Protokół nr 2/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.2.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:20
                                       
Temat:
  1. Koncerty organowe - dyskusja nad pismem od organizatora.
  2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2019.
  3. Działalność hali widowisko - sportowej - informacje i dyskusja.
  4. Dystrybucja „Echa Puszczykowa" - informacje.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
  8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Mariusza Frąckowiaka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Koncerty organowe - dyskusja nad pismem od organizatora.
Pan Wojciech Mazurek przedstawił historię organizacji koncertów organowych w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie oraz poinformował, że od 12 lat koncerty gromadzą liczne grono słuchaczy, oraz wysokiej rangi artystów z całego świata. Pan Wojciech Mazurek podkreślił, że organizacja koncertów nie byłaby możliwa bez wsparcia z budżetu miasta. W tym roku wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 14.000 zł. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla dofinansowania tego wydarzenia oraz zapytał, w jakiej formie dotacja miałaby zostać przyznana.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że do tej pory dofinansowanie odbywało się na zasadzie uregulowania faktury na ustaloną wcześniej kwotę. Podczas uchwalania budżetu miasta na 2019 rok pojawiły się wątpliwości co do takiej formy udzielania dotacji. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że najbardziej przejrzystą formą dofinansowania byłoby złożenie wniosku na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Pan Wojciech Mazurek dodał, że pozyskane dofinansowanie z budżetu miasta jest w całości przeznaczane na honoraria dla artystów, pozostałe działania prowadzone są charytatywnie.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że wielokrotnie uczestniczył w koncertach organowych organizowanych przez Pana Wojciecha Mazurka i uważa, że kwestia ich dofinansowania powinna pozostać na dotychczasowych zasadach.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieją przeciwskazania do tego, aby dofinansowanie do koncertów organowych odbywało się na zasadach przewidzianych dla wszystkich organizacji pozarządowych.
 
Pan Wojciech Mazurek odpowiedział, że parafia nie jest przygotowana aby rozliczać dotacje w taki sposób.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zadeklarował pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w złożeniu wniosku o dotację oraz przy jego późniejszym rozliczeniu. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że taka forma dofinansowania jest bardziej przejrzysta ze względów formalnych.
 
Radny Ryszard Teuschner zasugerował, aby pozostawić formę dofinansowania do koncertów na dotychczasowych zasadach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że dotacje z budżetu miasta powinny być przydzielane wszystkim beneficjentom na równych zasadach. Ponadto skarbnik zapytał, jaki procent kosztów organizacji koncertów pokrywa dotacja z budżetu miasta.
 
Pan Wojciech Mazurek odpowiedział, że bez dotacji z budżetu miasta organizacja koncertów nie byłaby możliwa. Udział w organizacji tego wydarzenia miał do tej pory również Wielkopolski Park Narodowy, który finansował promocję wydarzenia poprzez przygotowanie plakatów oraz zaproszeń. Pan Wojciech Mazurek dodał, że dwóch mniejszych sponsorów było fundatorami kolacji dla artystów.
 
Głos zabrała pani Małgorzata Szczotka, która zaznaczyła, że pan Wojciech Mazurek sam zajmuje się organizacją tak ważnego dla promocji Miasta Puszczykowa wydarzenia, dlatego warto umożliwić mu zorganizowanie koncertu w tym roku, na zasadach obowiązujących do tej pory.
 
Pan Wojciech Mazurek poprosił o wyjaśnienie, jak wygląda procedura składania wniosków w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że konkurs ogłaszany jest na realizację konkretnego zadania, dlatego nie ma takiej możliwości aby dofinansowanie nie zostało przyznane.
 
Komisja zadecydowała o pozostawieniu sposobu rozliczania dotacji na organizację koncertów organowych w parafii pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie w 2019 roku  na dotychczasowych zasadach. Ponadto zawnioskowano o konieczności złożenia wniosku o dofinansowanie w roku kolejnym w trybie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Ad 2. Omówienie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych na rok 2019.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła i omówiła poszczególne wydarzenia sportowe i kulturalne zaplanowane na 2019 r. na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Kierownik Referatu Promocji Kultury i Sportu Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała kalendarium zaplanowanych wydarzeń oraz działań organizowanych i realizowanych przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zorganizowanie 4 czerwca br. uroczystości z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do parlamentu w Polsce. 
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o możliwości zorganizowania koncertu „Arki Noego" w Puszczykowie z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na znaczny koszt tego wydarzenia (30.000 zł.), który nie został zaplanowany w budżecie miasta na ten rok zwróciła się z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie.
 
Pani Małgorzata Szczotka wyraziła poparcie dla zorganizowania obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Ponadto poprosiła o informacje na temat zaplanowanego na kwiecień wydarzenia promującego hasło „Naładuj życiowe akumulatory" oraz organizacji festiwalu „Otwarte ogrody".
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że w celu promocji hasła „Naładuj życiowe akumulatory" planowane jest zaproszenie do współpracy osób, które wybrały Puszczykowo na swoje miejsce zamieszkania i swoimi postawami promują miasto. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że organizacją „Otwartych ogrodów" zajmuje się pani Anna Polaszczyk z Centrum EkoInfo.
 
Skarbnik Piotr Łoździn nawiązał do kwestii organizacji koncertu „Arki Noego" z okazji Dnia Dziecka informując, że w budżecie miasta na 2019 rok nie zaplanowano kwoty na to wydarzenie. W związku z powyższym zaproponował zorganizowanie koncertu w roku kolejnym i uwzględnienie stosownych środków na ten cel w budżecie miasta na 2020 rok.
 
Ad 3. Działalność hali widowisko - sportowej - informacje i dyskusja.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przedstawiła nowego kierownika hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie pana Przemysława Hejnowicza.
 
Pan Przemysław Hejnowicz omówił program imprez oraz zajęć sportowych zaplanowanych w hali widowiskowo-sportowej na rok 2019 oraz podkreślił, że cały czas rozwija się współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Miasta Puszczykowa w zakresie wynajmowania hali widowiskowo-sportowej.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zestawienie imprez, które odbyły się w hali widowiskowo-sportowej w 2018 r.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy zaplanowany przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury budżet na 2019 rok wystarczy na zorganizowanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że zaplanowany na 2019 rok budżet był już dwukrotnie akutalizowany. Z uwagi na zbliżające się Dni Puszczykowa konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych rozmów na ten temat. 
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Kości Michał Cyranek poinformował, że w Puszczykowie rozegrane zostaną mistrzostwa Polski w Mölkky. Wydarzenie to stanowić będzie doskonałą promocję dla miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o możliwość zorganizowania większej liczby stołów na rozgrywki planszowe organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości.
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że na początku działalności Stowarzyszenia zakupiono 13 stołów, gdyż tylko tyle mieści się na sali konferencyjnej. Z uwagi na coraz szerszą skalę tych rozgrywek można zorganizować je w hali widowiskowo-sportowej.
 
Ad 4. Dystrybucja „Echa Puszczykowa" - informacje.
Redaktor naczelny „Echa Puszczykowa" Bogdan Lewicki powiedział, że planowana jest zmiana sposobu dystrybucji miesięcznika, która miałaby odbywać się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Na kolportaż przeznaczone są cztery dni (od soboty do wtorku) w ciągu których miesięcznik powinien dotrzeć do wszystkich mieszkańców miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy kalendarium publikowane w „Echu Puszczykowa" będzie zawierało informacje o zaplanowanych wydarzeniach w mieście z miesięcznym wyprzedzeniem.
 
Pan Bogdan Lewicki odpowiedział, że kalendarium pozostanie bez zmian.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, do którego dnia każdego miesiąca należy przekazywać informacje, które miałyby zostać opublikowane w kolejnym wydaniu „Echa Puszczykowa".
 
Pan Bogdan Lewicki odpowiedział, że na takie informacje oczekuje do 15 dnia każdego miesiąca.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zmiana uchwały wynika z rozszerzenia możliwości składania wniosków o dotację dla obiektów wpisanych również do gminnej ewidencji zabytków.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 47).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymał się" 1.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa informując, że wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, które zostały załączone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 46).
Wynik głosowania: „za" 8 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2019 (druk nr 37).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 1, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz poruszyła temat filii Biblioteki Miejskiej, która ze względu na remont budynku hotelu przy szpitalu będzie musiała zostać czasowo zamknnięta. Pani Danuta Mankiewicz wyjaśniła, że obecnie nie ma dla niej lokalizacji zastępczej.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile osób korzysta z zasobów filii Biblioteki Miejskiej.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że w ciągu roku w filii Biblioteki Miejskiej jest dokonywanych około 6 tysięcy wypożyczeń a korzystają z niej głównie osoby starsze.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański podkreślił, że filia Biblioteki Miejskiej powinna otrzymać lokalizację zastępczą.
 
Radny Piotr Płóciennik podjął temat udziału dyrektorów puszczykowskich szkół w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, gdyż jego zdaniem warto zachęcać do uczestnictwa w tego typu projektach edukacyjnych.
 
Pani Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że dyrektorzy puszczykowskich placówek oświatowych uczestniczą regularnie w wysokiej klasy szkoleniach, które finansowane są między innymi z budżetu miasta, dlatego program zaproponowany przez radnego Piotra Płóciennika należy skierować do innych odbiorców.
 
Radna Barbara Kamińska stwierdziła, że w kwestii udziału w takim programie powinno się najpierw zapytać dyrektorów szkół.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że dyrektorzy puszczykowskich szkół od dawna uczestniczą w tego typu projektach szkoleniowych. Z uwagi na problemy z jakimi borykają się obecnie szkoły zasugerował zorganizowanie spotkania z dyrektorami w celu ich omówienia.  
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przychylił się do propozycji spotkania z dyrektorami puszczykowskich szkół.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/Hanna Dudzik-Zoga