Protokół nr 8/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.8.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:30
                                       
Temat:
1. Przygotowanie Puszczykowa do sezonu letniego:
 • Punkt EkoInfo (informacje o działalności, aplikacja Puszczykowo energia ciszy, promocja szlaków pieszych na terenie miasta, współpraca z PLOT-em, edukacja ekologiczna),
 • szlak Letniska Puszczykowo i szlak Pereł Architektury,
 • turystyka rowerowa na terenie Puszczykowa (trasy i ścieżki rowerowe na terenie miasta, infrastruktura rowerowa, perspektywy rozwojowe np. nowe stojaki, punkt naprawy rowerów, rowery miejskie),
 • organizacja kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - informacje,
 • perspektywa organizacji plaży miejskiej.
2. Dni Puszczykowa 2019 r. - podsumowanie.
3.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok (druk nr 95).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok (druk nr 92).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
7. Ścieżka spacerowo-edukacyjna w Puszczykowie - dyskusja.
8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (usprawiedliwiona nieobecność radnego Piotra Płóciennika oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przygotowanie Puszczykowa do sezonu letniego:
 • Punkt EkoInfo (informacje o działalności, aplikacja Puszczykowo energia ciszy, promocja szlaków pieszych na terenie miasta, współpraca z PLOT-em, edukacja ekologiczna),
 • szlak Letniska Puszczykowo i szlak Pereł Architektury,
 • turystyka rowerowa na terenie Puszczykowa (trasy i ścieżki rowerowe na terenie miasta, infrastruktura rowerowa, perspektywy rozwojowe np. nowe stojaki, punkt naprawy rowerów, rowery miejskie),
 • organizacja kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim - informacje,
 • perspektywa organizacji plaży miejskiej.
Pani Anna Polaszczyk z Centrum „EkoInfo" przedstawiła informacje na temat aplikacji „Puszczykowo - energia ciszy", która uzupełniona zostanie o nowe zdjęcia. W przygotowaniu jest również nowa szczegółowa mapa zawierająca szlaki turystyczne i rowerowe.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o kosztorys oznakowania szlaków turystycznych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zwrócił się z prośbą o ich ujednolicenie z tabliczkami znajdującymi się na rondach na terenie miasta. Ponadto przewodniczący zapytał o zajęcia ekologiczne prowadzone w puszczykowskich placówkach oświatowych.
 
Pani Anna Polaszczyk odpowiedziała, że zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone są w puszczykowskich przedszkolach dla dzieci z poszczególnych grup wiekowych. Pani Anna Polaszczyk poinformowała, że do wszystkich przedszkoli wysyłane są informacje zachęcające do wzięcia udziału w tego typu zajęciach.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o informacje odnośnie organizacji kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że podpisane zostało porozumienie pomiędzy gminą Komorniki a Miastem Puszczykowo dotyczące prowadzenia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim. Zgodnie z jego treścią, kąpielisko będzie funkcjonowało w okresie letnim, zapewniona będzie również opieka ratownika.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył temat ścieżek rowerowych funkcjonujących na terenie miasta oraz dopytał o możliwość ich zintegrowania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że rozmawiał w tej sprawie z kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliną Stempniak, gdyż istniejące na terenie miasta ścieżki rowerowe w znacznej większości nie spełniają wymaganych norm, dlatego konieczna będzie ich likwidacja.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na terenie Zakola Warty planowane jest zlokalizowanie plaży miejskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że miasto jest w trakcie realizacji projektu „Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania", w którym wyznaczona została między innymi plaża miejska.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował konieczność nagłośnienia informacji odnośnie otwarcia kąpieliska nad jeziorem Jarosławieckim, zwłaszcza, że jego funkcjonowanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że informacja o funkcjonowaniu kąpieliska pojawia się zawsze w lokalnej prasie.
 
Ad 2. Dni Puszczykowa 2019 r. - podsumowanie.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański z uwagi na nieobecność przedstawicielek Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury dokonał podsumowania „Dni Puszczykowa". Przewodniczący komisji zauważył, że wydarzenie to było niezwykle udane, poprosił aby w przyszłości zwrócić uwagę na kwestię przymocowania oraz zabezpieczenia tzw. dmuchańców przed gwałtownymi podmuchami wiatru.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o podsumowanie wydarzeń sportowych, które odbyły się podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa".
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła oraz podsumowała sportowe wydarzenia, które towarzyszyły obchodom „Dni Puszczykowa", które trwały już od 12 maja br.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość, aby podczas kolejnych „Dni Puszczykowa" logo miasta pojawiło się w pobliżu sceny w widocznym dla wszystkich zebranych miejscu.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że logo miasta z hasłem „Naładuj życiowe akumulatory" wyświetlane było na scenie do momentu występu Kayah. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak dodała, że w punkcie informacji turystycznej, który powstanie w budynku willi „Mimoza" zaplanowane jest wygospodarowanie miejsca na pamiątki i gadżety dla odwiedzających Miasto Puszczykowo turystów.
 
Radny Mariusz Frąckowiak ponownie nawiązał do konieczności szerokiego promowania takiego wydarzenia jak „Dni Puszczykowa" również poza terenem Miasta Puszczykowa. Radny Mariusz Frąckowiak wyraził również swoje zaniepokojenie faktem małego udziału organizacji pozarządowych w „Dniach Puszczykowa". Jak dodał warto zastanowić się na sposobami ich zachęcenia do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
 
Radna Maria Michałowska zauważyła, że miesiąc przed planowaną imprezą powinno zostać zorganizowane wspólne spotkanie informacyjne ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że organizacje pozarządowe zawsze są zapraszane do czynnego uczestniczenia w „Dniach Puszczykowa", nie wszystkie mają jednak co zaprezentować na swoich stoiskach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że co roku „Dni Puszczykowa" organizowane są na coraz wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Problemem jest natomiast kwestia organizacji gastronomii, gdyż lokalne restauracje nie chcą się włączać a oferta gastronomiczna food trucków jest dość droga. Wiceburmistrz podkreślił, że pomimo niesprzyjającej pogody, impreza była niezwykle udana, wypracowany został system, który się sprawdza i przyciąga mieszkańców do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że organizacje pozarządowe biorą aktywny udział w przygotowaniu sportowych wydarzeń podczas „Dni Puszczykowa".
 
Ad 3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań komisji, zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2018 w zakresie działań Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jak przedstawia się kwestia dotacji na dzieci spoza Puszczykowa uczęszczających do puszczykowskich przedszkoli.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że na terenie Miasta Puszczykowa funkcjonują przedszkola niepubliczne oraz jedno publiczne prowadzone przez osobę prywatną. Z uwagi na brak przedszkola publicznego stawki na jedno dziecko obliczane są na podstawie kwot obowiązujących w najbliższym dla gminy funkcjonującym przedszkolu publicznym, czyli dla Miasta Puszczykowa w Luboniu.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że w do puszczykowskich przedszkoli uczęszcza znaczna liczba dzieci spoza naszej gminy, w takim przypadku miasto występuje do gminy właściwej o zwrot kosztów ponoszonych na dziecko. Jak podkreślił skarbnik Piotr Łoździn subwencja oświatowa pokrywa tylko niewielką część funkcjonowania przedszkola (1 miesiąc) reszta wydatków pokrywana jest z budżetu miasta. +
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, jakie dochody z tytułu wynajmu hali widowiskowo-sportowej wpłynęły do budżetu miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że hala widowiskowo-sportowa znajduje się w zarządzie Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury oraz przedstawił kwoty, jakie wpłynęły do budżetu z tytułu wynajmu sali widowiskowo-sportowej, sali konferencyjnej oraz sali do ćwiczeń.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, które zostały zadane przez mieszkańca podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej:
 1. czy środki z dotacji z Unii Europejskiej, które nie wpłynęły do końca 2018 roku przepadną, czy zostaną przeniesione na rok kolejny,
 2. dlaczego wzrosło zadłużenie miasta, które zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2018 roku było wyższe niż na koniec 2017 roku o kwotę 2,5 mln zł.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, na pierwsze pytanie informując, że w przypadku środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej, nigdy nie ma gwarancji, w jakim terminie zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski. Ze względu na konieczność weryfikacji wniosków, nie jest on zobowiązany żadnymi terminami. Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że zadania objęte dofinansowaniem zostały zrealizowane, wnioski o płatność złożone, środki zostaną na pewno przekazane do budżetu miasta. Odpowiadając na drugie pytanie, skarbnik poinformował, że zadłużenie w budżecie miasta wzrosło o taka kwotę, jaka została zaplanowana i uchwalona przez Radę Miasta Puszczykowa. Burmistrz Miasta wykonał budżet, w taki sposób, w jaki został do tego zobowiązany. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zadłużenie miasta wzrosło pierwszy raz od 2010 roku, spowodowane jest to między innymi przeznaczeniem z budżetu miasta 17 mln zł na inwestycje oraz koniecznością wyłożenia znacznych kwot na wkład własny niezbędny przy realizacji projektów unijnych. Bez tego nie byłoby możliwości otrzymania np. dofinansowania na budowę ul. Szpitalnej, realizację projektu na Zakolu Warty, czy rewitalizację willi „Mimoza".
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok. (druk nr 95).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2018 rok. (druk nr 95).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. (druk nr 92).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. (druk nr 92).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 84/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa informując, że w załączniku do uchwały przyjętej na poprzedniej sesji Rady Miasta pojawił się błąd, polegający na wpisaniu kwoty dofinansowania dla jednego z podmiotów w wysokości 100% kosztów.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 93).
Wynik głosowania: „za" - 7 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 7. Ścieżka spacerowo-edukacyjna w Puszczykowie - dyskusja.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył temat ścieżki rowerowej przez las do ul. Chrobrego znajdującej się w zarządzie miasta. Ze względu na zły stan techniczny elementów drewnianych znajdujących się wzdłuż trasy rowerowej zwrócił się z prośba o ich zabezpieczenie  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd Miejski wystosuje prośbę do firmy, która wykonała elementy drewniane wzdłuż ścieżki rowerowej o przedstawienie kosztorysu ich naprawy. Wiceburmistrz podkreślił, że uszkodzone części zostaną usunięte, aby nie stwarzały zagrożenia dla korzystających.
 
Ad 8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przypomniał o rozmowach dotyczących przeznaczenia schronu na ul. Przecznica oraz zapytał, czy przyszła już odpowiedz od Wojewody Wielkopolskiego na ten temat.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie ma decyzji Wojewody Wielkopolskiego odnośnie zmian przeznaczenia schronu w Puszczykowie, został on przekazany na cele związane z zarządzaniem kryzysowym i póki co jego wykorzystanie nie uległo zmianie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poprosił o poinformowanie członków komisji w przypadku otrzymania stosownej odpowiedzi od Wojewody Wielkopolskiego.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy zapadły już decyzje w sprawie placu zabaw na ul. Przecznica oraz zaproponowała rozważenie powstania nowego placu zabaw na działce znajdującej się na końcu ul. Klasztornej.  
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że działka na ul. Klasztornej przeznaczona została na sprzedaż. Plac zabaw na ul. Przecznica wykorzystywany jest głównie przez mieszkańców znajdującego się tam domu komunalnego, być może jego ewentualna rozbudowa oraz modernizacja przyczyniłaby się do jego szerszego wykorzystania.
 
Radna Barbara Kamińska poparła ideę rozbudowania i ponownego zagospodarowania placu zabaw na ul. Przecznica. 
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o niezagospodarowany teren na ul. Zygmunta Janaszka za zabudowaniami.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obecnie droga nie stanowi ciągu komunikacyjnego, dlatego miasto nie ponosi znacznych kosztów związanych z jej utrzymaniem.
 
Radny Mariusz Frąckowiak przekazał informację o wiadomości, jaką otrzymał od przedstawicieli grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 odnośnie przyznania ewentualnej rekompensaty za utracone podczas strajku wynagrodzenie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jedyną możliwością przyznania takiej rekompensaty, jest zmiana uchwały w sprawie przyznawania nagród nauczycielom.
 
O godzinie 18:30 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga