2020

Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:25
 
Temat:
 1. Dni Puszczykowa 2021 - dyskusja.
 2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
 3. Wybór członka kapituły (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 196).
 4. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie – druk nr 202).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka) Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dni Puszczykowa 2021 - dyskusja.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poinformowała o zaplanowanych warsztatach dla mieszkańców, które z zachowaniem wszelkich środków ostrożności odbywać się będą w budynku Mimozy. Pani Beata Witczak dodała, że konieczne jest również ustalenie daty Dni Puszczykowa w 2021 roku, aby można było podpisać już stosowne umowy z wykonawcami. Zgodnie z podjętą decyzją obchody Dni Puszczykowa zostały zaplanowane na jeden dzień. Pani Beata Witczak przedstawiła również harmonogram oraz zaplanowane na ten dzień koncerty.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania tzw. dyskoteki pod gwiazdami dla mieszkańców.
 
Pani Beata Witczak odpowiedziała, że ze względów na problemy z osobami spożywającymi alkohol do późnych godzin nocnych, zrezygnowano z organizacji takiego wydarzenia podczas Dni Puszczykowa. Jeżeli jednak będzie taka wola, aby dyskoteka dla mieszkańców się odbyła, podejmie stosowne kroki w celu jej zorganizowania.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że komisja akceptuje przedstawiony program Dni Puszczykowa oraz poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie komisji kosztorysu organizacji dyskoteki dla mieszkańców
 
Ad 2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Tomasz Żak przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie Maciej Kubacki przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radni zadali pytania do przedstawionych sprawozdań oraz pogratulowali dyrektorom obu placówek oświatowych osiągniętych wyników w roku szkolnym 2019/2020.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował dyrektorom szkół za wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz dodał, że dzięki ich zaangażowaniu udało się przygotować szkoły do funkcjonowania w nowych warunkach reżimu sanitarnego.
 
O godzinie 18:23 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:30.
 
Ad 3. Wybór członka kapituły (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 196).
Radny Filip Ryglewicz zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa, jako przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy Sielankowa w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymał się” - 1.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Puszczykowskiego Regulaminu Obywatelskiego, poinformowała o zmianach wprowadzonych do projektu z uwagi na wszczęte przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 187/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa podjętej na sesji w sierpniu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że przedstawiony projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta.
 
Radna Maria Michałowska zwróciła uwagę na nieaktualną tablicę informacyjną na przystani kajakowej na Niwce. Na tablicy widnieje stary adres siedziby Centrum EkoInfo.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że brakuje map szczegółowych tras rowerowych znajdujących się wokół Puszczykowa. Zwrócił się również z zapytaniem, czy ustalono sprawców zniszczonych krzesełek na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Ponadto zwrócił uwagę na kwestię ścieżki rowerowej na ul. Wczasowej, na której brak oznaczeń informujących, że mogą się po niej poruszać również piesi.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że złożył do Przewodniczącego Rady Miasta pismo dotyczące rezygnacji z prac w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że na terenie miasta zamontowane zostały dwie stacje naprawy rowerów. Jedna znajduje się na ul. Dworcowej przy stacji PKP a druga na skwerku przy siedzibie Straży Miejskiej.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział o spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez mieszkańców ul. Matejki oraz zasugerował, aby takie inicjatywy społeczne były dofinansowywane z budżetu miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że wszystkie inicjatywy społeczne mieszkańców są wspierane przez Urząd Miejski. Organizatorzy spotkania na ul. Matejki otrzymali pomoc w postaci nagród na konkursy. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podkreśliła, że środki z budżetu miasta na taki cel powinny być przeznaczone jedynie na pomoc uatrakcyjnienie spotkania, a nie na cele konsumpcyjne.
 
O godzinie 19:25 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie o

RM.0012.3.4.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:20
 
O godzinie 16:00 udała się do Szkoły Podstawowej nr 2, następnie o godzinie 16:30 komisja udała się do Szkoły Podstawowej nr 1. W obu placówkach przeprowadzono wizję lokalną realizowanych inwestycji.
 
Od godziny 17:12 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Temat:
 1. Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury - plany na najbliższe miesiące.
 2. Puszczykowski Budżet Obywatelski (Zielony Budżet Obywatelski, terminarz budżetu 2020, zmiany w regulaminie PBO).
 3. Omówienie projektu budynku na „Miejskim Terenie Sportowo-Rekreacyjnym” przy ul. Sportowej oraz dalsze plany rozwojowe terenów przy budynku.
 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury - plany na najbliższe miesiące.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przekazała komisji wykaz prowadzonych od marca 2020 roku działań (okres pandemii i zamknięcia biblioteki) oraz kalendarium wydarzeń zaplanowanych na miesiące wrzesień-grudzień 2020 roku (oba dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zakłada się, że zajęcia organizowane przez bibliotekę we wrześniu będą mogły się odbyć. Zajęcia (warsztaty, spotkania itp.) w kolejnych miesiącach również są już umówione i odbędą się, o ile nie zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Pani Beata Witczak powiedziała, że do przedstawionego kalendarium należy dodać wydarzenia, które wcześniej zostały odwołane (np. koncerty, spotkania z Andrzejem Poniedzielskim). Umowy, podpisane z zespołami mającymi wystąpić podczas tegorocznych Dni Puszczykowa, zostały aneksowane na rok przyszły.
 
Pani Beata Witczak poinformowała, że biblioteka zakupiła dostęp do platformy Zoom, za pomocą której zmierza się prowadzić zajęcia w ramach Akademii Seniora (ludzie starsi są najbardziej zagrożoną grupą zarażenia koronawirusem, dlatego dla nich przewiduje się prowadzenie zajęć online). 
 
Pani Beata Witczak poinformowała, że:
- wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostanie otwarta biblioteka,
- mieszkańcy chwalą sobie obecny system wypożyczania książek (dowozy książek do domów),
- podczas pandemii (od marca do czerwca) biblioteka nie generuje przychodów z najmu,
- wpłaty od członków Akademii Seniora zostaną przesunięte na zajęcia jesienne,
- w okresie letnim w hali widowiskowo-sportowej odbywały się pojedyncze zajęcia w ramach obozów sportowych (koszykówka, badminton).
 
Ad 2. Puszczykowski Budżet Obywatelski (Zielony Budżet Obywatelski, terminarz budżetu 2020, zmiany w regulaminie PBO).
Inspektor ds. ngo Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa. Omówiła zmiany wprowadzone do regulaminu, z  których główna dotyczy wyodrębnienia Zielonego Budżetu, na którego realizację przeznaczona zostanie kwota 70 tys. zł (całkowita kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Puszczykowa to 250 tys. zł). Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że od 1 września prowadzona będzie kampania edukacyjna zachęcająca do udziału w tegorocznej edycji, podczas której będzie możliwość oddania dwóch głosów (na Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet).
 
Radna Alfreda Bączkowska zwróciła się z prośbą, aby weryfikacją wniosków zajęła się osoba kompetentna, aby podczas realizacji projektu nie okazało się, że kosztorys uwzględniony we wniosku jest niedoszacowany i konieczne jest dołożenie środków z budżetu miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że weryfikacją wniosków zajmują się pracownicy merytoryczni poszczególnych referatów odpowiedzialni za realizację zaplanowanej inwestycji.   
                                  
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 3. Omówienie projektu budynku na „Miejskim Terenie Sportowo-Rekreacyjnym” przy ul. Sportowej oraz dalsze plany rozwojowe terenów przy budynku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jednym z elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kościelnej jest budowa obiektu szatniowego z pomieszczeniami sanitarnymi. W przygotowaniu znajduje się dokumentacja projektowa, która niezbędna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu z Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia na medal”. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił przygotowaną wizualizację budynku oraz powiedział, że w obiekcie znajdą się szatnie, toalety publiczne, taras widokowy oraz pomieszczenia, które będzie można wykorzystać na różnego rodzaju konferencje, czy spotkania.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia drobnych poprawek do projektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko z wyjątkiem frontu oraz bryły budynku może podlegać modyfikacjom.  
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Miasta Puszczykowa odnośnie zorganizowania lub dofinansowania transportu zbiorowego dla dzieci z Puszczykowa uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Radny zwrócił się z zapytaniem o możliwość rozwiązania tej kwestii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że za szkoły na poziomie ponadpodstawowym odpowiadają starostwa powiatowe, których zadaniem jest zapewnienie między innymi transportu uczniów do szkół. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej w tej sprawie konieczne będzie podpisanie porozumienia ze starostwem, któremu podlega szkoła.
 
O godzinie 18:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant  
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:11
                                       
Temat

1. Referat promocji, kultury i turystyki:

 • komunikacja miasta z mieszkańcami - strona internetowa, Facebook, YouTube, aplikacje, telewizja internetowa, plakaty,·bieżąca działalność referatu,
 • Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego.

2. Zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,

 • oferta atrakcji sportowych i kulturalnych,
 • kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.

3. Przedszkola i szkoły w czasie pandemii - informacje.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Referat promocji, kultury i turystyki:
 • komunikacja miasta z mieszkańcami - strona internetowa, Facebook, YouTube, aplikacje, telewizja internetowa, plakaty,
 • bieżąca działalność referatu.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła prezentację dotyczącą działań prowadzonych przez referat oraz sposobów komunikowania się z mieszkańcami w pierwszym półroczu 2020 r. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podziękowała wszystkim pracownikom Referatu Promocji, Kultury i Turystyki za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy w tym roku odbędzie Rajd Rowerowy Retro oraz Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata, a także, czy planowane uroczystości związane z obchodami 30. rocznicy wyborów samorządowych zostaną przełożone na następny rok.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że z okazji 30. rocznicy wyborów samorządowych zaplanowano spotkanie wszystkich samorządowców, wspólną konferencję oraz koncert. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyraziła nadzieję, że wszystkie te wydarzenia uda się zorganizować w terminie późniejszym.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że ze względu na trudności w spełnieniu wymogów sanitarnych, w tym roku nie odbędzie się Rowerowy Rajd Retro.
 
Radna Maria  Michałowska zapytała, w jakich godzinach funkcjonuje Centrum EkoInfo, czy jest już aktualna mapa ścieżek rowerowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego lub przewodnik turystyczny po okolicy. Radna Maria Michałowska poprosiła również o informację, gdzie można zakupić materiały promocyjne Miasta.
 
Pani Anna Polaszczyk z Centrum EkoInfo wyjaśniła, że punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, jeśli będzie taka potrzeba w okresie wakacyjnym centrum będzie otwarte również w soboty, zamiast poniedziałków. Pani Anna Polaszczyk powiedziała, że zostaną zamówione zaktualizowane mapy ścieżek rowerowych, nie został wydany natomiast przewodnik turystyczny po okolicy.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył temat Facebooka miasta, który jego zdaniem powinien być prowadzony w bardziej kreatywny sposób i nie ograniczać się jedynie do oficjalnych komunikatów Burmistrza Miasta. Ponadto zwrócił się z prośbą o bieżące udzielanie odpowiedzi na zadawane w tym miejscu przez mieszkańców pytania.
 
Radny Piotr Płóciennik również zwrócił uwagę, że informacje na Facebooku powinny być pisane w mniej urzędowym i oficjalnym stylu, zaproponował zmianę formy prowadzenia serwisu społecznościowego miasta, w taki sposób, aby mieszkańcy mieli możliwość czynnego komentowania oraz włączania się w dyskusje.
 
Radny Mariusz Frąckowiak podziękował pracownikom Referatu Promocji, Kultury i Turystyki za włączenie się w organizację Turnieju Gwiazd w Tenisie Ziemnym, który miał się odbyć podczas tegorocznym Dni Puszczykowa oraz wyraził nadzieję, że w takiej formie uda się go zorganizować w następnym roku. Radny zapytał również, czy kontynuowane będą zapoczątkowane przez niego prace nad opracowaniem tzw. alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła się z prośbą o bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców na Fecebooku miasta.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
 • · zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
 • · oferta atrakcji sportowych i kulturalnych,
 • · kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz poinformowała o remontach oraz pracach porządkowych przeprowadzonych na obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy przewidziano organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców pomimo trwającej pandemii koronawirusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że jako organizatorzy wydarzeń odpowiadamy za bezpieczeństwo ich uczestników. Żadne imprezy, które wymagałyby dostosowania się do istniejących wymogów sanitarnych nie będą organizowane.
 
Pani  Joanna Hejnowicz powiedziała, że nie odbędą się kolonie dla dzieci i młodzieży, odwołany został Rajd Rowerowy Retro, być może zorganizowany zostanie jednodniowy bieg, jednak bez udziału publiczności. Pani Joanna Hejnowicz poinformowała również, że opracowany został regulamin korzystania z placów zabaw, które wkrótce zostaną otwarte.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o informację odnośnie kosztów partycypacji w utrzymaniu kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim oraz zapytał, czy zamontowano już tabliczkę z taką informacją na terenie kąpieliska.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udzieli odpowiedzi na te pytania podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poparł wniosek dotyczący zlokalizowania na terenie kąpieliska tabliczki informującej o współfinansowaniu przez Miasto Puszczykowo jego funkcjonowania.
 
Ad 3. Przedszkola i szkoły w czasie pandemii - informacje.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała o działaniach prowadzonych w czasie pandemii przez placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta. Dyrektorzy obu szkół podstawowych są w stałym kontakcie z Burmistrzem Miasta. Od 25 maja realizowane są zajęcia dydaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-3 a także uruchomione zostały zajęcia w przedszkolach.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy wiadomo, jak będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że świadectwa rozdawane będą uczniom indywidualnie podczas spotkań w klasach.
 
Radna Maria Michałowska poprosiła o informację odnośnie zdalnego nauczania oraz zapytała, o możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że biblioteka szkolna była zamknięta, wszystkie zwrócone przez dzieci podręczniki szkolne muszą przejść kwarantannę zanim zostaną wypożyczone ponownie. Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że nie było problemu z nauczaniem zdalnym, lekcje trwały ok 30 minut, aby dzieci nie spędzały zbyt dużo czasu przed monitorem. W przypadku, kiedy jakieś dziecko nie pojawiało się na zajęciach, szkoła monitorowała zaistniałą sytuację. Pani Katarzyna Świniarska dodała, że władze miasta zadbały, aby wszyscy otrzymali niezbędne do pracy komputery.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o sytuację w puszczykowskich przedszkolach.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że przedszkola zostały otwarte 25 maja oraz przedstawiła stan liczbowy dzieci w poszczególnych placówkach na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy wiadomo, kiedy dzieci wrócą na zajęcia do szkół.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo, informując, że projekt uchwały jest wynikiem długoletniej współpracy obu miast na wielu płaszczyznach. Rezultatem podjęcia uchwały będzie podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy miastami. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że popiera podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy miastami.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że umowa partnerska pomiędzy miastami powinna zostać przed podpisaniem przedstawiona radnym Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że procedury wymagają, aby przed podpisaniem umowy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami. Sekretarz podkreślił, że treść stosownej umowa z całą pewnością będzie konsultowana z radnymi.
 
O godzinie 19:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Ryszard Teuschner zapytał na jakim etapie są przygotowania do budowy szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej, czy została już wykonana wizualizacja budynku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wizualizacja budynku zostanie rozesłana do wszystkich radnych. Obiekt będzie posiadał dwie szatnie oraz toalety dostępne dla kibiców. Wiceburmistrz poinformował, że do końca roku zostanie wykonany projekt. Budowa obiektu uzależniona jest jednak do stanu budżetu miasta.
 
O godzinie 20:11 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant  
/-/ Hanna Dudzik-Zoga

Protokół nr 2/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
                                       
Temat:
 1. Zabytki w Puszczykowie: podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
 3. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
 4. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 5. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
 7. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zabytki w Puszczykowie: podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaprezentował zdjęcia sześciu budynków, których właściciele złożyli wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił stanowisko Urzędu Miejskiego w tej sprawie oraz  propozycję podziału kwot dotacji dla poszczególnych obiektów zabytkowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że trzy obiekty kontynuują rozpoczęte już prace, dlatego środki dla nich przeznaczone nie powinny zostać umniejszone.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że w pierwszej kolejności powinien być wspierany, w jak największym zakresie, obiekt na ul. Cienistej, ze względu na zły stan techniczny jego konstrukcji dachowej.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że ze względu na prowadzoną w budynku starego dworca w Puszczykowie działalność gospodarczą, dotacja dla tego obiektu powinna zostać zmniejszona. Przewodniczący komisji podkreślił, że w pierwszej kolejności dotacje powinny otrzymać obiekty wymagające przeprowadzenia pilnych prac remontowych.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił swoją propozycję podziału środków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone w budynkach zabytkowych.
 
Radni dyskutowali na temat ww. propozycji przyznania dotacji przedstawionych zarówno przez wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego oraz przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego.
 
Członkowie komisji ustalili następujące kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa:
1)      ul. Bolesława Chrobrego - 11 000 zł,
2)      ul. Cienista - willa „Jadwinówka”- 47 000 zł,
3)      ul. Wczasowa - zabytkowy dworzec kolejowy w Puszczykowie - 8 500 zł,
4)      ul. Adama Wodziczki - wspólnota mieszkaniowa Rusałka - 31 000 zł,
5)      ul. Podleśna - 14 000,
6)      ul. Klonowa - 38 500.
 
Zgodnie z rekomendacją komisji, powyższe kwoty zostały zapisane w załączniku przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 2. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wpłynęło 15 wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, kapituła przyznała 13 stypendiów na okres od stycznia do sierpnia 2020 roku (dwa wnioski odrzucono ze względów formalnych) w tym:
 • 7 stypendiów w kwocie 120 zł,
 • 3 stypendia w kwocie 85 zł,
 • 3 stypendia w kwocie 50 zł.
 
Ad 4. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 5. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak powiedziała, że od 10 lutego br. Centrum Animacji Kultury funkcjonuje już w całości w budynku willi „Mimoza”. Ponadto pani Beata Witczak przedstawiła propozycję napisu na elewacji budynku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na budynku pojawią się również tablice informujące o funkcjonowaniu w tym miejscu Centrum Animacji Kultury oraz punktu EkoInfo a także zasugerował usytuowanie na budynku tabliczki informacyjnej z opisem historii willi „Mimoza”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił koncepcję usytuowania miejsc parkingowych wokół budynku, przedstawił również zakres zaplanowanych prac polegających między innymi na rozbiórce budynków znajdujących się na działce oraz odwodnieniu całego terenu. Teren wokół budynku zostanie również obsadzony zielenią.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy zlikwidowane zostaną obecne miejsca parkingowe oraz, czy wyeksponowane zostanie drzewo morwy znajdujące się obok budynku willi. Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował również oświetlenie z zewnątrz budynku „Mimozy”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że miejsca parkingowe usytuowane obok przystanku autobusowego na ul. Poznańskiej nie zostaną zlikwidowane.
 
Ad 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła kalendarium zaplanowanych wydarzeń oraz imprez na 2020 rok.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o podsumowanie cyklu spotkań z kabaretami organizowanych przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że frekwencja na spotkaniu z Zenonem Laskowikiem przeszła wszelkie oczekiwania, tegoroczne spotkanie z Kabaretem Ciach nie spotkało się już z takim zainteresowaniem.
 
Radny Mariusz Frąckowak powiedział, że konieczne byłoby przeprowadzenie sondy wśród mieszkańców na temat potrzeb dotyczących organizacji występów artystycznych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że planowane jest przeprowadzenie takiej ankiety wśród mieszkańców podczas tegorocznych Dni Puszczykowa. Będzie to najlepsza forma poznania preferencji mieszkańców w tym zakresie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że oferta kulturalna dla wszystkich mieszkańców Miasta Puszczykowa jest coraz bardziej bogata i rozbudowana a informacje na jej temat są powszechnie dostępne.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy prowadzone są statystyki dotyczące liczby osób uczestniczących w Dniach Puszczykowa.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że impreza planowana jest na około 2 tys osób.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o informację odnośnie przygotowań do ogólnopolskich obchodów 30-lecia wyborów samorządowych.
 
Ad 7. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła oraz omówiła plan pracy referatu na 2020 rok.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka informując, że uroczystości z okazji obchodów 30-lecia wyborów samorządowych zaplanowane zostały na dwa dni (29 oraz 30 maja). Część oficjalna obchodów odbędzie się w piątek, zaproszone zostaną na nią wszystkie osoby związane dotychczas z pracą w samorządzie. Na sobotę natomiast planowana jest organizacja pikniku obywatelskiego, do udziału w którym zachęceni zostaną wszyscy mieszkańcy miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył kwestię szlaku Pereł Architektury Puszczykowa, zaproponował, aby po uzyskaniu zgody właścicieli budynków zabytkowych, usytuować na nich tabliczki informacyjne z opisem.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że będą prowadzone rozmowy z właścicielami zabytkowych budynków na temat ich oznakowania w ramach szlaku Pereł Architektury Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na konieczność częstszej zmiany informacji na billboardach na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kto jest odpowiedzialny za rozwieszanie plakatów w wiatach przystankowych, gdyż coraz częściej można je zauważyć poza tablicami do tego przeznaczonymi.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że w najbliższym czasie pojawi się osoba odpowiedzialna za takie prace.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Mariusz Frąckowiak poruszył  kwestię przedłożonego projektu Oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Radny zauważył, że opinie w tej sprawie powinna również wyrazić Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
 
O godzinie 18:41 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem Oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych  z udziałem zwierząt.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą do władz miasta o rozeznanie w sprawie zorganizowania w Puszczykowie strefy kibica na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020.
 
O godzinie 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:50
                                       
Temat:
1.Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
2.Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
3.Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
4.Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
7.Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła atrakcje sportowe zaplanowane dla dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół na nadchodzące ferie zimowe.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak omówiła kalendarium wydarzeń przegotowanych przez Centrum Animacji Kultury na ferie, wszystkie zajęcia i warsztaty będą się odbywały w budynku „Mimozy".
 
O godzinie 17:10 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Ad 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła poszczególne projekty, które brały udział w czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Puszczykowie. Zwyciężył projekt pn. „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)" w ramach którego zaplanowano zakup 20 defibrylatorów, które zostaną zamontowane w różnych miejscach na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, kto wchodził w skład komisji oceniającej złożone w ramach budżetu obywatelskiego projekty.  
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że pod względem formalnym zgłoszone projekty oceniali pracownicy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła kwestię przeglądu technicznego zakupionych defibrylatorów, zgodnie z pozyskanymi informacjami koszt takiego badania to ok. 50 tys. zł rocznie. Radna Barbara Kamińska zapytała, czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Jakub Haściło wyjaśnił, że urządzenia te użytkowane są zgodnie z zawartą instrukcją, która nie zawiera informacji o konieczności wykonywania corocznego badania technicznego. Pan Jakub Haściło dodał, że jedyną częścią, która ulega eksploatacji są elektrody, których konieczność wymiany pojawia się w momencie ich użycia lub przeterminowania.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki jest koszt jednej elektrody.
 
Pan Jakub Haściło odpowiedział, że koszt zależy od producenta elektrody i wynosi od 200 zł do 600 zł.
Pan Jakub Haściło powiedział, że lokalizacja urządzeń na terenie miasta zaplanowana jest w miejscach o znacznym natężeniu ruchu takich jak stacje kolejowe, puszczykowskie szkoły, okolice boiska Orlik  na ul. Nowe Osiedle a także w budynku Urzędu Miejskiego.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji tych urządzeń w przypadku, kiedy okazałoby się, że któraś z lokalizacji jest nietrafiona.
 
Pan Jakub Haściło odpowiedział, że zmiana lokalizacji jednego urządzenia wiążę się z przeniesieniem całej jego infrastruktury i wymaga znacznego nakładu finansowego. W kosztorysie projektu ujęta została również obudowa tych urządzeń, odporna na warunki atmosferyczne oraz nieuprawnione próby dostania się do defibrylatora. W przypadku takiej sytuacji automatycznie powiadamiane zostają trzy instytucje: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, Straż Miejska w Puszczykowie oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
Radny Tomasz Potocki pogratulował autorowi projektu zwycięstwa i powiedział, że w przypadku konieczności serwisowania urządzenia, środki na ten cel na pewno zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na kolejne lata.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował przeprowadzenie szkoleń z obsługi zamontowanych urządzeń, oraz oznakowania ich logo Miasta Puszczykowa, aby każdy wiedział, że zostały sfinansowane z budżetu miasta.
 
Ad 3. Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie dotyczące programów, na które można składać wnioski o dofinansowanie. Pan wiceburmistrz wyjaśnił, że z przedstawionych programów tylko program pn. „Szatnia na medal" dofinansowujący budowę nowych obiektów, lub poprawę warunków już tych istniejących wzbudza zainteresowanie. W przypadku wystąpienia o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta części środków na ten cel, jako wkład własny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że program obejmuje tylko obiekty, które wybudowane zostały w roku 2009 lub wcześniej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kto w Urzędzie Miejskim odpowiada za składanie wniosków oraz monitorowanie programów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że tymi zagadnieniami w Urzędzie Miejskim zajmuje się osobiście z pomocą pracowników poszczególnych referatów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że również organizacje pozarządowe mogą brać udział w tego typu programach i starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.
 
Radna Maria Michałowska powiedziała o konieczności częstszych spotkań z organizacjami pozarządowymi i informowaniu o możliwościach udziału w projektach.
 
Ad 4. Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff w imieniu kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszki Zielińskiej-Adamiak przedstawił zaplanowane działania oraz wydarzenia na pierwszy kwartał 2020 r.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy otwarcie parkingu przy dworcu w Puszczykowie, który powstał w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego odbędzie się również w formie pikniku.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na realizację działań promocyjnych związanych z jego otwarciem przeznaczone zostały mniejsze środki niż w przypadku parkingu przy dworcu w Puszczykówku. Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu korzystania z parkingu prowadzone będą w szkołach na terenie miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zostanie przygotowany program wydarzeń i imprez na cały rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że kalendarium wydarzeń na cały rok zostanie przygotowane i udostępnione wszystkim na początku lutego. Wszystkie wydarzenia planowane są w taki sposób, aby nie pokrywały się z innymi atrakcjami odbywającymi się na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na konieczność przedstawienia kalendarza wydarzeń przez pracownika Referatu Promocji, Kultury i Turystyki gdyż nie wszystkie zawarte w nim informacje są jasne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w zestawieniu wydarzeń zaplanowanych przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki zawarte są wszystkie informacje dotyczące podejmowanych działań. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w lutym będzie możliwość szerszego porozmawiania na ten temat.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zadał następujące pytania:
 • jakie wydarzenia zostały zaplanowane z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów samorządowych w Polsce,
 • czy Urząd Miejski w Puszczykowie planuje zakup nośnika Rollposter.
Ponadto radny Mariusz Frąckowiak poruszył temat przygotowywanego przez siebie „Alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa", gdyż w jego tworzenie włączyło się sporo mieszkańców miasta. Radny Mariusz Frąckowiak zachęcił wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt obchodów 30. rocznicy wyborów samorządowych jest w trakcie opracowania. W uroczystościach ma wziąć udział jak największa liczba mieszkańców.
W kwestii opracowania „Alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa" projekt jest w trakcie realizacji, wymaga dokładnego przeanalizowania oraz przygotowania, aby nikt nie został pominięty. Sekretarz Maciej Dettlaff odniósł się do sprawy zakupu nośnika Rollposter informując, że temat ten wymaga przenalizowania pod względem kosztów oraz jego estetyki.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła kalendarium wydarzeń oraz imprez zaplanowanych na pierwszy kwartał 2020 roku.  
 
Radna Maria Michałowska zasugerowała przygotowanie uroczystego otwarcia budynku „Mimozy" również dla mieszkańców miasta, gdyż wielu z nich aktywnie wspierało koncepcję jego rewitalizacji.
 
Pani Beata Witczak zaproponowała przygotowanie takiego wydarzenia połączonego z możliwością zwiedzania budynku „Mimozy". Pani Beata Witczak poinformowała również o zmianie zespołu dla młodzieży podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa" zamiast zespołu „Kwiat Jabłoni", który ze względów logistycznych odmówił udziału, wystąpi Baranovski. 
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz omówiła kalendarium wydarzeń sportowych na pierwszy kwartał 2020 roku.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła temat punktu dotyczącego wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowanego w planie pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na marzec. Jej zdaniem temat ten powinien zostać poruszony już w lutym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że trwają wstępne prace nad przygotowaniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o informowanie radnych na temat stanu prac nad wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował zorganizowanie spotkania grupy roboczej w tej sprawie oraz dodał, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta warto połączyć z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w maju br.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że otrzymała informację, że w Szkole Podstawowej nr 2 od dłuższego czasu nie odbywają się lekcje języka angielskiego.
 
O godzinie 18:44 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że z dyrektorami puszczykowskich szkół odbywa cykliczne spotkania, dlatego jest zaskoczony taką informacją.
 
Radny Mariusz Frąckowiak nawiązał do przesłanego do wszystkich radnych e-maila z informacjami dotyczącymi scenariusza i kosztorysu 1. Mistrzostw Polski Gwiazd Estrady, Filmu i TV w tenisie ziemnym w ramach Dni Puszczykowa. Zaproponował powstanie komitetu organizacyjnego i podzielenie prac związanych z przygotowaniem tego wydarzenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że najważniejsze jest przygotowanie kosztorysu całej imprezy, aby można było zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyjaśnił, że zaplanowany budżet wynosi 7200 zł, nie obejmuje on wydruku ulotek oraz plakatów a także wyżywienia dla gości.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga