Protokół nr 8/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Niepublicznym Polsko–Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 oraz

 
Protokół nr 8/2017
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2017 r.
w Niepublicznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 oraz
w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.4.8.2017

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 20:17

Tematy:
 1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach:
  - Niepubliczne Polsko-Angielskim Przedszkole Kotki Dwa, ul. Poznańska 5
 1. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
  - określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 1. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedszkola w Puszczykowie - wizyta w placówkach: Niepubliczne Polsko-Angielskim Przedszkole Kotki Dwa, ul. Poznańska 5.
O godz. 16:00 komisja spotykała się w Niepublicznym Polsko-Angielskim Przedszkolu Kotki Dwa, ul. Poznańska 5 (wizytacja placówki). Po obiekcie komisję oprowadzała dyrektor przedszkola pani Monika Błoch-Gołębiowska.

Po wizytacji przedszkola, komisja udała się do sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej, ul. Podgórna 21, gdzie od godz. 16:55 kontynuowała obrady.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że dzisiejsze posiedzenie komisji jest pierwszym odbywającym się w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej.

Ad 4. Sprawy bieżące.
Zgodnie z prośbą radnych wyrażoną na poprzednich posiedzeniach komisji, wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił pracowników hali widowiskowo-sportowej:
 • pan Paweł Wolny - od 1 września rozpocznie pracę na stanowisku kierownika hali (na ¾ etatu),
 • pan Jakub Michałowski - zatrudniony od 1 lipca jest odpowiedzialny za obsługę techniczną,
 • pan Dawid Jastrząb - koordynator imprez sportowych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na oficjalne otwarcie hali, które odbędzie się 8 września. Wiceburmistrz dodał, że już od 4 września w hali rozpoczną się zajęcia sportowe.

Pan Leszek Pobojewski zapytał, czy:
- hala zostanie wydzierżawiona przedstawionym przed chwilą osobom,
- w hali będą organizowane bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że hala widowiskowo-sportowa będzie znajdować się pod nadzorem Miasta. Na najbliższej sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie hali widowiskowo-sportowej, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa w dzierżawę Bibliotece Miejskiej. Wcześniej zmieniony został statut biblioteki poprzez rozszerzenie jej działalności o zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji. Biblioteka działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dzięki czemu może odprowadzać VAT, co z kolei będzie korzystne w przypadku prowadzenia hali i pobierania opłat.
Odpowiadając na pytanie dotyczące bezpłatnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w godzinach od 7 do 16:30 hala będzie do wyłącznej dyspozycji szkół (prowadzone zajęcia będą bezpłatne).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że szkoły proponują szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

Ad 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 252).
- określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie (druk nr 253).
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała, że komisja wiele czasu poświęciła reformie oświaty, wyrażając swoje stanowisko w oświadczeniu.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekty uchwał, określające przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie gimnazjów, które z dniem 31 sierpnia 2017 r. zostaną przejęte przez szkoły podstawowe. Omawiane projekty uchwał finalizują rozpoczęte w marcu działania związane z reformą oświaty.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że przejęcie mienia oraz zobowiązań i należności nastąpi na podstawie bilansu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 252 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad 2. Strategia Rozwoju i Promocji Miasta.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podkreśliła, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu od od początku wnikliwie zajmuje się tematem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta (projekty Strategii Rozwoju i Promocji Miasta i Strategii Promocji Miasta oraz tabela celów strategii stanowią załączniki do protokołu).

Pan Krzysztof Rosenkiewicz z firmy Lider Projekt przedstawił i omówił prezentację multimedialną dotyczącą wizji, misji i celów strategii (ww. prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapowiedziała, że skieruje apel do wszystkich radnych z prośbą o wyrażenie opinii na temat projektu strategii.

Następnie podjęto dyskusję nt. głównych założeń projektu strategii, w której wzięli udział radni, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz mieszkańcy: pan Mariusz Kamola, pan Mikołaj Pietraszak-Dmowski i pani Joanna Drążkiewicz.

Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że zamierza wystosować pismo do szkół z apelem skierowanym głównie do nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie, aby podjęli działania w celu zainteresowania młodzieży życiem lokalnym.

Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 wygrała pani Beata Cierzniak (w konkursie startowały dwie osoby).

Radny Filip Ryglewicz zgłosił potrzebę skoszenia zbyt rozrośniętych krzewów i traw przy ul. Niwka Stara oraz na terenie przystani. Ponadto zwrócił uwagę, że nowo powstałe miejsca parkingowe przy ul. Dworcowej są bardzo długie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wymogi dotyczące budowy miejsc parkingowych określają ich parametry.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła pozytywną opinię odnośnie parkingu przy ul. Dworcowej.


O godz. 20:17 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.


Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak