Protokół nr 9/2019 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.9.2019
 
Godz. rozpoczęcia:     17:03
Godz. zakończenia:    19:18
                                       
Temat:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
  2. Spotkanie z przedstawicielami BM CAK w sprawie podsumowania finansowego i organizacyjnego Dni Puszczykowa.
  3. Oferta kulturalna i sportowa na drugą połowę 2019 roku.
  4. Komunikacja miasta z mieszkańcami (Facebook, YouTube, kronika filmowa, aplikacje, banery, plakaty, kalendarz wydarzeń etc.).
  5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9  radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały, w którym zaproponowano następujące nazwy ulicy: Spacerowa, Henryka Sienkiewicza lub Bernarda Chrzanowskiego.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że najlepszą propozycją jest ul. Bernarda Chrzanowskiego, gdyż w pobliżu znajdują się również ulice innych znanych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Alfreda Brączkowska dodała, że znaczący wpływ na decyzję o nadaniu nazwy ulicy powinni mieć jej mieszkańcy.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował, że w ramach pełnionej funkcji radnego może udać się do mieszkańców w celu zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że przychyla się do tego, że zdanie mieszkańców jest w tej kwestii najważniejsze.
 
Głos zabrał mieszkaniec Piotr Krzyżański, który przedstawił postać Bernarda Chrzanowskiego oraz dodał, że uzasadnionym byłoby właśnie w taki sposób uhonorowanie jego osoby.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że decyzja zostanie podjęta przez Radę Miasta po przeprowadzonych z mieszkańcami ulicy konsultacjach w tej sprawie.
 
Ad 2. Spotkanie z przedstawicielami BM CAK w sprawie podsumowania finansowego i organizacyjnego Dni Puszczykowa.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zestawienie kosztów organizacji Dni Puszczykowa. Poprosiła również o opinię na temat tego wydarzenia.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o koszty związane z organizacja wydarzeń sportowych w ramach Dni Puszczykowa. Radny dopytał również o koszty ujętej w zestawieniu obsługi technicznej imprezy oraz wyraził swoją wątpliwość co do kwestii organizacji tak drogich koncertów.
 
Pani Beata Witczak udzieliła odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniając, że sportową częścią obchodów Dni Puszczykowa zajmuje się inspektor ds. sportu pani Joanna Hejnowicz. W kwestii organizacji i wyboru wykonawców, decyzja została podjęta w uzgodnieniu z Radą Miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zawrócił uwagę na konieczność umieszczenia banneru z logo Puszczykowa na scenie w widocznym dla wszystkich miejscu. Ponadto radny zaproponował, aby nakłonić do większego zaangażowania w Dni Puszczykowa organizacje pozarządowe. Zasugerował również ustawienie w przyszłości tzw. ścianki sponsorskiej, zamiast banerów reklamowych umieszczanych na ogrodzeniu boiska. Radny Mariusz Frąckowiak podkreślił konieczność wyeksponowania sponsorów Dni Puszczykowa.  
 
Pani Beata Witczak wyjaśniła, że logo Miasta Puszczykowa pojawiało się na scenie w momencie, kiedy nikt nie występował, w innym przypadku zakłócałoby to występy artystów. W kwestii organizacji pozarządowych ich działania nadzoruje pracownik Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że organizacje pozarządowe czynnie uczestniczą w przygotowaniu sportowych Dni Puszczykowa, ponadto wyjaśniła, że wiele z nich nie ma możliwości zaprezentowania prowadzonej przez siebie działalności.
 
Radni zastanawiali się nad możliwością przełożenia terminu Dni Puszczykowa na wrzesień, ze względu na znaczną liczbę wydarzeń i imprez organizowanych w miesiącu czerwcu również przez gminy sąsiednie.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował zorganizowanie w ramach Dni Puszczykowa turnieju artystów estrady w tenisie ziemnym. Radny nawiązał również do swoich poprzednich sugestii powstania w Puszczykowie tzw. alei gwiazd. 
 
Radni poruszyli kwestię szerszego zaangażowania w organizację Dni Puszczykowa organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta. Zwrócono uwagę na konieczność poprawy komunikacji pomiędzy Urzędem Miejskim w Puszczykowie a organizacjami.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zwrócono się z prośbą o wydelegowanie jednej osoby do kontaktu z Urzędem Miejskim.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na konieczność dopilnowania w przyszłości sposobu zamocowania tzw. dmuchańców dla dzieci, które rozstawiane są podczas Dni Puszczykowa.
 
Członkowie komisji złożyli wniosek o przeanalizowanie propozycji przełożenia organizacji Dni Puszczykowa na miesiąc wrzesień.
 
Ad 3. Oferta kulturalna i sportowa na drugą połowę 2019 roku.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła ofertę kulturalną dla mieszkańców, która została zaplanowana na drugą połowę 2019 r. Pani Beata Witczak omówiła również zaplanowane warsztaty, które prowadzone będą dla mieszkańców miasta.
 
Kierownik hali widowiskowo-sportowej Przemysław Hejnowicz przedstawił wydarzenia oraz zajęcia sportowe zaplanowane na drugą połowę 2019 r., które odbywać się będą na hali widowiskowo-sportowej. Ponadto dodał, że ze względu na liczne zgłoszenia chęci wynajmu hali przez stowarzyszenia oraz osoby prywatne, trwają prace nad ustaleniem grafiku.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy sala sportowa w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie została już ukończona oraz, czy ustalono już kwoty jej wynajmu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że 1 września sala będzie gotowa do oddania, kwoty jej wynajmu nie zostały jeszcze ustalone. Zgodnie z obowiązująca uchwałą Rady Miasta Puszczykowa mieszkańcy korzystają z niej za darmo.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz zaprezentowała kalendarium wydarzeń sportowych zaplanowanych na drugą połowę 2019 r.
 
Ad 4. Komunikacja miasta z mieszkańcami (Facebook, YouTube, kronika filmowa, aplikacje, banery, plakaty, kalendarz wydarzeń etc.).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o przedstawienie zasięgów poszczególnych mediów społecznościowych poprzez które mieszkańcy są informowani o wydarzeniach.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła dane dotyczące liczby osób odwiedzających stronę internetową miasta, jak wyjaśniła strona administrowana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego, najważniejsze informacje umieszczane są w ten sposób, aby znajdowały się zawsze na pierwszym planie. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła również dane dotyczące liczby osób odwiedzających oraz obserwujących serwis społecznościowy Miasta Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła kanały informacyjne poprzez które mieszkańcy mają możliwość zasięgnąć wiadomości o organizowanych na terenie miasta wydarzeniach oraz imprezach.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na konieczność umieszczenia informacji w „Echu Puszczykowa” o możliwości pobrania przez mieszkańców aplikacji mobilnej informującej między innymi o planowanych wydarzeniach na terenie miasta.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na problem pustego tzw. „Zielonego Targu” w Puszczykowie, zapytał również, jakie prace zostały zaplanowane na terenie Zakola Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że ustalone zostały stawki dzierżawy powierzchni na tzw. „Zielonym Targu”, nie ma możliwości jednak zmuszenia nikogo do wystawienia się z towarem.
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kiedy ukończony zostanie remont willi „Mimoza” oraz kiedy rozpoczną się prace na Zakolu Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w willi „Mimoza” trwają odbiory prowadzone przez Straż Pożarną oraz Powiatową Inspekcję Sanitarną, oficjalne otwarcie zaplanowane zostało na 1 września br. W kwestii terenu Zakola Warty wiceburmistrz wyjaśnił, że zostanie ogłoszony przetarg na jego zagospodarowanie.
 
O godzinie 19:18 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga