Protokół nr 4/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 19 marca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.4.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     16:30
Godz. zakończenia:    19:25
                                       
Temat:
 1. Spotkanie w sprawie pisma mieszkańca dotyczącego uciążliwego sąsiedztwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.
 2. Wykorzystanie schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" w dniach 24 -25.08.2019 r.
 3. Wykorzystanie „Zielonego Targu" na cele handlowe, społeczne, kulturalne.
 4. Pomniki i miejsca pamięci w Puszczykowie (pomnik zakończenia II wojny światowej, OSP, Miasta-Ogrodu, Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, głaz Tomaszewskiego).
 5. Cykliczne spotkania radnych z mieszkańcami w terenie - dyskusja.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
 9. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie w sprawie pisma mieszkańca dotyczącego uciążliwego sąsiedztwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.
 
W związku z pismem mieszkańca dotyczącym uciążliwego sąsiedztwa boiska komisja spotykała się o godzinie 16:30 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
 
Od godziny 17:30 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Ad 2. Wykorzystanie schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" w dniach 24-25.08.2019 r.   
Przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Wojciech Mania omówił prezentację dotyczącą organizacji i przebiegu „Dni Twierdzy Poznań". Przedstawił szereg obiektów fortecznych biorących udział w tym wydarzeniu oraz podkreślił, że każdy obiekt musi zostać przystosowany i zabezpieczony w taki sposób, aby mógł zostać udostępniony turystom. Pan Wojciech Mania podkreślił, że jest to jedna z większych imprez tego typu w Polsce.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o obiekty spoza Poznania biorące udział w tym wydarzeniu.
 
Pan Wojciech Mania odpowiedział, że najdalej położonym od Poznania obiektem jest twierdza w Krzyżownikach.  
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy konieczne są zapisy w celu zwiedzenia poszczególnych miejsc.
 
Pan Wojciech Mania odpowiedział, że wprowadzenie zapisów uniemożliwiłoby  pozostałym turystom skorzystanie z oferty, dlatego nie zachęcają do takiej formy rezerwacji biletów.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał do kiedy należy zgłosić obiekt, aby mógł wziąć udział w „Dniach Twierdzy Poznań".
 
Pan Wojciech Mania wyjaśnił, że wstępna deklaracja powinna nastąpić do czerwca br., wszystkich nowych partnerów Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stara się wspierać i pomagać w promocji wydarzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy obiekt znajdujący się na terenie Puszczykowa może zostać wykorzystany dla celów turystycznych.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Remigiusz Motycki wyjaśnił, że obiekt znajdujący się na ul. Przecznica nie jest w żaden sposób przystosowany do celów turystycznych ze względu na to, że przez znaczny okres czasu nie prowadzono w nim żadnych prac konserwacyjnych oraz naprawczych. Pan Remigiusz Motycki dodał, że schron został przekazany miastu przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu realizacji zadań własnych gminy.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że oddanie schronu na cele turystyczne byłoby doskonałą promocyją dla miasta. W związku z powyższym zapytał, jak wygląda procedura pozyskania zgody od Wojewody Wielkopolskiego na użytkowanie obiektu w celach turystycznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na przeznaczenie schronu na cele związane z realizacją zadań obrony cywilnej Wojewoda Wielkopolski nie wyraził zgody na zmianę jego charakteru. Ponadto Wiceburmistrz dodał, że obiekt ten nie jest przystosowany do celów turystycznych i wymagałby gruntownej modernizacji.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy w przypadku włączenia obiektu z terenu Puszczykowa do „Dni Twierdzy Poznań" konieczne byłoby zorganizowanie dodatkowego transportu oraz, czy na zwiedzanie poszczególnych obiektów biorących udział w wydarzeniu można wykupić voucher.
 
Pan Wojciech Mania wyjaśnił, że za poszczególne obiekty odpowiadają ich gospodarze. Zadaniem Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wspieranie działań promocyjnych wydarzenia oraz zorganizowanie odpowiednich linii autobusowych w celu dotarcia do poszczególnych obiektów.
W kwestii płatności wyjaśnił, że ze względu ma różnorodność podmiotów organizujących nie ma jednego karnetu wstępu do obiektów.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu przeprowadzenia oceny jego stanu.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę że ze względu na mający powstać w tym miejscu w przyszłości kolejny budynek komunalny konieczne jest utworzenie w tym miejscu dodatkowych miejsc parkingowych.
Członkowie komisji zadecydowali o przeprowadzeniu głosowania w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przystąpienia do wykorzystania schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa podczas „Dni Twierdzy Poznań" na cele turystyczne.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury przystąpienia do wykorzystania schronu znajdującego się na terenie Miasta Puszczykowa na cele turystyczne.
Wynik głosowania: 8 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O godzinie 18:30 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił 10 minutowa przerwę.
 
Ad 3. Wykorzystanie „Zielonego Targu" na cele handlowe, społeczne, kulturalne.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jak wygląda procedura najmu miejsc handlowych na „Zielonym Targu".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wynajem miejsc handlowych odbywa się na zasadzie zawarcia umowy pomiędzy stronami, uiszczenia ustalonej opłaty targowej oraz dzierżawy.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził ubolewanie, że miasto nie zorganizowało oficjalnego otwarcia „Zielonego Targu". Na jego terenie brakuje również tablicy informacyjnej z regulaminem oraz numerami kontaktowymi do Urzędu Miejskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tablica z regulaminem oraz danymi kontaktowymi zostanie ustawiona w najbliższym czasie, specyfika „Zielonego Targu" przewiduje tylko i wyłącznie handel owocami i warzywami.     
 
Radny Filip Ryglewicz dodał, że w regulaminie „Zielonego Targu" powinno zostać zaznaczone handlowe przeznaczenie tego miejsca.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na trzy kwestie związane z funkcjonowaniem „Zielonego Targu" w tym między innymi na:
 • konieczność ustawienia stojaków na rowery,
 • brak tablicy ogłoszeń dla mieszkańców,
 • zabezpieczenie dostępu do prądu, tak aby osoby postronne nie mogły z niego korzystać.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że kwestia dostępu do prądu zostanie sprawdzona i wyjaśniona.
 
Ad 4. Pomniki i miejsca pamięci w Puszczykowie (pomnik zakończenia II wojny światowej, OSP, Miasta-Ogrodu, Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, głaz Tomaszewskiego).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił wykonaną przez siebie dokumentację fotograficzną puszczykowskich pomników oraz miejsc pamięci, zaproponował ich uporządkowanie oraz wyeksponowanie.
 
Ad 5. Cykliczne spotkania radnych z mieszkańcami w terenie - dyskusja.
Radny Mariusz Frąckowiak zauważył, że spotkania radnych z mieszkańcami odbywające się w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury powinny być kontynuowane. Zaproponował zorganizowanie pikniku w plenerze przez radnych sąsiadujących ze sobą okręgów oraz spotkania z mieszkańcami podczas znaczących imprez miejskich.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla organizacji takich spotkań z mieszkańcami.
 
Radny Filip Ryglewicz zauważył, że można spotykać się z mieszkańcami podczas zaplanowanych imprez miejskich, nie ma potrzeby organizowania dodatkowych wydarzeń.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą do pani Agnieszki Zielińskiej-Adamiak z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki o przygotowanie zestawienia imprez organizowanych przez miasto w danym roku, podczas których będzie możliwość porozmawiania z mieszkańcami.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że uczestniczyła w pracach komisji stypendialnej, stypendia sportowe przyznane zostały trzem osobom, których sylwetki i osiągnięcia za rok 2018 przybliżyła wszystkim zebranym.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 59).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 60).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego (druk nr 61).
Wynik głosowania: 9 głosów „za", 0 „przeciw", 0 „wstrzymujących się".
 
Ad 9. Sprawy bieżące.
Radna Barbara Kamińska zaproponowała podjęcie w kwietniu br. tematu Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował konieczność zaproszenia przedstawicieli Wielkopolskiego Parku Narodowego na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że podczas spotkania na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 zadecydowano o konieczności ustawienia w tym miejscu tablicy z regulaminem korzystania z boiska.
 
Radny Piotr Płóciennik dodał, że można ustawić w tym miejscu tablicę informacyjną przypominającą o sankcjach karnych za poszczególne wykroczenia związane z zakłócaniem spokoju.
 
Komisja podjęła dyskusję na temat braków kadrowych w Komisariacie Policji w Puszczykowie i problemach z tym związanych.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że co roku z budżetu miasta przekazywane są środki w celu uruchomienia dodatkowych patroli policji w okresie letnim. Braki kadrowe w komisariatach można zaobserwować również w gminach sąsiednich.
 
Radna Barbara Kamińska zauważyła, że to nie tylko kwestia braku kadr, ale również zainteresowania i chęci udzielenia pomocy mieszkańcom.
 
O godzinie 19:25 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga