Protokół nr 7/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 21 maja 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.7.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:07
Godz. zakończenia:    19:06
                                       
Temat:
1. Spotkanie z właścicielami willi Jadwinówka.
2. Współpraca Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi:
  • prezentacja organizacji współpracujących z miastem,
  • informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych.
3. Stypendia oraz Nagroda Rady Miasta. Omówienie zasad przyznawania dla każdego rodzaju.
4. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do  sezonu letniego:
  • teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej,
  • orliki,
  • przystań kajakowa,
  • korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2,
  • oferta atrakcji sportowych,
  • inwestycje.
5. Przygotowanie i inwestycje w place zabaw na terenie Miasta Puszczykowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej, radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Spotkanie z właścicielami willi Jadwinówka.
Pan Henryk Stępniak omówił etapy prac remontowych prowadzonych w willi Jadwinówka oraz przedstawił zdjęcia dokumentujące stan willi przed i w trakcie prowadzonych prac. Pan Henryk Stępniak powiedział, że przed przystąpieniem do prac konieczne było wykonanie projektu architektonicznego oraz programu konserwatorskiego, przeprowadzone zostały również badania geotechniczne gruntu. Ponadto Pan Henryk Stępniak poinformował, że cała sporządzona dokumentacja została przekazana konserwatorowi zabytków, który wydał zgodę na prowadzenie prac remontowych. Dalsze prace zostały wstrzymane z uwagi na brak zgody Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które zarzuciło, że prowadzone prace mają na celu rozbudowę budynku.
Właściciele willi zwrócili się z prośbą do władz miasta o wsparcie ich w działaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na dalsze prace ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Prowadzenie ich jest konieczne ze względu na zły stan pokrycia dachowego budynku.
 
O godzinie 17:20 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki jest przewidziany termin zakończenie prac remontowych.
 
Pan Henryk Stępniak odpowiedział, że w obecnym roku chcieliby wykonać naprawę dachu oraz wzmocnić konstrukcję budynku. Zakładany okres na zakończenie prac to 5 lat. Pan Henryk Stępniak dodał, że sporo prac remontowych chciałby wykonać sam.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że ma nadzieję, że komisja wyrazi swoje poparcie dla działań prowadzonych przez właścicieli willi Mimoza i sformułuje wniosek w przedmiotowej sprawie, który będzie można przekazać do Starostwa Powiatowego. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że ma nadzieję, że budynek ten stanie się wizytówką miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że skieruje do Burmistrza Miasta pismo z prośbą o udzielenie pomocy właścicielom willi Jadwinówka w dążeniu do kontynuowania prac remontowych.
 
Ad 2. Współpraca Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (prezentacja organizacji współpracujących z miastem, informacja o podziale środków finansowych dla organizacji pozarządowych).
Pani Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r. w ramach współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy co roku wzrasta zainteresowanie organizacji pozarządowych dofinansowaniem.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że wzrastają kwoty o jakie wnioskują organizacje pozarządowe, pojawiają się również nowe zadania, większość jest jednak co roku powielana.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, ile organizacji współpracuje na stałe z miastem.
 
Pani Katarzyna Nowek-Śronek odpowiedziała, że 16 organizacji podpisało umowy z miastem.
 
Na prośbę przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego pani Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła poszczególne organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Puszczykowa oraz omówiła zadania przez nich realizowane dla mieszkańców miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy w tym roku kontynuowany będzie również piknik dla wszystkich organizacji pozarządowych na zakończenie lata.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że organizacja pikniku zaplanowana jest na wrzesień.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kto jest członkiem kapituły oceniającej i przyznającej dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że kapitułę powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta, wcześniej wysyłane są wiadomości do organizacji pozarządowych z prośbą o wyznaczenie swoich przedstawicieli. Członkowie kapituły przyznają konkretne punkty zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że punktacja jest ściśle określona za poszczególne kryteria, wymagane jest uzyskanie 60% punktów aby komisja mogła rekomendować wniosek o przyznanie dotacji Burmistrzowi Miasta. 
 
Ad 3. Stypendia oraz Nagroda Rady Miasta. Omówienie zasad przyznawania dla każdego rodzaju.
Sekretarz Maciej Dettlaff omówił poszczególne nagrody oraz stypendia przyznawane przez Radę Miasta oraz poinformował o terminach składania wniosków.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że problemem jest znalezienie jakichkolwiek informacji na temat nagród i stypendiów na stronie internetowej miasta. W związku z powyższym poprosił o zamieszczenie szczegółowych informacji na ten temat na stronie internetowej oraz w „Echu Puszczykowa".
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował aby powrócić do organizacji bali sportowców, gdyż stanowiły one bardzo dobrą formę ich uhonorowania.
 
Radny Tomasz Potocki zaproponował powierzenie organizacji takiej imprezy jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla tego pomysłu ze względu na liczne grono sportowców z Puszczykowa odnoszących znaczące sukcesy.
 
Ad 4. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego (teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kościelnej, orliki, przystań kajakowa, korty tenisowe przy Szkole Podstawowej nr 2, oferta atrakcji sportowych, inwestycje).
 
Ad 5. Przygotowanie i inwestycje w place zabaw na terenie Miasta Puszczykowa.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła i omówiła prace inwestycyjne toczące się na terenach sportowo rekreacyjnych oraz placach zabaw na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej powstanie boisko do siatkówki oraz, czy planowane jest szersze wykorzystanie miejsca do gry w boule.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że budowa boiska do siatkówki nie była planowana na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Jedyną planowaną inwestycją na tym terenie jest instalacja monitoringu. Miejsce do gry w boule może zostać wykorzystane do przeprowadzenia rozgrywek w Mölkky.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy piasek uzupełniany w piaskownicach na placach zabaw posiada atest oraz, czy istnieje możliwość przykrywania piaskownic.
Pani Joanna Hejnowicz powiedziała, że zanotuje zgłoszone uwagi.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji o możliwościach zwiększenia liczby prysznicy na orlikach na terenie miasta.
 
Na prośbę przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego pani Joanna Hejnowicz omówiła również zaplanowane inwestycje, które będą realizowane na placach zabaw na terenie miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy planowana jest budowa profesjonalnego boiska do siatkówki na terenie miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że po zakończeniu projektu realizowanego na terenie Zakola Warty będzie można pomyśleć o lokalizacji w tym miejscu takiego boiska.  
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku informując, że projekt uchwały nie wprowadza zmian w granicach obwodów szkół, ujednolica natomiast nazwy ulic zgodnie z rejestrem Teryt.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 82).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady  Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo informując ze projekt uchwały jest konsekwencją wielu zmian ustawy o systemie oświaty. Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska oraz Zarządu Oddziału ZNP w Puszczykowie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 78/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo (druk nr 91).
Wynik głosowania: „za" 7 głosów, „przeciw" 0, „wstrzymało się" 0.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec pan Bronisław Frankowski zapytał o możliwość zlokalizowania na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej parku linowo-hakowego dla dzieci i młodzieży.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że drzewa rosnące na terenie sportowo-rekreacyjnym nie
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zlokalizowanie na tym terenie tyrolki.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy władze miasta posiadają już jakieś informacje odnośnie kwestii wynagrodzenia dla nauczycieli za okres strajku.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział  że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej za okres strajku nie przysługuje nauczycielom wynagrodzenie. Ponadto Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że nie dysponuje szczegółowymi informacjami na ten temat, dlatego zapytanie przekaże Wiceburmistrzowi Miasta.
 
Pan Bronisław Frankowski poruszył kwestię budynku dawnego sklepiku na ul. Poznańskiej przy dworcu kolejowym, gdyż jego zdaniem stanowi on złą wizytówkę miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że teren ten jest prawdopodobnie własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego, dlatego rozmowy w tej sprawie należałoby prowadzić z właścicielem.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że teren na którym znajduje się budynek jest własnością Wielkopolskiego Parku Narodowego, natomiast sam budynek jest własnością prywatną.
 
O godz. 19:06 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga