2018

Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna

 

OB.0012.4.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:05
Godz. zakończenia:    18:00

 

Tematy:
 1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia w naszym mieście.
 2. Sprawozdanie z realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w pierwszym półroczu 2018 r.
 3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018 r.
 4. Sprawy bieżące:
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, wtym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja,
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia w naszym mieście.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła plan obchodów, poinformowała też, że trwają prace związane z tabliczkami nagrobnymi powstańców, a także oceną prac konkursowych.
 
Ad 2. Sprawozdanie z realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w pierwszym półroczu 2018 r.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, w zastępstwie Joanny Hejnowicz, przedstawił sprawozdanie z zakresu imprez sportowych
Ponadto wiceburmistrz poinformował, że na terenie sportowym przy ul. Kościelnej oddano do użytku plac do zajęć jogi oraz stanowisko pergolowe.
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że podczas spotkania stowarzyszeń działających na terenie miasta ustalono, że 16 września odbędzie się Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata, podczas którego stowarzyszenia i organizację będą prezentować swoją działalność a Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron będzie propagować grę w Boule.
 
Ad. 3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018 r.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że jest to bardzo obszerny temat, który zahacza o prace wszystkich referatów urzędu a także krótko omówiła kierunki aktualnych prac m.in. dofinansowanie projektów, rozwój działań społecznych, zieleń miejska, montaż czujników jakości powietrza, ponadto zwiększenie budżetu obywatelskiego, konsultacje dotyczące logo, rewitalizacja domu nauczyciela, budowa domu komunalnego, realizacja inwestycji.
Ponadto Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że urząd marszałkowski, do kwoty 10 tys. zł, dofinansowuje powstańcze murale, wnioski można składać do 31 sierpnia, ale gotowy musi być projekt, a w tak krótkim czasie mogą go wykonać tylko trzy firmy, oraz mieszkaniec Puszczykowa, który zajmował się malunkami w szkole podstawowej nr 2.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 17:05 ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 17:20.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że kwotę budżetu zwiększono do 250 tys. zł, ponadto zniesiono granicę wieku dla osób mogących głosować.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Uchwała zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, wtym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że żłobek, który złożył wniosek o dofinansowanie, obecnie pobiera niskie opłaty od rodziców w związku z dofinansowaniem, jakie uzyskał z unii. Po ustaniu projektu, odpłatność musiałaby wielokrotnie wzrosnąć, w związku z powyższym dyrektor wnioskuje o dopłatę. Skarbnik dodał, że dotacją w wysokości 200 zł na dziecko, objętych byłoby 47 dzieci, koszt dla miasta to 120 tys. zł rocznie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Pracownik ds. Oświaty Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zmiana uchwały jest konieczna w następstwie zmian w ustawie dotyczącej pensjum. konieczność uchwały w tym punkcie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła temat kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim i odczytała list z wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że podjęto działania zmierzające do porozumienia z Gminą Komorniki i przyjęcia na najbliższej sesji uchwały o współdziałaniu w sprawie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała wniosek o laur Puszczykowa dla pana Wojciecha Mazurek, który złożyła.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o remont budynku „Mimozy", ponadto wniósł o zwrócenie uwagi powiatowi w sprawie placu przy ulicy Żupańskiego o jego odświeżenie, zgłosił także dewastację tablicy na ścieżce na wysokości ulicy Cienistej i poprosił o interwencję w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o bieżących ustaleniach dotyczących remontu budynku „Mimozy".
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia prac na kwiecień 2019, co wiąże się z przesunięciem w budżecie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że konieczne będzie podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na bieżące utrzymanie czystości na terenie sportowym przy ul. Kościelnej w weekendy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że za utrzymanie porządku w godzinach jego obecności odpowiedzialny jest gospodarz obiektu.
 
O godzinie 18:00 przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie.
 
protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska

Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.4.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:20
 
Tematy:
 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Inwestycje sfinansowane przez Miasto w puszczykowskich przedszkolach.
 3. Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Miasto w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. głównie w zakresie działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: dział 801 - Oświata i Wychowanie - dochody wykonane w 97,77% planu oraz dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -dochody wykonane w 96,22% planu. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o pytania do sprawozdania z wykonania budżetu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego wydatki w dziale 630 - Turystyka wykonane zostały tylko w 83,79% planu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ze względu na małe zaplanowane kwoty w tym dziale, każde niezrealizowane 1.000 zł powoduje procentowy spadek wykonania. Główne wydatki w tym dziale obejmują zakup energii - 8.557,85 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o system informacyjny SIMIS.pl.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jest to system zapewniający komunikację mieszkańców z Urzędem Miejskim oraz innymi instytucjami. Ma on na celu informowanie mieszkańców o różnych zdarzeniach.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok była pozytywna. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta, który został zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad 2. Inwestycje sfinansowane przez Miasto w puszczykowskich przedszkolach.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie inwestycji zrealizowanych w przedszkolach należących do miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budynku niepublicznego przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele" zaplanowana została inwestycja modernizacji instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników, ale bez wymiany pieca. W budynku niepublicznego przedszkola „Chatka Puchatka" zaplanowana jest wymiana pieca centralnego ogrzewania.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o możliwość modernizacji lub wymiany elementów na placu zabaw w przedszkolu „Leśni Przyjaciele" przy ul. Przyszkolnej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że place zabaw na terenie przedszkoli pozostają w gestii dyrektorów placówek.
 
Ad 3. Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Miasto w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała o przygotowanym przez inspektor ds. oświaty panią Katarzynę Świniarską zestawieniu zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz puszczykowskich przedszkolach.
 
Członkowie komisji wyrazili satysfakcję z tak licznie prowadzonych przez placówki oświatowe na terenie miasta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała zmianę zapisu pkt.I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w celu jasnego uregulowania zasad przyznawania nagród.
 
Członkowie komisji ustalili, że pkt.I.6. Regulaminu otrzyma brzmienie: „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce."

Ad 5. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała propozycje graficzne na logo Miasta Puszczykowa (przedstawione koncepcje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Członkowie komisji przedstawili swoje uwagi do zaprezentowanych projektów oraz wyrazili poparcie dla wariantu I oraz III ze skoncentrowaniem się na zmianie kolorystyki w wariancie I.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprosiła wszystkich na 29 czerwca br. na godz. 18.00 na przystań kajakową na Niwce na Wielki Flis Niepodległości.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka o godz. 18:20 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

 

 

Protokół nr 5/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.4.5.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    17.45
 
Tematy:
 1. Współpraca Centrum Animacji Kultury, Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskich organizacji i stowarzyszeń.
 2. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół.
 3. Dyskusja z dyrektorami szkół na temat regulaminu dotyczącego przyznawania nagród i stypendiów.
 4. Informacja o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Głos zabrał mieszkaniec Paweł Sołtysiak, który wyraził zaniepokojenie z otrzymanej informacji o likwidacji boiska do piłki plażowej na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że żadna decyzja o likwidacji boiska nie została podjęta. Ze względu na zaplanowaną realizację budowy pump tracka na terenie miasta konieczne jest ustalenie stosownej lokalizacji, która sprecyzowana zostanie dopiero po opracowaniu wizualizacji zawierającej dokładne wymiary pump tracka.
 
Ad 1. Współpraca Centrum Animacji Kultury, Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskich organizacji i stowarzyszeń.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła założenia oraz wyniki pierwszego z trzech zaplanowanych spotkań z organizacjami pozarządowymi. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła również wyniki ankiety, o której wypełnienie poproszeni zostali uczestnicy spotkania. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła problemy oraz oczekiwania przekazane przez członków organizacji, oraz tematykę kolejnych spotkań.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby informację o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi podać do wiadomości publicznej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała pani Agnieszce Zielińskiej-Adamiak za prace włożoną w organizację spotkań oraz zaangażowanie w realizację założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że ze strony Komisji Edukacji, Kultury i Sportu kilkukrotnie podejmowane były próby nawiązania kontaktu oraz zaangażowania organizacji pozarządowych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o kolejne informację na temat spotkań.
 
Ad 2. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół.
 
Ad 4. Informacja o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wspólne omówienie punktu dotyczącego rekrutacji do puszczykowskich szkół oraz przedstawienie informacji o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
 
Inspektor ds. oświaty pani Katarzyna Świniarska przedstawiła etapy oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych w puszczykowskich placówkach oświatowych.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że do dwóch klas pierwszych zapisanych jest obecnie 50 dzieci, z czego 27 uczniów tworzy klasę sportową. Warunkiem uczęszczania przez dziecko do klasy sportowej jest przeprowadzenie specjalnych badań lekarskich w specjalistycznej przychodni. Pani Ewa Budzyńska dodała, że oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 tworzą dwie grupy po 20 dzieci.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki powiedział, że do dwóch oddziałów przedszkolnych zapisanych zostało 45 dzieci, natomiast do trzech klas pierwszych, w tym jednej o profilu sportowym, uczęszczać będzie 74 uczniów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o liczbę dzieci spoza Puszczykowa, które nie zostały przyjęte do obu szkół.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że ze względu na małe sale w szkole Podstawowej nr 1, do oddziału przedszkolnego nie zostały przyjęte dzieci pięcioletnie, które mogą jeszcze uczęszczać do placówek przedszkolnych.
 
Pan Maciej Kubacki powiedział, że trójka dzieci spoza Puszczykowa nie została przyjęta do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2, ze względu na ich znaczne obłożenie.
 
Ad 3. Dyskusja z dyrektorami szkół na temat regulaminu dotyczącego przyznawania nagród i stypendiów.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przystąpiła do omówienia punktu obrad dotyczącego regulaminu przyznawania nagród i stypendiów. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że ten punkt dyskusji wynika z konieczności ustalenia nowych zasad przyznawania nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Konieczne jest, aby nagrody te przyznawane były adekwatnie do osiągnięć i nakładu pracy uczniów.
 
O godz. 17:15 posiedzenie komisji opuściła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła zadowolenie ze zwiększającej się corocznie liczby uczniów otrzymujących nagrody przyznawane przez Radę Miasta. Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów puszczykowskich placówek oświatowych, o to, w jaki sposób sami nagradzają swoich uczniów za wybitne osiągnięcia. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że w przypadku otrzymania nagrody przez dziecko na poziomie szkoły nie byłoby konieczności nagradzania go ponownie, za te same osiągnięcia nagrodą Rady Miasta. Dałoby to możliwość przyznania większej puli nagród dzieciom o szczególnych uzdolnieniach oraz wkładających znacznie więcej pracy i wysiłku w swój sukces.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że statut Szkoły Podstawowej nr 1 określa możliwość przyznania nagrody dla uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem oraz bardzo dobrymi wynikami w nauczaniu. Dla uczniów ze średnią ocen 6.0 przewidziana jest również nagroda dyrektora szkoły. Pani Ewa Budzyńska zauważyła, że regulamin przyznawania nagród powinien zostać doprecyzowany w taki sposób, aby nagrody przyznawane były nie tylko za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
 
Pan Maciej Kubacki również poinformował o nagrodach przyznawanych w Szkole Podstawowej nr 2 uczniom wyróżniającym się w nauce oraz zachowaniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o przygotowanie projektu regulaminu przyznawania nagród z uwzględnieniem zaproponowanych na komisji zmian.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom szkół za przybycie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał o wstrzymane prace remontowe w willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że prace wstrzymane zostały ze względu na działania prowadzone przez konserwatora zabytków, wymagana dokumentacja została jednak dostarczona w związku, z czym prace powinny ruszyć niebawem.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę, że ze względu na wjeżdżające na teren PKP samochody, fragment ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja może ulec zniszczeniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze środków z budżetu miasta wykonane zostaną prawdopodobnie słupki zabezpieczające teren ścieżki rowerowej.  
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o informacje e-mailem od skarbnika Piotra Łoździna, w przypadku, kiedy zmiany w uchwale dotyczącej budżetu miasta związane są z kompetencjami komisji.
 
O godz. 17:45 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.4.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
 1. Spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Mosina - dyskusja na temat współpracy w sferze turystyki i rekreacji.
 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
 1. Omówienie planów związanych z organizacją Dni Puszczykowa 2018.
 2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Mosina - dyskusja na temat współpracy w sferze turystyki i rekreacji.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała radnych i gości przybyłych na posiedzenie oraz przedstawiła tematy spotkania.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaprosiła do dyskusji na temat współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym w kwestii wprowadzenia tzw. pakietów turystycznych, których idea zrodziła się podczas opracowywania aktualnej Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby istniejącą obecnie trasę trzech aktywności - tzw. „Aktywną Trójkę" (nordic walking, bieganie, narciarstwo biegowe) zastąpić „Aktywną Czwórką" poprzez zorganizowanie również tras rowerowych. Taka formą aktywności jest obecnie coraz bardziej popularna. Radny Filip Ryglewicz nawiązał także do swojej koncepcji stworzenia parku linowego np. na terenie przystani kajakowej na Niwce, w pobliżu wspólnoty mieszkaniowej „Rusałka" lub na terenie Zakola Warty.
 
Przedstawiciel Wielkopolskiego Parku Narodowego Andrzej Purcel podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji, oraz przedstawił swoje zdanie na temat udostępniania szlaków rowerowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Andrzej Purcel powiedział, że obecnie proponowana oferta turystyczna jest na wysokim poziomie. Do omawianego tematu należy jednak podejść perspektywicznie, aby nie dopuścić do przekształceń w ekosystemach leśnych, oraz zachować walory Wielkopolskiego Parku Narodowego dla przyszłych pokoleń.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył problem szlaków turystycznych przebiegających przez Wielkopolski Park Narodowy, ich trasy wymagają aktualizacji oraz skorygowania na mapach.
 
Pan Andrzej Purcel powiedział, że konieczne jest wykonanie korekty istniejących szlaków na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiele z nich powinno rozpoczynać się od parkingów, a nie jak do tej pory od dworców kolejowych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, powiedziała, że obecnie brakuje ścieżek rowerowych, które scalałyby obie gminy. Pani Małgorzata Kaptur przedstawiła również plany dotyczące budowy nowych tras rowerowych na terenie Gminy Mosina. Poinformowała, że w planie budżetu zarezerwowana została kwota na budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wartę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby korzystając z obecności przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Gminy Mosina pomyśleć nad opracowaniem np. pakietów historycznych, czy przyrodniczych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała ponadto o konieczności współpracy z Gminą Mosina, ze względu na słabo rozwiniętą bazę noclegową na terenie miasta Puszczykowa.            
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że w pierwszej kolejności należy nawiązać współpracę z Gminą Mosina, Wielkopolskim Parkiem Narodowym w celu uporządkowania i uaktualnienia szlaków turystycznych oraz nawiązania ścisłej współpracy w celu wymiany informacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się do przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego o uporządkowanie działki przy ul. Słonecznej.
 
Pan Andrzej Purcel podziękował za uwagę oraz obiecał zajęcie się sprawą. 
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na zniszczone drewniane barierki wzdłuż ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z droga wojewódzka nr 430 Poznań-Mosina.
 
Ze względu na przynależność tego odcinka drogi do Gminy Mosina sprawę przekazano do sprawdzenia przez tamtejsze władze miasta.  
 
Głos zabrał leśniczy z obwodu Osowa Góra Artur Kopczyński, który zasugerował zagospodarowanie oraz wykorzystanie walorów turystycznych rzeki Warty.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie Roman Kolankiewicz wyraził poparcie dla sugestii pana Artura Kopczyńskiego dotyczącej zagospodarowania i wykorzystania walorów rzeki Warty. Pan Roman Kolankiewicz powiedział, że obecnie turystyka wodna jest coraz bardziej popularna, w związku, z czym jest to kierunek, którym powinny podążać gminy.
 
O godz. 17:05 przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:15.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie stanu przygotowań obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta do sezonu letniego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miał miejsce przegląd wszystkich placy zabaw na terenie miasta. W piaskownicach wymieniony został piasek, część uszkodzonych sprzętów została wymieniona na nowe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział również o:
 • stanie realizacji obiektów sportowych na terenie miasta,
 • prowadzonych pracach konserwatorskich na wszystkich Orlikach na terenie miasta,
 • pomalowanych pomostach na przystani na Niwce.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy zaczną się pracę na Zakolu Warty w ramach rewitalizacji tego obszaru (projekt Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwają prace mające na celu zinwentaryzowanie drzew na terenie Zakola. W ramach projektu zaplanowano montaż budek lęgowych dla ptaków oraz wykonanie nasadzeń i likwidację gatunków roślin inwazyjnych. Zlecenie na wykonanie prac otrzymał pan Krzysztof Paszkowski.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o to, kiedy odświeżone zostanie miejsce na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej do gry w bule. Zasugerował również ożywienie tego terenu poprzez organizację turniejów.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o plany na zagospodarowanie terenu znajdującego się na końcu ul. Rynek przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną oraz ul. Sportową.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił trzy koncepcje, które pojawiły się na zagospodarowanie tego terenu: zielony kącik z nasadzeniami, ogródek pobliskiej restauracji, lub stworzenie miejsc parkingowych.
 
- oferta atrakcji sportowych.
 
Pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła i omówiła zaplanowane atrakcje sportowe dla dzieci i młodzieży w sezonie letnim 2018 r. (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Omówienie planów związanych z organizacją Dni Puszczykowa 2018.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przedstawiła program obchodów Dni Puszczykowa zaplanowanych w dniach od 9 do 10 czerwca br. (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że zaplanowany program obchodów Dni Puszczykowa jest niezwykle urozmaicony, dlatego konieczne jest jego wypromowanie wśród mieszkańców poprzez umieszczenie w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się również do Burmistrza Andrzeja Balcerka o uhonorowanie pana Wojciecha Mazurka, zasłużonego organistę parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, organizatora i inicjatora licznych koncertów organowych laurem Burmistrza Miasta.
 
Pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła atrakcje sportowe zaplanowane podczas Dni Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała list Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Przemysława Mielocha dotyczący przekazania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia (list oraz projekt uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o zaplanowanych na maj wydarzeniach: „Zielonym do góry", „Olimpiada przedszkolaka" oraz „Korona Polski w Nordic Walking".
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział o konieczności ożywienia Rynku w Puszczykowie np. poprzez zorganizowanie food trucka z lodami.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

 

Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 2

 
OB.0012.4.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      16:00
Godz. zakończenia:     19:00
 
Tematy:
 1. Utworzenie klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Plany realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w 2018 r.
 3. Współpraca: BM CAK, Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskie organizacje i  stowarzyszenia.
 4. Plany powstania w Puszczykowie toru typu pump track.
 5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych. (usprawiedliwione spóźnienie radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu
 
Ad 3. Współpraca: BM CAK, Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskie organizacje i stowarzyszenia.
Radny Filip Ryglewicz przedstawił propozycję spotkania integracyjnego wszystkich organizacji pozarządowych w celu zachęcenia do współpracy oraz poprawy przepływu informacji na temat organizowanych imprez.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła wątpliwość odnośnie narzucania organizacjom pozarządowym wzajemnej integracji. Ponadto podkreśliła, że dzięki publikowanemu w Echu Puszczykowa, co miesięcznemu kalendarzowi imprez zauważa widoczne postępy w sposobie wymiany informacji.
 
Radna Dorota Łuczak Dydowicz powiedziała, że dobrze byłoby wykorzystać zaangażowanie oraz energię członków organizacji, aby zintegrować ich działania. Dodała również, że takie spotkanie byłoby wskazane, ze względu na możliwość wzajemnego zapoznania się członków stowarzyszeń. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała wyłonienie koordynatora takich działań.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że przygotowywana w ostatnich latach przez miasto oferta kulturalna jest coraz bardziej różnorodna, skierowana nie tylko do mieszkańców Puszczykowa, ale i osób spoza miasta. Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że obecnie miasto poprzez swoją ofertę zarówno kulturalną, jak i sportową zapewnia możliwość ciekawego spędzenia czasu wszystkim mieszkańcom.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o obecnie prowadzonej akcji promocyjnej „Zostaw Pit w Puszczykowie", która poprzez możliwość elektronicznego rozliczenia zachęca do przekazania 1% podatku puszczykowskim organizacjom lub stowarzyszeniom. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że pracują nad pomysłami na nowe kierunki współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, gdyż chcą w ten sposób wyjść naprzeciw ich potrzebom, oraz problemom, poprzez między innymi organizację regularnych spotkań.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, że kwestię integracji oraz współpracy stowarzyszeń należałoby pozostawić w gestii Referatu Promocji, Kultury i Sportu, gdyż nie jest to zadanie Rady Miasta. Zaproponowała, aby wdrażanie nowych pomysłów pozostawić pracownikom Urzędu Miejskiego.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że na terenie Puszczykowa funkcjonuje ponad 30 organizacji, z których każda specjalizuje się w innej dziedzinie. Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że wielokrotnie były podejmowane próby organizowania wspólnych przedsięwzięć, niestety z różnym skutkiem.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że propozycje przedstawione przez panie z Referatu Promocji, Kultury i Sportu spełniają jej oczekiwania w tym temacie. Zaproponowała wyznaczenie jakiegoś terminu na wspólne spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbyło się w maju, do czego przychylili się pozostali członkowie komisji.
 
Ad 5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła wysokości dotacji, jakie otrzymały poszczególne stowarzyszenia oraz organizacje w ramach składanych wniosków konkursowych (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła się z zapytaniem, czy jakieś wnioski zostały odrzucone.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że wniosek jednej organizacji został odrzucony, ze względu na brak możliwości zaklasyfikowania do jakiegokolwiek ze wskazanych obszarów. Dofinansowanie zostało jednak przyznane w drugim etapie konkursu. Pani Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że jedna organizacja złożyła wniosek, ale ostatecznie się wycofała.
 
Ad 1. Utworzenie klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak powiedziała, że szkoła już od 4 lat przymierza się do utworzenia klasy sportowej, gdyż należy do projektu „Mały Mistrz" w ramach, którego dzieci z klas I-III oprócz zajęć z wychowawcą klasy mają dodatkowe lekcje wf-u z nauczycielem wychowania fizycznego. W szkole działa również klub olimpijczyka, dzięki któremu uczniowie biorą udział w różnych rozgrywkach oraz trenują dodatkowo na boisku lekkoatletycznym przy Liceum Ogólnokształcącym.

Radny Jakub Musiał zabrał głos w sprawie utworzonej klasy tenisowej w Szkole Podstawowej nr 1, gdyż jak podkreślił, zależy mu, aby dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 miały analogiczne możliwości uprawiania sportu.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że obie szkoły współpracują ze sobą, nie stanowiąc konkurencji, każda ze szkół ma swoje tradycje, którymi się kieruje. Ponadto Pani Beata Cierzniak poprosiła, aby każdej ze szkół pozostawić własna sferę działania
 
Głos zabrał prezes zarządu KP Las Puszczykowo Miron Skołuda, który przedstawił propozycję utworzenia klasy sportowej w profilu piłki nożnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na okres ferii rozmowy dotyczące utworzenia proponowanej klasy sportowej zostały przełożone na później. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował rozważenie wprowadzenia chociażby symbolicznych opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do Szkoły Podstawowej nr 2, która ponosi koszty ich ciągłej eksploatacji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka potwierdziła konieczność podjęcia tego tematu na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Na zakończenie dyskusji członkowie komisji wyrazili swoją aprobatę dla utworzenia klasy sportowej o profilu piłki nożnej.
 
Ad 2. Plany realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w 2018 r.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła działania prowadzone w ramach realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o koncepcji stworzenia bazy zwierającej informacje o nieruchomościach na sprzedaż oraz wynajem na terenie miasta. Ponadto powiedziała o konieczności zaproponowania pomocy osobom, które mają problemy z utrzymaniem domów. Wobec powyższego pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła radnych o pomoc w zdefiniowaniu tych problemów poprzez rozmowy z mieszkańcami swoich okręgów wyborczych. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała również o koncepcji stworzenia na stronie internetowej miasta zakładki zawierającej porady prawne lub wzory dokumentów.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła swoje uznanie dla pracy włożonej w realizację założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby opracować pismo do mieszkańców, które informowałoby o działaniach prowadzonych przez Urząd Miejski dotyczących rozwiązywania problemów gospodarki mieszkaniowej oraz ładu przestrzennego i estetyki na terenie Miasta Puszczykowa (problemu zdefiniowane w nowej Strategii Rozwoju i Promocji Miasta).
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby w zakładce na stronie internetowej miasta, dotyczącej puszczykowskich nieruchomości na sprzedaż ująć również budynki zabytkowe wraz z ich rysem historycznym.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała również o pracach prowadzonych nad systemem identyfikacji miejskiej. Ponadto pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przypomniała o haśle „Energia ciszy" zawartym w Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, którego kampania promocyjna wkrótce rozpocznie się wśród mieszkańców.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przypomniała o koncepcji cyklicznych spotkań radnych Rady Miasta Puszczykowa z mieszkańcami w kawiarni w Bibliotece Miejskiej na Rynku. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby wrócić do tego pomysłu, który stanowiłby podsumowanie kadencji oraz doskonałą okazję do rozmów z mieszkańcami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził poparcie dla takiej formy aktywności oraz poprosił o ustalenie konkretnych terminów spotkań.
 
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią organizacji spotkań, tematyką oraz ich częstotliwością.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaproponowała, że po konsultacji z Biblioteką Miejską przygotuje grafik spotkań z radnymi Rady Miasta Puszczykowa na najbliższą sesję.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała za prace Referatu Promocji Kultury i Sportu włożoną w realizację założeń Strategii Rozwoju Miasta.
 
Ad 4. Plany powstania w Puszczykowie toru typu pump track.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze miasta są gotowe do budowy obiektu typu pump track, lokalizacja została ustalona przy Orliku na Niwce, środki wyłożone na tą inwestycję to 100 tys. zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprezentował przygotowane koncepcje budowy toru typu pump track.
 
Inicjator utworzenia toru typu pump track w Puszczykowie pan Jakub Ewicz zaproponował spotkanie z profesjonalistami zajmującymi się budową tego typu obiektów, aby wybudowany pump track był satysfakcjonujący dla jego użytkowników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że budżet miasta przeznaczony na tę inwestycję jest bardzo napięty, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest budowa obiektu etapami. Wobec powyższego Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił pana Jakuba Ewicza o zorganizowanie spotkania z osobami projektującymi obiekty typu pump track.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka w imieniu całej komisji wyraziła poparcie dla zaproponowanej lokalizacji obiektu.
 
Pan Jakub Ewicz wyraził zadowolenie z działań prowadzonych przez władze miasta, poinformował również, że pozostaje do dyspozycji i chętnie wesprze działania prowadzone przez miasto.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała o konieczności wyboru członka Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zaproponowała kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza, który wyraził zgodę.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt powyższej uchwały. Poinformował, że konieczność jej podjęcia wynika z uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej braku informacji w załącznikach uchwały o stawkach za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała pismo skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące poparcia inicjatywy uczczenia na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego pamięci doktora Feliksa Józefa Krawca - zasłużonego dla ochrony przyrody botanika oraz obrońcy ojczyzny (list stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do prośby zawartej w odczytanym liście.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał o wjazd na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, czy zostanie on oczyszczony po zakończonych pracach budowlanych.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na mały parking przy Niepublicznym Przedszkolu Nr 3 "Leśni Przyjaciele" na ul. Przyszkolnej, z którego korzystają rodzice odbierający swoje dzieci. Radny Maciej Krzyżański poinformował, że jest on zajmowany przez mieszkańców na całą noc. Ponadto problem stanowią samochody parkujące na chodniku przy przedszkolu, co utrudnia dzieciom spacery.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy dzierżawca obiektu „Sportoteki" zapłacił karę za nie zrealizowanie zapisów zawartych w umowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że podpisany został aneks do obowiązującej umowy, a dzierżawca obiektu zgodził się na zapłacenie naliczonych kar.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o możliwość poprawienia wyglądu wejścia na teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej 7 od strony ul. Sportowej, gdyż znajdująca się tam furtka jest często dewastowana.
 
Mieszkanka pani Alicja Fokkow zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia brakującego odcinka chodnika od Przedszkola Publicznego "Czarodziejski Zamek" na ul. Czarnieckiego do ul. Glinianej.
 
O godz. 19:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, przy ul Wysokiej 1

OB.0012.4.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:07
Godz. zakończenia:    20:10
 
Tematy:
 1. Plan pracy KEKiS na 2018 rok.
 2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2018.
 4. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
 5. Omówienie nowej koncepcji strony internetowej Puszczykowa.
 6. Sprawy bieżące
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2018 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2018 rok oraz zwróciła się z prośbą do radnych o zgłoszenie ewentualnych uwag. Radni przeprowadzili dyskusję oraz zgłosili tematy, które zostały uwzględnione w planie pracy komisji na 2018 rok (projekt planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła zaplanowane uroczystości oraz imprezy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (co stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jak podkreśliła, do współpracy w tej kwestii zaproszone zostaną m.in. puszczykowskie organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że główna uroczystość odbędzie się 9 listopada w hali widowiskowo-sportowej, będzie to widowisko otwarte dla wszystkich, obejmujące między innymi występy oraz inscenizacje zakończone koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Akademii Seniora. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, iż 27 grudnia br. odbędzie się masz święta, po której będzie miał miejsce przemarsz na cmentarz, gdzie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego. Ponadto zostały podjęte starania, aby wyróżnić wszystkie groby na cmentarzu, w których spoczywają powstańcy. Niestety wystąpiły problemy z dotarciem do rodzin opiekujących się grobami, a bez ich zgody nie można umieszczać takich informacji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o proponowaną lokalizację tablicy upamiętniającej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że tablica mogłaby zostać umieszczona przed furtką cmentarza (na terenie należącym do Miasta Puszczykowa).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, o możliwość usytuowania takiej tablicy w okolicach Szkoły Podstawowej nr 2. 
 
Głos zabrała mieszkanka Nina Kubzdela, która zapytała, czy taka tablica mogłaby zostać umieszczona w centrum miasta np. w okolicy Rynku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż warto przemyśleć lokalizację tablicy.
 
Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję dotyczącą możliwości upamiętnienia wszystkich powstańców spoczywających na cmentarzu w Puszczykowie poprzez umieszczenie stosownych tabliczek.
 
Głos zabrał radny Maciej Krzyżański, który przedstawił pismo Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo", prowadzącego badania dotyczące ustalenia tożsamości wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego. Radny Maciej Krzyżański zauważył, że można by dzięki temu zweryfikować oraz rozszerzyć listę upamiętnionych powstańców, o tych, którzy nie zostali pochowani w Puszczykowie.
 
Pani Nina Kubzdela zaproponowała utworzenie wspólnego komitetu organizacyjnego. Zdaniem Pani Niny Kubzdeli należy poznać opinię mieszkańców, a nie tylko radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Głos zabrała była Burmistrz Miasta Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, iż młodzież z klas gimnazjalnych uczestniczyła w projekcie dotyczącym Powstania Wielkopolskiego „Współczesne drogi do pamięci". Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z programu dotacyjnego „Niepodległa". Projekt został opisany szczegółowo na stronie Fundacji Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności (www.park.info.pl).
 
Głos zabrał mieszkaniec Tomasz Pawłowski, który zaprezentował historię członka swojej rodziny - jednego z dowódców Powstania Wielkopolskiego. Pan Tomasz Pawłowski podkreślił, że cieszy się, że temat ten pojawił się również w Puszczykowie. W przypadku trudności w kontaktach z rodzinami powstańców zaproponował swoją pomoc.
 
Radny Maciej Krzyżański wyjaśnił, iż na swoim blogu prowadzi listę powstańców, oraz zaznaczył, że planuje systematyczne publikowanie ich biogramów. Radny Maciej Krzyżański
przypomniał o izbie pamięci poświęconej powstańcom, która znajdowała się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że cieszy ją zainteresowanie tematem Powstańców Wielkopolskich, a przede wszystkim to, że zaproponowany przebieg obchodów został adresowany do wszystkich grup wiekowych, szczególnie satysfakcjonuje ją propozycja konkursu graficznego skierowanego do młodzieży. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest zainicjowanie powstania komitetu obchodów Powstania Wielkopolskiego, który zajmie się konkretnymi działaniami. Zaproponowała ponowne omówienie tego tematu na posiedzeniu komisji w marcu.
 
O godz. 17:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:30.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2018.          
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak omówiła kalendarz imprez kulturalnych przygotowany przez Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że przygotowany program jest bardzo ciekawy, oraz zapytała, czy w przedstawionym kalendarzu zostaną uwzględnione występy puszczykowskich artystów.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że spotkania z mieszkańcami organizowane są cyklicznie i są one na bieżąco umieszczane w kalendarzu. Przedstawiony plan ma jedynie charakter minimalistyczny.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagą na problem dotyczący nagłośnienia podczas koncertów na hali widowiskowo-sportowej.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że właściwe nagłośnienie występów odbywających się w hali widowiskowo-sportowej stanowi poważny problem. Obecnie analizowane są możliwości jego rozwiązania (np. zakup nowego zestawu nagłaśniającego).  
 
Radny Jakub Musiał zauważył, że temat ewentualnego zakupu zestawu nagłaśniającego powinien zostać omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z zapytaniem odnośnie kiermaszu świątecznego na Rynku, który jego zdaniem powinien być organizowany na większą skalę.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że celem kiermaszu jest umożliwienie zakupu rękodzieł wykonanych przez lokalnych artystów. Mieszkańcy ze względu na wysokie ceny nie zawsze są zainteresowani zakupami.
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarium imprez przygotowane przez Referat Promocji, Kultury i Sportu na rok 2018 r. (kalendarium stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła aprobatę dla akcji „Rowerem do szkoły". Zaproponowała zorganizowanie podobnych wydarzeń skierowanych do innych grup wiekowych. Mogłyby one zachęcić do korzystania z takiej formy transportu.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że w ramach planowanej akcji promocji inwestycji pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Puszczykowo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ odbędą się dwie kampanie „Rowerowa masa krytyczna" oraz „Rowerem do szkoły".
 
Radny Jakub Musiał zaproponował, aby zwiększyć częstotliwość organizowania przez Miasto spływów kajakowych oraz seansów kina letniego na Rynku.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy seanse filmowe mogłyby odbywać się w hali widowiskowo-sportowej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że ideą puszczykowskiego „Kina Letniego" było to, że odbywały się one w plenerze. Mieszkańcy mają dzięki temu możliwość obejrzenia filmu siedząc na leżaku.
 
Ad 4. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak omówiła program ferii dla dzieci, obejmujący wydarzenia sportowe oraz warsztaty, które obywać się będą w Bibliotece Miejskiej (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że plan ferii zostanie opublikowany w „Echu Puszczykowa". Ponadto poinformowała, że miasto będzie organizowało dla grup z półkolonii grę terenową laser-tag. Gry i zabawy będą odbywać się również na terenach Orlików (omówiony program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 5. Omówienie nowej koncepcji strony internetowej Puszczykowa.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że do Referatu Promocji Kultury i Spotu wpłynęły dwie oferty dotyczące stworzenia strony internetowej Miasta Puszczykowa. Firmy, które przedstawiły swoje oferty opracowały strony internetowe m.in. Gminy Mosiny, Gostynia oraz Kościana.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że nie przypomina sobie, aby Rada Miasta podejmowała decyzję o całkowitej zmianie strony internetowej miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że przebudowa całej strony byłaby niezwykle kosztowna. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że zasadą, o której należy pamiętać, przy projektowaniu nowej strony jest zasada tzw. trzech kliknięć, która zakłada, że do każdego miejsca w serwisie internetowym użytkownik powinien móc dotrzeć przy pomocy maksymalnie trzech interakcji.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że po zapoznaniu się ze stronami internetowymi innych miast, strona internetowa Puszczykowa prezentuje się najbardziej przejrzyście.
 
Członkowie komisji zapoznali się ze stronami internetowymi między innymi Mosiny, Gostynia, Kościana oraz przedstawili zastrzeżenia do aktualnej strony internetowej Miasta Puszczykowa. Zwrócono również uwagę na konieczność wyegzekwowania wsparcia technicznego od firmy, która powyższą stronę projektowała.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski posiada gwarancję dotyczącą funkcjonowania strony oraz, czy firma zapewnia obsługę techniczną strony.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że przedmiotem umowy było utworzenie strony internetowej, a nie jej obsługa. Problem funkcjonalności strony był wielokrotnie zgłaszany firmie, jednak nie przyniosło to żadnego skutku.
 
Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że przedstawione strony nie podobają mu się, gdyż brakuje im dynamiki. Jak podkreślił, strona internetowa miasta Puszczykowa prezentuje się zdecydowanie korzystniej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że problemem strony jest brak responsywności, czyli możliwości wyświetlania strony w sposób mobilny.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że jeżeli jest to możliwe to najistotniejszą kwestią jest zapewnienie możliwości łatwego poruszania się po stronie oraz możliwość umieszczania filmów. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że strona internetowa jest podstawą komunikacji z mieszkańcami.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował przygotowanie raportu uwzględniającego błędy w funkcjonowaniu strony. Radny Maciej Krzyżański zaproponował również zaproszenie przedstawicieli firmy, która projektowała przedmiotową stronę internetową.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poparła pomysł przygotowania raportu, oraz poprosiła członków komisji o podsumowanie dyskusji i przedstawienie swoich opinii na ten temat.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że popiera rozpoczęcie działań zmierzających do opracowania nowej strony internetowej, przy jednoczesnym podsumowaniu działania aktualnej.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził swoje poparcie dla kwestii podsumowania strony ze wskazaniem błędów, jakie zostały popełnione przez firmę, która stronę opracowała, przy równoległych pracach nad nową stroną.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła, aby w umowie z nowym wykonawcą uwzględnić możliwość wprowadzania zmian na poszczególnych etapach prac.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o zebranie wniosków z posiedzenia komisji, aby prace nad stroną mogły być kontynuowane.
 
Radny Jakub Musiał zasugerował, aby przed podpisaniem umowy na nową stronę zaprezentować wybrane koncepcje radnym.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że projekt będzie konsultowany. W ramach posiedzenia komisji przedstawione zostaną możliwości oraz konkretne projekty.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Głos zabrał inicjator utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości'' Michał Cyranek, który przedstawił genezę powstania pomysłu spotkań z grami planszowymi w hali widowiskowo-sportowej. Z czasem zadecydowano o utworzeniu Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości", które organizuje imprezy z cyklu „Potwornie Dobre Granie". Pan Michał Cyranek poinformował, że w celu promocji działalności stowarzyszenie nawiązało współpracę ze znanym youtuberem. Pan Michał Cyranek poinformował, że stowarzyszenie planuje złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie, gdyż samodzielnie nie jest w stanie pokryć kosztów wynajęcia pomieszczenia w hali widowiskowo-sportowej.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 298).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska omówiła przedstawione do zaopiniowania uchwały. Poinformowała, że podjęcie powyższych uchwał jest niezbędne ze względu na konieczność wprowadzenia do zapisów nowego roku szkolnego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 298).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych iniepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druknr297).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że konieczność podjęcia nowej uchwały jest wynikiem wejścia w życie nowej ustawy dotyczącej finansowania zadań oświatowych, a tym samym uchylenia dotychczasowych przepisów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.


Radny Maciej Krzyżański zapytał, o możliwość udostępnienia salki w celu prowadzenia prób przez puszczykowskie zespoły muzyczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obecnie nie ma możliwości zorganizowania takiego miejsca dla zespołów muzycznych.  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że sala została zespołom kiedyś obiecana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński ponownie podkreślił, iż obecnie nie ma pomieszczenia, które można by udostępnić na taki cel.
 
Radna Dorota Łuczak Dydowicz zapytała, o możliwość zorganizowania spotkania z członkami zespołów muzycznych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaznaczył, że władze miasta są otwarte dla mieszkańców i każdy ma możliwość umówienia się na spotkanie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka o godz. 20:10 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga