Protokół nr 6/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

 
OB.0012.4.6.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    18:20
 
Tematy:
  1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
  2. Inwestycje sfinansowane przez Miasto w puszczykowskich przedszkolach.
  3. Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Miasto w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
  5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji oraz zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. głównie w zakresie działania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: dział 801 - Oświata i Wychowanie - dochody wykonane w 97,77% planu oraz dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -dochody wykonane w 96,22% planu. Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o pytania do sprawozdania z wykonania budżetu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego wydatki w dziale 630 - Turystyka wykonane zostały tylko w 83,79% planu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ze względu na małe zaplanowane kwoty w tym dziale, każde niezrealizowane 1.000 zł powoduje procentowy spadek wykonania. Główne wydatki w tym dziale obejmują zakup energii - 8.557,85 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o system informacyjny SIMIS.pl.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że jest to system zapewniający komunikację mieszkańców z Urzędem Miejskim oraz innymi instytucjami. Ma on na celu informowanie mieszkańców o różnych zdarzeniach.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powiedziała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok była pozytywna. Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta, który został zaopiniowane pozytywnie.
 
Ad 2. Inwestycje sfinansowane przez Miasto w puszczykowskich przedszkolach.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poprosiła o przedstawienie inwestycji zrealizowanych w przedszkolach należących do miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w budynku niepublicznego przedszkola nr 3 „Leśni Przyjaciele" zaplanowana została inwestycja modernizacji instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników, ale bez wymiany pieca. W budynku niepublicznego przedszkola „Chatka Puchatka" zaplanowana jest wymiana pieca centralnego ogrzewania.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o możliwość modernizacji lub wymiany elementów na placu zabaw w przedszkolu „Leśni Przyjaciele" przy ul. Przyszkolnej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że place zabaw na terenie przedszkoli pozostają w gestii dyrektorów placówek.
 
Ad 3. Wykaz zajęć dodatkowych finansowanych przez Miasto w poszczególnych szkołach i przedszkolach.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poinformowała o przygotowanym przez inspektor ds. oświaty panią Katarzynę Świniarską zestawieniu zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć dodatkowych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz puszczykowskich przedszkolach.
 
Członkowie komisji wyrazili satysfakcję z tak licznie prowadzonych przez placówki oświatowe na terenie miasta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka zaproponowała zmianę zapisu pkt.I.6. Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w celu jasnego uregulowania zasad przyznawania nagród.
 
Członkowie komisji ustalili, że pkt.I.6. Regulaminu otrzyma brzmienie: „Kapituła może przyznać nagrodę za inne wybitne osiągnięcia o charakterze ponadlokalnym, niewymienione w punktach 4 i 5. Nie mogą one wynikać jedynie z wzorowej postawy uczniowskiej i celujących wyników w nauce."

Ad 5. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała propozycje graficzne na logo Miasta Puszczykowa (przedstawione koncepcje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Członkowie komisji przedstawili swoje uwagi do zaprezentowanych projektów oraz wyrazili poparcie dla wariantu I oraz III ze skoncentrowaniem się na zmianie kolorystyki w wariancie I.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprosiła wszystkich na 29 czerwca br. na godz. 18.00 na przystań kajakową na Niwce na Wielki Flis Niepodległości.
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka o godz. 18:20 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga