Protokół nr 9/2017 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 września 2017 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna


OB.0012.4.9.2017

Godz. rozpoczęcia: 16:00
Godz. zakończenia: 18:00

Tematy:
  1. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
  2. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
  3. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
  4. Kultura, zabytki i sport w świetle nowej strategii rozwoju miasta.
  5. Sprawy bieżące - zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    - powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
    - przyjęcia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 1. Podsumowanie obchodów „Dni Puszczykowa".
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przekazała wykaz kosztów związanych z organizacją „Dni Puszczykowa" (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Dyrektor Danuta Mankiewicz podsumowując tegoroczne „Dni Puszczykowa" stwierdziła, że impreza była bardzo udana.

Członkowie komisji powiedzieli, że:
- tegoroczne „Dni Puszczykowa" były bardzo różnorodne,
- w imprezie uczestniczyło więcej osób niż w roku poprzednim.

Komisja otrzymała wykaz kosztów związanych z organizacją sportowych „Dni Puszczykowa" (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dwukrotnie wręczała nagrody uczestnikom zawodów biegowych, w których brała udział bardzo duża liczba zawodników (większość uczestników była spoza Puszczykowa). Przewodnicząca stwierdziła, że zawody biegowe organizowane w Puszczykowie cieszą się dużym powodzeniem.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka potwierdziła wypowiedź przedmówczyni.

Ad 2. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa" na przyszły rok - dyskusja.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że chciałaby, aby dzisiejsza dyskusja pozwoliła wypracować pomysł na nową formułę „Dni Puszczykowa" lub jej przekształcenie. Przewodnicząca odniosła się do wyników badań ankietowych, przeprowadzanych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, z których wynika, że 25 proc. mieszkańców nie bierze udziału w „Dniach Puszczykowa".
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka podała przykłady zorganizowania obchodów dni miasta w:
- Gorzowie Wielkopolskim, gdzie m.in. zwrócono się do mieszkańców o proponowanie pomysłów na obchody,
- Milanówku (obchody w klimacie lat 20. i 30.).

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że warto byłoby zapytać puszczykowską młodzież o pomysły na Dni Puszczykowa oraz że pomysł zorganizowania „Dni Puszczykowa" w konkretnym stylu lub pod konkretnym hasłem przewodnim wpisuje się w tworzoną Strategię Promocji Miasta Puszczykowa, gdzie m.in. mowa jest o kiermaszach, festynach itp.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła aprobatę dla przedstawionych pomysłów oraz przypomniała, że prof. Henryk Mruk proponował, aby „Dni Puszczykowa" miały charakter bardziej integrujący i interaktywny. Radna zaproponowała, żeby zaprosić do współorganizowania imprezy znanych puszczykowian, związanych z różnego rodzaju działalnością kulturalną.

Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby wszystkie odbywające się latem imprezy połączyć pod hasłem „Dni Puszczykowa".

Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego formuła tegorocznych „Dni Puszczykowa" przypominała formułę obchodów w Milanówku (wspólne haftowanie, bardzo dużo bezpłatnych atrakcji dla dzieci, pokazy starych samochodów itp.).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował zorganizowanie dwudniowych obchodów „Dni Puszczykowa" (rozpoczęcie w sobotę w godzinach popołudniowych i kontynuacja przez całą niedzielę). Wiceburmistrz dodał, że sportowe „Dni Puszczykowa" zawsze są bardzo rozbudowane, tzn. obejmują wiele różnych dyscyplin sportowych.
 
Komisja przychyliła się do pomysłu dwudniowych „Dni Puszczykowa", ze wskazaniem nadania obchodom konkretnego charakteru, nazwy.

Radna Małgorzata Hempowicz zaproponowała jako temat przewodni imprezy: folk lub country.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała o haśle ze strategii „naładuj życiowe akumulatory", które należałoby wykorzystać przy promocji „Dni Puszczykowa". Podczas imprezy powinni być również obecni ambasadorowie marki Puszczykowo, czyli znani mieszkańcy miasta, wymienieni w strategii.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu chciałaby bardziej uczestniczyć w powstawaniu imprezy oraz zapowiedziała, że na posiedzeniu w listopadzie powinna odbyć się już konkretna dyskusja nad programem przyszłorocznych Dni Puszczykowa.

Ad 3. Podsumowanie sezonu letniego w kulturze i sporcie.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przekazała wykaz imprez organizowanych podczas wakacji (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu) oraz poinformowała, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się kino letnie na Rynku.

Komisja otrzymała wykaz imprez i zajęć sportowych, organizowanych podczas wakacji (ww. wykaz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak podała informacje nt. liczby uczestników poszczególnych letnich imprez sportowych.

Ad 4. Kultura, zabytki i sport w świetle nowej strategii rozwoju miasta.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka złożyła specjalne podziękowania dla sekretarza Macieja Dettlaffa za jego pracę przy powstawaniu strategii. Przewodnicząca podziękowała również kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszce Zielińskiej-Adamiak.

Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił sposób, w jaki na sesji rozpatrywany będzie projekt uchwały ws. przyjęcia strategii rozwoju i promocji miasta.

Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, w jaki sposób w projekcie strategii przedstawione zostały zagadnienia związane z kulturą, zabytkami i sportem, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w nowej strategii rozwoju i promocji miasta Puszczykowa dużo miejsca zostało poświęcone kulturze, zabytkom i sportowi, dlatego powinno to mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie.

Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że w ubiegłym roku komisja miała zastrzeżenia do tego, że najwyższe nagrody są przyznawane prawie wyłącznie sportowcom. Przewodnicząca podkreśliła jednak, że regulamin przyznawania nagród nie normuje sposobu ich przydzielania.

Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że próby modyfikacji uchwały ws. przyznawania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą wiązać się z negatywnym rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. Sekretarz zaznaczył, że Kapituła oceniająca wnioski może opracować wewnętrzny regulamin opiniowania i np. podzielić wnioski na sportowe, naukowe i inne.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zasugerowała, aby delegat Komisji Edukacji, Kultury i Sportu do Kapituły oceniającej wnioski, uwzględnił wniosek komisji dotyczący umożliwienia uzyskania najwyższych nagród przez osoby zajmujące się działalnością pozasportową.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała, czy członkowie komisji przychylają się do propozycji oddelegowania radnej Doroty Łuczak-Dydowicz do składu Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
W wyniku głosowania, radna Dorota Łuczak-Dydowicz została oddelegowana do składu Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki jest bardziej zorientowany w temacie działalności dzieci i młodzieży, dlatego powinien zostać członkiem kapituły.

Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że delegatem burmistrza do składu kapituły jest sekretarz Maciej Dettlaff.

Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w składzie: radna Dorota Łuczak-Dydowicz, radny Tomasz Potocki, sekretarz Maciej Dettlaff).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 256 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała za powierzone jej zaufanie oraz obiecała realizować postulaty komisji.


Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o możliwość budowy skateparku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planuje się budowę skateparku, ale nadal trwają poszukiwania odpowiedniej lokalizacji.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że 14 października odbędzie się impreza rekreacyjna, podczas której rozstawiony zostanie pumptrack (przenośny skatepark).

Odpowiadając na pytanie radnej Małgorzaty Hempowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński podsumował pierwsze tygodnie działalności hali widowiskowo-sportowej, cieszącej się bardzo dużym powodzeniem (zawodowi sportowcy chwalą wykonanie posadzki) oraz dodał, że wydłużony został czas dostępności hali dla szkół (do godz. 17:00).

O godz. 18:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie komisji.


Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak