Protokół nr 7/2020 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 15 grudnia 2020 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.7.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:46
 
Temat:
  1. Koncepcja zagospodarowania rynku w Puszczykowie.
  2. Ścieżki i drogi rowerowe w Puszczykowie – dyskusja.
  3. Przedstawienie planów związanych z turystyką w mieście – plany na 2021 rok:
    - wydatkowanie funduszy z budżetu miasta Puszczykowa na 2021 rok,
    - szlaki piesze: Perły Architektury Puszczykowa i Letniska Puszczykowo.
  4. Przedstawienie projektów do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
  5. Ferie zimowe w Puszczykowie - informacje.
  6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Koncepcja zagospodarowania rynku w Puszczykowie.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła przyczyny, które spowodowały podjęcie prac nad koncepcją zagospodarowania rynku:
- prace związane z zagospodarowaniem deszczówki,
- kwestia nawadniania stojącej na rynku choinki,
- wprowadzenie nowej małej architektury w mieście (meble miejskie np. ławki).
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak powiedziała, że na płycie rynku, obok budynku biblioteki, odbywają się różne imprezy (kino letnie, mikołajki, pchli targ, koncerty) i tym, czego na rynku brakuje najbardziej jest osłona przed słońcem. Pani Beata Witczak zaproponowała nasadzenie wysokich drzew oraz zamontowanie oświetlenia budynku biblioteki od podłoża. Jej zdaniem nie należy likwidować fragmentu parkingu przy bibliotece, ponieważ jest on wykorzystywany jako zaplecze przy organizacji imprez, natomiast stojak na rowery powinien znajdować się przed wejściem do biblioteki.
 
Pani Beata Witczak poinformowała o pomyśle zaproszenia do udziału w dniu finału WOŚP Ochotniczej Straży Pożarnej, której wóz miałby stanąć na rynku obok biblioteki.
 
W trakcie dalszej dyskusji nad koncepcją zagospodarowania rynku w Puszczykowie głos zabrali również: radny Ryszard Teuschner (zaproponował rozważenie wyłączenia terenu rynku z ruchu samochodowego), radny Krzysztof Paszkowski (zaproponował: wymianę świerku na świerk serbski; nasadzenie klonu polnego – niskiego drzewa dającego cień lub ustawienie pergoli i nasadzenie pnączy), radny Piotr Płóciennik (uważa, że rozważając koncepcję rynku należy wziąć pod uwagę zachowania mieszkańców – rynek powinien stać się na tyle atrakcyjny, aby mieszkańcy chcieli spędzać tam czas; proponuje: wyłączenie terenu rynku z ruchu samochodowego, likwidację kostki, nasadzenie trawników), radna Alfreda Brączkowska (uważa, że trawniki mogłyby zostać zniszczone podczas organizowanych na rynku imprez), radny Jan Łagoda (zasugerował, żeby nie myśleć o rynku jako miejscu do okazjonalnych wydarzeń; zasugerował przeprowadzenie radykalnych zmian, które przywrócą przestrzeń rynku mieszkańcom), radny Filip Ryglewicz (należy przeprowadzić rewitalizację rynku bez radykalnych zmian, nasadzić zieleń, zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych), radny Mariusz Frąckowiak (chciałby, aby rynek stał się atrakcją turystyczną oraz żeby znalazło się na nim miejsce na pomnik/postument/tablicę informujące o osobach, które otrzymały tytuły honorowe miasta), radna Maria Michałowska (nie jest zwolenniczką zabudowania rynku elementami stałymi; sugeruje zieleń w donicach,  likwidację niektórych miejsc parkingowych i przekazanie części przestrzeni przedsiębiorcom pod ogródki kawiarniane), radny Maciej Krzyżański (sugeruje nasadzić wysoką zieleń w pobliżu choinki; stojaki na rowery ustawić przed wejściem do biblioteki), radna Barbara Kamińska (przychyla się do pomysłu radnego Krzysztofa Paszkowskiego ws. nasadzenia pnączy na parkanach).
Na pytania radnych odpowiadali: burmistrz Andrzej Balcerek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska i kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak.
 
Ad 4. Przedstawienie projektów do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek poinformowała, że do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok wpłynęło 9 projektów. Dwa z projektów zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów regulaminu (informacja o negatywnie zaopiniowanych projektach stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Pozostałe projekty (dwa projekty zielone i cztery projekty miejskie) zostały zaopiniowane pozytywnie i wezmą udział w głosowaniu (informacja o pozytywnie zaopiniowanych projektach stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Odpowiadając na pytania radnych, pani Katarzyna Nowak-Śronek:
- przedstawiła osobowy skład komisji oceniającej złożone projekty do PBO,
- powiedziała, że nie wpłynęły odwołania od wnioskodawców projektów ocenionych negatywnie,
- poinformowała, że system oddawania głosów był testowany,
- powiedziała, że głosowanie PBO odbędzie się w dniach 28.12.2020 – 7.01.2021,
- poinformowała o realizacji tegorocznego zwycięskiego projektu, wskazując lokalizacje montowania defibrylatorów.
 
Radni dyskutowali nt. projektów zgłoszonych do PBO.
 
Radna Barbara Kamińska zasugerowała nagranie filmiku zachęcającego do głosowania w PBO.
 
Ad 2. Ścieżki i drogi rowerowe w Puszczykowie – dyskusja.
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że temat ścieżek i dróg rowerowych został poruszony na ostatnim posiedzeniu KEKiS oraz poinformował, że w materiałach na bieżące spotkanie, radni otrzymali odpowiedź na interpelację radnych Alfredy Brączkowskiej i Marii Michałowskiej dotyczącą opracowania koncepcji ścieżek rowerowych w Puszczykowie (ww. interpelacja wraz z odpowiedzią stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Radni dyskutowali nt. ścieżek rowerowych na terenie miasta.
Radna Maria Michałowska powiedziała, że jej zdaniem koncepcja budowy ścieżek rowerowych powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania i zawierać zapisy możliwe do realizacji.
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że przesłał radnym 200-stronnicowy dokument pt. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego – podręcznik, zawierający wiele rozwiązań, które można stosować w przypadku wąskich ulic.
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował, żeby powstał ranking budowy tras rowerowych na wzór rankingu budowy ulic, czyli zawierający kryteria np. szerokości drogi i jej znaczenia, własności gruntu itp.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostaną przygotowane 2-3 koncepcje modernizacji ul. Poznańskiej, które następnie zostaną poddane pod dyskusję na posiedzeniach komisji.  
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jeśli powstanie zespół roboczy, który podejmie się opracowania koncepcji ścieżek rowerowych, to powinien on składać się m.in. z radnych.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poparł słowa przedmówcy.
 
Ad 3. Przedstawienie planów związanych z turystyką w mieście – plany na 2021 rok:
- wydatkowanie funduszy z budżetu miasta Puszczykowa na 2021 rok,
- szlaki piesze: Perły Architektury Puszczykowa i Letniska Puszczykowo.
Pani Anna Polaszczyk z Centrum EkoInfo poinformowała o działaniach podejmowanych w 2020 roku. Pani Anna Polaszczyk powiedziała m.in.:
- typowy turysta odwiedzający Puszczykowo to tzw. turysta jednodniowy, często poruszający się na rowerze,
- obłożenie miejsc noclegowych w 2020 roku wyniosło ok. 20 proc. (zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych),
- w 2020 roku prowadzona była promocja związana z premierą filmu młodzieżowego „Tarapaty 2”, którego akcja rozgrywa się m.in. w Puszczykowie (chociaż zdjęcia do filmu nie były kręcone w Puszczykowie).
 
Następnie pani Anna Polaszczyk przedstawiła plany na 2021 rok związane z turystyką:
- przygotowanie oznakowania oraz druk map szlaków turystycznych (szlak Perły Architektury Puszczykowa i szlak Letniska Puszczykowo dostępne są w aplikacji turystycznej Puszczykowo – energia ciszy),
- druk folderów turystycznych,
- odświeżenie oznakowania tras Aktywnej Trójki,
- odświeżanie oznakowania na terenie Puszczykowa (I etap),
- współpraca z BimbaBusem (wycieczki autobusem piętrowym),
- certyfikacja punktu informacji turystycznej,
- udział w targach turystycznych.
 
Radny Mariusz Frąckowiak poprosił, żeby radni mogli zapoznać się z treścią folderów przed ich wydrukowaniem.
 
Ad 5. Ferie zimowe w Puszczykowie - informacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa edukacji i nauki podczas ferii zimowych możliwe będzie zorganizowanie przez samorządy półkolonii dla dzieci z klas I-IV. Wiceburmistrz przedstawił warunki i obostrzenia dotyczące organizacji takich półkolonii (w Puszczykowie planuje się zorganizowanie dwóch turnusów).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak udzieliła informacji dotyczących funkcjonowania lodowiska.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił członków komisji o przesyłanie propozycji tematów do planu pracy KEKiS na 2021 rok.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy jeden z budynków przy ul. Piaskowej został (zgodnie z wnioskiem właścicielki) wykreślony z gminnego rejestru zabytków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odpowiedź zostanie udzielona e-mailem.
 
Radny Filip Ryglewicz:
- zasugerował, żeby informacje o terminach i tematach posiedzeń komisji oraz sprawach bieżących publikować na Facebooku Puszczykowa,
- wyraził niezadowolenie, że podczas imprezy mikołajkowej na rynku (mimo wcześniejszych zapowiedzi) nie zapaliły się lampki na choince.
 
Nawiązując do wcześniejszego pytania radnej Alfredy Brączkowskiej, radny Tomasz Potocki powiedział, że właśnie otrzymał informację od kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Aliny Stempniak, że procedura wykreślenia budynku z gminnego rejestru zabytków jest w toku i właścicielka uzyska zgodę na wykreślenie.
 
O godzinie 19:46 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Głowacka-Bartkowiak