Protokół nr 5/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


OB.0012.4.5.2017
 
Godz. rozpoczęcia:     16:03
Godz. zakończenia:    19:56
 
Tematy:
  1. Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
  2. Ścieżki turystyczne na terenie Puszczykowa.
  3. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
  4. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
  1. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Ścieżki rowerowe - spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu.
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy ścieżkę rekreacyjną „Aktywna Trójka" można przekształcić w „aktywną czwórkę" umożliwiając również poruszanie się rowerem. Radny zasugerował połączenie ścieżek w WPN-ie,
 
Zastępca dyrektora WPN Krzysztof Kanas powiedział, że jednym z zadań WPN-u jest udostępnianie go turystom, ale z umiarem i bez szkody dla przyrody. Pan Krzysztof Kanas zauważył, że na terenie WPN-u jest bardzo dużo szklaków rowerowych, znajduje się ok. 100 km ścieżek (pieszych, rowerowych, narciarskich, konnych). Dopuszczenie rowerów na ścieżce pieszej może powodować kolizje z pieszymi.  
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował stworzenie grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli Stowarzyszenia Mikroregionu WPN, przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego  oraz Puszczykowa, która miałaby pracować nad omawianiem i proponowaniem wyznaczania ścieżek, opracowywaniem map itp.  
 
Ad 2. Ścieżki turystyczne na terenie Puszczykowa.
Pracownica Centrum EkoInfo Anna Polaszczyk z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła informacje o zainteresowaniu turystów ścieżkami turystycznymi (też rowerowymi), przebiegającymi przez Puszczykowo. Pani Anna Polaszczyk powiedziała, że zwróciła się do PTTK o odświeżenie oznaczeń ścieżek.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 17:55

Ad 3. Dni Puszczykowa - program, ostateczne ustalenia.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła program tegorocznych „Dni Puszczykowa", który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła informacje nt. imprez sportowych organizowanych w ramach „Dni Puszczykowa".  
 
Radna Alfreda Brączkowska zwróciła uwagę, że profil Puszczykowa na Facebooku powinien być bardziej aktywny, tzn. powinno się na nim więcej dziać.
 
Radny Władysław Hetman zaproponował, żeby np. w przyszłym roku zorganizować zawody lekkoatletyczne dla dzieci.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, żeby nie oklejać drzwi wejściowych do urzędu.
 
Radny Maciej Krzyżański zasugerował podjęcie współpracy z puszczykowskimi stadninami koni (np. podczas „Dni Puszczykowa").
 
Ad 4. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę, że sala przy kościele pw. MBW posiada duże zaplecze kuchenne i zasugerował podjęcie współpracy z zakresie organizacji warsztatów kulinarnych itp.
 
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Mankiewicz przedstawiła ofertę zajęć wakacyjnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński udzielił informacji nt. przygotowania obiektów rekreacyjno-sportowych do sezonu letniego, tj. boisk sportowych, placów zabaw i przystani.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował również, że wpłynął wniosek mieszkańca o zamknięcie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Nowe Osiedle lub ogrodzenie go ekranem dźwiękochłonnym i zmianę oświetlenia.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, że przychylenie się do tego wniosku, może spowodować podobne pisma dotyczące innych obiektów.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarz imprez i wydarzeń planowanych w lipcu i sierpniu (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" Katarzyna Przybylska poinformowała o zamiarze utworzenia oddziału przedszkolnego („zerówki") w wynajmowanym budynku przy ul. Kasprowicza oraz złożonym wniosku o zmianę warunków użytkowania tego budynku. Pani Katarzyna Przybylska powiedziała, że jej zdaniem obawy władz Miasta dotyczące możliwości wzmożenia natężenia ruchu (parkowanie) w tym miejscu są nieuzasadnione.  
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, wystosował pismo do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji miejsc parkingowych przy planowanej inwestycji i komunikacji w tym rejonie, wskazując na wszystkie trzy warianty rozwiązania kwestii lokalizacji miejsc parkingowych zaproponowane przez właściciela nieruchomości. Obecnie oczekuje się na ekspertyzę policji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podsumowała dyskusję stwierdzając, że większość członków komisji jest pozytywnie nastawiona do rozszerzenia działalności przedszkola.  Zaznaczyła jednak, że należy poczekać na ekspertyzę policji.
 
Na prośbę komisji, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił kwoty przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa w latach 2010-2017.
 
O godz. 19:56 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak