2019

Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    19:18
                                       
Temat:
Komisja spotkała się o godzinie 16:00 na ul. Sportowej.
 1. Spotkanie w „Sportotece” w celu omówienia możliwości współpracy dotyczącej wykorzystania w sezonie jesienno-zimowym krytego boiska piłkarskiego oraz lodowiska.
Od godziny 17:00 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Miasta Puszczykowa.
 3. Dyskusja na temat puszczykowskiego budżetu obywatelskiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska przedstawiła podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Omówiła poszczególne aspekty funkcjonowania szkoły w tym dane dotyczące liczby nauczycieli oraz awansów zawodowych, jakie uzyskali w tym roku szkolnym. Pani Ewa Budzyńska wymieniła również kółka zainteresowań prowadzone przez nauczycieli, w których uczestniczyli uczniowie szkoły. Ponadto pani dyrektor wspomniała o nowych warunkach, w jakich pracują obecnie oddziały nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3), zajęcia prowadzone są bowiem w budynku tzw. „starej szkoły”, która została przystosowana do nowych okoliczności.
Pani Ewa Budzyńska przedstawiła konkursy organizowane przez szkołę, Urząd Miejski oraz wojewódzkie w których udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki omówił podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2. Przedstawił liczbę uczniów uczęszczających do szkoły w tym roku szkolnym oraz działania i programy w jakich uczestniczyli. Pan wicedyrektor wspomniał także o owocnej współpracy z Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury oraz zajęciach przez nią prowadzonych w których uczestniczyły dzieci.
 
Radna Maria Michałowska zapytała dyrektorów szkół, czy nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach szkolnych są zatrudnieni również na innych etatach oraz, czy za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 pobierane są już opłaty.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że etaty w świetlicy są łączone z innymi ze względu na braki kadrowe.
 
Pan Maciej Kubacki wyjaśnił, że w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonują oddzielne świetlice dla oddziałów przedszkolnych i szkolnych, w których zatrudnieni są nauczyciele na pełen etat. W kwestii wynajmu sali gimnastycznej decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z zapytaniem do pani Ewy Budzyńskiej, czy ma jakieś uwagi odnośnie funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz boiska lekkoatletycznego.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że wszystkie opinie oraz uwagi dotyczące funkcjonowania tych obiektów są zgłaszane na bieżąco.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w trakcie realizacji modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 pojawiło się sporo problemów technicznych związanych z wymianą podłóg, czy koniecznością naprawy przeciekającego sufitu. Wiceburmistrz powiedział, że wszystkie dodatkowe prace spowodowały, że koszt inwestycji był znacznie wyższy niż zaplanowano.  
 
Radny Filip Ryglewicz podjął kwestię bezpieczeństwa dzieci w szkołach oraz zapytał, czy w placówkach zamontowany został monitoring. Radny poruszył również temat współpracy ze Strażą Miejską oraz policją w Puszczykowie w zakresie kontroli Orlików oraz pumptracka na ul. Nowe Osiedle.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że monitoring w budynku szkoły zamontowany został w okresie wakacyjnym, zlokalizowany został w taki sposób, aby skutecznie kontrolować sytuację w budynku. W kwestii kontaktu młodzieży z narkotykami pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że każde zgłoszenie należy traktować poważanie, informować o wszystkim rodziców oraz podejmować z nimi współpracę w tym zakresie.
 
Pan Maciej Kubacki powiedział, że w szkole zamontowane są kamery, które pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, wielokrotnie pozwoliły one wykryć sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami.
Pan Maciej Kubacki dodał, że szkoła jest w trakcie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy jest możliwość reaktywacji w szkole salki upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie, gdyż szkoła dysponuje wieloma ciekawymi zbiorami na ten temat.
 
Pan Maciej Kubacki wyjaśnił, że w związku z rocznicą Powstania Wielkopolskiego w szkole na stałe przygotowane jest miejsce wystawowe w salce historycznej.
 
O godzinie 18:50 Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:55.
 
Ad 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała, że ustawowy termin przekazania sprawozdania z realizacji zadań oświatowych upływa 31 października br., do tego dnia zostanie ono przekazane wszystkim radnym.
 
Ad 3. Dyskusja na temat puszczykowskiego budżetu obywatelskiego.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła harmonogram prac oraz procedurę związaną z głosowaniem na puszczykowski budżet obywatelski. Poinformowała również o zmianach, które wprowadzone zostały do uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy dla osób biorących udział w głosowaniu na puszczykowski budżet obywatelski przewidziane zostały nagrody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że procedura związania z ustanowieniem nagród wiąże się z wypełnieniem licznych formalności w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców chciałoby, aby podzielić budżet obywatelski na mniejsze kwoty i tym samym umożliwić realizację również mniejszych inwestycji.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że wymagałoby to tylko zmiany regulaminu głosowania.
 
Radna Barbara Kamińska wyraziła poparcie dla koncepcji podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że w obwiązującej formule budżetu obywatelskiego, więcej jest osób przegranych niż wygranych, dlatego może warto byłoby zastanowić się nad jego zmianą.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował na członka  Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych radnego Mariusza Frąckowiaka jako przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 6. Sprawy bieżące
Radny Piotr Płóciennik w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował o wynikach rozmów, które przeprowadził z mieszkańcami na temat nadania nazwy ich ulicy. Zgodnie z ich wolą ulica powinna otrzymać nazwę Henryka Sienkiewicza.
 
O godzinie 19:18 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:03
Godz. zakończenia:    19:18
                                       
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 2. Spotkanie z przedstawicielami BM CAK w sprawie podsumowania finansowego i organizacyjnego Dni Puszczykowa.
 3. Oferta kulturalna i sportowa na drugą połowę 2019 roku.
 4. Komunikacja miasta z mieszkańcami (Facebook, YouTube, kronika filmowa, aplikacje, banery, plakaty, kalendarz wydarzeń etc.).
 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały, w którym zaproponowano następujące nazwy ulicy: Spacerowa, Henryka Sienkiewicza lub Bernarda Chrzanowskiego.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że najlepszą propozycją jest ul. Bernarda Chrzanowskiego, gdyż w pobliżu znajdują się również ulice innych znanych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska dodała, że znaczący wpływ na decyzję o nadaniu nazwy ulicy powinni mieć jej mieszkańcy.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował, że w ramach pełnionej funkcji radnego może udać się do mieszkańców w celu zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że przychyla się do tego, że zdanie mieszkańców jest w tej kwestii najważniejsze.
 
Głos zabrał mieszkaniec Piotr Krzyżański, który przedstawił postać Bernarda Chrzanowskiego oraz dodał, że uzasadnionym byłoby właśnie w taki sposób uhonorowanie jego osoby.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że decyzja zostanie podjęta przez Radę Miasta po przeprowadzonych z mieszkańcami ulicy konsultacjach w tej sprawie.
 
Ad 2. Spotkanie z przedstawicielami BM CAK w sprawie podsumowania finansowego i organizacyjnego Dni Puszczykowa.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zestawienie kosztów organizacji Dni Puszczykowa. Poprosiła również o opinię na temat tego wydarzenia.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o koszty związane z organizacja wydarzeń sportowych w ramach Dni Puszczykowa. Radny dopytał również o koszty ujętej w zestawieniu obsługi technicznej imprezy oraz wyraził swoją wątpliwość co do kwestii organizacji tak drogich koncertów.
 
Pani Beata Witczak udzieliła odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniając, że sportową częścią obchodów Dni Puszczykowa zajmuje się inspektor ds. sportu pani Joanna Hejnowicz. W kwestii organizacji i wyboru wykonawców, decyzja została podjęta w uzgodnieniu z Radą Miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zawrócił uwagę na konieczność umieszczenia banneru z logo Puszczykowa na scenie w widocznym dla wszystkich miejscu. Ponadto radny zaproponował, aby nakłonić do większego zaangażowania w Dni Puszczykowa organizacje pozarządowe. Zasugerował również ustawienie w przyszłości tzw. ścianki sponsorskiej, zamiast banerów reklamowych umieszczanych na ogrodzeniu boiska. Radny Mariusz Frąckowiak podkreślił konieczność wyeksponowania sponsorów Dni Puszczykowa.  
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że logo Miasta Puszczykowa pojawiało się na scenie w momencie, kiedy nikt nie występował, w innym przypadku zakłócałoby to występy artystów. W kwestii organizacji pozarządowych ich działania nadzoruje pracownik Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że organizacje pozarządowe czynnie uczestniczą w przygotowaniu sportowych Dni Puszczykowa, ponadto wyjaśniła, że wiele z nich nie ma możliwości zaprezentowania prowadzonej przez siebie działalności.
 
Radni zastanawiali się nad możliwością przełożenia terminu Dni Puszczykowa na wrzesień, ze względu na znaczną liczbę wydarzeń i imprez organizowanych w miesiącu czerwcu również przez gminy sąsiednie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie w ramach Dni Puszczykowa turnieju artystów estrady w tenisie ziemnym. Radny nawiązał również do swoich poprzednich sugestii powstania w Puszczykowie tzw. alei gwiazd. 
 
Radni poruszyli kwestię szerszego zaangażowania w organizację Dni Puszczykowa organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta. Zwrócono uwagę na konieczność poprawy komunikacji pomiędzy Urzędem Miejskim w Puszczykowie a organizacjami.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zwrócono się z prośbą o wydelegowanie jednej osoby do kontaktu z Urzędem Miejskim.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na konieczność dopilnowania w przyszłości sposobu zamocowania tzw. dmuchańców dla dzieci, które rozstawiane są podczas Dni Puszczykowa.
 
Członkowie komisji złożyli wniosek o przeanalizowanie propozycji przełożenia organizacji Dni Puszczykowa na miesiąc wrzesień.
 
Ad 3. Oferta kulturalna i sportowa na drugą połowę 2019 roku.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła ofertę kulturalną dla mieszkańców, która została zaplanowana na drugą połowę 2019 r. Pani Beata Witczak omówiła również zaplanowane warsztaty, które prowadzone będą dla mieszkańców miasta.
 
Kierownik hali widowiskowo-sportowej Przemysław Hejnowicz przedstawił wydarzenia oraz zajęcia sportowe zaplanowane na drugą połowę 2019 r., które odbywać się będą na hali widowiskowo-sportowej. Ponadto dodał, że ze względu na liczne zgłoszenia chęci wynajmu hali przez stowarzyszenia oraz osoby prywatne, trwają prace nad ustaleniem grafiku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie została już ukończona oraz, czy ustalono już kwoty jej wynajmu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że 1 września sala będzie gotowa do oddania, kwoty jej wynajmu nie zostały jeszcze ustalone. Zgodnie z obowiązująca uchwałą Rady Miasta Puszczykowa mieszkańcy korzystają z niej za darmo.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz zaprezentowała kalendarium wydarzeń sportowych zaplanowanych na drugą połowę 2019 r.
 
Ad 4. Komunikacja miasta z mieszkańcami (Facebook, YouTube, kronika filmowa, aplikacje, banery, plakaty, kalendarz wydarzeń etc.).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o przedstawienie zasięgów poszczególnych mediów społecznościowych poprzez które mieszkańcy są informowani o wydarzeniach.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła dane dotyczące liczby osób odwiedzających stronę internetową miasta, jak wyjaśniła strona administrowana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego, najważniejsze informacje umieszczane są w ten sposób, aby znajdowały się zawsze na pierwszym planie. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła również dane dotyczące liczby osób odwiedzających oraz obserwujących serwis społecznościowy Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kanały informacyjne poprzez które mieszkańcy mają możliwość zasięgnąć wiadomości o organizowanych na terenie miasta wydarzeniach oraz imprezach.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na konieczność umieszczenia informacji w „Echu Puszczykowa” o możliwości pobrania przez mieszkańców aplikacji mobilnej informującej między innymi o planowanych wydarzeniach na terenie miasta.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na problem pustego tzw. „Zielonego Targu” w Puszczykowie, zapytał również, jakie prace zostały zaplanowane na terenie Zakola Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ustalone zostały stawki dzierżawy powierzchni na tzw. „Zielonym Targu”, nie ma możliwości jednak zmuszenia nikogo do wystawienia się z towarem.
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kiedy ukończony zostanie remont willi „Mimoza” oraz kiedy rozpoczną się prace na Zakolu Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w willi „Mimoza” trwają odbiory prowadzone przez Straż Pożarną oraz Powiatową Inspekcję Sanitarną, oficjalne otwarcie zaplanowane zostało na 1 września br. W kwestii terenu Zakola Warty wiceburmistrz wyjaśnił, że zostanie ogłoszony przetarg na jego zagospodarowanie.
 
O godzinie 19:18 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
                                       
Temat:
1. Przygotowanie Puszczykowa do sezonu letniego:
 • Punkt EkoInfo (informacje o działalności, aplikacja Puszczykowo energia ciszy, promocja szlaków pieszych na terenie miasta, współpraca z PLOT-em, edukacja ekologiczna),
 • szlak Letniska Puszczykowo i szlak Pereł Architektury,
 • turystyka rowerowa na terenie Puszczykowa (trasy i ścieżki rowerowe na terenie miasta, infrastruktura rowerowa, perspektywy rozwojowe np. nowe stojaki, punkt naprawy rowerów, rowery miejskie),
 • organizacja kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - informacje,
 • perspektywa organizacji plaży miejskiej.
2. Dni Puszczykowa 2019 r. - podsumowanie.
3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
7. Ścieżka spacerowo-edukacyjna w Puszczykowie - dyskusja.
8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie Puszczykowa do sezonu letniego:
 • Punkt EkoInfo (informacje o działalności, aplikacja Puszczykowo energia ciszy, promocja szlaków pieszych na terenie miasta, współpraca z PLOT-em, edukacja ekologiczna),
 • szlak Letniska Puszczykowo i szlak Pereł Architektury,
 • turystyka rowerowa na terenie Puszczykowa (trasy i ścieżki rowerowe na terenie miasta, infrastruktura rowerowa, perspektywy rozwojowe np. nowe stojaki, punkt naprawy rowerów, rowery miejskie),
 • organizacja kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - informacje,
 • perspektywa organizacji plaży miejskiej.
Pani Anna Polaszczyk z Centrum „EkoInfo" przedstawiła informacje na temat aplikacji „Puszczykowo - energia ciszy", która uzupełniona zostanie o nowe zdjęcia. W przygotowaniu jest również nowa szczegółowa mapa zawierająca szlaki turystyczne i rowerowe.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o kosztorys oznakowania szlaków turystycznych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zwrócił się z prośbą o ich ujednolicenie z tabliczkami znajdującymi się na rondach na terenie miasta. Ponadto przewodniczący zapytał o zajęcia ekologiczne prowadzone w puszczykowskich placówkach oświatowych.
 
Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała, że zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone są w puszczykowskich przedszkolach dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Pani Anna Polaszczyk poinformowała, że do wszystkich przedszkoli wysyłane są informacje zachęcające do wzięcia udziału w tego typu zajęciach.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informacje odnośnie organizacji kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminą Komorniki a Miastem Puszczykowo dotyczące prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim. Zgodnie z jego treścią, kąpielisko będzie funkcjonowało w okresie letnim, zapewniona będzie również opieka ratownika.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył temat ścieżek rowerowych funkcjonujących na terenie miasta oraz dopytał o możliwość ich zintegrowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że rozmawiał w tej sprawie z kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliną Stempniak, gdyż istniejące na terenie miasta ścieżki rowerowe w znacznej większości nie spełniają wymaganych norm, dlatego konieczna będzie ich likwidacja.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na terenie Zakola Warty planowane jest zlokalizowanie plaży miejskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że miasto jest w trakcie realizacji projektu „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", w którym wyznaczona została między innymi plaża miejska.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował konieczność nagłośnienia informacji odnośnie otwarcia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim, zwłaszcza, że jego funkcjonowanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że informacja o funkcjonowaniu kąpieliska pojawia się zawsze w lokalnej prasie.
 
Ad 2. Dni Puszczykowa 2019 r. - podsumowanie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański z uwagi na nieobecność przedstawicielek Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury dokonał podsumowania „Dni Puszczykowa". Przewodniczący komisji zauważył, że wydarzenie to było niezwykle udane, poprosił aby w przyszłości zwrócić uwagę na kwestię przymocowania oraz zabezpieczenia tzw. dmuchańców przed gwałtownymi podmuchami wiatru.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o podsumowanie wydarzeń sportowych, które odbyły się podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa".
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła oraz podsumowała sportowe wydarzenia, które towarzyszyły obchodom „Dni Puszczykowa", które trwały już od 12 maja br.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość, aby podczas kolejnych „Dni Puszczykowa" logo miasta pojawiło się w pobliżu sceny w widocznym dla wszystkich zebranych miejscu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że logo miasta z hasłem „Naładuj życiowe akumulatory" wyświetlane było na scenie do momentu występu Kayah. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że w punkcie informacji turystycznej, który powstanie w budynku willi „Mimoza" zaplanowane jest wygospodarowanie miejsca na pamiątki i gadżety dla odwiedzających Miasto Puszczykowo turystów.
 
Radny Mariusz Frąckowiak ponownie nawiązał do konieczności szerokiego promowania takiego wydarzenia jak „Dni Puszczykowa" również poza terenem Miasta Puszczykowa. Radny Mariusz Frąckowiak wyraził również swoje zaniepokojenie faktem małego udziału organizacji pozarządowych w „Dniach Puszczykowa". Jak dodał warto zastanowić się na sposobami ich zachęcenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 
Radna Maria Michałowska zauważyła, że miesiąc przed planowaną imprezą powinno zostać zorganizowane wspólne spotkanie informacyjne ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że organizacje pozarządowe zawsze są zapraszane do czynnego uczestniczenia w „Dniach Puszczykowa", nie wszystkie mają jednak co zaprezentować na swoich stoiskach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że co roku „Dni Puszczykowa" organizowane są na coraz wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Problemem jest natomiast kwestia organizacji gastronomii, gdyż lokalne restauracje nie chcą się włączać a oferta gastronomiczna food trucków jest dość droga. Wiceburmistrz podkreślił, że pomimo niesprzyjającej pogody, impreza była niezwykle udana, wypracowany został system, który się sprawdza i przyciąga mieszkańców do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w przygotowaniu sportowych wydarzeń podczas „Dni Puszczykowa".
 
Ad 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jak przedstawia się kwestia dotacji na dzieci spoza Puszczykowa uczęszczających do puszczykowskich przedszkoli.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że na terenie Miasta Puszczykowa funkcjonują przedszkola niepubliczne oraz jedno publiczne prowadzone przez osobę prywatną. Z uwagi na brak przedszkola publicznego stawki na jedno dziecko obliczane są na podstawie kwot obowiązujących w najbliższym dla gminy funkcjonującym przedszkolu publicznym, czyli dla Miasta Puszczykowa w Luboniu.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w do puszczykowskich przedszkoli uczęszcza znaczna liczba dzieci spoza naszej gminy, w takim przypadku miasto występuje do gminy właściwej o zwrot kosztów ponoszonych na dziecko. Jak podkreślił skarbnik Piotr Łoździn subwencja oświatowa pokrywa tylko niewielką część funkcjonowania przedszkola (1 miesiąc) reszta wydatków pokrywana jest z budżetu miasta. +
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jakie dochody z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej wpłynęły do budżetu miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że hala widowiskowo-sportowa znajduje się w zarządzie Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury oraz przedstawił kwoty, jakie wpłynęły do budżetu z tytułu wynajmu sali widowiskowo-sportowej, sali konferencyjnej oraz sali do ćwiczeń.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, które zostały zadane przez mieszkańca podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
 1. czy środki z dotacji z Unii Europejskiej, które nie wpłynęły do końca 2018 roku przepadną, czy zostaną przeniesione na rok kolejny,
 2. dlaczego wzrosło zadłużenie miasta, które zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 roku było wyższe niż na koniec 2017 roku o kwotę 2,5 mln zł.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, na pierwsze pytanie informując, że w przypadku środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej, nigdy nie ma gwarancji, w jakim terminie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski. Ze względu na konieczność weryfikacji wniosków, nie jest on zobowiązany żadnymi terminami. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że zadania objęte dofinansowaniem zostały zrealizowane, wnioski o płatność złożone, środki zostaną na pewno przekazane do budżetu miasta. Odpowiadając na drugie pytanie, skarbnik poinformował, że zadłużenie w budżecie miasta wzrosło o taka kwotę, jaka została zaplanowana i uchwalona przez Radę Miasta Puszczykowa. Burmistrz Miasta wykonał budżet, w taki sposób, w jaki został do tego zobowiązany. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zadłużenie miasta wzrosło pierwszy raz od 2010 roku, spowodowane jest to między innymi przeznaczeniem z budżetu miasta 17 mln zł na inwestycje oraz koniecznością wyłożenia znacznych kwot na wkład własny niezbędny przy realizacji projektów unijnych. Bez tego nie byłoby możliwości otrzymania np. dofinansowania na budowę ul. Szpitalnej, realizację projektu na Zakolu Warty, czy rewitalizację willi „Mimoza".
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok. (druk nr 95).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok. (druk nr 95).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. (druk nr 92).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. (druk nr 92).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa informując, że w załączniku do uchwały przyjętej na poprzedniej sesji Rady Miasta pojawił się błąd, polegający na wpisaniu kwoty dofinansowania dla jednego z podmiotów w wysokości 100% kosztów.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 7. Ścieżka spacerowo-edukacyjna w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył temat ścieżki rowerowej przez las do ul. Chrobrego znajdującej się w zarządzie miasta. Ze względu na zły stan techniczny elementów drewnianych znajdujących się wzdłuż trasy rowerowej zwrócił się z prośba o ich zabezpieczenie  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski wystosuje prośbę do firmy, która wykonała elementy drewniane wzdłuż ścieżki rowerowej o przedstawienie kosztorysu ich naprawy. Wiceburmistrz podkreślił, że uszkodzone części zostaną usunięte, aby nie stwarzały zagrożenia dla korzystających.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przypomniał o rozmowach dotyczących przeznaczenia schronu na ul. Przecznica oraz zapytał, czy przyszła już odpowiedz od Wojewody Wielkopolskiego na ten temat.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ma decyzji Wojewody Wielkopolskiego odnośnie zmian przeznaczenia schronu w Puszczykowie, został on przekazany na cele związane z zarządzaniem kryzysowym i póki co jego wykorzystanie nie uległo zmianie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o poinformowanie członków komisji w przypadku otrzymania stosownej odpowiedzi od Wojewody Wielkopolskiego.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy zapadły już decyzje w sprawie placu zabaw na ul. Przecznica oraz zaproponowała rozważenie powstania nowego placu zabaw na działce znajdującej się na końcu ul. Klasztornej.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że działka na ul. Klasztornej przeznaczona została na sprzedaż. Plac zabaw na ul. Przecznica wykorzystywany jest głównie przez mieszkańców znajdującego się tam domu komunalnego, być może jego ewentualna rozbudowa oraz modernizacja przyczyniłaby się do jego szerszego wykorzystania.
 
Radna Barbara Kamińska poparła ideę rozbudowania i ponownego zagospodarowania placu zabaw na ul. Przecznica. 
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o niezagospodarowany teren na ul. Zygmunta Janaszka za zabudowaniami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obecnie droga nie stanowi ciągu komunikacyjnego, dlatego miasto nie ponosi znacznych kosztów związanych z jej utrzymaniem.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przekazał informację o wiadomości, jaką otrzymał od przedstawicieli grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 odnośnie przyznania ewentualnej rekompensaty za utracone podczas strajku wynagrodzenie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jedyną możliwością przyznania takiej rekompensaty, jest zmiana uchwały w sprawie przyznawania nagród nauczycielom.
 
O godzinie 18:30 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 
 

Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:07
Godz. zakończenia:    19:06
                                       
Temat:
1. Spotkanie z właścicielami willi Jadwinówka.
2. Współpraca Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi:
 • prezentacja organizacji współpracujących z miastem,
 • informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
3. Stypendia oraz Nagroda Rady Miasta. Omówienie zasad przyznawania dla każdego rodzaju.
4. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do  sezonu letniego:
 • teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej,
 • orliki,
 • przystań kajakowa,
 • korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2,
 • oferta atrakcji sportowych,
 • inwestycje.
5. Przygotowanie i inwestycje w place zabaw na terenie Miasta Puszczykowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z właścicielami willi Jadwinówka.
Pan Henryk Stępniak omówił etapy prac remontowych prowadzonych w willi Jadwinówka oraz przedstawił zdjęcia dokumentujące stan willi przed i w trakcie prowadzonych prac. Pan Henryk Stępniak powiedział, że przed przystąpieniem do prac konieczne było wykonanie projektu architektonicznego oraz programu konserwatorskiego, przeprowadzone zostały również badania geotechniczne gruntu. Ponadto Pan Henryk Stępniak poinformował, że cała sporządzona dokumentacja została przekazana konserwatorowi zabytków, który wydał zgodę na prowadzenie prac remontowych. Dalsze prace zostały wstrzymane z uwagi na brak zgody Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które zarzuciło, że prowadzone prace mają na celu rozbudowę budynku.
Właściciele willi zwrócili się z prośbą do władz miasta o wsparcie ich w działaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na dalsze prace ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Prowadzenie ich jest konieczne ze względu na zły stan pokrycia dachowego budynku.
 
O godzinie 17:20 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki jest przewidziany termin zakończenie prac remontowych.
 
Pan Henryk Stępniak odpowiedział, że w obecnym roku chcieliby wykonać naprawę dachu oraz wzmocnić konstrukcję budynku. Zakładany okres na zakończenie prac to 5 lat. Pan Henryk Stępniak dodał, że sporo prac remontowych chciałby wykonać sam.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ma nadzieję, że komisja wyrazi swoje poparcie dla działań prowadzonych przez właścicieli willi Mimoza i sformułuje wniosek w przedmiotowej sprawie, który będzie można przekazać do Starostwa Powiatowego. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że ma nadzieję, że budynek ten stanie się wizytówką miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że skieruje do Burmistrza Miasta pismo z prośbą o udzielenie pomocy właścicielom willi Jadwinówka w dążeniu do kontynuowania prac remontowych.
 
Ad 2. Współpraca Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (prezentacja organizacji współpracujących z miastem, informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych).
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy co roku wzrasta zainteresowanie organizacji pozarządowych dofinansowaniem.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że wzrastają kwoty o jakie wnioskują organizacje pozarządowe, pojawiają się również nowe zadania, większość jest jednak co roku powielana.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile organizacji współpracuje na stałe z miastem.
 
Pani Katarzyna Nowek-Śronek odpowiedziała, że 16 organizacji podpisało umowy z miastem.
 
Na prośbę przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła poszczególne organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Puszczykowa oraz omówiła zadania przez nich realizowane dla mieszkańców miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w tym roku kontynuowany będzie również piknik dla wszystkich organizacji pozarządowych na zakończenie lata.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że organizacja pikniku zaplanowana jest na wrzesień.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kto jest członkiem kapituły oceniającej i przyznającej dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że kapitułę powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta, wcześniej wysyłane są wiadomości do organizacji pozarządowych z prośbą o wyznaczenie swoich przedstawicieli. Członkowie kapituły przyznają konkretne punkty zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że punktacja jest ściśle określona za poszczególne kryteria, wymagane jest uzyskanie 60% punktów aby komisja mogła rekomendować wniosek o przyznanie dotacji Burmistrzowi Miasta. 
 
Ad 3. Stypendia oraz Nagroda Rady Miasta. Omówienie zasad przyznawania dla każdego rodzaju.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił poszczególne nagrody oraz stypendia przyznawane przez Radę Miasta oraz poinformował o terminach składania wniosków.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że problemem jest znalezienie jakichkolwiek informacji na temat nagród i stypendiów na stronie internetowej miasta. W związku z powyższym poprosił o zamieszczenie szczegółowych informacji na ten temat na stronie internetowej oraz w „Echu Puszczykowa".
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował aby powrócić do organizacji bali sportowców, gdyż stanowiły one bardzo dobrą formę ich uhonorowania.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował powierzenie organizacji takiej imprezy jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla tego pomysłu ze względu na liczne grono sportowców z Puszczykowa odnoszących znaczące sukcesy.
 
Ad 4. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego (teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej, orliki, przystań kajakowa, korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2, oferta atrakcji sportowych, inwestycje).
 
Ad 5. Przygotowanie i inwestycje w place zabaw na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła i omówiła prace inwestycyjne toczące się na terenach sportowo rekreacyjnych oraz placach zabaw na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej powstanie boisko do siatkówki oraz, czy planowane jest szersze wykorzystanie miejsca do gry w boule.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że budowa boiska do siatkówki nie była planowana na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Jedyną planowaną inwestycją na tym terenie jest instalacja monitoringu. Miejsce do gry w boule może zostać wykorzystane do przeprowadzenia rozgrywek w Mölkky.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy piasek uzupełniany w piaskownicach na placach zabaw posiada atest oraz, czy istnieje możliwość przykrywania piaskownic.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że zanotuje zgłoszone uwagi.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji o możliwościach zwiększenia liczby prysznicy na orlikach na terenie miasta.
 
Na prośbę przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego pani Joanna Hejnowicz omówiła również zaplanowane inwestycje, które będą realizowane na placach zabaw na terenie miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy planowana jest budowa profesjonalnego boiska do siatkówki na terenie miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że po zakończeniu projektu realizowanego na terenie Zakola Warty będzie można pomyśleć o lokalizacji w tym miejscu takiego boiska.  
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku informując, że projekt uchwały nie wprowadza zmian w granicach obwodów szkół, ujednolica natomiast nazwy ulic zgodnie z rejestrem Teryt.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady  Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo informując ze projekt uchwały jest konsekwencją wielu zmian ustawy o systemie oświaty. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz Zarządu Oddziału ZNP w Puszczykowie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec pan Bronisław Frankowski zapytał o możliwość zlokalizowania na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej parku linowo-hakowego dla dzieci i młodzieży.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że drzewa rosnące na terenie sportowo-rekreacyjnym nie
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zlokalizowanie na tym terenie tyrolki.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy władze miasta posiadają już jakieś informacje odnośnie kwestii wynagrodzenia dla nauczycieli za okres strajku.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział  że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres strajku nie przysługuje nauczycielom wynagrodzenie. Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że nie dysponuje szczegółowymi informacjami na ten temat, dlatego zapytanie przekaże Wiceburmistrzowi Miasta.
 
Pan Bronisław Frankowski poruszył kwestię budynku dawnego sklepiku na ul. Poznańskiej przy dworcu kolejowym, gdyż jego zdaniem stanowi on złą wizytówkę miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że teren ten jest prawdopodobnie własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego, dlatego rozmowy w tej sprawie należałoby prowadzić z właścicielem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że teren na którym znajduje się budynek jest własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego, natomiast sam budynek jest własnością prywatną.
 
O godz. 19:06 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 

Protokół nr 6/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.6.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:45
                                       
Temat:
 1. Działalność Biblioteki Miejskiej wedle Statutu Biblioteki.
 2. Zagospodarowanie willi „Mimoza" na cele kulturalne i społeczne.
 3. Dni Puszczykowa - informacje.
 4. Statut Młodzieżowej Rady Miasta z 2003 - dyskusja.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Biblioteki Miejskiej wedle Statutu Biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przedstawiła oraz omówiła działalność i zadania realizowane przez Bibliotekę Miejską w Puszczykowie. Pani Danuta Mankiewicz zaprezentowała również wydarzenia organizowane dla mieszkańców przez Bibliotekę Miejską.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy Biblioteka Miejska rozważa rozszerzenie swojej działalności o dowóz książek osobom starszym do domów.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak odpowiedziała, że obecnie w takich przypadkach praktykowane jest korzystanie z pomocy osób zaprzyjaźnionych lub sąsiadów, którzy dowożą książki potrzebującym. Pani Beata Witczak zaznaczyła, że możliwość uczestniczenia w takich akcjach zostanie wkrótce nagłośniona przez Bibliotekę Miejską.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o zaplanowane wydarzenia podczas obchodów 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że obchody 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie odbędą się 10 maja br., na ten dzień zaplanowano dostępny dla wszystkich mieszkańców koncert na Rynku oraz wystawę w siedzibie Biblioteki Miejskiej.
 
Ad 2. Zagospodarowanie willi „Mimoza" na cele kulturalne i społeczne.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informację dotyczącą rozmieszczenia sal w zrewitalizowanym budynku willi „Mimoza".                                
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na zmiany w projekcie prace w budynku nadal trwają, liczy jednak, że zgodnie z przewidywaniami 1 września br. „Mimoza" zostanie otwarta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pojawiły się problemy z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, gdyż planowane przeznaczenie obiektu może generować większa potrzebę lokalizacji miejsc parkingowych. Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że budynek „Mimozy" zostanie przeznaczony na cele Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury oraz centrum „EkoInfo".
 
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak powiedziała, że sala konferencyjna będzie pełnić również funkcję salki wystawowej, zdecydowanie poprawi się komfort pracy, gdyż wszystkie zajęcia organizowane dla mieszkańców będą mogły odbywać się w jednym budynku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w budynku zostanie zainstalowana klimatyzacja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że cały obiekt będzie posiadał mechaniczny układ wentylacyjny.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy wieżyczka w budynku mogłaby zostać udostępniona mieszkańcom jako punkt widokowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest ona zbyt mała, aby można ją było udostępniać.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy zaplanowany został zakup dodatkowego sprzętu np. projektorów czy zestawów nagłośnieniowych na potrzeby Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zaplanowane zostało wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, jednak ze względu na to, że wszystkie zadania realizowane przez BM CAK będą dostępne w pełni dopiero w przyszłym roku, środki na ten cel zostaną zabezpieczone w kolejnym budżecie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy będzie możliwość wynajmowania pomieszczeń w budynku na cele komercyjne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przez 5 lat od zakończenia inwestycji, zgodnie z zawartą umową obowiązują ograniczenia w uzyskaniu dochodów z wynajmu. Pomieszczenia w budynku willi „Mimoza" nie mogą być wynajmowane na cele komercyjne, z wyjątkiem dodatkowej działalności prowadzonej przez Bibliotekę Miejską np. zajęcia językowe, warsztaty itp.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, aby poczekać z rozmowami na temat pomieszczeń w budynku willi „Mimoza" oraz ich wykorzystania do momentu zakończenia remontu.
 
Ad 3. Dni Puszczykowa - informacje.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zaplanowane wydarzenia oraz koncerty podczas „Dni Puszczykowa" w 2019 roku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, kiedy posprzątany zostanie teren na którym odbywać się będą „Dni Puszczykowa".
 
Pani Beata Witczak odpowiedziała, że na miesiąc przed imprezą odbywa się spotkanie z wszystkim służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta oraz z władzami miasta. 
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że w programie brakuje mu wzmianki o mistrzostwach Polski w Mölkky w Puszczykowie a także informacji o miejscu dla organizacji pozarządowych, gdyż powinny mieć możliwość przedstawienia swojej działalności. Zaproponował wysłanie do nich zaproszeń do włączenia się w organizację „Dni Puszczykowa".
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że podczas „Dni Puszczykowa" ustawiany jest zawsze namiot przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Za organizację mistrzostw w Mölkky odpowiedzialni są panowie ze Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości".
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy „Dni Puszczykowa" reklamowane będą również poza lokalnymi mediami.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińka-Adamiak odpowiedziała, że informacje o „Dniach Puszczykowa" będą ogłaszane między innymi w radiu „Emaus", „Gazecie Wielkopolskiej" oraz okolicznych informatorach miejskich.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o zaprezentowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała System Identyfikacji Wizualnej Miasta Puszczykowa oraz przedstawiła nowe logo Miasta za którego pomocą reklamowane będą między innymi „Dni Puszczykowa". Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że herb miasta zostanie na wszystkich oficjalnych dokumentach Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, natomiast logo będzie używane na materiałach promocyjnych.
 
Ad 4. Statut Młodzieżowej Rady Miasta z 2003 - dyskusja.  
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański podjął temat utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta oraz zasugerował uproszczenie zapisów Statutu w kwestii zmiany wieku kandydatów.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że zaproponował dyrektorom puszczykowskich szkół spotkanie w ramach lekcji wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Ze względu na trwający w szkołach strajk działania te należy przełożyć na jesień.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem jest dyskusja z młodymi ludźmi na temat działania oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta, prepozycje zmian w Statucie powinny zostać zainicjowane bezpośrednio przez nich.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest dobrą formą edukacji samorządowej oraz możliwością dla młodych ludzi uczestniczenia w podejmowaniu istotnych dla miasta decyzji. 
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, aby tematem Młodzieżowej Rady Miasta zajęła się osoba, która uczestniczyła w jej pracach w poprzednich kadencjach.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miasta powinny być prowadzone w taki sposób, aby zainteresować jak najszersze grono młodych ludzi.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił sytuację związaną z likwidacją linii komunikacyjnej PKS i wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu oczekuje deklaracji finansowego udziału miasta w utrzymaniu linii, inaczej autobus nie będzie przejeżdżał przez Puszczykowo. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dane statystyczne dotyczące liczby sprzedanych biletów w Puszczykowie na przejazd autobusem oraz poprosił o opinię radnych w tym zakresie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że z linii autobusowej PKS korzysta niewielu mieszkańców Puszczykowa, gdyż godziny jego kursowania pokrywają się z linią 651.
 
Radny Ryszard Teuschner zaproponował w zamian przekazanie środków na zwiększenie kursów linii autobusowej 651.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że środki z budżetu miasta lepiej przeznaczyć na zwiększenie liczby kursów linii autobusowej 651 a temat został poruszony, aby uświadomić wszystkim radnym, że taki problem się pojawił.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o przekazanie radnym całej dokumentacji związanej z ta sprawą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że roześle do radnych całą dokumentację wraz z obliczeniami zakładanego dofinansowania do utrzymania linii ze strony poszczególnych gmin powiatu poznańskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie pumptracku na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko zależy od warunków pogodowych, zakorzenić musi się również trawiaste pobocze, które jest obecnie regularnie podlewane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaprosił wszystkich na pierwszy piknik sąsiedzki organizowany przez radnych Miasta Puszczykowa, który odbędzie się 12 maja br. na terenie siłowni pod chmurką przy ul. Mazurskiej.
 
O godzinie 18:45 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:40
                                       
Temat:
 1. Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 - informacje oraz działania mające na celu złagodzenie skutków strajku.
 2. Organizacja obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.
 3. Organizacja „Dnia Dziecka" - informacja.
 4. Organizacja „Zielonym do Góry" - informacja.
 5. Spotkanie radnych z mieszkańcami na ul. Mazurskiej - informacja.
 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza.)
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 - informacje oraz działania mające na celu złagodzenie skutków strajku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje dotyczące strajku nauczycieli w puszczykowskich placówkach oświatowych informując, że w strajku uczestniczy 90% nauczycieli z obu szkół. Wiceburmistrz wyjaśnił, że dzięki zrozumieniu i pomocy rodziców, większości dzieci została zapewniona opieka w domu. Z uwagi na przedłużający się okres strajku, Burmistrz Miasta wystosował pismo do rodziców z prośbą o informację od tych, którzy nie będą mogli zapewnić takiej opieki na kolejne dni strajku. W takim przypadku szkoła jest zobligowana do zapewnienia opieki nad dziećmi. Z uwagi na brak kadry pedagogicznej pomoc zaproponowały miastu dwa puszczykowskie stowarzyszenia: Fundacja Aktywności Lokalnej oraz Inkubator Artystyczny „Lupa".
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, gdzie miałyby odbywać się zajęcia dla dzieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zajęcia takie mogą być prowadzone w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury lub w hali widowiskowo-sportowej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że ostateczne decyzje zapadną, gdy znana będzie liczba dzieci, którym konieczne będzie zapewnienie opieki.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o zabranie głosu przybyłych na posiedzenie komisji przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 
Pani Aleksandra Lewandowska przedstawicielka Komitetu Strajkowego Szkoły Podstawowej nr 2 powiedziała, że wsparcie ze strony władz miasta w zapewnieniu opieki na dziećmi jest niezwykle istotne. Pani Aleksandra Lewandowska odczytała pismo skierowane do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczące podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie wypłacenia nauczycielom środków będących kompensacyjnym pokryciem utraconych w czasie strajku wynagrodzeń.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że wspiera protest nauczycieli, natomiast pismo zgodnie z właściwością zostanie przekazane Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że władze miasta na bieżąco będą szukały rozwiązań, aby zrekompensować nauczycielom utracone w okresie strajku wynagrodzenia. Prawdopodobnie podjęte zostaną starania w celu zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, żadne środki w budżecie miasta zabezpieczone na wypłaty nie zostaną dyrektorom odebrane.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
Ad 2. Organizacja obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o bezpłatnym wyjeździe do Gdańska dla mieszkańców Puszczykowa organizowanym w ramach obchodów 30-lecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy uczestnicy wyjazdu będą posiadać baner lub koszulkę z logo Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne koszulki.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował ustalenie niewielkiej kwoty stanowiącej deklarację udziału w wyjeździe.
 
Ad 3. Organizacja „Dnia Dziecka" - informacja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że obchody „Dnia Dziecka" zaplanowane zostały na niedzielę 2 czerwca. Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej zorganizowane będą darmowe atrakcje dla dzieci.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o zamieszczenie szczegółowych informacji na ten temat na stronie internetowej miasta oraz w „Echu Puszczykowa".
 
Ad 4. Organizacja „Zielonym do Góry" - informacja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że festyn „Zielonym do Góry" zaplanowany został na sobotę 11 maja. Jak co roku do udziału w kiermaszu zgłosiły się puszczykowskie szkółki ogrodnicze, będzie możliwość zakupu akcesoriów do prac ogródkowych oraz prowadzone będą warsztaty z plecenia wianków a dla dzieci nauka wysiewu ziół i obsadzania donic.
 
Ad 5. Spotkanie radnych z mieszkańcami na ul. Mazurskiej - informacja.
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie pikniku sąsiedzkiego przez radnych sąsiadujących ze sobą okręgów. Radny Mariusz Frąckowiak przedstawił zaplanowane podczas imprezy wydarzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że popiera takie działania, gdyż radni powinni spotykać się z mieszkańcami podczas różnych imprez miejskich.
      
Ad 6. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podjął temat remontu willi „Mimoza", na dachu której zamontowana zostanie mosiężna kula. Wiceburmistrz powiedział, że pojawiła się propozycja umieszczenia w niej „kapsuły czasu".
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla tej idei oraz zaproponował umieszczenie w kapsule rekwizytów związanych z Puszczykowem.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec ul. Gajowej z propozycją zorganizowania spotkania miłośników starych samochodów a także cyklicznego organizowania zlotów w Puszczykowie. Wobec powyższego radny Mariusz Frąckowiak zapytał, co o takiej formie promocji miasta myślą pozostali członkowie komisji. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zaproszenie inicjatora tego wydarzenia na posiedzenie komisji.
 
Radny Ryszard Tesuchner zapytał, czy planowana jest rozbudowa parkingu na ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, podczas którego omówiony zostanie temat koncepcji rozbudowy ul. Kraszewskiego.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła temat puszczykowskiej policji oraz braku możliwości skontaktowania się z nimi. Zaproponowała zaproszenie komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
 
O godzinie 18:40 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     16:30
Godz. zakończenia:    19:25
                                       
Temat:
 1. Spotkanie w sprawie pisma mieszkańca dotyczącego uciążliwego sąsiedztwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Wykorzystanie schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" w dniach 24 -25.08.2019 r.
 3. Wykorzystanie „Zielonego Targu" na cele handlowe, społeczne, kulturalne.
 4. Pomniki i miejsca pamięci w Puszczykowie (pomnik zakończenia II wojny światowej, OSP, Miasta-Ogrodu, Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, głaz Tomaszewskiego).
 5. Cykliczne spotkania radnych z mieszkańcami w terenie - dyskusja.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie w sprawie pisma mieszkańca dotyczącego uciążliwego sąsiedztwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
W związku z pismem mieszkańca dotyczącym uciążliwego sąsiedztwa boiska komisja spotykała się o godzinie 16:30 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
Od godziny 17:30 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Ad 2. Wykorzystanie schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" w dniach 24-25.08.2019 r.   
Przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Wojciech Mania omówił prezentację dotyczącą organizacji i przebiegu „Dni Twierdzy Poznań". Przedstawił szereg obiektów fortecznych biorących udział w tym wydarzeniu oraz podkreślił, że każdy obiekt musi zostać przystosowany i zabezpieczony w taki sposób, aby mógł zostać udostępniony turystom. Pan Wojciech Mania podkreślił, że jest to jedna z większych imprez tego typu w Polsce.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o obiekty spoza Poznania biorące udział w tym wydarzeniu.
 
Pan Wojciech Mania odpowiedział, że najdalej położonym od Poznania obiektem jest twierdza w Krzyżownikach.  
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy konieczne są zapisy w celu zwiedzenia poszczególnych miejsc.
 
Pan Wojciech Mania odpowiedział, że wprowadzenie zapisów uniemożliwiłoby  pozostałym turystom skorzystanie z oferty, dlatego nie zachęcają do takiej formy rezerwacji biletów.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał do kiedy należy zgłosić obiekt, aby mógł wziąć udział w „Dniach Twierdzy Poznań".
 
Pan Wojciech Mania wyjaśnił, że wstępna deklaracja powinna nastąpić do czerwca br., wszystkich nowych partnerów Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stara się wspierać i pomagać w promocji wydarzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy obiekt znajdujący się na terenie Puszczykowa może zostać wykorzystany dla celów turystycznych.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki wyjaśnił, że obiekt znajdujący się na ul. Przecznica nie jest w żaden sposób przystosowany do celów turystycznych ze względu na to, że przez znaczny okres czasu nie prowadzono w nim żadnych prac konserwacyjnych oraz naprawczych. Pan Remigiusz Motycki dodał, że schron został przekazany miastu przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu realizacji zadań własnych gminy.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że oddanie schronu na cele turystyczne byłoby doskonałą promocyją dla miasta. W związku z powyższym zapytał, jak wygląda procedura pozyskania zgody od Wojewody Wielkopolskiego na użytkowanie obiektu w celach turystycznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na przeznaczenie schronu na cele związane z realizacją zadań obrony cywilnej Wojewoda Wielkopolski nie wyraził zgody na zmianę jego charakteru. Ponadto Wiceburmistrz dodał, że obiekt ten nie jest przystosowany do celów turystycznych i wymagałby gruntownej modernizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w przypadku włączenia obiektu z terenu Puszczykowa do „Dni Twierdzy Poznań" konieczne byłoby zorganizowanie dodatkowego transportu oraz, czy na zwiedzanie poszczególnych obiektów biorących udział w wydarzeniu można wykupić voucher.
 
Pan Wojciech Mania wyjaśnił, że za poszczególne obiekty odpowiadają ich gospodarze. Zadaniem Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wspieranie działań promocyjnych wydarzenia oraz zorganizowanie odpowiednich linii autobusowych w celu dotarcia do poszczególnych obiektów.
W kwestii płatności wyjaśnił, że ze względu ma różnorodność podmiotów organizujących nie ma jednego karnetu wstępu do obiektów.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu przeprowadzenia oceny jego stanu.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę że ze względu na mający powstać w tym miejscu w przyszłości kolejny budynek komunalny konieczne jest utworzenie w tym miejscu dodatkowych miejsc parkingowych.
Członkowie komisji zadecydowali o przeprowadzeniu głosowania w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przystąpienia do wykorzystania schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" na cele turystyczne.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przystąpienia do wykorzystania schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa na cele turystyczne.
Wynik głosowania: 8 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O godzinie 18:30 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił 10 minutowa przerwę.
 
Ad 3. Wykorzystanie „Zielonego Targu" na cele handlowe, społeczne, kulturalne.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jak wygląda procedura najmu miejsc handlowych na „Zielonym Targu".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wynajem miejsc handlowych odbywa się na zasadzie zawarcia umowy pomiędzy stronami, uiszczenia ustalonej opłaty targowej oraz dzierżawy.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził ubolewanie, że miasto nie zorganizowało oficjalnego otwarcia „Zielonego Targu". Na jego terenie brakuje również tablicy informacyjnej z regulaminem oraz numerami kontaktowymi do Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tablica z regulaminem oraz danymi kontaktowymi zostanie ustawiona w najbliższym czasie, specyfika „Zielonego Targu" przewiduje tylko i wyłącznie handel owocami i warzywami.     
 
Radny Filip Ryglewicz dodał, że w regulaminie „Zielonego Targu" powinno zostać zaznaczone handlowe przeznaczenie tego miejsca.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na trzy kwestie związane z funkcjonowaniem „Zielonego Targu" w tym między innymi na:
 • konieczność ustawienia stojaków na rowery,
 • brak tablicy ogłoszeń dla mieszkańców,
 • zabezpieczenie dostępu do prądu, tak aby osoby postronne nie mogły z niego korzystać.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kwestia dostępu do prądu zostanie sprawdzona i wyjaśniona.
 
Ad 4. Pomniki i miejsca pamięci w Puszczykowie (pomnik zakończenia II wojny światowej, OSP, Miasta-Ogrodu, Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, głaz Tomaszewskiego).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił wykonaną przez siebie dokumentację fotograficzną puszczykowskich pomników oraz miejsc pamięci, zaproponował ich uporządkowanie oraz wyeksponowanie.
 
Ad 5. Cykliczne spotkania radnych z mieszkańcami w terenie - dyskusja.
Radny Mariusz Frąckowiak zauważył, że spotkania radnych z mieszkańcami odbywające się w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury powinny być kontynuowane. Zaproponował zorganizowanie pikniku w plenerze przez radnych sąsiadujących ze sobą okręgów oraz spotkania z mieszkańcami podczas znaczących imprez miejskich.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla organizacji takich spotkań z mieszkańcami.
 
Radny Filip Ryglewicz zauważył, że można spotykać się z mieszkańcami podczas zaplanowanych imprez miejskich, nie ma potrzeby organizowania dodatkowych wydarzeń.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą do pani Agnieszki Zielińskiej-Adamiak z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki o przygotowanie zestawienia imprez organizowanych przez miasto w danym roku, podczas których będzie możliwość porozmawiania z mieszkańcami.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że uczestniczyła w pracach komisji stypendialnej, stypendia sportowe przyznane zostały trzem osobom, których sylwetki i osiągnięcia za rok 2018 przybliżyła wszystkim zebranym.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radna Barbara Kamińska zaproponowała podjęcie w kwietniu br. tematu Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował konieczność zaproszenia przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że podczas spotkania na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 zadecydowano o konieczności ustawienia w tym miejscu tablicy z regulaminem korzystania z boiska.
 
Radny Piotr Płóciennik dodał, że można ustawić w tym miejscu tablicę informacyjną przypominającą o sankcjach karnych za poszczególne wykroczenia związane z zakłócaniem spokoju.
 
Komisja podjęła dyskusję na temat braków kadrowych w Komisariacie Policji w Puszczykowie i problemach z tym związanych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że co roku z budżetu miasta przekazywane są środki w celu uruchomienia dodatkowych patroli policji w okresie letnim. Braki kadrowe w komisariatach można zaobserwować również w gminach sąsiednich.
 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że to nie tylko kwestia braku kadr, ale również zainteresowania i chęci udzielenia pomocy mieszkańcom.
 
O godzinie 19:25 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga 
 

Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:20
                                       
Temat:
 1. Informacje o funkcjonowaniu oraz potrzeby inwestycyjne Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Puszczykowie - rozmowa z dyrektorami szkół.
 2. Zasady udostępniania lokali w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. 
 3. Wsparcie w rozwoju osób, które mają wpływ na lokalną społeczność - dyrektorzy szkół.
 4. Młodzieżowa Rada Miasta - wstępna dyskusja.
 5. Powołanie członka Komisji Stypendialnej.
 6. Mistrzostwa Polski w Mölkky.
 7. Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacje o funkcjonowaniu oraz potrzeby inwestycyjne Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Puszczykowie - rozmowa z dyrektorami szkół.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała o liczbie uczniów oraz oddziałów funkcjonujących w szkole, dodała również, że bieżący rok jest rokiem szczególnym, ze względu na to, że szkołę opuszczają dwa oddziały gimnazjalne a szkoła podstawowa ponownie przekształci się w  szkołę ośmioletnią. Pani Ewa Budzyńska podkreśliła, że ze względu na funkcjonującą halę widowiskowo-sportową dzieci mają stworzone doskonałe warunki do odbywania lekcji wychowania fizycznego oraz korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że planowane jest przeniesienie oddziałów nauczania początkowego do tzw. starego budynku szkoły, co znacznie poprawi ich komfort pracy.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, ile klas nauczania początkowego będzie funkcjonowało w starym budynku szkoły.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że będzie to sześć oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, co więcej zastanawia się również nad przeniesieniem w to miejsce oddziałów przedszkolnych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy na terenie budynku szkoły planowane jest zamontowanie monitoringu oraz, czy w związku z tym pojawią się jakieś utrudnienia w jej funkcjonowaniu.
 
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że o planowanym zamontowaniu monitoringu na terenie szkoły należy powiadomić rodziców. Nie ma natomiast specjalnych przeszkód aby zamontować go na korytarzach budynku. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak przedstawiła liczbę oddziałów funkcjonujących w szkole oraz omówiła infrastrukturę znajdującą się na terenie budynku. Pani Beata Cierzniak wyjaśniła, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 monitoring funkcjonuje od wielu lat.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaka liczba dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej oraz ilu wychowawców jest potrzebnych aby zapewnić im opiekę.
 
Pani Beata Cierzniak wyjaśniła, że do świetlicy uczęszcza osiem grup po 25 osób, na każdą grupę dzieci potrzebny jest jeden opiekun.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że słyszał od rodziców o problemach związanych z brakiem nauczyciela informatyki.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że problemem jest brak kadry dlatego zadecydowano, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód o zatrudnieniu nauczyciela pochodzenia ukraińskiego. 
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy jest możliwość podświetlenia muralu przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wstępne rozmowy na ten temat już się odbyły.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informację na temat planowanego strajku nauczycieli.
 
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że szkoła weszła w spór zbiorowy, strajk nauczycieli najpewniej się odbędzie, ewentualne dwa terminy to: okres egzaminów gimnazjalnych i ósmych klas szkoły podstawowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, trzeba będzie powiadomić o tym fakcie rodziców.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poinformował o piśmie, które wpłynęło do Burmistrza Miasta Puszczykowa dotyczącym prośby o wyeliminowania uciążliwości na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz poprosił o odniesienie się do powyższej sprawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przeprowadzone zostały rozmowy z mieszkańcem sąsiadującym z terenem boiska przy szkole, część postulatów złożonych w piśmie zostało już zrealizowanych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o opinię radnych w tej sprawie, gdyż jest to konflikt sąsiedzki, który władze miasta chciałyby zminimalizować.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem młodzież musi mieć miejsce, gdzie będzie mogła spędzać czas wolny, co więcej zgłaszany przez mieszkańca problem jest wyolbrzymiony.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ocena uciążliwości jest sprawą indywidualną z udostępnionego przez mieszkańca nagrania nie wynika aby miejsce to stwarzało znaczny dyskomfort dla sąsiadujących z nim mieszkańców.  Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że mieszkaniec pomimo zaproszenia nie pojawił się na posiedzeniu komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zamontowanie monitoringu na terenie boiska.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na istniejącą w tym miejscu odpowiednią instalację, można zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
 
Ad 2. Zasady udostępniania lokali w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak przedstawiły sposoby wynajmowania oraz korzystania z infrastruktury szkolnej przez osoby z zewnątrz.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę na kwestię bezpłatnego wynajmowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, gdyż wszystkie koszty związane z jej utrzymaniem ponosi szkoła. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w związku z tym wystąpi do radcy prawnego o opinię, czy dyrektor szkoły może ustalić własne stawki pomimo podjętej uchwały Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich. Wobec powyższego zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie stosownej dokumentacji oraz opinii prawnej w tym temacie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że ze względu na coraz wyższe środki w budżecie miasta przeznaczane na utrzymanie oświaty, konieczne jest uregulowanie tej kwestii. Nie można dopuścić do tego, aby szkoły ponosiły straty za darmowe użyczenie swoich obiektów.
 
Ad 3. Wsparcie w rozwoju osób, które mają wpływ na lokalną społeczność - dyrektorzy szkół.
Radny Piotr Płóciennik podziękował za wpisanie tego punktu do porządku obrad posiedzenia komisji oraz powiedział, że dyskusja na temat sposobów wspierania osób, które mają wpływ na lokalną społeczność jest niezbędna. Radny Piotr Płóciennik poruszył również temat smogu oraz sposobu dotarcia do mieszkańców i zachęcenia ich do wymiany pieców. Zaproponował również zaproszenie na posiedzenie komisji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i realizowanie programów zachęcających mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska powiedziała, że każda szkoła ma budżet przeznaczony na szkolenia z którego w 100% korzysta. W roku ubiegłym Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała tytuł „Szkoły uczącej się". Nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły dokształcają się regularnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pani Ewa Budzyńska podkreśliła, że szkoła stara się na bieżąco uczestniczyć we wszelkiego rodzaju programach, również w zajęciach organizowanych dla liderów oświaty, na chwilę obecną potrzeby nauczycieli w tej kwestii są w pełni zaspokajane.
 
Ad 4. Młodzieżowa Rada Miasta - wstępna dyskusja.
Radna Barbara Kamińska przypomniała historię powstania oraz sposób funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa, której była członkiem. Radna Barbara Kamińska zaznaczyła, że dzięki uczestnictwu w Młodzieżowej Radzie Miasta miała możliwość korzystania z wielu cennych szkoleń oraz programów skierowanych do młodych ludzi. Ważną kwestią jest jednak znalezienie koordynatora tej inicjatywy.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że w samorządzie uczniowskim szkoły są osoby, które mogłyby zasiadać również w Młodzieżowej Radzie Miasta, konieczne jest jednak wyłonienie lidera, który to poprowadzi i zachęci do udziału i działania.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził poparcie dla utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, co umożliwi młodym ludziom podejmowanie decyzji w ważnych dla miasta sprawach.
 
Radna Maria Michałowska dodała, że chęć utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta powinna wyjść od młodych ludzi.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w 2003 r. podjęta została uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz uchwalenia jej Statutu, która ze zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Zgodnie z powyższą uchwałą wybory do Młodzieżowej Rady Miasta zarządza Burmistrz. W 2008 r. ogłoszone zostały wybory na kadencję 2008-2010 zainteresowanie ze strony młodych ludzi było jednak znikome. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta powinna wyjść bezpośrednio od młodych ludzi.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował przeprowadzenie wspólnych profesjonalnych wyborów do samorządu uczniowskiego z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że należałoby uświadomić młodym ludziom, jak wyglądają prace w Młodzieżowej Radzie Miasta i zachęcić ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Radna Maria Michałowska zaproponowała rozpropagowanie informacji o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta podczas ważniejszych imprez organizowanych przez miasto.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował radną Barbarę Kamińską na koordynatora tych działań, na co radna wyraziła zgodę.
 
Ad 4. Powołanie członka Komisji Stypendialnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powołanie Komisji Stypendialnej jest konieczne w celu przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wyłonienie w tym celu przedstawiciela Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej, na co radny wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad powołaniem radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Ad 6. Mistrzostwa Polski w Mölkky.
Przedstawiciel Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości Michał Cyranek przybliżył wszystkim zasady oraz specyfikę gry w Mölkky oraz poinformował o planowanej organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky właśnie na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie tego wydarzenia.
 
Pan Michał Cyranek odpowiedział, że czekają na ogłoszenie konkursu na dofinasowanie zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował pomoc w przygotowaniu konkretnego planu organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt organizacji tego wydarzenia.
 
Pan Michał Cyranek odpowiedział, że samo wynajęcie hali widowiskowo-sportowej to koszt około 4 tys zł.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w budżecie miasta są przeznaczone środki na ten cel.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w budżecie miasta na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kwoty na te działania nie zostały jeszcze podzielone. W związku z powyższym zaprosił organizatorów do Urzędu Miejskiego w celu ustalenia szczegółów.
 
Członkowie komisji poparli organizację Mistrzostw Polski w Mölkky na terenie Miasta Puszczykowa oraz zwrócili się z prośbą do organizatorów o przygotowanie szczegółowych informacji i kosztorysu organizacji imprezy na najbliższe posiedzenie komisji.
 
Ad 7. Sprawy bieżące. 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o sprawdzenie stanu toalet na orliku na ul. Nowe Osiedle oraz przekazał prośbę mieszkanki ul. Sportowej o zamykanie na noc tamtejszego placu zabaw.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poinformował o libacjach alkoholowych, które odbywają się w pustostanach znajdujących się na ul. Cyryla Ratajskiego oraz ul. Dworcowej. Ponadto radny Mariusz Frąckowiak poprosił o zadbanie o otoczenie pomnika strażaka na ul. Poznańskiej.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:20
                                       
Temat:
 1. Koncerty organowe - dyskusja nad pismem od organizatora.
 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2019.
 3. Działalność hali widowisko - sportowej - informacje i dyskusja.
 4. Dystrybucja „Echa Puszczykowa" - informacje.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Koncerty organowe - dyskusja nad pismem od organizatora.
Pan Wojciech Mazurek przedstawił historię organizacji koncertów organowych w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie oraz poinformował, że od 12 lat koncerty gromadzą liczne grono słuchaczy, oraz wysokiej rangi artystów z całego świata. Pan Wojciech Mazurek podkreślił, że organizacja koncertów nie byłaby możliwa bez wsparcia z budżetu miasta. W tym roku wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 14.000 zł. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla dofinansowania tego wydarzenia oraz zapytał, w jakiej formie dotacja miałaby zostać przyznana.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że do tej pory dofinansowanie odbywało się na zasadzie uregulowania faktury na ustaloną wcześniej kwotę. Podczas uchwalania budżetu miasta na 2019 rok pojawiły się wątpliwości co do takiej formy udzielania dotacji. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że najbardziej przejrzystą formą dofinansowania byłoby złożenie wniosku na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Pan Wojciech Mazurek dodał, że pozyskane dofinansowanie z budżetu miasta jest w całości przeznaczane na honoraria dla artystów, pozostałe działania prowadzone są charytatywnie.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że wielokrotnie uczestniczył w koncertach organowych organizowanych przez Pana Wojciecha Mazurka i uważa, że kwestia ich dofinansowania powinna pozostać na dotychczasowych zasadach.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieją przeciwskazania do tego, aby dofinansowanie do koncertów organowych odbywało się na zasadach przewidzianych dla wszystkich organizacji pozarządowych.
 
Pan Wojciech Mazurek odpowiedział, że parafia nie jest przygotowana aby rozliczać dotacje w taki sposób.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zadeklarował pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w złożeniu wniosku o dotację oraz przy jego późniejszym rozliczeniu. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że taka forma dofinansowania jest bardziej przejrzysta ze względów formalnych.
 
Radny Ryszard Teuschner zasugerował, aby pozostawić formę dofinansowania do koncertów na dotychczasowych zasadach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że dotacje z budżetu miasta powinny być przydzielane wszystkim beneficjentom na równych zasadach. Ponadto skarbnik zapytał, jaki procent kosztów organizacji koncertów pokrywa dotacja z budżetu miasta.
 
Pan Wojciech Mazurek odpowiedział, że bez dotacji z budżetu miasta organizacja koncertów nie byłaby możliwa. Udział w organizacji tego wydarzenia miał do tej pory również Wielkopolski Park Narodowy, który finansował promocję wydarzenia poprzez przygotowanie plakatów oraz zaproszeń. Pan Wojciech Mazurek dodał, że dwóch mniejszych sponsorów było fundatorami kolacji dla artystów.
 
Głos zabrała pani Małgorzata Szczotka, która zaznaczyła, że pan Wojciech Mazurek sam zajmuje się organizacją tak ważnego dla promocji Miasta Puszczykowa wydarzenia, dlatego warto umożliwić mu zorganizowanie koncertu w tym roku, na zasadach obowiązujących do tej pory.
 
Pan Wojciech Mazurek poprosił o wyjaśnienie, jak wygląda procedura składania wniosków w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że konkurs ogłaszany jest na realizację konkretnego zadania, dlatego nie ma takiej możliwości aby dofinansowanie nie zostało przyznane.
 
Komisja zadecydowała o pozostawieniu sposobu rozliczania dotacji na organizację koncertów organowych w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie w 2019 roku  na dotychczasowych zasadach. Ponadto zawnioskowano o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie w roku kolejnym w trybie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2019.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła i omówiła poszczególne wydarzenia sportowe i kulturalne zaplanowane na 2019 r. na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała kalendarium zaplanowanych wydarzeń oraz działań organizowanych i realizowanych przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zorganizowanie 4 czerwca br. uroczystości z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu w Polsce. 
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o możliwości zorganizowania koncertu „Arki Noego" w Puszczykowie z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na znaczny koszt tego wydarzenia (30.000 zł.), który nie został zaplanowany w budżecie miasta na ten rok zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie.
 
Pani Małgorzata Szczotka wyraziła poparcie dla zorganizowania obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Ponadto poprosiła o informacje na temat zaplanowanego na kwiecień wydarzenia promującego hasło „Naładuj życiowe akumulatory" oraz organizacji festiwalu „Otwarte ogrody".
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że w celu promocji hasła „Naładuj życiowe akumulatory" planowane jest zaproszenie do współpracy osób, które wybrały Puszczykowo na swoje miejsce zamieszkania i swoimi postawami promują miasto. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że organizacją „Otwartych ogrodów" zajmuje się pani Anna Polaszczyk z Centrum EkoInfo.
 
Skarbnik Piotr Łoździn nawiązał do kwestii organizacji koncertu „Arki Noego" z okazji Dnia Dziecka informując, że w budżecie miasta na 2019 rok nie zaplanowano kwoty na to wydarzenie. W związku z powyższym zaproponował zorganizowanie koncertu w roku kolejnym i uwzględnienie stosownych środków na ten cel w budżecie miasta na 2020 rok.
 
Ad 3. Działalność hali widowisko - sportowej - informacje i dyskusja.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przedstawiła nowego kierownika hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie pana Przemysława Hejnowicza.
 
Pan Przemysław Hejnowicz omówił program imprez oraz zajęć sportowych zaplanowanych w hali widowiskowo-sportowej na rok 2019 oraz podkreślił, że cały czas rozwija się współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Miasta Puszczykowa w zakresie wynajmowania hali widowiskowo-sportowej.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zestawienie imprez, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej w 2018 r.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy zaplanowany przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury budżet na 2019 rok wystarczy na zorganizowanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że zaplanowany na 2019 rok budżet był już dwukrotnie akutalizowany. Z uwagi na zbliżające się Dni Puszczykowa konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych rozmów na ten temat. 
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości Michał Cyranek poinformował, że w Puszczykowie rozegrane zostaną mistrzostwa Polski w Mölkky. Wydarzenie to stanowić będzie doskonałą promocję dla miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o możliwość zorganizowania większej liczby stołów na rozgrywki planszowe organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że na początku działalności Stowarzyszenia zakupiono 13 stołów, gdyż tylko tyle mieści się na sali konferencyjnej. Z uwagi na coraz szerszą skalę tych rozgrywek można zorganizować je w hali widowiskowo-sportowej.
 
Ad 4. Dystrybucja „Echa Puszczykowa" - informacje.
Redaktor naczelny „Echa Puszczykowa" Bogdan Lewicki powiedział, że planowana jest zmiana sposobu dystrybucji miesięcznika, która miałaby odbywać się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Na kolportaż przeznaczone są cztery dni (od soboty do wtorku) w ciągu których miesięcznik powinien dotrzeć do wszystkich mieszkańców miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy kalendarium publikowane w „Echu Puszczykowa" będzie zawierało informacje o zaplanowanych wydarzeniach w mieście z miesięcznym wyprzedzeniem.
 
Pan Bogdan Lewicki odpowiedział, że kalendarium pozostanie bez zmian.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, do którego dnia każdego miesiąca należy przekazywać informacje, które miałyby zostać opublikowane w kolejnym wydaniu „Echa Puszczykowa".
 
Pan Bogdan Lewicki odpowiedział, że na takie informacje oczekuje do 15 dnia każdego miesiąca.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmiana uchwały wynika z rozszerzenia możliwości składania wniosków o dotację dla obiektów wpisanych również do gminnej ewidencji zabytków.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa informując, że wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostały załączone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 1, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz poruszyła temat filii Biblioteki Miejskiej, która ze względu na remont budynku hotelu przy szpitalu będzie musiała zostać czasowo zamknnięta. Pani Danuta Mankiewicz wyjaśniła, że obecnie nie ma dla niej lokalizacji zastępczej.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile osób korzysta z zasobów filii Biblioteki Miejskiej.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że w ciągu roku w filii Biblioteki Miejskiej jest dokonywanych około 6 tysięcy wypożyczeń a korzystają z niej głównie osoby starsze.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański podkreślił, że filia Biblioteki Miejskiej powinna otrzymać lokalizację zastępczą.
 
Radny Piotr Płóciennik podjął temat udziału dyrektorów puszczykowskich szkół w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, gdyż jego zdaniem warto zachęcać do uczestnictwa w tego typu projektach edukacyjnych.
 
Pani Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że dyrektorzy puszczykowskich placówek oświatowych uczestniczą regularnie w wysokiej klasy szkoleniach, które finansowane są między innymi z budżetu miasta, dlatego program zaproponowany przez radnego Piotra Płóciennika należy skierować do innych odbiorców.
 
Radna Barbara Kamińska stwierdziła, że w kwestii udziału w takim programie powinno się najpierw zapytać dyrektorów szkół.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dyrektorzy puszczykowskich szkół od dawna uczestniczą w tego typu projektach szkoleniowych. Z uwagi na problemy z jakimi borykają się obecnie szkoły zasugerował zorganizowanie spotkania z dyrektorami w celu ich omówienia.  
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przychylił się do propozycji spotkania z dyrektorami puszczykowskich szkół.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga 
 

Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.1.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
 1. Lodowisko na terenach sportowo - rekreacyjnych przy ul. Kościelnej - informacje.
 2. Realizacja Strategii Promocji Miasta Puszczykowa - dyskusja.
 3. Zaprezentowanie projektu willi „Mimoza" - informacje i dyskusja.
 4. Plan pracy komisji na 2019 rok.
 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Lodowisko na terenach sportowo - rekreacyjnych przy ul. Kościelnej - informacje.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że odbyło się kilka spotkań z dzierżawcą terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościelnej przedmiotem których była budowa lodowiska, które zgodnie z podpisaną umową powinno zostać udostępnione mieszkańcom w obecnym sezonie zimowym. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dzierżawca zawnioskował o przesunięcie realizacji inwestycji na sezon zimowy 2019/2020. Ze względu na wcześniejsze zmiany terminów nie wyrażono na to zgody. Do dzierżawcy wysłano wezwanie nakazujące udostępnienie lodowiska w ciągu trzech miesięcy od daty odebrania wezwania. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że takie postępowanie jest zgodne z zapisami zawartej umowy.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił zaplanowane działania, które prowadzone będą na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej oraz koszty budowy poszczególnych obiektów, które wykonane zostały w wyższym standardzie niż zaplanowano. Pan Arkadiusz Krzyżański dodał, że wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie i wykorzystywanie jej na zajęcia fitness oraz piłki nożnej przyczyniło się do spadku dochodów spółki z tego tytułu. Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił także działania prowadzone dla mieszkańców miasta, jak darmowe udostepnienie lodowiska, czy bezpłatne zajęcia prowadzone dla dzieci z puszczykowskich przedszkoli. Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że koszty poniesione w związku z budową poszczególnych  obiektów spowodowały, że zmuszeni są wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu oddania do użytkowania lodowiska. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański stwierdził, że nie ma powodu aby kolejny raz przesuwać termin udostępnienia lodowiska dla mieszkańców.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że dzierżawca powinien wywiązać się ze swoich deklaracji, gdyż mieszkańcom zostało obiecane, że lodowisko zostanie udostępnione w obecnym sezonie zimowym.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informacje, jakie konsekwencje poniesie inwestor w przypadku niezrealizowania inwestycji w określonym umową terminie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszelkie konsekwencje wynikające z niezrealizowania zapisów umowy, dotyczących nałożenia kar finansowych na inwestora, spadają na Burmistrza Miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nie naliczenie umownych kar stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że zwróci się z prośbą do władz miasta o przedłużenie terminu realizacji budowy lodowiska. W przypadku negatywnej odpowiedzi wykonywane będą wszystkie zapisy umowy zgodnie z ich brzmieniem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wezwania jasno wynika, że nie wyrażono zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy miasto rozpocznie naliczanie kar za nieudostępnienie mieszkańcom w terminie lodowiska.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała pana Arkadiusza Krzyżańskiego, czy jest przygotowany na realizację budowy lodowiska w obecnym sezonie zimowym.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że trudno będzie znaleźć firmę, która wykona taki projekt w tak krótkim terminie. Z uwagi na to zaproponowano udostępnienie dla mieszkańców, w przypadku pojawienia się ujemnych temperatur, takiego lodowiska jak w roku ubiegłym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował podpisanie porozumienia zgodnie z którym Burmistrz Miasta nie skorzysta z prawa wezwania do oddania obiektu na rzecz miasta po upływie trzech miesięcy od niezrealizowania inwestycji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest udostępnienie lodowiska na kolejny sezon zimowy do 15 grudnia br. natomiast kary wynikające z umowy powinny zostać uregulowane do dnia podpisania porozumienia. W przypadku nie dotrzymania zapisów umowy obiekt  przeszedłby na własność  miasta. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że warto zastanowić się nad przesunięciem terminu udostępnienia lodowiska, ale nie na zasadzie aneksowania umowy, ale odsunięcia w czasie realizacji postanowień umowy dotyczących jej rozwiązania bez terminu wypowiedzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaka jest wysokość kar, jakie musi ponieść dzierżawca terenu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jednorazowa kara to 20.000 zł, kary dzienne wynoszą 200 zł za dzień nieudostępnienia obiektu lodowiska.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił pana Arkadiusza Krzyżańskiego o podjęcie decyzji związanej z podpisaniem porozumienia do czasu kolejnego posiedzenia komisji.
 
Ad 2. Realizacja Strategii Promocji Miasta Puszczykowa - dyskusja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła główne założenia Strategii Promocji Miasta Puszczykowa oraz działania, jakie są podejmowane w związku z jej realizacją.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami również podczas większych imprez organizowanych przez Miasto Puszczykowo.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, jakie działania można podjąć, aby wzbogacić ofertę możliwości spędzania wolnego czasu dla młodzieży.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odpowiedział, że oferta kulturalna oraz sportowa dla puszczykowskiej młodzieży jest niezwykle atrakcyjna. Problemem jest miejsce, które byłoby tylko dla nich przeznaczone i gdzie mogliby się swobodnie spotykać, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że baza rekreacyjno-sportowa na terenie miasta jest na tyle dobrze rozwinięta, że każdy może wybrać cos dla siebie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że zasadniczym zagadnieniem jest zły przepływ informacji na temat imprez odbywających się na terenie miasta. Brak jest dostatecznego nagłośnienia oraz rozpropagowania wydarzeń organizowanych przez miasto.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że należy zastanowić się nad lokalizacją miejsca spotkań dla młodzieży na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na konieczność zmiany formuły redagowania Facebooka miasta (informacje o wydarzeniach na terenie Miasta powinny być powtarzane cyklicznie).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował wykorzystanie wizerunków znanych osobistości Miasta Puszczykowa w celu jego promocji.
 
Ad 3. Zaprezentowanie projektu willi „Mimoza" - informacje i dyskusja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt architektoniczny willi „Mimoza" z uwzględnieniem zagospodarowania wnętrza budynku i podziału na poszczególne sale. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że działalność prowadzona przez Bibliotekę Miejska Centrum Animacji Kultury jest wszechstronna, dlatego większość pomieszczeń zostanie do niej przystosowanych. Budynek w całości zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w związku z koniecznością zmiany projektu niezbędne było przedłużenie terminu realizacji inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że otwarcie obiektu planowane jest na 1 września br. oraz dodał, że koszty związane z realizacja projektu wzrosły ze względu na zły stan techniczny budynku i konieczność wprowadzenia zmian w projekcie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w przedstawionej koncepcji zagospodarowania sal budynku nie przewidziano miejsca na ekspozycję prac mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że żadne decyzje odnośnie przeznaczenia sal w budynku jeszcze nie zapadły. Będzie to przedmiotem rozmów dopiero w momencie uzyskania zgody na użytkowanie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury, w celu omówienia szczegółowego przeznaczenia poszczególnych sal.
 
Ad 4. Plan pracy komisji na 2019 rok.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2019 rok.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarium imprez sportowych zaplanowanych na 2019 rok.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planowane jest szersze wykorzystanie Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 na imprezy organizowane przez miasto.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga