Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.1.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:45
                                       
Temat:
  1. Lodowisko na terenach sportowo - rekreacyjnych przy ul. Kościelnej - informacje.
  2. Realizacja Strategii Promocji Miasta Puszczykowa - dyskusja.
  3. Zaprezentowanie projektu willi „Mimoza" - informacje i dyskusja.
  4. Plan pracy komisji na 2019 rok.
  5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Czarneckiej oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Lodowisko na terenach sportowo - rekreacyjnych przy ul. Kościelnej - informacje.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że odbyło się kilka spotkań z dzierżawcą terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kościelnej przedmiotem których była budowa lodowiska, które zgodnie z podpisaną umową powinno zostać udostępnione mieszkańcom w obecnym sezonie zimowym. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dzierżawca zawnioskował o przesunięcie realizacji inwestycji na sezon zimowy 2019/2020. Ze względu na wcześniejsze zmiany terminów nie wyrażono na to zgody. Do dzierżawcy wysłano wezwanie nakazujące udostępnienie lodowiska w ciągu trzech miesięcy od daty odebrania wezwania. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że takie postępowanie jest zgodne z zapisami zawartej umowy.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił zaplanowane działania, które prowadzone będą na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej oraz koszty budowy poszczególnych obiektów, które wykonane zostały w wyższym standardzie niż zaplanowano. Pan Arkadiusz Krzyżański dodał, że wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie i wykorzystywanie jej na zajęcia fitness oraz piłki nożnej przyczyniło się do spadku dochodów spółki z tego tytułu. Pan Arkadiusz Krzyżański przedstawił także działania prowadzone dla mieszkańców miasta, jak darmowe udostepnienie lodowiska, czy bezpłatne zajęcia prowadzone dla dzieci z puszczykowskich przedszkoli. Pan Arkadiusz Krzyżański wyjaśnił, że koszty poniesione w związku z budową poszczególnych  obiektów spowodowały, że zmuszeni są wystąpić z wnioskiem o przesunięcie terminu oddania do użytkowania lodowiska. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański stwierdził, że nie ma powodu aby kolejny raz przesuwać termin udostępnienia lodowiska dla mieszkańców.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że dzierżawca powinien wywiązać się ze swoich deklaracji, gdyż mieszkańcom zostało obiecane, że lodowisko zostanie udostępnione w obecnym sezonie zimowym.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informacje, jakie konsekwencje poniesie inwestor w przypadku niezrealizowania inwestycji w określonym umową terminie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszelkie konsekwencje wynikające z niezrealizowania zapisów umowy, dotyczących nałożenia kar finansowych na inwestora, spadają na Burmistrza Miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że nie naliczenie umownych kar stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański powiedział, że zwróci się z prośbą do władz miasta o przedłużenie terminu realizacji budowy lodowiska. W przypadku negatywnej odpowiedzi wykonywane będą wszystkie zapisy umowy zgodnie z ich brzmieniem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wezwania jasno wynika, że nie wyrażono zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami umowy miasto rozpocznie naliczanie kar za nieudostępnienie mieszkańcom w terminie lodowiska.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała pana Arkadiusza Krzyżańskiego, czy jest przygotowany na realizację budowy lodowiska w obecnym sezonie zimowym.
 
Pan Arkadiusz Krzyżański odpowiedział, że trudno będzie znaleźć firmę, która wykona taki projekt w tak krótkim terminie. Z uwagi na to zaproponowano udostępnienie dla mieszkańców, w przypadku pojawienia się ujemnych temperatur, takiego lodowiska jak w roku ubiegłym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zasugerował podpisanie porozumienia zgodnie z którym Burmistrz Miasta nie skorzysta z prawa wezwania do oddania obiektu na rzecz miasta po upływie trzech miesięcy od niezrealizowania inwestycji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest udostępnienie lodowiska na kolejny sezon zimowy do 15 grudnia br. natomiast kary wynikające z umowy powinny zostać uregulowane do dnia podpisania porozumienia. W przypadku nie dotrzymania zapisów umowy obiekt  przeszedłby na własność  miasta. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że warto zastanowić się nad przesunięciem terminu udostępnienia lodowiska, ale nie na zasadzie aneksowania umowy, ale odsunięcia w czasie realizacji postanowień umowy dotyczących jej rozwiązania bez terminu wypowiedzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaka jest wysokość kar, jakie musi ponieść dzierżawca terenu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jednorazowa kara to 20.000 zł, kary dzienne wynoszą 200 zł za dzień nieudostępnienia obiektu lodowiska.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił pana Arkadiusza Krzyżańskiego o podjęcie decyzji związanej z podpisaniem porozumienia do czasu kolejnego posiedzenia komisji.
 
Ad 2. Realizacja Strategii Promocji Miasta Puszczykowa - dyskusja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła główne założenia Strategii Promocji Miasta Puszczykowa oraz działania, jakie są podejmowane w związku z jej realizacją.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami również podczas większych imprez organizowanych przez Miasto Puszczykowo.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, jakie działania można podjąć, aby wzbogacić ofertę możliwości spędzania wolnego czasu dla młodzieży.
 
Burmistrz Miasta Andrzej Balcerek odpowiedział, że oferta kulturalna oraz sportowa dla puszczykowskiej młodzieży jest niezwykle atrakcyjna. Problemem jest miejsce, które byłoby tylko dla nich przeznaczone i gdzie mogliby się swobodnie spotykać, Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że baza rekreacyjno-sportowa na terenie miasta jest na tyle dobrze rozwinięta, że każdy może wybrać cos dla siebie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że zasadniczym zagadnieniem jest zły przepływ informacji na temat imprez odbywających się na terenie miasta. Brak jest dostatecznego nagłośnienia oraz rozpropagowania wydarzeń organizowanych przez miasto.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że należy zastanowić się nad lokalizacją miejsca spotkań dla młodzieży na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na konieczność zmiany formuły redagowania Facebooka miasta (informacje o wydarzeniach na terenie Miasta powinny być powtarzane cyklicznie).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował wykorzystanie wizerunków znanych osobistości Miasta Puszczykowa w celu jego promocji.
 
Ad 3. Zaprezentowanie projektu willi „Mimoza" - informacje i dyskusja.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt architektoniczny willi „Mimoza" z uwzględnieniem zagospodarowania wnętrza budynku i podziału na poszczególne sale. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że działalność prowadzona przez Bibliotekę Miejska Centrum Animacji Kultury jest wszechstronna, dlatego większość pomieszczeń zostanie do niej przystosowanych. Budynek w całości zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. Ponadto sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że w związku z koniecznością zmiany projektu niezbędne było przedłużenie terminu realizacji inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że otwarcie obiektu planowane jest na 1 września br. oraz dodał, że koszty związane z realizacja projektu wzrosły ze względu na zły stan techniczny budynku i konieczność wprowadzenia zmian w projekcie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że w przedstawionej koncepcji zagospodarowania sal budynku nie przewidziano miejsca na ekspozycję prac mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że żadne decyzje odnośnie przeznaczenia sal w budynku jeszcze nie zapadły. Będzie to przedmiotem rozmów dopiero w momencie uzyskania zgody na użytkowanie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury, w celu omówienia szczegółowego przeznaczenia poszczególnych sal.
 
Ad 4. Plan pracy komisji na 2019 rok.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2019 rok.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarium imprez sportowych zaplanowanych na 2019 rok.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że planowane jest szersze wykorzystanie Orlika lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 na imprezy organizowane przez miasto.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga