Protokół nr 5/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

OB.0012.4.5.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    17.45
 
Tematy:
  1. Współpraca Centrum Animacji Kultury, Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskich organizacji i stowarzyszeń.
  2. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół.
  3. Dyskusja z dyrektorami szkół na temat regulaminu dotyczącego przyznawania nagród i stypendiów.
  4. Informacja o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
  5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 7 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Głos zabrał mieszkaniec Paweł Sołtysiak, który wyraził zaniepokojenie z otrzymanej informacji o likwidacji boiska do piłki plażowej na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że żadna decyzja o likwidacji boiska nie została podjęta. Ze względu na zaplanowaną realizację budowy pump tracka na terenie miasta konieczne jest ustalenie stosownej lokalizacji, która sprecyzowana zostanie dopiero po opracowaniu wizualizacji zawierającej dokładne wymiary pump tracka.
 
Ad 1. Współpraca Centrum Animacji Kultury, Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz puszczykowskich organizacji i stowarzyszeń.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła założenia oraz wyniki pierwszego z trzech zaplanowanych spotkań z organizacjami pozarządowymi. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła również wyniki ankiety, o której wypełnienie poproszeni zostali uczestnicy spotkania. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła problemy oraz oczekiwania przekazane przez członków organizacji, oraz tematykę kolejnych spotkań.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby informację o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi podać do wiadomości publicznej.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz podziękowała pani Agnieszce Zielińskiej-Adamiak za prace włożoną w organizację spotkań oraz zaangażowanie w realizację założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że ze strony Komisji Edukacji, Kultury i Sportu kilkukrotnie podejmowane były próby nawiązania kontaktu oraz zaangażowania organizacji pozarządowych. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o kolejne informację na temat spotkań.
 
Ad 2. Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół.
 
Ad 4. Informacja o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o wspólne omówienie punktu dotyczącego rekrutacji do puszczykowskich szkół oraz przedstawienie informacji o zainteresowaniu rodziców i uczniów powstającymi klasami sportowymi w puszczykowskich szkołach podstawowych.
 
Inspektor ds. oświaty pani Katarzyna Świniarska przedstawiła etapy oraz terminy rekrutacji do klas pierwszych w puszczykowskich placówkach oświatowych.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała, że do dwóch klas pierwszych zapisanych jest obecnie 50 dzieci, z czego 27 uczniów tworzy klasę sportową. Warunkiem uczęszczania przez dziecko do klasy sportowej jest przeprowadzenie specjalnych badań lekarskich w specjalistycznej przychodni. Pani Ewa Budzyńska dodała, że oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 tworzą dwie grupy po 20 dzieci.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki powiedział, że do dwóch oddziałów przedszkolnych zapisanych zostało 45 dzieci, natomiast do trzech klas pierwszych, w tym jednej o profilu sportowym, uczęszczać będzie 74 uczniów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o liczbę dzieci spoza Puszczykowa, które nie zostały przyjęte do obu szkół.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że ze względu na małe sale w szkole Podstawowej nr 1, do oddziału przedszkolnego nie zostały przyjęte dzieci pięcioletnie, które mogą jeszcze uczęszczać do placówek przedszkolnych.
 
Pan Maciej Kubacki powiedział, że trójka dzieci spoza Puszczykowa nie została przyjęta do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2, ze względu na ich znaczne obłożenie.
 
Ad 3. Dyskusja z dyrektorami szkół na temat regulaminu dotyczącego przyznawania nagród i stypendiów.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przystąpiła do omówienia punktu obrad dotyczącego regulaminu przyznawania nagród i stypendiów. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że ten punkt dyskusji wynika z konieczności ustalenia nowych zasad przyznawania nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Konieczne jest, aby nagrody te przyznawane były adekwatnie do osiągnięć i nakładu pracy uczniów.
 
O godz. 17:15 posiedzenie komisji opuściła radna Elżbieta Czarnecka (obecnych 6 radnych).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz wyraziła zadowolenie ze zwiększającej się corocznie liczby uczniów otrzymujących nagrody przyznawane przez Radę Miasta. Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem do dyrektorów puszczykowskich placówek oświatowych, o to, w jaki sposób sami nagradzają swoich uczniów za wybitne osiągnięcia. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że w przypadku otrzymania nagrody przez dziecko na poziomie szkoły nie byłoby konieczności nagradzania go ponownie, za te same osiągnięcia nagrodą Rady Miasta. Dałoby to możliwość przyznania większej puli nagród dzieciom o szczególnych uzdolnieniach oraz wkładających znacznie więcej pracy i wysiłku w swój sukces.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że statut Szkoły Podstawowej nr 1 określa możliwość przyznania nagrody dla uczniów wyróżniających się wzorowym zachowaniem oraz bardzo dobrymi wynikami w nauczaniu. Dla uczniów ze średnią ocen 6.0 przewidziana jest również nagroda dyrektora szkoły. Pani Ewa Budzyńska zauważyła, że regulamin przyznawania nagród powinien zostać doprecyzowany w taki sposób, aby nagrody przyznawane były nie tylko za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
 
Pan Maciej Kubacki również poinformował o nagrodach przyznawanych w Szkole Podstawowej nr 2 uczniom wyróżniającym się w nauce oraz zachowaniu.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o przygotowanie projektu regulaminu przyznawania nagród z uwzględnieniem zaproponowanych na komisji zmian.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka podziękowała dyrektorom szkół za przybycie.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Maciej Krzyżański zapytał o wstrzymane prace remontowe w willi „Mimoza".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że prace wstrzymane zostały ze względu na działania prowadzone przez konserwatora zabytków, wymagana dokumentacja została jednak dostarczona w związku, z czym prace powinny ruszyć niebawem.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę, że ze względu na wjeżdżające na teren PKP samochody, fragment ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja może ulec zniszczeniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ze środków z budżetu miasta wykonane zostaną prawdopodobnie słupki zabezpieczające teren ścieżki rowerowej.  
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o informacje e-mailem od skarbnika Piotra Łoździna, w przypadku, kiedy zmiany w uchwale dotyczącej budżetu miasta związane są z kompetencjami komisji.
 
O godz. 17:45 przewodnicząca Małgorzata Szczotka zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga