Protokół nr 5/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.5.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:40
                                       
Temat:
  1. Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 - informacje oraz działania mające na celu złagodzenie skutków strajku.
  2. Organizacja obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.
  3. Organizacja „Dnia Dziecka" - informacja.
  4. Organizacja „Zielonym do Góry" - informacja.
  5. Spotkanie radnych z mieszkańcami na ul. Mazurskiej - informacja.
  6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza.)
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 - informacje oraz działania mające na celu złagodzenie skutków strajku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił informacje dotyczące strajku nauczycieli w puszczykowskich placówkach oświatowych informując, że w strajku uczestniczy 90% nauczycieli z obu szkół. Wiceburmistrz wyjaśnił, że dzięki zrozumieniu i pomocy rodziców, większości dzieci została zapewniona opieka w domu. Z uwagi na przedłużający się okres strajku, Burmistrz Miasta wystosował pismo do rodziców z prośbą o informację od tych, którzy nie będą mogli zapewnić takiej opieki na kolejne dni strajku. W takim przypadku szkoła jest zobligowana do zapewnienia opieki nad dziećmi. Z uwagi na brak kadry pedagogicznej pomoc zaproponowały miastu dwa puszczykowskie stowarzyszenia: Fundacja Aktywności Lokalnej oraz Inkubator Artystyczny „Lupa".
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, gdzie miałyby odbywać się zajęcia dla dzieci.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zajęcia takie mogą być prowadzone w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury lub w hali widowiskowo-sportowej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że ostateczne decyzje zapadną, gdy znana będzie liczba dzieci, którym konieczne będzie zapewnienie opieki.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o zabranie głosu przybyłych na posiedzenie komisji przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 
Pani Aleksandra Lewandowska przedstawicielka Komitetu Strajkowego Szkoły Podstawowej nr 2 powiedziała, że wsparcie ze strony władz miasta w zapewnieniu opieki na dziećmi jest niezwykle istotne. Pani Aleksandra Lewandowska odczytała pismo skierowane do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczące podjęcia przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały w sprawie wypłacenia nauczycielom środków będących kompensacyjnym pokryciem utraconych w czasie strajku wynagrodzeń.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że wspiera protest nauczycieli, natomiast pismo zgodnie z właściwością zostanie przekazane Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że władze miasta na bieżąco będą szukały rozwiązań, aby zrekompensować nauczycielom utracone w okresie strajku wynagrodzenia. Prawdopodobnie podjęte zostaną starania w celu zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, żadne środki w budżecie miasta zabezpieczone na wypłaty nie zostaną dyrektorom odebrane.
 
O godzinie 17:40 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 17:50.
 
Ad 2. Organizacja obchodów 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o bezpłatnym wyjeździe do Gdańska dla mieszkańców Puszczykowa organizowanym w ramach obchodów 30-lecia pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy uczestnicy wyjazdu będą posiadać baner lub koszulkę z logo Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne koszulki.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował ustalenie niewielkiej kwoty stanowiącej deklarację udziału w wyjeździe.
 
Ad 3. Organizacja „Dnia Dziecka" - informacja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że obchody „Dnia Dziecka" zaplanowane zostały na niedzielę 2 czerwca. Na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej zorganizowane będą darmowe atrakcje dla dzieci.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o zamieszczenie szczegółowych informacji na ten temat na stronie internetowej miasta oraz w „Echu Puszczykowa".
 
Ad 4. Organizacja „Zielonym do Góry" - informacja.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystki Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że festyn „Zielonym do Góry" zaplanowany został na sobotę 11 maja. Jak co roku do udziału w kiermaszu zgłosiły się puszczykowskie szkółki ogrodnicze, będzie możliwość zakupu akcesoriów do prac ogródkowych oraz prowadzone będą warsztaty z plecenia wianków a dla dzieci nauka wysiewu ziół i obsadzania donic.
 
Ad 5. Spotkanie radnych z mieszkańcami na ul. Mazurskiej - informacja.
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie pikniku sąsiedzkiego przez radnych sąsiadujących ze sobą okręgów. Radny Mariusz Frąckowiak przedstawił zaplanowane podczas imprezy wydarzenia.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że popiera takie działania, gdyż radni powinni spotykać się z mieszkańcami podczas różnych imprez miejskich.
      
Ad 6. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podjął temat remontu willi „Mimoza", na dachu której zamontowana zostanie mosiężna kula. Wiceburmistrz powiedział, że pojawiła się propozycja umieszczenia w niej „kapsuły czasu".
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla tej idei oraz zaproponował umieszczenie w kapsule rekwizytów związanych z Puszczykowem.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec ul. Gajowej z propozycją zorganizowania spotkania miłośników starych samochodów a także cyklicznego organizowania zlotów w Puszczykowie. Wobec powyższego radny Mariusz Frąckowiak zapytał, co o takiej formie promocji miasta myślą pozostali członkowie komisji. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zaproszenie inicjatora tego wydarzenia na posiedzenie komisji.
 
Radny Ryszard Tesuchner zapytał, czy planowana jest rozbudowa parkingu na ul. Kraszewskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaprosił na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, podczas którego omówiony zostanie temat koncepcji rozbudowy ul. Kraszewskiego.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła temat puszczykowskiej policji oraz braku możliwości skontaktowania się z nimi. Zaproponowała zaproszenie komendanta Komisariatu Policji w Puszczykowie na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
 
O godzinie 18:40 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga