapowiedziała, że radny Maciej Krzyżański przedstawi prezentację na temat zabytków w Puszczykowie oraz poinformowała, że Puszczykowo posiada gminny program opieki nad zabytkami.
 
Radny Maciej Krzyżański przedstawił prezentację fotograficzną zabytków w Puszczykowie (prezentacja fotograficzna stanowi załącznik do niniejszego protokołu).   
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że warto byłoby, aby na każdym budynku, którego remont był współfinansowany przez Miasto, pojawiła się tabliczka, informująca o tym.
 
Radni wskazali na konieczność podjęcia działań, mających na celu zachęcanie właścicieli obiektów zabytkowych do występowania o dotację na prace remontowe.
Sekretarz Maciej Dettlaff przypomniał, że w Puszczykowie jest 20 obiektów zabytkowych, a ich właściciele wiedzą o możliwości uzyskania dotacji, ponieważ byli o tym informowani.
 
Ad 3. Stanowisko KEKiS wobec reformy oświaty.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamiar przygotowania stanowiska ws. reformy oświaty oraz jego treść konsultowała z członkami komisji. Przewodnicząca poinformowała, że na jej prośbę sekretarz Maciej Dettlaff przygotował tekst stanowiska.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka odczytała projekt stanowiska Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania (ww. stanowisko stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem stanowiska w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Stanowisko ws. reformy oświaty zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami (druk nr 217)
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały oraz poinformowała, że w § 5 ust. 2 dodany zostanie wyraz „roboczych" w celu doprecyzowania zapisów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 217 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 216).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały informując, że zakres zmiany dotyczy wyłącznie obniżenia pensum dla wicedyrektorów (dyrektorzy włączanych gimnazjów staną się z mocy prawa zastępcami dyrektorów w szkołach podstawowych).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 7  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 216 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 215)
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały informując, że ten oraz poprzednio omawiany projekt uchwały (załącznik do druku nr 215), musi zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli.
Sekretarz podkreślił, że wszystkie wprowadzone zapisy mają na celu poprawę sytuacji nauczycieli.
 
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska odpowiedziała na pytania radnych dotyczące omawianego projektu uchwały.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 7  głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 215 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 6. Sprawy bieżące (m.in. utrzymanie placów zabaw).
Radny Maciej Krzyżański zgłosił uwagi mieszkańców, że plac zabaw przy ul. Przecznica nie jest utrzymywany.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zaproponowała publikację w „Echu Puszczykowa" artykułu o zmarłym prof. Józefie Drążkiewiczu (artysta grafik, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), który mieszkał w Puszczykowie. Radna dodała, że radny Maciej Krzyżański podjął się przygotować artykuł.  
 
Radna Alfreda Brączkowska zaproponowała, żeby podawać do wiadomości publicznej informacje o imprezach organizowanych przez szkoły i przedszkola.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o planowanych imprezach w maju.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak