Protokół nr 5/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 22 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.5.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:25
 
Temat:
  1. Dni Puszczykowa 2021 - dyskusja.
  2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
  3. Wybór członka kapituły (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 196).
  4. Sprawy bieżące (zaopiniowanie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie – druk nr 202).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 6 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka) Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Dni Puszczykowa 2021 - dyskusja.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poinformowała o zaplanowanych warsztatach dla mieszkańców, które z zachowaniem wszelkich środków ostrożności odbywać się będą w budynku Mimozy. Pani Beata Witczak dodała, że konieczne jest również ustalenie daty Dni Puszczykowa w 2021 roku, aby można było podpisać już stosowne umowy z wykonawcami. Zgodnie z podjętą decyzją obchody Dni Puszczykowa zostały zaplanowane na jeden dzień. Pani Beata Witczak przedstawiła również harmonogram oraz zaplanowane na ten dzień koncerty.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania tzw. dyskoteki pod gwiazdami dla mieszkańców.
 
Pani Beata Witczak odpowiedziała, że ze względów na problemy z osobami spożywającymi alkohol do późnych godzin nocnych, zrezygnowano z organizacji takiego wydarzenia podczas Dni Puszczykowa. Jeżeli jednak będzie taka wola, aby dyskoteka dla mieszkańców się odbyła, podejmie stosowne kroki w celu jej zorganizowania.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że komisja akceptuje przedstawiony program Dni Puszczykowa oraz poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie komisji kosztorysu organizacji dyskoteki dla mieszkańców
 
Ad 2. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Tomasz Żak przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie Maciej Kubacki przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. Dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radni zadali pytania do przedstawionych sprawozdań oraz pogratulowali dyrektorom obu placówek oświatowych osiągniętych wyników w roku szkolnym 2019/2020.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował dyrektorom szkół za wkład pracy, jaki włożyli w przygotowanie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 oraz dodał, że dzięki ich zaangażowaniu udało się przygotować szkoły do funkcjonowania w nowych warunkach reżimu sanitarnego.
 
O godzinie 18:23 przewodniczący komisji Maciej Krzyżański ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:30.
 
Ad 3. Wybór członka kapituły (zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 196).
Radny Filip Ryglewicz zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa, jako przedstawiciela Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 196).
Wynik głosowania: „za” - 6 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymał się” - 1.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 202).
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy Sielankowa w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” - 1, „wstrzymał się” - 1.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie Puszczykowskiego Regulaminu Obywatelskiego, poinformowała o zmianach wprowadzonych do projektu z uwagi na wszczęte przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 187/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa podjętej na sesji w sierpniu.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powiedział, że przedstawiony projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta.
 
Radna Maria Michałowska zwróciła uwagę na nieaktualną tablicę informacyjną na przystani kajakowej na Niwce. Na tablicy widnieje stary adres siedziby Centrum EkoInfo.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że brakuje map szczegółowych tras rowerowych znajdujących się wokół Puszczykowa. Zwrócił się również z zapytaniem, czy ustalono sprawców zniszczonych krzesełek na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Ponadto zwrócił uwagę na kwestię ścieżki rowerowej na ul. Wczasowej, na której brak oznaczeń informujących, że mogą się po niej poruszać również piesi.
 
Radny Piotr Płóciennik poinformował, że złożył do Przewodniczącego Rady Miasta pismo dotyczące rezygnacji z prac w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała, że na terenie miasta zamontowane zostały dwie stacje naprawy rowerów. Jedna znajduje się na ul. Dworcowej przy stacji PKP a druga na skwerku przy siedzibie Straży Miejskiej.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział o spotkaniu integracyjnym zorganizowanym przez mieszkańców ul. Matejki oraz zasugerował, aby takie inicjatywy społeczne były dofinansowywane z budżetu miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że wszystkie inicjatywy społeczne mieszkańców są wspierane przez Urząd Miejski. Organizatorzy spotkania na ul. Matejki otrzymali pomoc w postaci nagród na konkursy. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak podkreśliła, że środki z budżetu miasta na taki cel powinny być przeznaczone jedynie na pomoc uatrakcyjnienie spotkania, a nie na cele konsumpcyjne.
 
O godzinie 19:25 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga