Protokół nr 4/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.4.4.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:30
 
Tematy:
  1. Spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Mosina - dyskusja na temat współpracy w sferze turystyki i rekreacji.
  2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
- oferta atrakcji sportowych.
  1. Omówienie planów związanych z organizacją Dni Puszczykowa 2018.
  2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych (chwilowa nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z przedstawicielami WPN i Mikroregionu oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Gminy Mosina - dyskusja na temat współpracy w sferze turystyki i rekreacji.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała radnych i gości przybyłych na posiedzenie oraz przedstawiła tematy spotkania.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaprosiła do dyskusji na temat współpracy Miasta Puszczykowa z Gminą Mosina oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym w kwestii wprowadzenia tzw. pakietów turystycznych, których idea zrodziła się podczas opracowywania aktualnej Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby istniejącą obecnie trasę trzech aktywności - tzw. „Aktywną Trójkę" (nordic walking, bieganie, narciarstwo biegowe) zastąpić „Aktywną Czwórką" poprzez zorganizowanie również tras rowerowych. Taka formą aktywności jest obecnie coraz bardziej popularna. Radny Filip Ryglewicz nawiązał także do swojej koncepcji stworzenia parku linowego np. na terenie przystani kajakowej na Niwce, w pobliżu wspólnoty mieszkaniowej „Rusałka" lub na terenie Zakola Warty.
 
Przedstawiciel Wielkopolskiego Parku Narodowego Andrzej Purcel podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji, oraz przedstawił swoje zdanie na temat udostępniania szlaków rowerowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pan Andrzej Purcel powiedział, że obecnie proponowana oferta turystyczna jest na wysokim poziomie. Do omawianego tematu należy jednak podejść perspektywicznie, aby nie dopuścić do przekształceń w ekosystemach leśnych, oraz zachować walory Wielkopolskiego Parku Narodowego dla przyszłych pokoleń.
 
Radny Maciej Krzyżański poruszył problem szlaków turystycznych przebiegających przez Wielkopolski Park Narodowy, ich trasy wymagają aktualizacji oraz skorygowania na mapach.
 
Pan Andrzej Purcel powiedział, że konieczne jest wykonanie korekty istniejących szlaków na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wiele z nich powinno rozpoczynać się od parkingów, a nie jak do tej pory od dworców kolejowych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, powiedziała, że obecnie brakuje ścieżek rowerowych, które scalałyby obie gminy. Pani Małgorzata Kaptur przedstawiła również plany dotyczące budowy nowych tras rowerowych na terenie Gminy Mosina. Poinformowała, że w planie budżetu zarezerwowana została kwota na budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wartę.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała, aby korzystając z obecności przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Gminy Mosina pomyśleć nad opracowaniem np. pakietów historycznych, czy przyrodniczych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała ponadto o konieczności współpracy z Gminą Mosina, ze względu na słabo rozwiniętą bazę noclegową na terenie miasta Puszczykowa.            
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że w pierwszej kolejności należy nawiązać współpracę z Gminą Mosina, Wielkopolskim Parkiem Narodowym w celu uporządkowania i uaktualnienia szlaków turystycznych oraz nawiązania ścisłej współpracy w celu wymiany informacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się do przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego o uporządkowanie działki przy ul. Słonecznej.
 
Pan Andrzej Purcel podziękował za uwagę oraz obiecał zajęcie się sprawą. 
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na zniszczone drewniane barierki wzdłuż ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z droga wojewódzka nr 430 Poznań-Mosina.
 
Ze względu na przynależność tego odcinka drogi do Gminy Mosina sprawę przekazano do sprawdzenia przez tamtejsze władze miasta.  
 
Głos zabrał leśniczy z obwodu Osowa Góra Artur Kopczyński, który zasugerował zagospodarowanie oraz wykorzystanie walorów turystycznych rzeki Warty.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie Roman Kolankiewicz wyraził poparcie dla sugestii pana Artura Kopczyńskiego dotyczącej zagospodarowania i wykorzystania walorów rzeki Warty. Pan Roman Kolankiewicz powiedział, że obecnie turystyka wodna jest coraz bardziej popularna, w związku, z czym jest to kierunek, którym powinny podążać gminy.
 
O godz. 17:05 przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka ogłosiła przerwę, która trwała do godz. 17:15.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie stanu przygotowań obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta do sezonu letniego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że miał miejsce przegląd wszystkich placy zabaw na terenie miasta. W piaskownicach wymieniony został piasek, część uszkodzonych sprzętów została wymieniona na nowe. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział również o:
  • stanie realizacji obiektów sportowych na terenie miasta,
  • prowadzonych pracach konserwatorskich na wszystkich Orlikach na terenie miasta,
  • pomalowanych pomostach na przystani na Niwce.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała, kiedy zaczną się pracę na Zakolu Warty w ramach rewitalizacji tego obszaru (projekt Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że trwają prace mające na celu zinwentaryzowanie drzew na terenie Zakola. W ramach projektu zaplanowano montaż budek lęgowych dla ptaków oraz wykonanie nasadzeń i likwidację gatunków roślin inwazyjnych. Zlecenie na wykonanie prac otrzymał pan Krzysztof Paszkowski.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o to, kiedy odświeżone zostanie miejsce na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej do gry w bule. Zasugerował również ożywienie tego terenu poprzez organizację turniejów.
 
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała o plany na zagospodarowanie terenu znajdującego się na końcu ul. Rynek przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną oraz ul. Sportową.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił trzy koncepcje, które pojawiły się na zagospodarowanie tego terenu: zielony kącik z nasadzeniami, ogródek pobliskiej restauracji, lub stworzenie miejsc parkingowych.
 
- oferta atrakcji sportowych.
 
Pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła i omówiła zaplanowane atrakcje sportowe dla dzieci i młodzieży w sezonie letnim 2018 r. (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 3. Omówienie planów związanych z organizacją Dni Puszczykowa 2018.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przedstawiła program obchodów Dni Puszczykowa zaplanowanych w dniach od 9 do 10 czerwca br. (program stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że zaplanowany program obchodów Dni Puszczykowa jest niezwykle urozmaicony, dlatego konieczne jest jego wypromowanie wśród mieszkańców poprzez umieszczenie w lokalnej prasie oraz mediach społecznościowych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się również do Burmistrza Andrzeja Balcerka o uhonorowanie pana Wojciecha Mazurka, zasłużonego organistę parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie, organizatora i inicjatora licznych koncertów organowych laurem Burmistrza Miasta.
 
Pani Joanna Hejnowicz z Referatu Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła atrakcje sportowe zaplanowane podczas Dni Puszczykowa.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała list Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Przemysława Mielocha dotyczący przekazania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia (list oraz projekt uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o zaplanowanych na maj wydarzeniach: „Zielonym do góry", „Olimpiada przedszkolaka" oraz „Korona Polski w Nordic Walking".
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział o konieczności ożywienia Rynku w Puszczykowie np. poprzez zorganizowanie food trucka z lodami.
 
O godz. 18:30 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga