Protokół nr 6/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.3.6.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 19:10
 
Tematy:
  1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
  2. Hala widowiskowo-sportowa; stan budowy.
  3. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
  4. Sprawy bieżące.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta w Centrum Tenisowym "Angie".
Komisja spotkała się przed Centrum Tenisowym „Angie" (ul. Sobieskiego 50 w Puszczykowie), gdzie dokonała wizji lokalnej.
 
Od godziny 17:03, po dokonaniu wizji lokalnej, komisja kontynuowała obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Ad 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2016 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2016 rok (druk nr 236).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2016 rok (druk nr 237).
Wynik głosowania: „za"- 6 głosów, „przeciw"-  0, „wstrzymało się"- 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju i Strategią Promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zaproponowała zorganizowanie na początku lipca br. spotkania z mieszkańcami, podczas którego zostaną podsumowane warsztaty strategiczne oraz odbędzie się dyskusja nad zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Promocji Miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała na pytanie radnej Doroty Łuczak-Dydowicz, że do projektu obu dokumentów zostaną udostępniane radnym w formie elektronicznej oraz w razie potrzeby, po uprzednim zgłoszeniu, w wersji papierowej.
 
Radny Filip Ryglewicz oświadczył, że jego zdaniem najistotniejsze jest, aby przy opracowywaniu tego typu dokumentów uczestniczyła jak największa liczba mieszkańców.
 
Ad 3. Hala widowiskowo-sportowa; stan budowy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił na jakim etapie znajduje się budowa hali widowiskowo-sportowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że po zakończeniu prac związanych z budową hali widowiskowo-sportowej teren wokół szkoły zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji, a wszystkie zdemontowane obiekty zostaną ponownie zamontowane.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 będą mogli korzystać z hali widowiskowo-sportowej od 1. września br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że w hali widowiskowo-sportowej będzie znajdował się podest estradowy.
 
O godzinie 18:02 radna Dorota Łuczak-Dydowicz opuściła posiedzenie komisji (obecnych 5 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że projekt budowlany hali widowiskowo-sportowej nie zakładał  umieszczenia napisu na jej froncie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie przewodniczącej Małgorzaty Szczotki, że całkowita wartość projektu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie" wynosi 11.099.701,00 zł. Na realizację projektu Miasto Puszczykowo uzyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 mln zł oraz skorzysta z możliwości odzyskania podatku vat z całej inwestycji w wysokości 23%. Koszty, które poniesie Miasto Puszczykowo wynoszą ok. 5 mln zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że tzw. „sportowe" otwarcie hali widowiskowo-sportowej odbędzie się w połowa września (rozważane terminy to 8.09 oraz 15.09 br.), natomiast oficjalne otwarcie hali widowiskowo-sportowej odbędzie się 20.10 br.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział przewodniczącej Małgorzacie Szczotce, że hala widowiskowo-sportowa będzie wyposażona w oświetlenie sportowe, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwość podłączenia oświetlenia scenicznego do zabezpieczonej na ten cel instalacji.
 
Ad 5. Sprawy bieżące
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że był świadkiem znacznego przekraczania prędkości na ul. Podgórnej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz zapytał, czy władze miasta dysponują narzędziami wymuszającymi stosowanie się przez kierowców do ograniczeń prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12.06 br. przedstawiciel Komisariatu Policji zaprezentował aplikację internetową pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, służącą do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, np. przekraczania prędkości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnego Macieja Krzyżańskiego, że plac zabaw wybudowany w ramach zeszłorocznej edycji puszczykowskiego budżetu obywatelskiego, zgodnie z intencją wnioskodawców, jest ogólnodostępny. Z zastrzeżeniem, że w czasie zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 plac zabaw pozostaje do jej wyłącznej dyspozycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że  w okresie wakacyjnym plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie otwarty i ogólnodostępny.
 
Dyrektor przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka" Katarzyna Przybylska zapytała o stanowisko Policji dot. lokalizacji zerówki w przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka" mieszczącym się przy ul. Kasprowicza 6.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że 12.06 br. do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, informujące o negatywnym zaopiniowaniu zamiaru utworzenia miejsc parkingowych w obrębie skrzyżowania przy ul. Kasprowicza 6.
 
O godzinie 18:35 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do 19:02.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek rozdał zgromadzonym kserokopie wcześniej wspomnianego pisma oraz odczytał jego treść (pismo stanowi załącznik do protokołu).
 
Pani Katarzyna Przybylska oświadczyła, że w związku z negatywną opinią Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zerówka pozostanie w dotychczasowej lokalizacji przy ul. Niepodległości 14.
 
O godz. 19:10 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.
 
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
protokolant