Protokół nr 10/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się 19 października 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.3.10.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:30
 
Temat:
  1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy - przedstawienie projektu.
  2. Skatepark- przedstawienie tematu.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
  5. Wstępna dyskusja na temat obchodów 60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu - propozycje radnych.
  6. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
  1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 4 radnych (nieobecna radna Elżbieta Czarnecka).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Darmowy Rower Małomiasteczkowy - przedstawienie projektu.
Pan Marcin Niemczewski przedstawił ideę Darmowego Roweru Małomiasteczkowego (DRooM), który rozpoczął swoją działalność na terenie gminy Mosina. Jest to inicjatywa społeczna polegająca na przekazywaniu przez mieszkańców swoich, nieużywanych już rowerów, które posłużą całej lokalnej społeczności do przemieszczenia się po terenie miasta.
 
Radny Tomasz Potocki zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia również takiego projektu na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zauważył, że konieczna jest promocja tego typu pomysłów wśród mieszkańców poprzez media społecznościowe oraz lokalną prasę.
 
Ad 2. Skatepark- przedstawienie tematu.
Głos zabrał pan Jakub Ewicz, (aktywnie uczestniczył w tworzeniu na terenie miasta pumptracka), który zwrócił uwagę na potrzebę zlokalizowania na terenie miasta obiektu typu skatepark. Pan Jakub Ewicz powiedział, że ten rodzaj aktywności jest coraz bardziej popularny wśród młodzieży, stąd konieczność rozważenia ewentualnej lokalizacji tego typu obiektu również w Puszczykowie.
 
Radni dyskutowali nad możliwą lokalizacją skateparku na terenie miasta Puszczykowa. Jako jedną z nich wskazano teren w okolicy Szkoły Podstawowej nr 1. Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby skatepark zlokalizować na terenie wokół dawnego kina „Wczasowicz” przy ul. Poznańskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby z uwagi na ograniczone środki w budżecie miasta na 2022, wstępnie zabezpieczyć kwotę na wykonanie projektu budowlanego dla wspomnianego obiektu. Wiceburmistrz dodał, że konieczne jest również dokładne przeanalizowanie stosownej lokalizacji, aby nie stanowiła ona uciążliwości dla mieszkańców, tak jak ma to miejsce w przypadku pumptracka na ul. Nowe Osiedle.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zwrócił się z prośbą o podjęcie przez miasto działań zmierzających do wykonania projektu budowlanego oraz określenia lokalizacji skateparku na terenie miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. W dniu 18 października br. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 321).
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, informując o zmianach wprowadzonych do projektu uchwały.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317a). 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Wstępna dyskusja na temat obchodów 60 lat nadania praw miejskich Puszczykowu - propozycje radnych.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła propozycje dotyczące organizacji obchodów 60-lecia nadania praw miejskich miastu Puszczykowo (wydanie okolicznościowych pocztówek, wystawa fotografii miasta Puszczykowa, współpraca i zaangażowanie organizacji pozarządowych).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na konieczność rozpropagowania informacji o tym wydarzeniu na szerszą skalę, zaproponował wydanie z tej okazji „Alfabetu znanych mieszkańców miasta Puszczykowa”.
 
Swoje propozycje zgłosił również przewodniczący Maciej Krzyżański:
- wystawa fotografii w willi „Mimoza” ,
- wydanie albumu z zebranymi zdjęciami,
- wręczenie okolicznościowych medali dla wszystkich działaczy na rzecz miasta,
- wydanie okolicznościowego numeru „Echa Puszczykowa” z wywiadami między innymi z samorządowcami,
- zorganizowanie spaceru po Puszczykowie,
- wydanie okolicznościowych pocztówek.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby wydarzenia związane z uczczeniem 60-lecia nadania praw miejskich zaplanować na cały 2022 rok. Zwrócił się także z prośbą o przesłanie swoich propozycji przez radnych mailowo do Referatu Promocji, Kultury i Turystyki.
 
Ad 5. Bieżąca działalność:
- Referat promocji, kultury i turystyki,
- Samodzielne stanowisko ds. sportu,
- Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak, Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak oraz inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiły bieżące oraz zaplanowane na koniec 2021 roku działania oraz wydarzenia.
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
 
O godzinie 19:30 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga