Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:50
                                       
Temat:
1.Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
2.Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
3.Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
4.Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 140).
7.Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe.
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła atrakcje sportowe zaplanowane dla dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół na nadchodzące ferie zimowe.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak omówiła kalendarium wydarzeń przegotowanych przez Centrum Animacji Kultury na ferie, wszystkie zajęcia i warsztaty będą się odbywały w budynku „Mimozy".
 
O godzinie 17:10 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Ad 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego - dyskusja.
Katarzyna Nowak-Śronek z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki przedstawiła poszczególne projekty, które brały udział w czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Puszczykowie. Zwyciężył projekt pn. „Ratuj życie z Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)" w ramach którego zaplanowano zakup 20 defibrylatorów, które zostaną zamontowane w różnych miejscach na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, kto wchodził w skład komisji oceniającej złożone w ramach budżetu obywatelskiego projekty.  
 
Pani Katarzyna Nowak-Śronek odpowiedziała, że pod względem formalnym zgłoszone projekty oceniali pracownicy Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła kwestię przeglądu technicznego zakupionych defibrylatorów, zgodnie z pozyskanymi informacjami koszt takiego badania to ok. 50 tys. zł rocznie. Radna Barbara Kamińska zapytała, czy środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.
 
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Jakub Haściło wyjaśnił, że urządzenia te użytkowane są zgodnie z zawartą instrukcją, która nie zawiera informacji o konieczności wykonywania corocznego badania technicznego. Pan Jakub Haściło dodał, że jedyną częścią, która ulega eksploatacji są elektrody, których konieczność wymiany pojawia się w momencie ich użycia lub przeterminowania.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jaki jest koszt jednej elektrody.
 
Pan Jakub Haściło odpowiedział, że koszt zależy od producenta elektrody i wynosi od 200 zł do 600 zł.
Pan Jakub Haściło powiedział, że lokalizacja urządzeń na terenie miasta zaplanowana jest w miejscach o znacznym natężeniu ruchu takich jak stacje kolejowe, puszczykowskie szkoły, okolice boiska Orlik  na ul. Nowe Osiedle a także w budynku Urzędu Miejskiego.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji tych urządzeń w przypadku, kiedy okazałoby się, że któraś z lokalizacji jest nietrafiona.
 
Pan Jakub Haściło odpowiedział, że zmiana lokalizacji jednego urządzenia wiążę się z przeniesieniem całej jego infrastruktury i wymaga znacznego nakładu finansowego. W kosztorysie projektu ujęta została również obudowa tych urządzeń, odporna na warunki atmosferyczne oraz nieuprawnione próby dostania się do defibrylatora. W przypadku takiej sytuacji automatycznie powiadamiane zostają trzy instytucje: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Poznaniu, Straż Miejska w Puszczykowie oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
Radny Tomasz Potocki pogratulował autorowi projektu zwycięstwa i powiedział, że w przypadku konieczności serwisowania urządzenia, środki na ten cel na pewno zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na kolejne lata.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował przeprowadzenie szkoleń z obsługi zamontowanych urządzeń, oraz oznakowania ich logo Miasta Puszczykowa, aby każdy wiedział, że zostały sfinansowane z budżetu miasta.
 
Ad 3. Perspektywy uzyskania dotacji zewnętrznych na budowę lub modernizację obiektów sportowych, oświatowych lub rekreacyjnych.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie dotyczące programów, na które można składać wnioski o dofinansowanie. Pan wiceburmistrz wyjaśnił, że z przedstawionych programów tylko program pn. „Szatnia na medal" dofinansowujący budowę nowych obiektów, lub poprawę warunków już tych istniejących wzbudza zainteresowanie. W przypadku wystąpienia o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta części środków na ten cel, jako wkład własny. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że program obejmuje tylko obiekty, które wybudowane zostały w roku 2009 lub wcześniej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, kto w Urzędzie Miejskim odpowiada za składanie wniosków oraz monitorowanie programów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że tymi zagadnieniami w Urzędzie Miejskim zajmuje się osobiście z pomocą pracowników poszczególnych referatów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że również organizacje pozarządowe mogą brać udział w tego typu programach i starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.
 
Radna Maria Michałowska powiedziała o konieczności częstszych spotkań z organizacjami pozarządowymi i informowaniu o możliwościach udziału w projektach.
 
Ad 4. Omówienie kalendarza wydarzeń na 2020 rok:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Stanowisko do spraw Sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff w imieniu kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszki Zielińskiej-Adamiak przedstawił zaplanowane działania oraz wydarzenia na pierwszy kwartał 2020 r.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy otwarcie parkingu przy dworcu w Puszczykowie, który powstał w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego odbędzie się również w formie pikniku.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na realizację działań promocyjnych związanych z jego otwarciem przeznaczone zostały mniejsze środki niż w przypadku parkingu przy dworcu w Puszczykówku. Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu korzystania z parkingu prowadzone będą w szkołach na terenie miasta.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, kiedy zostanie przygotowany program wydarzeń i imprez na cały rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że kalendarium wydarzeń na cały rok zostanie przygotowane i udostępnione wszystkim na początku lutego. Wszystkie wydarzenia planowane są w taki sposób, aby nie pokrywały się z innymi atrakcjami odbywającymi się na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na konieczność przedstawienia kalendarza wydarzeń przez pracownika Referatu Promocji, Kultury i Turystyki gdyż nie wszystkie zawarte w nim informacje są jasne.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w zestawieniu wydarzeń zaplanowanych przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki zawarte są wszystkie informacje dotyczące podejmowanych działań. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że w lutym będzie możliwość szerszego porozmawiania na ten temat.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zadał następujące pytania:
  • jakie wydarzenia zostały zaplanowane z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów samorządowych w Polsce,
  • czy Urząd Miejski w Puszczykowie planuje zakup nośnika Rollposter.
Ponadto radny Mariusz Frąckowiak poruszył temat przygotowywanego przez siebie „Alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa", gdyż w jego tworzenie włączyło się sporo mieszkańców miasta. Radny Mariusz Frąckowiak zachęcił wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że projekt obchodów 30. rocznicy wyborów samorządowych jest w trakcie opracowania. W uroczystościach ma wziąć udział jak największa liczba mieszkańców.
W kwestii opracowania „Alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa" projekt jest w trakcie realizacji, wymaga dokładnego przeanalizowania oraz przygotowania, aby nikt nie został pominięty. Sekretarz Maciej Dettlaff odniósł się do sprawy zakupu nośnika Rollposter informując, że temat ten wymaga przenalizowania pod względem kosztów oraz jego estetyki.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła kalendarium wydarzeń oraz imprez zaplanowanych na pierwszy kwartał 2020 roku.  
 
Radna Maria Michałowska zasugerowała przygotowanie uroczystego otwarcia budynku „Mimozy" również dla mieszkańców miasta, gdyż wielu z nich aktywnie wspierało koncepcję jego rewitalizacji.
 
Pani Beata Witczak zaproponowała przygotowanie takiego wydarzenia połączonego z możliwością zwiedzania budynku „Mimozy". Pani Beata Witczak poinformowała również o zmianie zespołu dla młodzieży podczas tegorocznych „Dni Puszczykowa" zamiast zespołu „Kwiat Jabłoni", który ze względów logistycznych odmówił udziału, wystąpi Baranovski. 
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz omówiła kalendarium wydarzeń sportowych na pierwszy kwartał 2020 roku.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały sprawie planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na 2020 rok (druk nr 138).
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Radna Barbara Kamińska poruszyła temat punktu dotyczącego wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowanego w planie pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na marzec. Jej zdaniem temat ten powinien zostać poruszony już w lutym.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że trwają wstępne prace nad przygotowaniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Radna Barbara Kamińska poprosiła o informowanie radnych na temat stanu prac nad wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował zorganizowanie spotkania grupy roboczej w tej sprawie oraz dodał, że wybory do Młodzieżowej Rady Miasta warto połączyć z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w maju br.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że otrzymała informację, że w Szkole Podstawowej nr 2 od dłuższego czasu nie odbywają się lekcje języka angielskiego.
 
O godzinie 18:44 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że z dyrektorami puszczykowskich szkół odbywa cykliczne spotkania, dlatego jest zaskoczony taką informacją.
 
Radny Mariusz Frąckowiak nawiązał do przesłanego do wszystkich radnych e-maila z informacjami dotyczącymi scenariusza i kosztorysu 1. Mistrzostw Polski Gwiazd Estrady, Filmu i TV w tenisie ziemnym w ramach Dni Puszczykowa. Zaproponował powstanie komitetu organizacyjnego i podzielenie prac związanych z przygotowaniem tego wydarzenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że najważniejsze jest przygotowanie kosztorysu całej imprezy, aby można było zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie miasta.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyjaśnił, że zaplanowany budżet wynosi 7200 zł, nie obejmuje on wydruku ulotek oraz plakatów a także wyżywienia dla gości.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga