2021

Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 19 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.10.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
 1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy - przedstawienie projektu.
 2. Skatepark- przedstawienie tematu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
 5. Wstępna dyskusja na temat obchodów 60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu - propozycje radnych.
 6. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 4 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy - przedstawienie projektu.
Pan Marcin Niemczewski przedstawił ideę Darmowego Roweru Małomiasteczkowego (DRooM), który rozpoczął swoją działalność na terenie gminy Mosina. Jest to inicjatywa społeczna polegająca na przekazywaniu przez mieszkańców swoich, nieużywanych już rowerów, które posłużą całej lokalnej społeczności do przemieszczenia się po terenie miasta.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia również takiego projektu na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zauważył, że konieczna jest promocja tego typu pomysłów wśród mieszkańców poprzez media społecznościowe oraz lokalną prasę.
 
Ad 2. Skatepark- przedstawienie tematu.
Głos zabrał pan Jakub Ewicz, (aktywnie uczestniczył w tworzeniu na terenie miasta pumptracka), który zwrócił uwagę na potrzebę zlokalizowania na terenie miasta obiektu typu skatepark. Pan Jakub Ewicz powiedział, że ten rodzaj aktywności jest coraz bardziej popularny wśród młodzieży, stąd konieczność rozważenia ewentualnej lokalizacji tego typu obiektu również w Puszczykowie.
 
Radni dyskutowali nad możliwą lokalizacją skateparku na terenie miasta Puszczykowa. Jako jedną z nich wskazano teren w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1. Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby skatepark zlokalizować na terenie wokół dawnego kina „Wczasowicz” przy ul. Poznańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby z uwagi na ograniczone środki w budżecie miasta na 2022, wstępnie zabezpieczyć kwotę na wykonanie projektu budowlanego dla wspomnianego obiektu. Wiceburmistrz dodał, że konieczne jest również dokładne przeanalizowanie stosownej lokalizacji, aby nie stanowiła ona uciążliwości dla mieszkańców, tak jak ma to miejsce w przypadku pumptracka na ul. Nowe Osiedle.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o podjęcie przez miasto działań zmierzających do wykonania projektu budowlanego oraz określenia lokalizacji skateparku na terenie miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. W dniu 18 października br. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, informując o zmianach wprowadzonych do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Wstępna dyskusja na temat obchodów 60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu - propozycje radnych.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła propozycje dotyczące organizacji obchodów 60-lecia nadania praw miejskich miastu Puszczykowo (wydanie okolicznościowych pocztówek, wystawa fotografii miasta Puszczykowa, współpraca i zaangażowanie organizacji pozarządowych).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na konieczność rozpropagowania informacji o tym wydarzeniu na szerszą skalę, zaproponował wydanie z tej okazji „Alfabetu znanych mieszkańców miasta Puszczykowa”.
 
Swoje propozycje zgłosił również przewodniczący Maciej Krzyżański:
- wystawa fotografii w willi „Mimoza” ,
- wydanie albumu z zebranymi zdjęciami,
- wręczenie okolicznościowych medali dla wszystkich działaczy na rzecz miasta,
- wydanie okolicznościowego numeru „Echa Puszczykowa” z wywiadami między innymi z samorządowcami,
- zorganizowanie spaceru po Puszczykowie,
- wydanie okolicznościowych pocztówek.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby wydarzenia związane z uczczeniem 60-lecia nadania praw miejskich zaplanować na cały 2022 rok. Zwrócił się także z prośbą o przesłanie swoich propozycji przez radnych mailowo do Referatu Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Ad 5. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak, Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak oraz inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiły bieżące oraz zaplanowane na koniec 2021 roku działania oraz wydarzenia.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
 
O godzinie 19:30 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 9/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 21 września 2021 r. na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej oraz w sali sesyjnej Urzędu Miejs

RM.0012.3.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     16:30
Godz. zakończenia:    18:20
 
Temat:
O godz. 16.30 komisja spotkała się przy wejściu na teren sportowo-rekreacyjny od ul. Kościelnej.
 1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
O godz. 17.30 komisja rozpoczęła obrady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
2. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
6. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok.
7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Wizyta na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej (obejście terenu).
Komisja spotkała się na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej. Członkowie komisji dokonali wizji lokalnej ww. terenu oraz zgłosili swoje uwagi odnośnie jego utrzymania i funkcjonowania.
 
O godzinie 17:30 komisja przybyła na salę sesyjną Urzędu Miejskiego w celu kontynuacji obrad.
 
Ad 2. Darmowy Rower Małomiasteczkowy – przedstawienie projektu.
 
Ad 3. Bieżąca działalność:
- Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
- Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak omówiła prezentację dotyczącą iluminacji świątecznych zaplanowanych na terenie miasta na sezon zimowy 2021/2022. Członkowie komisji dokonali wyboru propozycji nr 3 z przedstawionej prezentacji.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że oprócz iluminacji świątecznych na latarniach, tradycyjnie już, oświetlona zostanie choinka na Rynku w Puszczykowie.
- Informacja dotycząca prowadzonych działań oraz zorganizowanych wydarzeń przez stanowisko ds. sportu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
- Zastępca Dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poprosiła o zgłaszanie przez radnych propozycji artystów, którzy mieliby wystąpić podczas Dni Puszczykowa w 2022 roku. Poprosiła radnych o przesyłanie powyższych informacji mailowo.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Wypracowanie wniosków komisji do budżetu na 2022 rok.
Członkowie komisji sformułowali następujące wnioski do projektu budżetu miasta na 2022 rok:
 • zabezpieczenie w projekcie budżetu miasta kwoty w wysokości 2,5 mln złotych na budowę szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej,
 • budowa skateparku w okolicy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie,
 • wymiana nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie wzdłuż ul. Kasprowicza (pomiędzy terenami zielonymi).
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański zgłosił konieczność naprawy jednej z lamp oświetlających mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby w przyszłości podczas układania planu lekcji w szkołach wziąć pod uwagę możliwość zaplanowania lekcji wychowania fizycznego na końcu zajęć.
 
O godzinie 18:20 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 7/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 15 czerwca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.7.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:05
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć śp. Władysława Hetmana.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (druk nr 290).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji dotyczących kultury i oświaty.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto przystąpiło już do projektu pn. „Publiczny internet dla każdego” i w jakiś sposób będzie on udostępniany mieszkańcom.
 
Pan Maciej Nazim informatyk wyjaśnił, że internet będzie udostępniany poprzez access pointy (punkty dostępu Wi-Fi), najprawdopodobniej nie będzie on wymagał wpisania żadnego hasła. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o informację, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie harcówki na terenie miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że bieżące utrzymanie obiektu należy do podmiotu użytkującego.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz zapytał o wydarzenia zaplanowane przez miasto w okresie wakacyjnym.
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury Beata Witczak przedstawiła zaplanowane na okres wakacyjny wydarzenia kulturalne dla mieszkańców, w tym Dni Puszczykowa, które w tym roku odbędą się 28 sierpnia. Pani Beata Witczak powiedziała, że w Bibliotece Miejskiej odbywać się będą również zajęcia dla dzieci.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz powiedziała o zaplanowanych w okresie wakacyjnym wydarzeniach sportowych, takich jak między innymi VII Lipcowy Dwubieg Puszczykowski czy sportowe Dni Puszczykowa.
 
Pani Agnieszka Hahuła z Referatu Promocji, Kultury i Turystyki omówiła bieżącą działalność promocyjną referatu oraz działania, które zostały zaplanowane na najbliższy okres.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy przeprowadzony został przegląd techniczny placów zabaw dla dzieci na terenie miasta oraz, poprosił o informację odnośnie kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Pani Joanna Hejnowicz odpowiedziała, że przegląd miał miejsce w kwietniu. W maju wykonano konieczne naprawy, natomiast do końca czerwca wymieniony zostanie piasek w piaskownicach.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że kąpielisko będzie funkcjonowało na takich samych zasadach jak w latach poprzednich, na razie czekamy na informację z Komornik w tej sprawie.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował konieczność ustawienia ogródka (parasole, leżaki) w okresie letnim na terenie Rynku w Puszczykowie, na przykład przy Bibliotece Miejskiej im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał o stan zagospodarowania terenu przystani kajakowej nad Wartą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że na terenie przystanki kajakowej ustawione zostały wiaty piknikowe, przewidziane jest również zlokalizowanie w tym miejscu placu zabaw dla dzieci. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich zaplanowane zostały jakieś akcje promocyjne.
 
Pani Agnieszka Hahuła odpowiedziała, że na stronie internetowej miasta oraz serwisie społecznościowym Facebook pojawi się apel do mieszkańców o wywieszenie flag z herbem miasta.
Radny Mariusz Frąckowiak poruszył temat pośmiertnego uhonorowania radnego Władysława Hetmana z uwagi na jego liczne zasługi dla mieszkańców i miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański wyraził poparcie dla powyższej sugestii.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy miasto przewiduje przeprowadzenie akcji promocyjnej szczepień przeciwko COVID-19.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że miasto Puszczykowo otrzyma środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach prowadzonej akcji „Promocja szczepień przeciwko COVID-19”.
 
O godzinie 18:05 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 
 

Protokół nr 6/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 18 maja 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.6.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
- oferta wydarzeń sportowych,
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 1. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
 2. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 roku w ramach współpracy miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przekazał informacje od dyrektorów puszczykowskich szkół podstawowych dotyczące organizacji nauczania hybrydowego (nauczanie zdalne i stacjonarne), funkcjonującego w placówkach od 17 maja.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński i główny specjalista ds. sportu Joanna Hejnowicz odpowiedzieli na pytania radnych.
Specjalista ds. oświaty Katarzyna Świniarska powiedziała, że aktualnie priorytetem jest przeprowadzenie egzaminu ósmoklasistów.
 
Ad 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak udzieliła informacji nt. aktualnie obowiązujących obostrzeń i możliwości organizacji imprez plenerowych i wewnątrz budynków.
Pani Beata Witczak poinformowała o planowanych w najbliższym czasie wydarzeniach:
- koncert zespołu Mikromusic w sali konferencyjnej – 18 czerwca,
- kino letnie - 26 czerwca i 31 lipca,
- Dni Puszczykowa – 28 sierpnia - trzy koncerty (Cleo, Maleńczuk, Paweł Bączkowski),
- koncert plenerowy (musicalowy) na początku września,
- plenerowe zajęcia dla dzieci w okresie letnim,
- kolonie w Mimozie (organizowane przez firmę zewnętrzną).
 
Ad 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
- oferta wydarzeń sportowych,
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że komisja otrzymała:
 • informację nt. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
 • informację o przygotowaniu obiektów sportowych do sezonu letniego 2021,
 • kalendarz imprez sportowych w 2021 roku.
 
Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Główny specjalista ds. sportu Joanna Hejnowicz udzieliła informacji nt. aktualnie obowiązujących obostrzeń i możliwości organizacji imprez sportowych oraz poinformowała o planowanych w najbliższym czasie imprezach sportowych i rekreacyjnych:
- Korona Zachodu Polski – zawody nordic walking,
- zawody sportowe w czerwcu (piłka nożna, piłka plażowa).
 
Pani Joanna Hejnowicz, wiceburmistrz Władysław Ślisiński i burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedzieli na pytania radnych nt.:
 • obiektów sportowych (korty przy SP nr 2),
 • pomysłu stworzenia strzelnicy,
 • kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
Ad 5. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
Odpowiadając na wcześniej zadane pytanie, kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że PTS będzie organizowało mistrzostwa Puszczykowa w windsurfingu w dniach 3-6 czerwca br. z ograniczoną liczbą osób do ok. 50 uczestników.
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że tegoroczna edycja „Zielonym do góry” się nie odbędzie z powodu wycofania się wystawców, ale nagrane zostaną filmiki dotyczące ogrodnictwa (porady, ciekawostki).
 
Pani Agnieszka Zielińska-Adamiak poinformowała o realizowanych i planowanych wydarzeniach:
 • „Dzień Dziecka” w hali widowiskowo-sportowej (przedstawienie baletowe) oraz online (przedstawienie teatralne „Madagaskar”),
 • „Otwórz się na pomoc” – akcja pomocowa związana z pandemią,
 • kontynuacja akcji „Damy o zdrowie w Puszczykowie” (cykl w „Echu Puszczykowa”),
 • ustawienie metalowego pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki,
 • montaż dwóch kolejnych stacji rowerowych.
 
Odpowiadając na pytania radnych, pani Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że:
- telewizja STK przygotuje program informujący o przeniesieniu imprezy „Zielonym do góry” do internetu,
- możliwe jest przygotowanie filmu promującego Puszczykowo,
- plastikowe nakrętki odbiera Jadłodzielnia,
- zostanie wykonany odlew herbu z brązu, który zostanie umieszczony przy wejściu do urzędu (radni poprosili o przesłanie projektu).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował ustawienie stacji rowerowych również przy obu szkołach podstawowych.
 
Radny Filip Ryglewicz przypomniał pomysł radnego Mariusza Frąckowiaka wykonania tablicy upamiętniającej osoby, które otrzymały tytuły honorowe Miasta Puszczykowa.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że trwają ustalenia co do lokalizacji obiektu Jadłodzielni na terenie Puszczykowa (propozycja ustawienia na Zielonym Targu).
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował ustawienie leżaków i parasoli na Rynku.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Mariusza Frąckowiaka, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że budynek szatni na obiekcie przy ul. Kościelnej jest na etapie projektowania, a burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że powstał pomysł, żeby na skwerze przy ul. Kościelnej (przy wyjeździe z Rynku) postawić stację ładowania pojazdów elektrycznych.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie projektu uchwały ws. nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił projekt uchwały informując o dwóch propozycjach nazw:
- Parkowa (jako przedłużenie już istniejącej ulicy),
- Jana Deierlinga.
 
W dyskusji nad propozycjami nazwania ulicy, udział wzięli: kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak, radny Ryszard Teuschner, radny Mariusz Frąckowiak oraz przewodniczący Maciej Krzyżański.
 
Następnie komisja dyskutowała nt.:
- możliwych lokalizacji lamp zdemontowanych z Rynku,
- oświetlenia budynku Mimozy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował nadania nazwy skwerkowi przy ul. Kościelnej: Szklarska Poręba i/lub Chateaugiron.
 
Odpowiadając na pytanie Mariusza Frąckowiaka, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Potocki powiedział, że trwają ustalenia terminu i programu wspólnej sesji Rady Miasta Puszczykowa i Rady Miasta Szklarskiej Poręby.
 
O godz. 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 5/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 20 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.5.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:50
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 4 radnych (nieobecny radny Filip Ryglewicz).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił następujące projekty uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267),
 • w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268),
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Przyszkolnej w Puszczykowie (druk nr 267).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Wysokiej w Puszczykowie (druk nr 268).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Niepodległości w Puszczykowie (druk nr 269).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271). Jak wyjaśnił Program ten jest skierowany do uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Do członków komisji dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 5 radnych).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 271).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277). Sekretarz zaproponował wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, polegającej na dostosowaniu terminu składania wniosków do absolwentów klas 8 szkół podstawowych, w taki sposób, aby umożliwić im również otrzymanie stypendium.
 
Radni poparli zaproponowaną zmianę do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 277 z zaproponowaną autopoprawką).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 276).
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
Przewodniczący Maciej Krzyżański w związku z otrzymaną odpowiedzią ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu (Zespól ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego negatywnie zaopiniował wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej), zapytał o możliwość rozwiązania tej kwestii.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu w piśmie z dnia 12 kwietnia br. zaproponowało następujące rozwiązania:
 • wykonanie dodatkowego dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych oświetlającego sylwetkę pieszego,
 • wykonanie aktywnych znaków D-6,
 • wykonanie punktowych elementów odblaskowych na jezdni z funkcją rozbłyskuj w przypadku detekcji pieszych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że przedmiotowa sprawa została przeanalizowana przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Wiceburmistrz powiedział, że nie posiada wiedzy na temat, czy Zespół osobiście dokonał wizji lokalnej wskazanego miejsca.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości rozwiązania tej sytuacji i wyjaśnienia przyczyn odmowy wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie wnioski i postulaty radnych oraz mieszkańców dotyczące przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej zostały uwzględnione w piśmie skierowanym do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Kwestie bezpieczeństwa na drogach powiatowych i działania Starostwa Powiatowego reguluje stosowna ustawa.
 
Członkowie komisji zawnioskowali o zaproszenie przedstawicieli Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w celu dokonania wizji lokalnej przedmiotowego przejścia dla pieszych oraz ustosunkowania się do przesłanej odpowiedzi.
 
Radny Piotr Płóciennik zgłosił wniosek formalny o zaproszenie pana Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego. Podczas takiego spotkania byłaby możliwość przedstawienia wszystkich argumentów przemawiających za wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej. Radny Piotr Płóciennik powiedział, że kwestia poprawy bezpieczeństwa na ul. Dworcowej powinna być dla wszystkich priorytetem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował, aby temat zaproszenia Starosty Poznańskiego podjąć na najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Ad 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej przypomniał, że nieruchomość, w skład której wchodzi między innymi schron, przekazana została miastu przez ówczesnego Wojewodę Wielkopolskiego w 2006 r. W decyzji wskazane zostało przeznaczenie obiektu na realizację zadań własnych gminy zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym. Pan Remigiusz Motycki zaznaczył, że Urząd Miejski występował do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zmianę przeznaczenia obiektu na cele turystyczne, za każdym razem odpowiedź była odmowna. W 2018 r. wskazana została możliwość przekazania schronu w postaci darowizny na przykład organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na cel publiczny. Pan Remigiusz Motycki podkreślił, że dostosowanie obiektu schronu do celów turystycznych wymagałoby nakładu znacznych środków finansowych z budżetu miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że zły stan obiektu aktualnie nie pozwala na udostępnienie go na cele turystyczne.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zaproponował, aby członkowie komisji zwiedzili schron i zapoznali się z jego stanem technicznym.
 
Członkowie komisji przychylili się do propozycji zwiedzenia obiektu bunkra.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał o możliwość zlokalizowania punktu widokowego na terenie tzw. góry Mojżesza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nieruchomość ta stanowi własność prywatną, dlatego nie ma możliwości utworzenia w tym miejscu punktu widokowego.
 
Ad 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
Radny Filip Ryglewicz zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Mariusza Frąckowiaka na wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
 
Ad 5. Sprawy bieżące.
Mieszkaniec pan Paweł Kuleszewicz przedstawił propozycję utworzenie na terenie miasta strzelnicy sportowo-rekreacyjnej pneumatycznej oraz zapytał o ewentualną lokalizację takiego obiektu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że na miasto nie dysponuje stosownym i bezpiecznym terenem, na którym można by zlokalizować strzelnicę pneumatyczną. Wiceburmistrz zaproponował, aby radni również zastanowili się nad odpowiednią lokalizacją dla tego obiektu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak stwierdził, że jego zdaniem tego typu inwestycja nadawałaby się do zgłoszenia do Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Radny Filip Ryglewicz wyraził poparcie dla złożonej propozycji oraz poprosił o przedstawienie kosztów realizacji takiej inwestycji.
 
Pan Paweł Kuleszewicz powiedział, że przygotuje stosowny kosztory, który przedstawi radnym.
 
O godzinie 18:50 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 23 marca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.3.4.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:52
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
Autorka pisma Anna Praczyk powiedziała, że chciałaby otworzyć w Puszczykowie dzienny punkt opieki dla dzieci, ale nie może znaleźć odpowiedniego miejsca. Aktualnie prowadzi taki punkt w Poznaniu oraz żłobek w Mosinie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, ze możliwą formy dofinansowania przez miasto miejsc w punktach opieki dla dzieci w wieku do lat 3 jest rozszerzenie uchwały dot. określenia wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki o dzienne punkty opieki. Obecnie dofinansowanie dla dziecka z Puszczykowa korzystającego ze żłobka wynosi 300 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy ktoś z radnych jest przeciwny rozszerzeniu uchwały o zapis dot. dziennych punktów opieki.
Wobec braku uwag, przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie stosownego projektu uchwały.
 
Ad 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił radnych o zgłaszanie propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował, żeby:
- finansować więcej niż jeden wygrywający projekt,
- niezrealizowane projekty pojawiały się w kolejnych edycjach PBO.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zeszłoroczna zmiana regulaminu PBO (podział na projekty zielone i pozostałe) spowodowała, że obecnie realizowane są dwa projekty, a wybór większej liczby projektów będzie związany z rozróżnieniem kwoty na budżet obywatelski i kwoty maksymalnej projektu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy radni podzielają pomysł podziału budżetu obywatelskiego na mniejsze projekty.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że obawia się, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że będą pojawiać się mało znaczące projekty o mniejszej jakości.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że składanych projektów będzie więcej, co może przyczynić się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego (zaangażowanie i aktywizacja mieszkańców).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że ewentualne zmiany w PBO powinny angażować jak największą liczbę mieszkańców i sprawić, żeby więcej osób brało udział w głosowaniu (promocja PBO).
 
Następnie dyskutowano nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmian w PBO.  
 
Ad 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
Przewodniczący Maciej Krzyżański oddał głos radnej Barbarze Kamińskiej, która powiedziała, że zapisy regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta należy dostosować do obowiązujących przepisów, jak i realiów. Radna zauważyła, że obecnie nie uda się powołać Młodzieżowej Rady Miasta z powodu pandemii.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jedyną przeszkodą do ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Miasta jest pandemia oraz zaproponował, żeby zmianami w regulaminie zajęła się komisja statutowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najlepszą okazją do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta są inne wybory oraz dodał, że należy się zastanowić, czy młodzieżowa rada jest faktycznie potrzebna i odpowiadająca wymogom obecnej rzeczywistości.
 
Radni Tomasz Potocki i Maciej Krzyżański chcieliby, aby Młodzieżowa Rada Miasta powstała w Puszczykowie, co nie wyklucza działalności innego rodzaju aktywnych grup młodzieżowych.
 
Ad 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
Radni otrzymali uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie ws. nagrody burmistrza na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Mosina – jako materiał do dyskusji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił aspekty formalne przygotowania aktu prawnego (uchwała lub zarządzenie) dotyczącego przyznania nagrody oraz możliwą procedurę jej uzyskania (komisja oceniająca, kryteria oceny, jakość pracy).
 
Radni przychylili się do pomysłu opracowania regulaminu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Puszczykowa.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
Członek komisji stypendialnej Mariusz Frąckowiak przedstawił projekty uchwały ws. przyznania stypendiów sportowych dla:
- Sebastiana Ratajczyka w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- Michała Wyrwasa w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Sebastiana Ratajczyka).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Michała Wyrwasa).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 254 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały z druku nr 236 (z podziałem kwoty 150 tys. zł) informując, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 236 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz poruszył sprawę wypadku, do jakiego doszło na przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej oraz przypomniał, że w zeszłym roku Rada Rodziców SP nr 2 napisała pismo do urzędu dotyczące tego przejścia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wystosowano do starostwa pismo z propozycjami na zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. Wiceburmistrz dodał, że jeśli nie będzie można wykonać progów zwalniających, urząd będzie wnioskował o wyniesienie przejścia i zaproponuje jego sfinansowanie, mimo że jest to droga powiatowa. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o ocenę, czy tuje rosnące przy przejściu nie powinny zostać usunięte (stwarzają zagrożenie).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o poinformowanie radnych o decyzji starostwa.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię pisma Rady Rodziców SP nr 2 dotyczącego lokalizacji pojemnika na nakrętki. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że odpowiedź na pismo zostanie udzielona najpóźniej pojutrze.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że komisja z urzędu marszałkowskiego pozytywnie oceniła lokalizację hali widowiskowo-sportowej na punkt szczepień, ale na razie nie ma decyzji o uruchomieniu tam punktu szczepień.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował przewodniczącemu Maciejowi Krzyżańskiemu za dotychczasową współpracę w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
O godz. 18:52 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 24 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.3.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
 
Temat:
 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii - dyskusja.
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii -dyskusja.
W zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wzięli udział następujący przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa:
 1. Jakub Janaszek - Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 2. Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności PARK.
 3. Iwona Janicka - Fundacja Aktywności Lokalnej.
 4. Monika Gazecka - Klub Puszcza.
 5. Miron Skołuda - KP LAS Puszczykowo.
 6. Tomasz Skoracki - Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości.
 7. Joanna Hejnowicz - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo.
 
Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta, zapoznali radnych ze swoimi działaniami oraz planami które realizowane będą w ramach obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na niewielką liczbę organizacji i stowarzyszeń, które wzięły udział w posiedzeniu komisji. W związku z czym zauważył konieczność spotkania się również z pozostałymi. Radny poprosił o przesłanie zestawienia organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 2Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów).

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił poszczególne nagrody oraz stypendia, które przyznawane są przez Radę Miasta oraz Burmistrza oraz przybliżył zapisy uchwał i regulaminów na podstawie których są one przyznawane. Jak zauważył, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczne będzie wprowadzenie drobnych zmian w zapisach, przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa, Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się z prośbą o ewentualne uwagi oraz propozycje zmian do poszczególnych regulaminów. Na następne posiedzenie komisji przygotowane zostaną projekty uchwał wprowadzające stosowne zmiany.

Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że na stronach internetowych sąsiednich gmin znalazł informację o konkursach na najlepszą pracę dyplomową związaną z własną miejscowością. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o opracowanie podobnego konkursu i poinformowanie o nim na stronie internetowej miasta.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Maria Michałowska zapytała, czy podjęto już jakieś działania w celu zamontowania na Rynku w Puszczykowie pojemnika na plastikowe nakrętki o który wnioskowała w swojej interpelacji z 2020 r.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że jest na etapie zbierania ofert na wykonanie takiego pojemnika, konieczne jednak jest zastanowienie się nad jego kształtem, w który można by wkomponować motyw puszczyka.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie akcji sprzątania terenów miejskich i poinformowania o niej mieszkańców poprzez media społecznościowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pozostaje w kontakcie panem Piotrem Rubiszem Koordynatorem  Wolontariatu w Wielkopolskim Parku Narodowym, który w sobotę 27 lutego br. planuje przeprowadzić akcję zbierania śmieci z terenów granicznych Wielkopolskiego Parku Narodowego (obszar nad Wartą w okolicy parkingu WPN przy ul. Ratajskiego w Puszczykowie). Burmistrz wyjaśnił, że zebrane worki zabierze firma obsługująca odbiór odpadów z terenu miasta.
 
O godzinie 19:10 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 16 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali:
- sprawozdanie za 2020 rok z przyznanych dotacji na remont zabytków (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
- zestawienie wniosków na 2021 rok o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków (ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że na 2021 rok wpłynęło osiem wniosków o dotację, z czego trzy zostały odrzucone z powodu braków formalnych (nie zostały wypełnione zgodnie z regulaminem).
 
Następnie przewodniczący Maciej Krzyżański udzielił głosu wnioskodawcom, którzy przedstawili zakres planowanych prac remontowych. W dyskusji wzięli udział wnioskodawcy:
- Małgorzata Ornoch-Tabędzka,
- Miłosz Jazdon,
- Arleta Pyrzyńska,
- Katarzyna Bekasiak,
- Marcin Dobrychłop.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła propozycję podziału środków (proporcjonalnie do wnioskowanych kwot, co daje ok. 25 proc. z wnioskowanych kwot) z puli 100 tys. zł:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 19 386,85 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 44 716,38 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 25 425,58 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 5 415,26 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 5 055,93 zł
Cześć wnioskodawców stwierdziła, że w przypadku wskazanej wyżej propozycji podziału dotacji, będzie zmuszona zmniejszyć zakres planowanych prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ustalił z burmistrzem i skarbnikiem, że możliwe będzie wprowadzenie na najbliższej sesji zmian w budżecie, dzięki którym zwiększy się pula środków na dotacje (ze 100 tys. zł na 150 tys. zł). Wówczas podział środków mógłby być następujący:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 29 080,27 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 67 074,56 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 38 138,38 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 8 122,89 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 7 583,90 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad akceptacją podziału środków na dotację w sposób proporcjonalny (procentowy) oraz zwiększenia puli na dotacje do 150 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Procentowy podział środków na dotacje oraz zwiększenie puli środków na dotacje zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2.  Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasugerował, żeby na stronie internetowej miasta opublikować informację o możliwości składania propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że temat zostanie omówiony na posiedzeniu komisji w marcu.
 
Ad 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że współpraca z Chateaugiron trwa od lat 90. W 2011 roku został podpisany list intencyjny ze Szklarską Porębą, natomiast w 2020 roku podjęto uchwałę o współpracy partnerskiej pomiędzy Szklarską Porębą a Puszczykowem.
 
Prezes Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron Małgorzata Derengowska powiedziała, że z powodu pandemii, wymiana w 2020 roku nie doszła do skutku (w bieżącym roku wyjazd do Francji również nie zostanie zrealizowany). Aktualnie jedyną działalnością, prowadzoną przez stowarzyszenie jest kurs języka francuskiego, który od marca zeszłego roku odbywa się online. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków.  
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że współpraca ze Szklarską Porębą rozwija się głównie w dziedzinach: kultury, sportu, turystyki, rekreacji i promocji. Aktualnie prowadzone są działania promocyjne obu miast. Jeśli odbędą się Dni Puszczykowa 2021, zaproszona zostanie delegacja ze Szklarskiej Poręby i podpisana zostanie umowa o wzajemnej współpracy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował, żeby:
- wskazać jakieś miejsce w mieście (np. zielony skwer), które podkreślałoby współprace partnerskie Puszczykowa,
- zorganizować w czerwcu wspólną sesję online ze Szklarską Porębą.
 
Radna Barbara Kamińska chciałaby zacieśnić współpracę ze Szklarską Porębą na polu samorządowym (np. spotkania obu rad, wymiana radnych itp.).
 
Ad 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
Powyższy temat został wywołany przez radnego Mariusza Frąckowiaka, którego zdaniem np. te ww. obiekty zasługują na to, żeby je bardziej wyeksponować np. poprzez oświetlenie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański i radny Piotr Płóciennik wyrazili poparcie dla pomysłu radnego Mariusza Frąckowiaka.
Radna Maria Michałowska powiedziała, że Pomnik Strażaka należałoby odsłonić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomysł wykonania podświetleń powinien być zgłoszony do projektu budżetu, ponieważ tego typu prace muszą zostać poprzedzone specjalistyczną dokumentacją i stosownymi uzgodnieniami.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że pomysł podświetlenia omawianych obiektów zostanie zgłoszony do projektu przyszłorocznego budżetu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że gdy poprawią się warunki pogodowe, zostanie przygotowana wycena niedziałającego oświetlenia w płycie rynku.
 
Ad 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiak została zaopiniowana pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców ul. Kopernika (podpisane przez kilkadziesiąt osób) o wycinkę drzewa (dębu) rosnącego na chodniku. Urząd wystąpił do starostwa o ocenę tego drzewa, które wydało decyzję o wycince. Wiceburmistrz uprzedził, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, urząd przystąpi do wycinki drzewa.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wycięcie drzewa byłoby niepowetowaną stratą i poprosił o przesłanie radnym pisma mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odstąpienie od wycinki może nastąpić tylko wtedy, jeśli mieszkańcy wycofają wniosek.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgłosiła, że miała problemy z oddaniem głosu w trakcie głosowania nad PBO oraz zaproponowała, żeby opiekę nad Pomnikiem Strażaka przejęła OSP.
 
O godz. 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 19 stycznia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:05
 
Temat:
 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
            - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
            - Stanowisko do spraw sportu,
            - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
          4.Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubicki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska odpowiedzieli na pytania radnych, podając informacje dotyczące przebiegu nauczania: zdalnego i stacjonarnego (po powrocie klas 1-3 do szkół).
 
Ad 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek podsumowała przebieg i wyniki V edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (informacja dot. wyników PBO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Na posiedzeniu obecni byli wnioskodawcy projektów do PBO: Paweł Bakun, Joanna Tokarska i Natasza Nowotna Kromolicka („Sport-edukacja-integracja” wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta) oraz Dariusz Kubicki („Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”).
 
Pani Natasza Nowotna Kromolicka odniosła się do dyskusji dotyczącej projektów do PBO, która wywiązała się na Facebooku. W bieżącym punkcie obrad głos zabrali: radny Piotr Płóciennik, radna Alfreda Brączkowska, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, radny Maciej Krzyżański, wnioskodawca projektu do PBO Paweł Bakun, wnioskodawca projektu do PBO Dariusz Kubicki, radny Tomasz Potocki, radna Barbara Kamińska, radny Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał wnioskodawców, czy mają jakieś uwagi lub sugestie do regulaminu PBO.
 
Pani Joanna Tokarska powiedziała, że wymóg ogólnodostępności realizacji danego projektu nie powinien przysłaniać pozostałych wymogów (najważniejsze, żeby realizacja projektu była dostępna dla jak największej liczby mieszkańców).
 
Pan Paweł Bakun zasugerował, żeby przyszłoroczny budżet obywatelski podzielić na budżet mały i budżet duży (zamiast projektów zielonych i miejskich), z czego w ramach małego można by składać projekty np. eventowe typu gry terenowe, imprezy jednodniowe, natomiast w ramach dużego wnioskować o projekty rewitalizujące.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o pytania do kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła działania zaplanowane na 2021 rok. Kontynuowana będzie miedzy innymi akcja edukacyjna i informacyjna „STOP SMOG”. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poinformowała o wydarzeniach zaplanowanych na tegoroczne Dni Puszczykowa, które odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska Adamiak oraz Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak odpowiedziały na zadane przez radnych pytania.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarium wydarzeń sportowych zaplanowanych na 2021 r., które odbywać się będą w ramach obowiązujących obostrzeń i ograniczeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański przedstawił projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 r. oraz poprosił o uwagi i ewentualne propozycje tematów. (Projekt planu pracy na 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radni dyskutowali na temat projektu planu pracy komisji na 2021 roku, poprosili o jego uzupełnienie o następującą tematykę:
 • spotkanie z dyrektorami puszczykowskich placówek oświatowych,
 • wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa,
 • świąteczne dekoracje świetlne na terenie miasta,
 • spotkanie z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi,
 • regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
O godzinie 20:05 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga