Protokół nr 6/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.3.6.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
  1. Analiza projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie zadań komisji.
  2. Przedstawienie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w nauce, promocji, kulturze i sporcie.
  3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 9 radnych. Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Analiza projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie zadań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu miasta Puszczykowa na 2021 w zakresie działań Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z uwzględnieniem dochodów oraz wydatków zaplanowanych na 2021 rok.
  
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania zadne przez radnych do projektu budżetu miasta Puszczykowa na 2021 rok.
 
Radni podziękowali za uwzględnienie złożonych przez nich wniosków w projekcie budżetu miasta.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu miasta Puszczykowa na rok 2021 w zakresie zadań komisji.
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Przedstawienie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w nauce, promocji, kulturze i sporcie.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie Beata Witczak przedstawiła działania prowadzone przez Bibliotekę Miejską Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Wszystkie zajęcia oraz wydarzenia organizowane są z zachowaniem obowiązujących obostrzeń. Działalność prowadzona jest głównie on-line za pośrednictwem portali społecznościowych oraz platformy Zoom.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak oznajmiła, że wszystkie aktywności i działania prowadzone przez referat również zostały przeniesione do sieci. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że ze względu na panujące obostrzenia dotyczące zgromadzeń publicznych nie ma możliwości organizacji większych spotkań dla mieszkańców, dlatego obchody 11 listopada odbyły się za pośrednictwem internetu.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby wszystkie grupy działające na terenie Puszczykowa i posiadające swój profil na portalu społecznościowym Facebook wymieniały się i wzajemnie udostępniały informacje o ważnych wydarzeniach organizowanych w mieście. Radny zaproponował zorganizowanie uroczystego zapalania lampek na choince na Rynku i udostępnienie filmu z tego wydarzenia na Facebooku miasta. Ponadto radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na konieczność zamontowania uchwytów na flagi w miejscach publicznych na terenie miasta.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak wyjaśniła, że montaż uchwytów na flagi w głównych ciągach komunikacyjnych miasta to koszt około 30 tys. zł. Jeśli decyzja w tej sprawie zostanie podjęta środki na ten cel muszą zostać zarezerwowane w budżecie miasta.
 
Radna Maria Michałowska poprosiła, aby 27 grudnia zebrało się kilka osób, które zapalą znicz w miejscu upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że jej zdaniem w mieście niewiele się dzieje, w związku z czym zwróciła się z prośbą o przedstawienie radnym konkretnych planów referatu na najbliższe miesiące. Radna Barbara Kamińska zapytała, czy planowane są działania mające na celu wsparcie lokalnej gastronomii.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że przesłała maila z działaniami zaplanowanymi przez Referat Promocji, Kultury i Turystyki na listopad oraz grudzień br. Ponadto dodała, że cały czas utrzymywany jest kontakt z właścicielami lokali gastronomicznych z terenu miasta. Przed świętami pojawią się informacje zachęcające mieszkańców do zakupu świątecznych potraw i tym samym wsparcia lokalnej gastronomii. Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak zachęciła do udostępniania i promowania tego, co w mieście dzieję się pozytywnego.
 
Radna Maria Michałowska powiedziała, że rozmowy podczas posiedzeń komisji są właśnie między innymi po to, aby poruszyć i wyjaśnić również te negatywne kwestie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zapytał, na jakim etapie są prace nad porozumieniem dotyczącym partnerstwa pomiędzy miastem Puszczykowo a Szklarską Porębą.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek wyjaśnił, że prace zostały opóźnione ze względu na ograniczone możliwości spotkania obu zainteresowanych stron.
 
Przewodniczący komisji Maciej Krzyżański zaproponował zorganizowanie takiego spotkania on-line z przedstawicielami samorządu Szklarskiej Poręby.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, czy nauczyciele z puszczykowskich szkół wzięli udział lub, czy są zainteresowani szkoleniami z zakresu zdalnego nauczania np. Lekcja:Enter.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że dyrektorzy puszczykowskich szkół korzystają z różnych możliwości szkolenia kadry, nie posiada jednak wiedzy, czy brali udział akurat w takim szkoleniu.
 
O godzinie 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga