Protokół nr 3/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.3.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:20
                                       
Temat:
  1. Informacje o funkcjonowaniu oraz potrzeby inwestycyjne Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Puszczykowie - rozmowa z dyrektorami szkół.
  2. Zasady udostępniania lokali w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. 
  3. Wsparcie w rozwoju osób, które mają wpływ na lokalną społeczność - dyrektorzy szkół.
  4. Młodzieżowa Rada Miasta - wstępna dyskusja.
  5. Powołanie członka Komisji Stypendialnej.
  6. Mistrzostwa Polski w Mölkky.
  7. Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Informacje o funkcjonowaniu oraz potrzeby inwestycyjne Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Puszczykowie - rozmowa z dyrektorami szkół.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska poinformowała o liczbie uczniów oraz oddziałów funkcjonujących w szkole, dodała również, że bieżący rok jest rokiem szczególnym, ze względu na to, że szkołę opuszczają dwa oddziały gimnazjalne a szkoła podstawowa ponownie przekształci się w  szkołę ośmioletnią. Pani Ewa Budzyńska podkreśliła, że ze względu na funkcjonującą halę widowiskowo-sportową dzieci mają stworzone doskonałe warunki do odbywania lekcji wychowania fizycznego oraz korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że planowane jest przeniesienie oddziałów nauczania początkowego do tzw. starego budynku szkoły, co znacznie poprawi ich komfort pracy.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, ile klas nauczania początkowego będzie funkcjonowało w starym budynku szkoły.
 
Pani Ewa Budzyńska odpowiedziała, że będzie to sześć oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, co więcej zastanawia się również nad przeniesieniem w to miejsce oddziałów przedszkolnych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy na terenie budynku szkoły planowane jest zamontowanie monitoringu oraz, czy w związku z tym pojawią się jakieś utrudnienia w jej funkcjonowaniu.
 
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że o planowanym zamontowaniu monitoringu na terenie szkoły należy powiadomić rodziców. Nie ma natomiast specjalnych przeszkód aby zamontować go na korytarzach budynku. 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak przedstawiła liczbę oddziałów funkcjonujących w szkole oraz omówiła infrastrukturę znajdującą się na terenie budynku. Pani Beata Cierzniak wyjaśniła, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 monitoring funkcjonuje od wielu lat.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaka liczba dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej oraz ilu wychowawców jest potrzebnych aby zapewnić im opiekę.
 
Pani Beata Cierzniak wyjaśniła, że do świetlicy uczęszcza osiem grup po 25 osób, na każdą grupę dzieci potrzebny jest jeden opiekun.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że słyszał od rodziców o problemach związanych z brakiem nauczyciela informatyki.
 
Pani Beata Cierzniak powiedziała, że problemem jest brak kadry dlatego zadecydowano, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód o zatrudnieniu nauczyciela pochodzenia ukraińskiego. 
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy jest możliwość podświetlenia muralu przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wstępne rozmowy na ten temat już się odbyły.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informację na temat planowanego strajku nauczycieli.
 
Pani Ewa Budzyńska wyjaśniła, że szkoła weszła w spór zbiorowy, strajk nauczycieli najpewniej się odbędzie, ewentualne dwa terminy to: okres egzaminów gimnazjalnych i ósmych klas szkoły podstawowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, trzeba będzie powiadomić o tym fakcie rodziców.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poinformował o piśmie, które wpłynęło do Burmistrza Miasta Puszczykowa dotyczącym prośby o wyeliminowania uciążliwości na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz poprosił o odniesienie się do powyższej sprawy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przeprowadzone zostały rozmowy z mieszkańcem sąsiadującym z terenem boiska przy szkole, część postulatów złożonych w piśmie zostało już zrealizowanych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił o opinię radnych w tej sprawie, gdyż jest to konflikt sąsiedzki, który władze miasta chciałyby zminimalizować.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem młodzież musi mieć miejsce, gdzie będzie mogła spędzać czas wolny, co więcej zgłaszany przez mieszkańca problem jest wyolbrzymiony.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ocena uciążliwości jest sprawą indywidualną z udostępnionego przez mieszkańca nagrania nie wynika aby miejsce to stwarzało znaczny dyskomfort dla sąsiadujących z nim mieszkańców.  Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że mieszkaniec pomimo zaproszenia nie pojawił się na posiedzeniu komisji.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zamontowanie monitoringu na terenie boiska.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na istniejącą w tym miejscu odpowiednią instalację, można zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
 
Ad 2. Zasady udostępniania lokali w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beata Cierzniak przedstawiły sposoby wynajmowania oraz korzystania z infrastruktury szkolnej przez osoby z zewnątrz.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił uwagę na kwestię bezpłatnego wynajmowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, gdyż wszystkie koszty związane z jej utrzymaniem ponosi szkoła. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w związku z tym wystąpi do radcy prawnego o opinię, czy dyrektor szkoły może ustalić własne stawki pomimo podjętej uchwały Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z nich. Wobec powyższego zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji w tej sprawie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie stosownej dokumentacji oraz opinii prawnej w tym temacie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że ze względu na coraz wyższe środki w budżecie miasta przeznaczane na utrzymanie oświaty, konieczne jest uregulowanie tej kwestii. Nie można dopuścić do tego, aby szkoły ponosiły straty za darmowe użyczenie swoich obiektów.
 
Ad 3. Wsparcie w rozwoju osób, które mają wpływ na lokalną społeczność - dyrektorzy szkół.
Radny Piotr Płóciennik podziękował za wpisanie tego punktu do porządku obrad posiedzenia komisji oraz powiedział, że dyskusja na temat sposobów wspierania osób, które mają wpływ na lokalną społeczność jest niezbędna. Radny Piotr Płóciennik poruszył również temat smogu oraz sposobu dotarcia do mieszkańców i zachęcenia ich do wymiany pieców. Zaproponował również zaproszenie na posiedzenie komisji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i realizowanie programów zachęcających mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska powiedziała, że każda szkoła ma budżet przeznaczony na szkolenia z którego w 100% korzysta. W roku ubiegłym Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała tytuł „Szkoły uczącej się". Nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły dokształcają się regularnie w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pani Ewa Budzyńska podkreśliła, że szkoła stara się na bieżąco uczestniczyć we wszelkiego rodzaju programach, również w zajęciach organizowanych dla liderów oświaty, na chwilę obecną potrzeby nauczycieli w tej kwestii są w pełni zaspokajane.
 
Ad 4. Młodzieżowa Rada Miasta - wstępna dyskusja.
Radna Barbara Kamińska przypomniała historię powstania oraz sposób funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa, której była członkiem. Radna Barbara Kamińska zaznaczyła, że dzięki uczestnictwu w Młodzieżowej Radzie Miasta miała możliwość korzystania z wielu cennych szkoleń oraz programów skierowanych do młodych ludzi. Ważną kwestią jest jednak znalezienie koordynatora tej inicjatywy.
 
Pani Ewa Budzyńska powiedziała, że w samorządzie uczniowskim szkoły są osoby, które mogłyby zasiadać również w Młodzieżowej Radzie Miasta, konieczne jest jednak wyłonienie lidera, który to poprowadzi i zachęci do udziału i działania.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził poparcie dla utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, co umożliwi młodym ludziom podejmowanie decyzji w ważnych dla miasta sprawach.
 
Radna Maria Michałowska dodała, że chęć utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta powinna wyjść od młodych ludzi.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że w 2003 r. podjęta została uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz uchwalenia jej Statutu, która ze zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Zgodnie z powyższą uchwałą wybory do Młodzieżowej Rady Miasta zarządza Burmistrz. W 2008 r. ogłoszone zostały wybory na kadencję 2008-2010 zainteresowanie ze strony młodych ludzi było jednak znikome. Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta powinna wyjść bezpośrednio od młodych ludzi.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował przeprowadzenie wspólnych profesjonalnych wyborów do samorządu uczniowskiego z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że należałoby uświadomić młodym ludziom, jak wyglądają prace w Młodzieżowej Radzie Miasta i zachęcić ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Radna Maria Michałowska zaproponowała rozpropagowanie informacji o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta podczas ważniejszych imprez organizowanych przez miasto.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował radną Barbarę Kamińską na koordynatora tych działań, na co radna wyraziła zgodę.
 
Ad 4. Powołanie członka Komisji Stypendialnej.
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że powołanie Komisji Stypendialnej jest konieczne w celu przeprowadzenia oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wyłonienie w tym celu przedstawiciela Komisji Edukacji Kultury i Sportu.
 
Radny Tomasz Potocki zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej, na co radny wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad powołaniem radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
Ad 6. Mistrzostwa Polski w Mölkky.
Przedstawiciel Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości Michał Cyranek przybliżył wszystkim zasady oraz specyfikę gry w Mölkky oraz poinformował o planowanej organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky właśnie na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie tego wydarzenia.
 
Pan Michał Cyranek odpowiedział, że czekają na ogłoszenie konkursu na dofinasowanie zadań dla organizacji pozarządowych.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował pomoc w przygotowaniu konkretnego planu organizacji Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jaki jest koszt organizacji tego wydarzenia.
 
Pan Michał Cyranek odpowiedział, że samo wynajęcie hali widowiskowo-sportowej to koszt około 4 tys zł.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w budżecie miasta są przeznaczone środki na ten cel.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że w budżecie miasta na 2019 rok zostały zarezerwowane środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kwoty na te działania nie zostały jeszcze podzielone. W związku z powyższym zaprosił organizatorów do Urzędu Miejskiego w celu ustalenia szczegółów.
 
Członkowie komisji poparli organizację Mistrzostw Polski w Mölkky na terenie Miasta Puszczykowa oraz zwrócili się z prośbą do organizatorów o przygotowanie szczegółowych informacji i kosztorysu organizacji imprezy na najbliższe posiedzenie komisji.
 
Ad 7. Sprawy bieżące. 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o sprawdzenie stanu toalet na orliku na ul. Nowe Osiedle oraz przekazał prośbę mieszkanki ul. Sportowej o zamykanie na noc tamtejszego placu zabaw.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poinformował o libacjach alkoholowych, które odbywają się w pustostanach znajdujących się na ul. Cyryla Ratajskiego oraz ul. Dworcowej. Ponadto radny Mariusz Frąckowiak poprosił o zadbanie o otoczenie pomnika strażaka na ul. Poznańskiej.
 
O godzinie 19:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga