Protokół nr 2/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0012.3.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
                                       
Temat:
 1. Zabytki w Puszczykowie: podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
 3. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
 4. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 5. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
 7. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
 8. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik, chwilowa nieobecność radnej Barbary Kamińskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zabytki w Puszczykowie: podział środków na dotacje dla zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, oznakowanie zabytków należących do miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 17:15 na posiedzenie komisji przybyła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaprezentował zdjęcia sześciu budynków, których właściciele złożyli wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił stanowisko Urzędu Miejskiego w tej sprawie oraz  propozycję podziału kwot dotacji dla poszczególnych obiektów zabytkowych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że trzy obiekty kontynuują rozpoczęte już prace, dlatego środki dla nich przeznaczone nie powinny zostać umniejszone.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że w pierwszej kolejności powinien być wspierany, w jak największym zakresie, obiekt na ul. Cienistej, ze względu na zły stan techniczny jego konstrukcji dachowej.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zauważył, że ze względu na prowadzoną w budynku starego dworca w Puszczykowie działalność gospodarczą, dotacja dla tego obiektu powinna zostać zmniejszona. Przewodniczący komisji podkreślił, że w pierwszej kolejności dotacje powinny otrzymać obiekty wymagające przeprowadzenia pilnych prac remontowych.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przedstawił swoją propozycję podziału środków na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone w budynkach zabytkowych.
 
Radni dyskutowali na temat ww. propozycji przyznania dotacji przedstawionych zarówno przez wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego oraz przewodniczącego komisji Macieja Krzyżańskiego.
 
Członkowie komisji ustalili następujące kwoty przyznanych dotacji dla poszczególnych budynków zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa:
1)      ul. Bolesława Chrobrego - 11 000 zł,
2)      ul. Cienista - willa „Jadwinówka”- 47 000 zł,
3)      ul. Wczasowa - zabytkowy dworzec kolejowy w Puszczykowie - 8 500 zł,
4)      ul. Adama Wodziczki - wspólnota mieszkaniowa Rusałka - 31 000 zł,
5)      ul. Podleśna - 14 000,
6)      ul. Klonowa - 38 500.
 
Zgodnie z rekomendacją komisji, powyższe kwoty zostały zapisane w załączniku przedstawionego projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 2. Stypendia i nagrody dla uczniów - informacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wpłynęło 15 wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, kapituła przyznała 13 stypendiów na okres od stycznia do sierpnia 2020 roku (dwa wnioski odrzucono ze względów formalnych) w tym:
 • 7 stypendiów w kwocie 120 zł,
 • 3 stypendia w kwocie 85 zł,
 • 3 stypendia w kwocie 50 zł.
 
Ad 4. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 5. Funkcjonowanie willi Mimozy - informacje i dyskusja.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak powiedziała, że od 10 lutego br. Centrum Animacji Kultury funkcjonuje już w całości w budynku willi „Mimoza”. Ponadto pani Beata Witczak przedstawiła propozycję napisu na elewacji budynku.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy na budynku pojawią się również tablice informujące o funkcjonowaniu w tym miejscu Centrum Animacji Kultury oraz punktu EkoInfo a także zasugerował usytuowanie na budynku tabliczki informacyjnej z opisem historii willi „Mimoza”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił koncepcję usytuowania miejsc parkingowych wokół budynku, przedstawił również zakres zaplanowanych prac polegających między innymi na rozbiórce budynków znajdujących się na działce oraz odwodnieniu całego terenu. Teren wokół budynku zostanie również obsadzony zielenią.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy zlikwidowane zostaną obecne miejsca parkingowe oraz, czy wyeksponowane zostanie drzewo morwy znajdujące się obok budynku willi. Radny Mariusz Frąckowiak zasugerował również oświetlenie z zewnątrz budynku „Mimozy”.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że miejsca parkingowe usytuowane obok przystanku autobusowego na ul. Poznańskiej nie zostaną zlikwidowane.
 
Ad 6. Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury na 2020 rok.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła kalendarium zaplanowanych wydarzeń oraz imprez na 2020 rok.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o podsumowanie cyklu spotkań z kabaretami organizowanych przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że frekwencja na spotkaniu z Zenonem Laskowikiem przeszła wszelkie oczekiwania, tegoroczne spotkanie z Kabaretem Ciach nie spotkało się już z takim zainteresowaniem.
 
Radny Mariusz Frąckowak powiedział, że konieczne byłoby przeprowadzenie sondy wśród mieszkańców na temat potrzeb dotyczących organizacji występów artystycznych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że planowane jest przeprowadzenie takiej ankiety wśród mieszkańców podczas tegorocznych Dni Puszczykowa. Będzie to najlepsza forma poznania preferencji mieszkańców w tym zakresie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek podkreślił, że oferta kulturalna dla wszystkich mieszkańców Miasta Puszczykowa jest coraz bardziej bogata i rozbudowana a informacje na jej temat są powszechnie dostępne.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy prowadzone są statystyki dotyczące liczby osób uczestniczących w Dniach Puszczykowa.
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że impreza planowana jest na około 2 tys osób.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o informację odnośnie przygotowań do ogólnopolskich obchodów 30-lecia wyborów samorządowych.
 
Ad 7. Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Turystyki na 2020 rok.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła oraz omówiła plan pracy referatu na 2020 rok.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka informując, że uroczystości z okazji obchodów 30-lecia wyborów samorządowych zaplanowane zostały na dwa dni (29 oraz 30 maja). Część oficjalna obchodów odbędzie się w piątek, zaproszone zostaną na nią wszystkie osoby związane dotychczas z pracą w samorządzie. Na sobotę natomiast planowana jest organizacja pikniku obywatelskiego, do udziału w którym zachęceni zostaną wszyscy mieszkańcy miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poruszył kwestię szlaku Pereł Architektury Puszczykowa, zaproponował, aby po uzyskaniu zgody właścicieli budynków zabytkowych, usytuować na nich tabliczki informacyjne z opisem.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że będą prowadzone rozmowy z właścicielami zabytkowych budynków na temat ich oznakowania w ramach szlaku Pereł Architektury Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na konieczność częstszej zmiany informacji na billboardach na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, kto jest odpowiedzialny za rozwieszanie plakatów w wiatach przystankowych, gdyż coraz częściej można je zauważyć poza tablicami do tego przeznaczonymi.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że w najbliższym czasie pojawi się osoba odpowiedzialna za takie prace.
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Mariusz Frąckowiak poruszył  kwestię przedłożonego projektu Oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Radny zauważył, że opinie w tej sprawie powinna również wyrazić Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.
 
O godzinie 18:41 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 7 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem Oświadczenia Rady Miasta Puszczykowa w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych  z udziałem zwierząt.
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą do władz miasta o rozeznanie w sprawie zorganizowania w Puszczykowie strefy kibica na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020.
 
O godzinie 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga