Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 2

 
OB.0012.4.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia:      16:00
Godz. zakończenia:     19:00
 
Tematy:
  1. Utworzenie klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2.
  2. Plany realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w 2018 r.
  3. Współpraca: BM CAK, Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskie organizacje i  stowarzyszenia.
  4. Plany powstania w Puszczykowie toru typu pump track.
  5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
  6. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych. (usprawiedliwione spóźnienie radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu
 
Ad 3. Współpraca: BM CAK, Referat Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskie organizacje i stowarzyszenia.
Radny Filip Ryglewicz przedstawił propozycję spotkania integracyjnego wszystkich organizacji pozarządowych w celu zachęcenia do współpracy oraz poprawy przepływu informacji na temat organizowanych imprez.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła wątpliwość odnośnie narzucania organizacjom pozarządowym wzajemnej integracji. Ponadto podkreśliła, że dzięki publikowanemu w Echu Puszczykowa, co miesięcznemu kalendarzowi imprez zauważa widoczne postępy w sposobie wymiany informacji.
 
Radna Dorota Łuczak Dydowicz powiedziała, że dobrze byłoby wykorzystać zaangażowanie oraz energię członków organizacji, aby zintegrować ich działania. Dodała również, że takie spotkanie byłoby wskazane, ze względu na możliwość wzajemnego zapoznania się członków stowarzyszeń. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaproponowała wyłonienie koordynatora takich działań.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że przygotowywana w ostatnich latach przez miasto oferta kulturalna jest coraz bardziej różnorodna, skierowana nie tylko do mieszkańców Puszczykowa, ale i osób spoza miasta. Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że obecnie miasto poprzez swoją ofertę zarówno kulturalną, jak i sportową zapewnia możliwość ciekawego spędzenia czasu wszystkim mieszkańcom.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o obecnie prowadzonej akcji promocyjnej „Zostaw Pit w Puszczykowie", która poprzez możliwość elektronicznego rozliczenia zachęca do przekazania 1% podatku puszczykowskim organizacjom lub stowarzyszeniom. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że pracują nad pomysłami na nowe kierunki współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, gdyż chcą w ten sposób wyjść naprzeciw ich potrzebom, oraz problemom, poprzez między innymi organizację regularnych spotkań.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka stwierdziła, że kwestię integracji oraz współpracy stowarzyszeń należałoby pozostawić w gestii Referatu Promocji, Kultury i Sportu, gdyż nie jest to zadanie Rady Miasta. Zaproponowała, aby wdrażanie nowych pomysłów pozostawić pracownikom Urzędu Miejskiego.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, że na terenie Puszczykowa funkcjonuje ponad 30 organizacji, z których każda specjalizuje się w innej dziedzinie. Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że wielokrotnie były podejmowane próby organizowania wspólnych przedsięwzięć, niestety z różnym skutkiem.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że propozycje przedstawione przez panie z Referatu Promocji, Kultury i Sportu spełniają jej oczekiwania w tym temacie. Zaproponowała wyznaczenie jakiegoś terminu na wspólne spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbyło się w maju, do czego przychylili się pozostali członkowie komisji.
 
Ad 5. Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła wysokości dotacji, jakie otrzymały poszczególne stowarzyszenia oraz organizacje w ramach składanych wniosków konkursowych (zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radna Małgorzata Hempowicz zwróciła się z zapytaniem, czy jakieś wnioski zostały odrzucone.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że wniosek jednej organizacji został odrzucony, ze względu na brak możliwości zaklasyfikowania do jakiegokolwiek ze wskazanych obszarów. Dofinansowanie zostało jednak przyznane w drugim etapie konkursu. Pani Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że jedna organizacja złożyła wniosek, ale ostatecznie się wycofała.
 
Ad 1. Utworzenie klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak powiedziała, że szkoła już od 4 lat przymierza się do utworzenia klasy sportowej, gdyż należy do projektu „Mały Mistrz" w ramach, którego dzieci z klas I-III oprócz zajęć z wychowawcą klasy mają dodatkowe lekcje wf-u z nauczycielem wychowania fizycznego. W szkole działa również klub olimpijczyka, dzięki któremu uczniowie biorą udział w różnych rozgrywkach oraz trenują dodatkowo na boisku lekkoatletycznym przy Liceum Ogólnokształcącym.

Radny Jakub Musiał zabrał głos w sprawie utworzonej klasy tenisowej w Szkole Podstawowej nr 1, gdyż jak podkreślił, zależy mu, aby dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 2 miały analogiczne możliwości uprawiania sportu.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że obie szkoły współpracują ze sobą, nie stanowiąc konkurencji, każda ze szkół ma swoje tradycje, którymi się kieruje. Ponadto Pani Beata Cierzniak poprosiła, aby każdej ze szkół pozostawić własna sferę działania
 
Głos zabrał prezes zarządu KP Las Puszczykowo Miron Skołuda, który przedstawił propozycję utworzenia klasy sportowej w profilu piłki nożnej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze względu na okres ferii rozmowy dotyczące utworzenia proponowanej klasy sportowej zostały przełożone na później. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował rozważenie wprowadzenia chociażby symbolicznych opłat za korzystanie z obiektów sportowych należących do Szkoły Podstawowej nr 2, która ponosi koszty ich ciągłej eksploatacji.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka potwierdziła konieczność podjęcia tego tematu na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Na zakończenie dyskusji członkowie komisji wyrazili swoją aprobatę dla utworzenia klasy sportowej o profilu piłki nożnej.
 
Ad 2. Plany realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w 2018 r.
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła działania prowadzone w ramach realizacji Strategii Rozwoju i Promocji Miasta. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o koncepcji stworzenia bazy zwierającej informacje o nieruchomościach na sprzedaż oraz wynajem na terenie miasta. Ponadto powiedziała o konieczności zaproponowania pomocy osobom, które mają problemy z utrzymaniem domów. Wobec powyższego pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poprosiła radnych o pomoc w zdefiniowaniu tych problemów poprzez rozmowy z mieszkańcami swoich okręgów wyborczych. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała również o koncepcji stworzenia na stronie internetowej miasta zakładki zawierającej porady prawne lub wzory dokumentów.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyraziła swoje uznanie dla pracy włożonej w realizację założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby opracować pismo do mieszkańców, które informowałoby o działaniach prowadzonych przez Urząd Miejski dotyczących rozwiązywania problemów gospodarki mieszkaniowej oraz ładu przestrzennego i estetyki na terenie Miasta Puszczykowa (problemu zdefiniowane w nowej Strategii Rozwoju i Promocji Miasta).
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby w zakładce na stronie internetowej miasta, dotyczącej puszczykowskich nieruchomości na sprzedaż ująć również budynki zabytkowe wraz z ich rysem historycznym.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała również o pracach prowadzonych nad systemem identyfikacji miejskiej. Ponadto pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przypomniała o haśle „Energia ciszy" zawartym w Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, którego kampania promocyjna wkrótce rozpocznie się wśród mieszkańców.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przypomniała o koncepcji cyklicznych spotkań radnych Rady Miasta Puszczykowa z mieszkańcami w kawiarni w Bibliotece Miejskiej na Rynku. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby wrócić do tego pomysłu, który stanowiłby podsumowanie kadencji oraz doskonałą okazję do rozmów z mieszkańcami.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyraził poparcie dla takiej formy aktywności oraz poprosił o ustalenie konkretnych terminów spotkań.
 
Członkowie komisji dyskutowali nad kwestią organizacji spotkań, tematyką oraz ich częstotliwością.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaproponowała, że po konsultacji z Biblioteką Miejską przygotuje grafik spotkań z radnymi Rady Miasta Puszczykowa na najbliższą sesję.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała za prace Referatu Promocji Kultury i Sportu włożoną w realizację założeń Strategii Rozwoju Miasta.
 
Ad 4. Plany powstania w Puszczykowie toru typu pump track.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że władze miasta są gotowe do budowy obiektu typu pump track, lokalizacja została ustalona przy Orliku na Niwce, środki wyłożone na tą inwestycję to 100 tys. zł. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprezentował przygotowane koncepcje budowy toru typu pump track.
 
Inicjator utworzenia toru typu pump track w Puszczykowie pan Jakub Ewicz zaproponował spotkanie z profesjonalistami zajmującymi się budową tego typu obiektów, aby wybudowany pump track był satysfakcjonujący dla jego użytkowników.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że budżet miasta przeznaczony na tę inwestycję jest bardzo napięty, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest budowa obiektu etapami. Wobec powyższego Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił pana Jakuba Ewicza o zorganizowanie spotkania z osobami projektującymi obiekty typu pump track.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka w imieniu całej komisji wyraziła poparcie dla zaproponowanej lokalizacji obiektu.
 
Pan Jakub Ewicz wyraził zadowolenie z działań prowadzonych przez władze miasta, poinformował również, że pozostaje do dyspozycji i chętnie wesprze działania prowadzone przez miasto.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała o konieczności wyboru członka Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zaproponowała kandydaturę radnego Filipa Ryglewicza, który wyraził zgodę.
 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt powyższej uchwały. Poinformował, że konieczność jej podjęcia wynika z uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej braku informacji w załącznikach uchwały o stawkach za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała pismo skierowane do Rady Miasta Puszczykowa dotyczące poparcia inicjatywy uczczenia na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego pamięci doktora Feliksa Józefa Krawca - zasłużonego dla ochrony przyrody botanika oraz obrońcy ojczyzny (list stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do prośby zawartej w odczytanym liście.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał o wjazd na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, czy zostanie on oczyszczony po zakończonych pracach budowlanych.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na mały parking przy Niepublicznym Przedszkolu Nr 3 "Leśni Przyjaciele" na ul. Przyszkolnej, z którego korzystają rodzice odbierający swoje dzieci. Radny Maciej Krzyżański poinformował, że jest on zajmowany przez mieszkańców na całą noc. Ponadto problem stanowią samochody parkujące na chodniku przy przedszkolu, co utrudnia dzieciom spacery.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy dzierżawca obiektu „Sportoteki" zapłacił karę za nie zrealizowanie zapisów zawartych w umowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że podpisany został aneks do obowiązującej umowy, a dzierżawca obiektu zgodził się na zapłacenie naliczonych kar.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał o możliwość poprawienia wyglądu wejścia na teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej 7 od strony ul. Sportowej, gdyż znajdująca się tam furtka jest często dewastowana.
 
Mieszkanka pani Alicja Fokkow zwróciła uwagę na konieczność uzupełnienia brakującego odcinka chodnika od Przedszkola Publicznego "Czarodziejski Zamek" na ul. Czarnieckiego do ul. Glinianej.
 
O godz. 19:00 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga