Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 19 stycznia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:05
 
Temat:
  1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
  2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
  3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
            - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
            - Stanowisko do spraw sportu,
            - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
          4.Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubicki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska odpowiedzieli na pytania radnych, podając informacje dotyczące przebiegu nauczania: zdalnego i stacjonarnego (po powrocie klas 1-3 do szkół).
 
Ad 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek podsumowała przebieg i wyniki V edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (informacja dot. wyników PBO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Na posiedzeniu obecni byli wnioskodawcy projektów do PBO: Paweł Bakun, Joanna Tokarska i Natasza Nowotna Kromolicka („Sport-edukacja-integracja” wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta) oraz Dariusz Kubicki („Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”).
 
Pani Natasza Nowotna Kromolicka odniosła się do dyskusji dotyczącej projektów do PBO, która wywiązała się na Facebooku. W bieżącym punkcie obrad głos zabrali: radny Piotr Płóciennik, radna Alfreda Brączkowska, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, radny Maciej Krzyżański, wnioskodawca projektu do PBO Paweł Bakun, wnioskodawca projektu do PBO Dariusz Kubicki, radny Tomasz Potocki, radna Barbara Kamińska, radny Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał wnioskodawców, czy mają jakieś uwagi lub sugestie do regulaminu PBO.
 
Pani Joanna Tokarska powiedziała, że wymóg ogólnodostępności realizacji danego projektu nie powinien przysłaniać pozostałych wymogów (najważniejsze, żeby realizacja projektu była dostępna dla jak największej liczby mieszkańców).
 
Pan Paweł Bakun zasugerował, żeby przyszłoroczny budżet obywatelski podzielić na budżet mały i budżet duży (zamiast projektów zielonych i miejskich), z czego w ramach małego można by składać projekty np. eventowe typu gry terenowe, imprezy jednodniowe, natomiast w ramach dużego wnioskować o projekty rewitalizujące.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o pytania do kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła działania zaplanowane na 2021 rok. Kontynuowana będzie miedzy innymi akcja edukacyjna i informacyjna „STOP SMOG”. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poinformowała o wydarzeniach zaplanowanych na tegoroczne Dni Puszczykowa, które odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska Adamiak oraz Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak odpowiedziały na zadane przez radnych pytania.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarium wydarzeń sportowych zaplanowanych na 2021 r., które odbywać się będą w ramach obowiązujących obostrzeń i ograniczeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański przedstawił projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 r. oraz poprosił o uwagi i ewentualne propozycje tematów. (Projekt planu pracy na 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radni dyskutowali na temat projektu planu pracy komisji na 2021 roku, poprosili o jego uzupełnienie o następującą tematykę:
  • spotkanie z dyrektorami puszczykowskich placówek oświatowych,
  • wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa,
  • świąteczne dekoracje świetlne na terenie miasta,
  • spotkanie z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi,
  • regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
O godzinie 20:05 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga