Protokół nr 6/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.6.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:45
                                       
Temat:
  1. Działalność Biblioteki Miejskiej wedle Statutu Biblioteki.
  2. Zagospodarowanie willi „Mimoza" na cele kulturalne i społeczne.
  3. Dni Puszczykowa - informacje.
  4. Statut Młodzieżowej Rady Miasta z 2003 - dyskusja.
  5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność Biblioteki Miejskiej wedle Statutu Biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Danuta Mankiewicz przedstawiła oraz omówiła działalność i zadania realizowane przez Bibliotekę Miejską w Puszczykowie. Pani Danuta Mankiewicz zaprezentowała również wydarzenia organizowane dla mieszkańców przez Bibliotekę Miejską.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy Biblioteka Miejska rozważa rozszerzenie swojej działalności o dowóz książek osobom starszym do domów.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak odpowiedziała, że obecnie w takich przypadkach praktykowane jest korzystanie z pomocy osób zaprzyjaźnionych lub sąsiadów, którzy dowożą książki potrzebującym. Pani Beata Witczak zaznaczyła, że możliwość uczestniczenia w takich akcjach zostanie wkrótce nagłośniona przez Bibliotekę Miejską.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o zaplanowane wydarzenia podczas obchodów 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie.
 
Pani Danuta Mankiewicz odpowiedziała, że obchody 70-lecia Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie odbędą się 10 maja br., na ten dzień zaplanowano dostępny dla wszystkich mieszkańców koncert na Rynku oraz wystawę w siedzibie Biblioteki Miejskiej.
 
Ad 2. Zagospodarowanie willi „Mimoza" na cele kulturalne i społeczne.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informację dotyczącą rozmieszczenia sal w zrewitalizowanym budynku willi „Mimoza".                                
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ze względu na zmiany w projekcie prace w budynku nadal trwają, liczy jednak, że zgodnie z przewidywaniami 1 września br. „Mimoza" zostanie otwarta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pojawiły się problemy z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, gdyż planowane przeznaczenie obiektu może generować większa potrzebę lokalizacji miejsc parkingowych. Ponadto wiceburmistrz wyjaśnił, że budynek „Mimozy" zostanie przeznaczony na cele Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury oraz centrum „EkoInfo".
 
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak powiedziała, że sala konferencyjna będzie pełnić również funkcję salki wystawowej, zdecydowanie poprawi się komfort pracy, gdyż wszystkie zajęcia organizowane dla mieszkańców będą mogły odbywać się w jednym budynku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w budynku zostanie zainstalowana klimatyzacja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że cały obiekt będzie posiadał mechaniczny układ wentylacyjny.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy wieżyczka w budynku mogłaby zostać udostępniona mieszkańcom jako punkt widokowy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest ona zbyt mała, aby można ją było udostępniać.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy zaplanowany został zakup dodatkowego sprzętu np. projektorów czy zestawów nagłośnieniowych na potrzeby Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zaplanowane zostało wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, jednak ze względu na to, że wszystkie zadania realizowane przez BM CAK będą dostępne w pełni dopiero w przyszłym roku, środki na ten cel zostaną zabezpieczone w kolejnym budżecie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy będzie możliwość wynajmowania pomieszczeń w budynku na cele komercyjne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że przez 5 lat od zakończenia inwestycji, zgodnie z zawartą umową obowiązują ograniczenia w uzyskaniu dochodów z wynajmu. Pomieszczenia w budynku willi „Mimoza" nie mogą być wynajmowane na cele komercyjne, z wyjątkiem dodatkowej działalności prowadzonej przez Bibliotekę Miejską np. zajęcia językowe, warsztaty itp.
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, aby poczekać z rozmowami na temat pomieszczeń w budynku willi „Mimoza" oraz ich wykorzystania do momentu zakończenia remontu.
 
Ad 3. Dni Puszczykowa - informacje.
Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zaplanowane wydarzenia oraz koncerty podczas „Dni Puszczykowa" w 2019 roku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, kiedy posprzątany zostanie teren na którym odbywać się będą „Dni Puszczykowa".
 
Pani Beata Witczak odpowiedziała, że na miesiąc przed imprezą odbywa się spotkanie z wszystkim służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta oraz z władzami miasta. 
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że w programie brakuje mu wzmianki o mistrzostwach Polski w Mölkky w Puszczykowie a także informacji o miejscu dla organizacji pozarządowych, gdyż powinny mieć możliwość przedstawienia swojej działalności. Zaproponował wysłanie do nich zaproszeń do włączenia się w organizację „Dni Puszczykowa".
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że podczas „Dni Puszczykowa" ustawiany jest zawsze namiot przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Za organizację mistrzostw w Mölkky odpowiedzialni są panowie ze Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości".
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy „Dni Puszczykowa" reklamowane będą również poza lokalnymi mediami.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińka-Adamiak odpowiedziała, że informacje o „Dniach Puszczykowa" będą ogłaszane między innymi w radiu „Emaus", „Gazecie Wielkopolskiej" oraz okolicznych informatorach miejskich.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o zaprezentowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zaprezentowała System Identyfikacji Wizualnej Miasta Puszczykowa oraz przedstawiła nowe logo Miasta za którego pomocą reklamowane będą między innymi „Dni Puszczykowa". Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że herb miasta zostanie na wszystkich oficjalnych dokumentach Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, natomiast logo będzie używane na materiałach promocyjnych.
 
Ad 4. Statut Młodzieżowej Rady Miasta z 2003 - dyskusja.  
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański podjął temat utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta oraz zasugerował uproszczenie zapisów Statutu w kwestii zmiany wieku kandydatów.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że zaproponował dyrektorom puszczykowskich szkół spotkanie w ramach lekcji wychowawczej lub wiedzy o społeczeństwie na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. Ze względu na trwający w szkołach strajk działania te należy przełożyć na jesień.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem jest dyskusja z młodymi ludźmi na temat działania oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta, prepozycje zmian w Statucie powinny zostać zainicjowane bezpośrednio przez nich.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest dobrą formą edukacji samorządowej oraz możliwością dla młodych ludzi uczestniczenia w podejmowaniu istotnych dla miasta decyzji. 
 
Radny Tomasz Potocki zasugerował, aby tematem Młodzieżowej Rady Miasta zajęła się osoba, która uczestniczyła w jej pracach w poprzednich kadencjach.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miasta powinny być prowadzone w taki sposób, aby zainteresować jak najszersze grono młodych ludzi.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił sytuację związaną z likwidacją linii komunikacyjnej PKS i wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu oczekuje deklaracji finansowego udziału miasta w utrzymaniu linii, inaczej autobus nie będzie przejeżdżał przez Puszczykowo. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił dane statystyczne dotyczące liczby sprzedanych biletów w Puszczykowie na przejazd autobusem oraz poprosił o opinię radnych w tym zakresie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że z linii autobusowej PKS korzysta niewielu mieszkańców Puszczykowa, gdyż godziny jego kursowania pokrywają się z linią 651.
 
Radny Ryszard Teuschner zaproponował w zamian przekazanie środków na zwiększenie kursów linii autobusowej 651.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński potwierdził, że środki z budżetu miasta lepiej przeznaczyć na zwiększenie liczby kursów linii autobusowej 651 a temat został poruszony, aby uświadomić wszystkim radnym, że taki problem się pojawił.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o przekazanie radnym całej dokumentacji związanej z ta sprawą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że roześle do radnych całą dokumentację wraz z obliczeniami zakładanego dofinansowania do utrzymania linii ze strony poszczególnych gmin powiatu poznańskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie pumptracku na ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko zależy od warunków pogodowych, zakorzenić musi się również trawiaste pobocze, które jest obecnie regularnie podlewane.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaprosił wszystkich na pierwszy piknik sąsiedzki organizowany przez radnych Miasta Puszczykowa, który odbędzie się 12 maja br. na terenie siłowni pod chmurką przy ul. Mazurskiej.
 
O godzinie 18:45 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga