Protokół nr 4/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie o

RM.0012.3.4.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     16:00
Godz. zakończenia:    18:20
 
O godzinie 16:00 udała się do Szkoły Podstawowej nr 2, następnie o godzinie 16:30 komisja udała się do Szkoły Podstawowej nr 1. W obu placówkach przeprowadzono wizję lokalną realizowanych inwestycji.
 
Od godziny 17:12 posiedzenie komisji kontynuowane było w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.
 
Temat:
  1. Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury - plany na najbliższe miesiące.
  2. Puszczykowski Budżet Obywatelski (Zielony Budżet Obywatelski, terminarz budżetu 2020, zmiany w regulaminie PBO).
  3. Omówienie projektu budynku na „Miejskim Terenie Sportowo-Rekreacyjnym” przy ul. Sportowej oraz dalsze plany rozwojowe terenów przy budynku.
  4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 7 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury - plany na najbliższe miesiące.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przekazała komisji wykaz prowadzonych od marca 2020 roku działań (okres pandemii i zamknięcia biblioteki) oraz kalendarium wydarzeń zaplanowanych na miesiące wrzesień-grudzień 2020 roku (oba dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Pani Beata Witczak powiedziała, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego zakłada się, że zajęcia organizowane przez bibliotekę we wrześniu będą mogły się odbyć. Zajęcia (warsztaty, spotkania itp.) w kolejnych miesiącach również są już umówione i odbędą się, o ile nie zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Pani Beata Witczak powiedziała, że do przedstawionego kalendarium należy dodać wydarzenia, które wcześniej zostały odwołane (np. koncerty, spotkania z Andrzejem Poniedzielskim). Umowy, podpisane z zespołami mającymi wystąpić podczas tegorocznych Dni Puszczykowa, zostały aneksowane na rok przyszły.
 
Pani Beata Witczak poinformowała, że biblioteka zakupiła dostęp do platformy Zoom, za pomocą której zmierza się prowadzić zajęcia w ramach Akademii Seniora (ludzie starsi są najbardziej zagrożoną grupą zarażenia koronawirusem, dlatego dla nich przewiduje się prowadzenie zajęć online). 
 
Pani Beata Witczak poinformowała, że:
- wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostanie otwarta biblioteka,
- mieszkańcy chwalą sobie obecny system wypożyczania książek (dowozy książek do domów),
- podczas pandemii (od marca do czerwca) biblioteka nie generuje przychodów z najmu,
- wpłaty od członków Akademii Seniora zostaną przesunięte na zajęcia jesienne,
- w okresie letnim w hali widowiskowo-sportowej odbywały się pojedyncze zajęcia w ramach obozów sportowych (koszykówka, badminton).
 
Ad 2. Puszczykowski Budżet Obywatelski (Zielony Budżet Obywatelski, terminarz budżetu 2020, zmiany w regulaminie PBO).
Inspektor ds. ngo Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa. Omówiła zmiany wprowadzone do regulaminu, z  których główna dotyczy wyodrębnienia Zielonego Budżetu, na którego realizację przeznaczona zostanie kwota 70 tys. zł (całkowita kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Puszczykowa to 250 tys. zł). Pani Katarzyna Nowak-Śronek dodała, że od 1 września prowadzona będzie kampania edukacyjna zachęcająca do udziału w tegorocznej edycji, podczas której będzie możliwość oddania dwóch głosów (na Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet).
 
Radna Alfreda Bączkowska zwróciła się z prośbą, aby weryfikacją wniosków zajęła się osoba kompetentna, aby podczas realizacji projektu nie okazało się, że kosztorys uwzględniony we wniosku jest niedoszacowany i konieczne jest dołożenie środków z budżetu miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że weryfikacją wniosków zajmują się pracownicy merytoryczni poszczególnych referatów odpowiedzialni za realizację zaplanowanej inwestycji.   
                                  
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Puszczykowa (druk nr 192).
Wynik głosowania: „za” - 7 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
 
Ad 3. Omówienie projektu budynku na „Miejskim Terenie Sportowo-Rekreacyjnym” przy ul. Sportowej oraz dalsze plany rozwojowe terenów przy budynku.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jednym z elementów zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kościelnej jest budowa obiektu szatniowego z pomieszczeniami sanitarnymi. W przygotowaniu znajduje się dokumentacja projektowa, która niezbędna jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu z Urzędu Marszałkowskiego „Szatnia na medal”. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił przygotowaną wizualizację budynku oraz powiedział, że w obiekcie znajdą się szatnie, toalety publiczne, taras widokowy oraz pomieszczenia, które będzie można wykorzystać na różnego rodzaju konferencje, czy spotkania.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy istnieje możliwość wprowadzenia drobnych poprawek do projektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wszystko z wyjątkiem frontu oraz bryły budynku może podlegać modyfikacjom.  
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Radny Tomasz Potocki poinformował o piśmie, które wpłynęło do Rady Miasta Puszczykowa odnośnie zorganizowania lub dofinansowania transportu zbiorowego dla dzieci z Puszczykowa uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Radny zwrócił się z zapytaniem o możliwość rozwiązania tej kwestii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że za szkoły na poziomie ponadpodstawowym odpowiadają starostwa powiatowe, których zadaniem jest zapewnienie między innymi transportu uczniów do szkół. W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej w tej sprawie konieczne będzie podpisanie porozumienia ze starostwem, któremu podlega szkoła.
 
O godzinie 18:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant  
/-/ Hanna Dudzik-Zoga