Protokół nr 7/2018 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna

 

OB.0012.4.7.2018
 
Godz. rozpoczęcia:     16:05
Godz. zakończenia:    18:00

 

Tematy:
  1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia w naszym mieście.
  2. Sprawozdanie z realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w pierwszym półroczu 2018 r.
  3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018 r.
  4. Sprawy bieżące:
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, wtym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja,
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka powitała gości i radnych; obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Doroty Łuczak-Dydowicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia w naszym mieście.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła plan obchodów, poinformowała też, że trwają prace związane z tabliczkami nagrobnymi powstańców, a także oceną prac konkursowych.
 
Ad 2. Sprawozdanie z realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w pierwszym półroczu 2018 r.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński, w zastępstwie Joanny Hejnowicz, przedstawił sprawozdanie z zakresu imprez sportowych
Ponadto wiceburmistrz poinformował, że na terenie sportowym przy ul. Kościelnej oddano do użytku plac do zajęć jogi oraz stanowisko pergolowe.
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że podczas spotkania stowarzyszeń działających na terenie miasta ustalono, że 16 września odbędzie się Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata, podczas którego stowarzyszenia i organizację będą prezentować swoją działalność a Stowarzyszenie Puszczykowo-Chateaugiron będzie propagować grę w Boule.
 
Ad. 3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018 r.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że jest to bardzo obszerny temat, który zahacza o prace wszystkich referatów urzędu a także krótko omówiła kierunki aktualnych prac m.in. dofinansowanie projektów, rozwój działań społecznych, zieleń miejska, montaż czujników jakości powietrza, ponadto zwiększenie budżetu obywatelskiego, konsultacje dotyczące logo, rewitalizacja domu nauczyciela, budowa domu komunalnego, realizacja inwestycji.
Ponadto Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że urząd marszałkowski, do kwoty 10 tys. zł, dofinansowuje powstańcze murale, wnioski można składać do 31 sierpnia, ale gotowy musi być projekt, a w tak krótkim czasie mogą go wykonać tylko trzy firmy, oraz mieszkaniec Puszczykowa, który zajmował się malunkami w szkole podstawowej nr 2.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka o godzinie 17:05 ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 17:20.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że kwotę budżetu zwiększono do 250 tys. zł, ponadto zniesiono granicę wieku dla osób mogących głosować.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • Uchwała zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, wtym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że żłobek, który złożył wniosek o dofinansowanie, obecnie pobiera niskie opłaty od rodziców w związku z dofinansowaniem, jakie uzyskał z unii. Po ustaniu projektu, odpłatność musiałaby wielokrotnie wzrosnąć, w związku z powyższym dyrektor wnioskuje o dopłatę. Skarbnik dodał, że dotacją w wysokości 200 zł na dziecko, objętych byłoby 47 dzieci, koszt dla miasta to 120 tys. zł rocznie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały RadyMiasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Pracownik ds. Oświaty Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że zmiana uchwały jest konieczna w następstwie zmian w ustawie dotyczącej pensjum. konieczność uchwały w tym punkcie.
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymuję się" - 0 głosów.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka poruszyła temat kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim i odczytała list z wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że podjęto działania zmierzające do porozumienia z Gminą Komorniki i przyjęcia na najbliższej sesji uchwały o współdziałaniu w sprawie prowadzenia kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Szczotka odczytała wniosek o laur Puszczykowa dla pana Wojciecha Mazurek, który złożyła.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o remont budynku „Mimozy", ponadto wniósł o zwrócenie uwagi powiatowi w sprawie placu przy ulicy Żupańskiego o jego odświeżenie, zgłosił także dewastację tablicy na ścieżce na wysokości ulicy Cienistej i poprosił o interwencję w tej sprawie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował o bieżących ustaleniach dotyczących remontu budynku „Mimozy".
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia prac na kwiecień 2019, co wiąże się z przesunięciem w budżecie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że konieczne będzie podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na bieżące utrzymanie czystości na terenie sportowym przy ul. Kościelnej w weekendy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że za utrzymanie porządku w godzinach jego obecności odpowiedzialny jest gospodarz obiektu.
 
O godzinie 18:00 przewodnicząca komisji Małgorzata Szczotka zamknęła posiedzenie.
 
protokolant
/-/ Katarzyna Szykulska