Protokół nr 10/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.10.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    19:18
                                       
Temat:
Komisja spotkała się o godzinie 16:00 na ul. Sportowej.
  1. Spotkanie w „Sportotece” w celu omówienia możliwości współpracy dotyczącej wykorzystania w sezonie jesienno-zimowym krytego boiska piłkarskiego oraz lodowiska.
Od godziny 17:00 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
  1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Miasta Puszczykowa.
  3. Dyskusja na temat puszczykowskiego budżetu obywatelskiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
  6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z dyrektorami szkół - podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska przedstawiła podsumowanie roku szkolnego 2018/2019. Omówiła poszczególne aspekty funkcjonowania szkoły w tym dane dotyczące liczby nauczycieli oraz awansów zawodowych, jakie uzyskali w tym roku szkolnym. Pani Ewa Budzyńska wymieniła również kółka zainteresowań prowadzone przez nauczycieli, w których uczestniczyli uczniowie szkoły. Ponadto pani dyrektor wspomniała o nowych warunkach, w jakich pracują obecnie oddziały nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3), zajęcia prowadzone są bowiem w budynku tzw. „starej szkoły”, która została przystosowana do nowych okoliczności.
Pani Ewa Budzyńska przedstawiła konkursy organizowane przez szkołę, Urząd Miejski oraz wojewódzkie w których udział brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubacki omówił podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2. Przedstawił liczbę uczniów uczęszczających do szkoły w tym roku szkolnym oraz działania i programy w jakich uczestniczyli. Pan wicedyrektor wspomniał także o owocnej współpracy z Biblioteką Miejską Centrum Animacji Kultury oraz zajęciach przez nią prowadzonych w których uczestniczyły dzieci.
 
Radna Maria Michałowska zapytała dyrektorów szkół, czy nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach szkolnych są zatrudnieni również na innych etatach oraz, czy za wynajem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 pobierane są już opłaty.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że etaty w świetlicy są łączone z innymi ze względu na braki kadrowe.
 
Pan Maciej Kubacki wyjaśnił, że w Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonują oddzielne świetlice dla oddziałów przedszkolnych i szkolnych, w których zatrudnieni są nauczyciele na pełen etat. W kwestii wynajmu sali gimnastycznej decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z zapytaniem do pani Ewy Budzyńskiej, czy ma jakieś uwagi odnośnie funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej oraz boiska lekkoatletycznego.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że wszystkie opinie oraz uwagi dotyczące funkcjonowania tych obiektów są zgłaszane na bieżąco.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w trakcie realizacji modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 pojawiło się sporo problemów technicznych związanych z wymianą podłóg, czy koniecznością naprawy przeciekającego sufitu. Wiceburmistrz powiedział, że wszystkie dodatkowe prace spowodowały, że koszt inwestycji był znacznie wyższy niż zaplanowano.  
 
Radny Filip Ryglewicz podjął kwestię bezpieczeństwa dzieci w szkołach oraz zapytał, czy w placówkach zamontowany został monitoring. Radny poruszył również temat współpracy ze Strażą Miejską oraz policją w Puszczykowie w zakresie kontroli Orlików oraz pumptracka na ul. Nowe Osiedle.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że monitoring w budynku szkoły zamontowany został w okresie wakacyjnym, zlokalizowany został w taki sposób, aby skutecznie kontrolować sytuację w budynku. W kwestii kontaktu młodzieży z narkotykami pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że każde zgłoszenie należy traktować poważanie, informować o wszystkim rodziców oraz podejmować z nimi współpracę w tym zakresie.
 
Pan Maciej Kubacki powiedział, że w szkole zamontowane są kamery, które pozwalają na bieżąco monitorować sytuację, wielokrotnie pozwoliły one wykryć sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami.
Pan Maciej Kubacki dodał, że szkoła jest w trakcie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy jest możliwość reaktywacji w szkole salki upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie, gdyż szkoła dysponuje wieloma ciekawymi zbiorami na ten temat.
 
Pan Maciej Kubacki wyjaśnił, że w związku z rocznicą Powstania Wielkopolskiego w szkole na stałe przygotowane jest miejsce wystawowe w salce historycznej.
 
O godzinie 18:50 Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:55.
 
Ad 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała, że ustawowy termin przekazania sprawozdania z realizacji zadań oświatowych upływa 31 października br., do tego dnia zostanie ono przekazane wszystkim radnym.
 
Ad 3. Dyskusja na temat puszczykowskiego budżetu obywatelskiego.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła harmonogram prac oraz procedurę związaną z głosowaniem na puszczykowski budżet obywatelski. Poinformowała również o zmianach, które wprowadzone zostały do uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy dla osób biorących udział w głosowaniu na puszczykowski budżet obywatelski przewidziane zostały nagrody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że procedura związania z ustanowieniem nagród wiąże się z wypełnieniem licznych formalności w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że wielu mieszkańców chciałoby, aby podzielić budżet obywatelski na mniejsze kwoty i tym samym umożliwić realizację również mniejszych inwestycji.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że wymagałoby to tylko zmiany regulaminu głosowania.
 
Radna Barbara Kamińska wyraziła poparcie dla koncepcji podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że w obwiązującej formule budżetu obywatelskiego, więcej jest osób przegranych niż wygranych, dlatego może warto byłoby zastanowić się nad jego zmianą.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował na członka  Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych radnego Mariusza Frąckowiaka jako przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 107).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. Pani Katarzyna Świniarska poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr 203/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 109).
Wynik głosowania: „za” - 9 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 6. Sprawy bieżące
Radny Piotr Płóciennik w nawiązaniu do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował o wynikach rozmów, które przeprowadził z mieszkańcami na temat nadania nazwy ich ulicy. Zgodnie z ich wolą ulica powinna otrzymać nazwę Henryka Sienkiewicza.
 
O godzinie 19:18 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga