Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, przy ul Wysokiej 1

OB.0012.4.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:07
Godz. zakończenia:    20:10
 
Tematy:
  1. Plan pracy KEKiS na 2018 rok.
  2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2018.
  4. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
  5. Omówienie nowej koncepcji strony internetowej Puszczykowa.
  6. Sprawy bieżące
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2018 rok.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2018 rok oraz zwróciła się z prośbą do radnych o zgłoszenie ewentualnych uwag. Radni przeprowadzili dyskusję oraz zgłosili tematy, które zostały uwzględnione w planie pracy komisji na 2018 rok (projekt planu pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Omówienie planowanych obchodów uroczystości 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła zaplanowane uroczystości oraz imprezy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (co stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Jak podkreśliła, do współpracy w tej kwestii zaproszone zostaną m.in. puszczykowskie organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że główna uroczystość odbędzie się 9 listopada w hali widowiskowo-sportowej, będzie to widowisko otwarte dla wszystkich, obejmujące między innymi występy oraz inscenizacje zakończone koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Akademii Seniora. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, iż 27 grudnia br. odbędzie się masz święta, po której będzie miał miejsce przemarsz na cmentarz, gdzie zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego. Ponadto zostały podjęte starania, aby wyróżnić wszystkie groby na cmentarzu, w których spoczywają powstańcy. Niestety wystąpiły problemy z dotarciem do rodzin opiekujących się grobami, a bez ich zgody nie można umieszczać takich informacji.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zapytała o proponowaną lokalizację tablicy upamiętniającej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że tablica mogłaby zostać umieszczona przed furtką cmentarza (na terenie należącym do Miasta Puszczykowa).
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, o możliwość usytuowania takiej tablicy w okolicach Szkoły Podstawowej nr 2. 
 
Głos zabrała mieszkanka Nina Kubzdela, która zapytała, czy taka tablica mogłaby zostać umieszczona w centrum miasta np. w okolicy Rynku.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka stwierdziła, iż warto przemyśleć lokalizację tablicy.
 
Członkowie komisji przeprowadzili dyskusję dotyczącą możliwości upamiętnienia wszystkich powstańców spoczywających na cmentarzu w Puszczykowie poprzez umieszczenie stosownych tabliczek.
 
Głos zabrał radny Maciej Krzyżański, który przedstawił pismo Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo", prowadzącego badania dotyczące ustalenia tożsamości wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego. Radny Maciej Krzyżański zauważył, że można by dzięki temu zweryfikować oraz rozszerzyć listę upamiętnionych powstańców, o tych, którzy nie zostali pochowani w Puszczykowie.
 
Pani Nina Kubzdela zaproponowała utworzenie wspólnego komitetu organizacyjnego. Zdaniem Pani Niny Kubzdeli należy poznać opinię mieszkańców, a nie tylko radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.
 
Głos zabrała była Burmistrz Miasta Puszczykowa Małgorzata Ornoch-Tabędzka, która poinformowała, iż młodzież z klas gimnazjalnych uczestniczyła w projekcie dotyczącym Powstania Wielkopolskiego „Współczesne drogi do pamięci". Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków z programu dotacyjnego „Niepodległa". Projekt został opisany szczegółowo na stronie Fundacji Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności (www.park.info.pl).
 
Głos zabrał mieszkaniec Tomasz Pawłowski, który zaprezentował historię członka swojej rodziny - jednego z dowódców Powstania Wielkopolskiego. Pan Tomasz Pawłowski podkreślił, że cieszy się, że temat ten pojawił się również w Puszczykowie. W przypadku trudności w kontaktach z rodzinami powstańców zaproponował swoją pomoc.
 
Radny Maciej Krzyżański wyjaśnił, iż na swoim blogu prowadzi listę powstańców, oraz zaznaczył, że planuje systematyczne publikowanie ich biogramów. Radny Maciej Krzyżański
przypomniał o izbie pamięci poświęconej powstańcom, która znajdowała się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że cieszy ją zainteresowanie tematem Powstańców Wielkopolskich, a przede wszystkim to, że zaproponowany przebieg obchodów został adresowany do wszystkich grup wiekowych, szczególnie satysfakcjonuje ją propozycja konkursu graficznego skierowanego do młodzieży. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest zainicjowanie powstania komitetu obchodów Powstania Wielkopolskiego, który zajmie się konkretnymi działaniami. Zaproponowała ponowne omówienie tego tematu na posiedzeniu komisji w marcu.
 
O godz. 17:20 przewodnicząca Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:30.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2018.          
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak omówiła kalendarz imprez kulturalnych przygotowany przez Bibliotekę Miejską im. Małgorzaty Musierowicz w Puszczykowie (kalendarz stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że przygotowany program jest bardzo ciekawy, oraz zapytała, czy w przedstawionym kalendarzu zostaną uwzględnione występy puszczykowskich artystów.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że spotkania z mieszkańcami organizowane są cyklicznie i są one na bieżąco umieszczane w kalendarzu. Przedstawiony plan ma jedynie charakter minimalistyczny.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zwróciła uwagą na problem dotyczący nagłośnienia podczas koncertów na hali widowiskowo-sportowej.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że właściwe nagłośnienie występów odbywających się w hali widowiskowo-sportowej stanowi poważny problem. Obecnie analizowane są możliwości jego rozwiązania (np. zakup nowego zestawu nagłaśniającego).  
 
Radny Jakub Musiał zauważył, że temat ewentualnego zakupu zestawu nagłaśniającego powinien zostać omówiony podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił się z zapytaniem odnośnie kiermaszu świątecznego na Rynku, który jego zdaniem powinien być organizowany na większą skalę.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że celem kiermaszu jest umożliwienie zakupu rękodzieł wykonanych przez lokalnych artystów. Mieszkańcy ze względu na wysokie ceny nie zawsze są zainteresowani zakupami.
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kalendarium imprez przygotowane przez Referat Promocji, Kultury i Sportu na rok 2018 r. (kalendarium stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła aprobatę dla akcji „Rowerem do szkoły". Zaproponowała zorganizowanie podobnych wydarzeń skierowanych do innych grup wiekowych. Mogłyby one zachęcić do korzystania z takiej formy transportu.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że w ramach planowanej akcji promocji inwestycji pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy przystanku kolejowym Puszczykowo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ odbędą się dwie kampanie „Rowerowa masa krytyczna" oraz „Rowerem do szkoły".
 
Radny Jakub Musiał zaproponował, aby zwiększyć częstotliwość organizowania przez Miasto spływów kajakowych oraz seansów kina letniego na Rynku.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy seanse filmowe mogłyby odbywać się w hali widowiskowo-sportowej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że ideą puszczykowskiego „Kina Letniego" było to, że odbywały się one w plenerze. Mieszkańcy mają dzięki temu możliwość obejrzenia filmu siedząc na leżaku.
 
Ad 4. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak omówiła program ferii dla dzieci, obejmujący wydarzenia sportowe oraz warsztaty, które obywać się będą w Bibliotece Miejskiej (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że plan ferii zostanie opublikowany w „Echu Puszczykowa". Ponadto poinformowała, że miasto będzie organizowało dla grup z półkolonii grę terenową laser-tag. Gry i zabawy będą odbywać się również na terenach Orlików (omówiony program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 5. Omówienie nowej koncepcji strony internetowej Puszczykowa.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że do Referatu Promocji Kultury i Spotu wpłynęły dwie oferty dotyczące stworzenia strony internetowej Miasta Puszczykowa. Firmy, które przedstawiły swoje oferty opracowały strony internetowe m.in. Gminy Mosiny, Gostynia oraz Kościana.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że nie przypomina sobie, aby Rada Miasta podejmowała decyzję o całkowitej zmianie strony internetowej miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że przebudowa całej strony byłaby niezwykle kosztowna. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że zasadą, o której należy pamiętać, przy projektowaniu nowej strony jest zasada tzw. trzech kliknięć, która zakłada, że do każdego miejsca w serwisie internetowym użytkownik powinien móc dotrzeć przy pomocy maksymalnie trzech interakcji.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że po zapoznaniu się ze stronami internetowymi innych miast, strona internetowa Puszczykowa prezentuje się najbardziej przejrzyście.
 
Członkowie komisji zapoznali się ze stronami internetowymi między innymi Mosiny, Gostynia, Kościana oraz przedstawili zastrzeżenia do aktualnej strony internetowej Miasta Puszczykowa. Zwrócono również uwagę na konieczność wyegzekwowania wsparcia technicznego od firmy, która powyższą stronę projektowała.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy Urząd Miejski posiada gwarancję dotyczącą funkcjonowania strony oraz, czy firma zapewnia obsługę techniczną strony.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że przedmiotem umowy było utworzenie strony internetowej, a nie jej obsługa. Problem funkcjonalności strony był wielokrotnie zgłaszany firmie, jednak nie przyniosło to żadnego skutku.
 
Radny Maciej Krzyżański stwierdził, że przedstawione strony nie podobają mu się, gdyż brakuje im dynamiki. Jak podkreślił, strona internetowa miasta Puszczykowa prezentuje się zdecydowanie korzystniej.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że problemem strony jest brak responsywności, czyli możliwości wyświetlania strony w sposób mobilny.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że jeżeli jest to możliwe to najistotniejszą kwestią jest zapewnienie możliwości łatwego poruszania się po stronie oraz możliwość umieszczania filmów. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka dodała, że strona internetowa jest podstawą komunikacji z mieszkańcami.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował przygotowanie raportu uwzględniającego błędy w funkcjonowaniu strony. Radny Maciej Krzyżański zaproponował również zaproszenie przedstawicieli firmy, która projektowała przedmiotową stronę internetową.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poparła pomysł przygotowania raportu, oraz poprosiła członków komisji o podsumowanie dyskusji i przedstawienie swoich opinii na ten temat.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że popiera rozpoczęcie działań zmierzających do opracowania nowej strony internetowej, przy jednoczesnym podsumowaniu działania aktualnej.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził swoje poparcie dla kwestii podsumowania strony ze wskazaniem błędów, jakie zostały popełnione przez firmę, która stronę opracowała, przy równoległych pracach nad nową stroną.
 
Radna Alfreda Brączkowska poprosiła, aby w umowie z nowym wykonawcą uwzględnić możliwość wprowadzania zmian na poszczególnych etapach prac.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o zebranie wniosków z posiedzenia komisji, aby prace nad stroną mogły być kontynuowane.
 
Radny Jakub Musiał zasugerował, aby przed podpisaniem umowy na nową stronę zaprezentować wybrane koncepcje radnym.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że projekt będzie konsultowany. W ramach posiedzenia komisji przedstawione zostaną możliwości oraz konkretne projekty.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Głos zabrał inicjator utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości'' Michał Cyranek, który przedstawił genezę powstania pomysłu spotkań z grami planszowymi w hali widowiskowo-sportowej. Z czasem zadecydowano o utworzeniu Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości", które organizuje imprezy z cyklu „Potwornie Dobre Granie". Pan Michał Cyranek poinformował, że w celu promocji działalności stowarzyszenie nawiązało współpracę ze znanym youtuberem. Pan Michał Cyranek poinformował, że stowarzyszenie planuje złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie, gdyż samodzielnie nie jest w stanie pokryć kosztów wynajęcia pomieszczenia w hali widowiskowo-sportowej.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 298).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska omówiła przedstawione do zaopiniowania uchwały. Poinformowała, że podjęcie powyższych uchwał jest niezbędne ze względu na konieczność wprowadzenia do zapisów nowego roku szkolnego.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 298).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 299).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania iwykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych iniepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druknr297).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że konieczność podjęcia nowej uchwały jest wynikiem wejścia w życie nowej ustawy dotyczącej finansowania zadań oświatowych, a tym samym uchylenia dotychczasowych przepisów.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.


Radny Maciej Krzyżański zapytał, o możliwość udostępnienia salki w celu prowadzenia prób przez puszczykowskie zespoły muzyczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że obecnie nie ma możliwości zorganizowania takiego miejsca dla zespołów muzycznych.  
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała, że sala została zespołom kiedyś obiecana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński ponownie podkreślił, iż obecnie nie ma pomieszczenia, które można by udostępnić na taki cel.
 
Radna Dorota Łuczak Dydowicz zapytała, o możliwość zorganizowania spotkania z członkami zespołów muzycznych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaznaczył, że władze miasta są otwarte dla mieszkańców i każdy ma możliwość umówienia się na spotkanie.
 
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka o godz. 20:10 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga