Protokół nr 3/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.3.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:11
                                       
Temat

1. Referat promocji, kultury i turystyki:

  • komunikacja miasta z mieszkańcami - strona internetowa, Facebook, YouTube, aplikacje, telewizja internetowa, plakaty,·bieżąca działalność referatu,
  • Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego.

2. Zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,

  • oferta atrakcji sportowych i kulturalnych,
  • kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.

3. Przedszkola i szkoły w czasie pandemii - informacje.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Referat promocji, kultury i turystyki:
  • komunikacja miasta z mieszkańcami - strona internetowa, Facebook, YouTube, aplikacje, telewizja internetowa, plakaty,
  • bieżąca działalność referatu.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła prezentację dotyczącą działań prowadzonych przez referat oraz sposobów komunikowania się z mieszkańcami w pierwszym półroczu 2020 r. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podziękowała wszystkim pracownikom Referatu Promocji, Kultury i Turystyki za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy w tym roku odbędzie Rajd Rowerowy Retro oraz Międzypokoleniowe Pożegnanie Lata, a także, czy planowane uroczystości związane z obchodami 30. rocznicy wyborów samorządowych zostaną przełożone na następny rok.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że z okazji 30. rocznicy wyborów samorządowych zaplanowano spotkanie wszystkich samorządowców, wspólną konferencję oraz koncert. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyraziła nadzieję, że wszystkie te wydarzenia uda się zorganizować w terminie późniejszym.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała, że ze względu na trudności w spełnieniu wymogów sanitarnych, w tym roku nie odbędzie się Rowerowy Rajd Retro.
 
Radna Maria  Michałowska zapytała, w jakich godzinach funkcjonuje Centrum EkoInfo, czy jest już aktualna mapa ścieżek rowerowych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego lub przewodnik turystyczny po okolicy. Radna Maria Michałowska poprosiła również o informację, gdzie można zakupić materiały promocyjne Miasta.
 
Pani Anna Polaszczyk z Centrum EkoInfo wyjaśniła, że punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, jeśli będzie taka potrzeba w okresie wakacyjnym centrum będzie otwarte również w soboty, zamiast poniedziałków. Pani Anna Polaszczyk powiedziała, że zostaną zamówione zaktualizowane mapy ścieżek rowerowych, nie został wydany natomiast przewodnik turystyczny po okolicy.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył temat Facebooka miasta, który jego zdaniem powinien być prowadzony w bardziej kreatywny sposób i nie ograniczać się jedynie do oficjalnych komunikatów Burmistrza Miasta. Ponadto zwrócił się z prośbą o bieżące udzielanie odpowiedzi na zadawane w tym miejscu przez mieszkańców pytania.
 
Radny Piotr Płóciennik również zwrócił uwagę, że informacje na Facebooku powinny być pisane w mniej urzędowym i oficjalnym stylu, zaproponował zmianę formy prowadzenia serwisu społecznościowego miasta, w taki sposób, aby mieszkańcy mieli możliwość czynnego komentowania oraz włączania się w dyskusje.
 
Radny Mariusz Frąckowiak podziękował pracownikom Referatu Promocji, Kultury i Turystyki za włączenie się w organizację Turnieju Gwiazd w Tenisie Ziemnym, który miał się odbyć podczas tegorocznym Dni Puszczykowa oraz wyraził nadzieję, że w takiej formie uda się go zorganizować w następnym roku. Radny zapytał również, czy kontynuowane będą zapoczątkowane przez niego prace nad opracowaniem tzw. alfabetu sławnych mieszkańców Puszczykowa.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła się z prośbą o bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców na Fecebooku miasta.
 
Ad 2. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
  • · zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno-sportowych,
  • · oferta atrakcji sportowych i kulturalnych,
  • · kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz poinformowała o remontach oraz pracach porządkowych przeprowadzonych na obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, czy przewidziano organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców pomimo trwającej pandemii koronawirusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że jako organizatorzy wydarzeń odpowiadamy za bezpieczeństwo ich uczestników. Żadne imprezy, które wymagałyby dostosowania się do istniejących wymogów sanitarnych nie będą organizowane.
 
Pani  Joanna Hejnowicz powiedziała, że nie odbędą się kolonie dla dzieci i młodzieży, odwołany został Rajd Rowerowy Retro, być może zorganizowany zostanie jednodniowy bieg, jednak bez udziału publiczności. Pani Joanna Hejnowicz poinformowała również, że opracowany został regulamin korzystania z placów zabaw, które wkrótce zostaną otwarte.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił o informację odnośnie kosztów partycypacji w utrzymaniu kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim oraz zapytał, czy zamontowano już tabliczkę z taką informacją na terenie kąpieliska.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że udzieli odpowiedzi na te pytania podczas najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański poparł wniosek dotyczący zlokalizowania na terenie kąpieliska tabliczki informującej o współfinansowaniu przez Miasto Puszczykowo jego funkcjonowania.
 
Ad 3. Przedszkola i szkoły w czasie pandemii - informacje.
Inspektor ds. oświaty Katarzyna Świniarska poinformowała o działaniach prowadzonych w czasie pandemii przez placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta. Dyrektorzy obu szkół podstawowych są w stałym kontakcie z Burmistrzem Miasta. Od 25 maja realizowane są zajęcia dydaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz z klas 1-3 a także uruchomione zostały zajęcia w przedszkolach.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy wiadomo, jak będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że świadectwa rozdawane będą uczniom indywidualnie podczas spotkań w klasach.
 
Radna Maria Michałowska poprosiła o informację odnośnie zdalnego nauczania oraz zapytała, o możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że biblioteka szkolna była zamknięta, wszystkie zwrócone przez dzieci podręczniki szkolne muszą przejść kwarantannę zanim zostaną wypożyczone ponownie. Pani Katarzyna Świniarska wyjaśniła, że nie było problemu z nauczaniem zdalnym, lekcje trwały ok 30 minut, aby dzieci nie spędzały zbyt dużo czasu przed monitorem. W przypadku, kiedy jakieś dziecko nie pojawiało się na zajęciach, szkoła monitorowała zaistniałą sytuację. Pani Katarzyna Świniarska dodała, że władze miasta zadbały, aby wszyscy otrzymali niezbędne do pracy komputery.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał o sytuację w puszczykowskich przedszkolach.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że przedszkola zostały otwarte 25 maja oraz przedstawiła stan liczbowy dzieci w poszczególnych placówkach na terenie miasta.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy wiadomo, kiedy dzieci wrócą na zajęcia do szkół.
 
Pani Katarzyna Świniarska odpowiedziała, że wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo, informując, że projekt uchwały jest wynikiem długoletniej współpracy obu miast na wielu płaszczyznach. Rezultatem podjęcia uchwały będzie podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy miastami. 
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że popiera podjęcie uchwały w sprawie współpracy pomiędzy miastami.
 
Radny Piotr Płóciennik zauważył, że umowa partnerska pomiędzy miastami powinna zostać przed podpisaniem przedstawiona radnym Miasta Puszczykowa.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że procedury wymagają, aby przed podpisaniem umowy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami. Sekretarz podkreślił, że treść stosownej umowa z całą pewnością będzie konsultowana z radnymi.
 
O godzinie 19:50 posiedzenie komisji opuściła radna Barbara Kamińska (obecnych 8 radnych).
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo (druk nr 178).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Radny Ryszard Teuschner zapytał na jakim etapie są przygotowania do budowy szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej, czy została już wykonana wizualizacja budynku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wizualizacja budynku zostanie rozesłana do wszystkich radnych. Obiekt będzie posiadał dwie szatnie oraz toalety dostępne dla kibiców. Wiceburmistrz poinformował, że do końca roku zostanie wykonany projekt. Budowa obiektu uzależniona jest jednak do stanu budżetu miasta.
 
O godzinie 20:11 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant  
/-/ Hanna Dudzik-Zoga