Protokół nr 7/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 

OB.0012.3.7.2017
 
Godz. rozpoczęcia: 15:00
Godz. zakończenia: 19:05
 
Tematy:
1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
  • godz. 15:00 komisja spotyka się w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Kubusia Puchatka", ul. Niepodległości 14,
  • ok. godz. 15:30 - Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele", ul. Przyszkolna 1,
  • ok. godz. 16:00 - Przedszkole Publiczne „Czarodziejski Zamek", ul. Czarnieckiego 2,
  • ok. godz. 16:30 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze", ul. Gołębia 47.
 
Przejazd do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie,
ul. Wysoka 1; kontynuacja obrad.
  
2. Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
3. Sprawy bieżące (m.in. zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa").
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała zaproszonych gości i radnych; obecnych 6 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedszkola w Puszczykowie - podsumowanie wizyty w placówkach.
Po wizytach w przedszkolach, radni nie mieli zastrzeżeń i wyrazili pozytywną opinię o placówkach działających na terenie miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przedszkolach, które działają w budynkach należących do miasta będą dokonane konieczne remonty.
 
Ad 2. Nowa Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
Zapoznano się z aktualnym stanem prac nad dokumentem i naniesionymi zmianami.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, przed którym  prześle jeszcze około 60 komentarzy dotyczących m.in. drobnych nieścisłości np. związanych z liczbą uczniów w szkołach.
 
Następnie, ze względu na statystyki, które pokazują, że Puszczykowo ma najstarszych mieszkańców w całym powiecie, dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami mającymi na celu otwarcie miasta na młodych ludzi. Uznano, że zapisy w strategii są spójne, nikt nie chce zmieniać polityki przestrzennej, ale zauważa się istniejący problem.
 
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że następne posiedzenie komisji odbędzie się 17. sierpnia o godzinie 16:00.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa".
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka projekt uchwały ws. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa" (druk nr 242).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Puszczykowa" Pani Angelique Kerber (druk nr 242).
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymuję się: - 0.
Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
 
O godz. 19:05 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Katarzyna Szykulska
protokolant